ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

81 โรงเรียน

สพป.กาญจนบุรี เขต 3

กระทรวงศึกษาธิการ

40 โรงเรียน

อำเภอไทรโยค

รายละเอียด

11 โรงเรียน

อำเภอสังขละบุรี

รายละเอียด

30 โรงเรียน

อำเภอทองผาภูมิ

รายละเอียด

พิกัดโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

ประถมศึกษา ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น อนุบาล-ประถมศึกษา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย

รายชื่อโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

SMISS ชื่อโรงเรียน Name School ผู้อำนวยการ อำเภอ กลุ่ม เปิดสอน
71030001 บ้านวังใหญ่ Banwangyai นางสาวจิตรา ชูมณี ไทรโยค ท่าเสา-วังกระแจะ อนุบาล-ประถมศึกษา
71030002 บ้านพุม่วง-พุพง banpumaong-pupong นางสาวยุพิน อินทนิล ไทรโยค ท่าเสา-วังกระแจะ อนุบาล-ประถมศึกษา
71030003 บ้านหาดงิ้ว banhadngew นายสมพาน ระวังรัมย์ ไทรโยค ท่าเสา-วังกระแจะ อนุบาล-ประถมศึกษา
71030004 บ้านพุเตย banphutoie นางสุกัญญา ฉิมรวย ไทรโยค ท่าเสา วังกระแจะ อนุบาล-ประถมศึกษา
71030005 อนุบาลไทรโยค Anubansaiyok นายประภาส มากมีทรัพย์ ไทรโยค การจัดการศึกษาท่าเสาวังกระแจะ อนุบาล-ประถมศึกษา
71030006 บ้านพุองกะ Banpuongka นายสิษฐ์ทัศน์ ผิวเกลี้ยง ไทรโยค ท่าเสา-วังกระแจะ อนุบาล-ประถมศึกษา
71030007 พุทธวิมุติวิทยา Phudawimudwithaya นายชนะชัย แจ้งสว่าง ไทรโยค ท่าเสา-วังกระแจะ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
71030008 บ้านช่องแคบ Banchongkab นางสาวปีย์รดา แช่มช้อย ไทรโยค ท่าเสา-วังกระแจะ อนุบาล-ประถมศึกษา
71030009 บ้านทุ่งก้างย่าง Banthungkangyang School นางจันทนา สกุลวัฒนะ ไทรโยค ไทรโยค-ลิ่นถิ่น อนุบาล-ประถมศึกษา
71030010 บ้านแก่งประลอม Bankangpralom นายวัชระ สถิตพงศ์พิพัฒน์ ไทรโยค ไทรโยค-ลิ่นถิ่น อนุบาล-ประถมศึกษา
71030011 ไทรโยคใหญ่ saiyokyai นางสาวฐิติรัตน์ เดชเจริญพร ไทรโยค ไทรโยค - ลิ่นถิ่น อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
71030012 วัดใหม่ดงสัก watmaidongsak นายอารินทร โพธิ์สวรรค์ ไทรโยค ไทรโยค-ลิ่นถิ่น อนุบาล-ประถมศึกษา
71030013 บ้านท่าทุ่งนา Banthathungna นายประเดิม มีล้อม ไทรโยค ไทรโยค-ลิ่นถิ่น อนุบาล-ประถมศึกษา
71030014 บ้านแก่งจอ BANKANGJO นายชาณรงค์ รักน้อย ไทรโยค ไทรโยค-ลิ่นถิ่น อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
71030015 บ้านถ้ำดาวดึงส์ BANTHUMDAOWADUENG นายสุทธิ เกิดสุข ไทรโยค การจัดการศึกษาไทรโยค-ลิ่นถิ่น อนุบาล-ประถมศึกษา
71030016 บ้านบ้องตี้ banbongtee นายอรัญ ร่วมสุข ไทรโยค ลุ่มสุ่ม-บ้องตี้ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
71030017 ตชด.บ้านบ้องตี้ล่าง Banbongtilang นางแสงระวี สุขประเสริฐ ไทรโยค ลุ่มสุ่ม-บ้องตี้ อนุบาล-ประถมศึกษา
71030018 บ้านเขาสามชั้น bankaosamchan นางกนิษฐา พุ่มไสว ไทรโยค ลุ่มสุ่ม-บ้องตี้ อนุบาล-ประถมศึกษา
71030019 หลุงกัง Lungkung นายสุวรรณวัตต์ ปาละรัตน์ ไทรโยค ลุ่มสุ่ม - บ้องตี้ อนุบาล-ประถมศึกษา
71030020 สามัคคีธรรมานุสรณ์ Samakkeethammanusorn School นายเจนวิทย์ จงใจ ไทรโยค ลุ่มสุ่ม-บ้องตี้ อนุบาล-ประถมศึกษา
71030021 บ้านหนองขอน bannongkhon นางสกลรัตน์ หมั่นดี ไทรโยค ลุ่มสุ่ม-บ้องตี้ อนุบาล-ประถมศึกษา
71030022 บ้านวังโพธิ์ banwongpho นายชัยธวัช มีจั่นเพ็ชร์ ไทรโยค จัดการศึกษาลุ่มสุ่ม-บ้องตี้ อนุบาล-ประถมศึกษา
71030023 บ้านลุ่มผึ้ง banlumpheng นายนรากร สุขวิสิฎฐ์ ไทรโยค ลุ่มสุ่ม-บ้องตี้ อนุบาล-ประถมศึกษา
71030024 บ้านแก่งระเบิด Ban keangrabert นายอลงกรณ์ แทนออมทอง ไทรโยค ท่าเสา - วังกระแจะ อนุบาล-ประถมศึกษา
71030025 บ้านเขาช้าง bankoachang นายอำนาจ นกดำ ไทรโยค ท่าเสา-วังกระแจะ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
71030026 บ้านเขาพัง kaopang นายสมบูรณ์ พันทิม ไทรโยค ท่าเสา-วังกระแจะ อนุบาล-ประถมศึกษา
71030027 บ้านสารวัตร bansarawat นางไฉไล ศุภมาตร ไทรโยค ท่าเสา-วังกระแจะ อนุบาล-ประถมศึกษา
71030028 บ้านวังกระแจะ Ban Wangkrajae นายอานนท์ เกียรติสาร ไทรโยค ท่าเสา-วังกระแจะ อนุบาล-ประถมศึกษา
71030029 สมาคมไทย-ออสเตรเลียน http://schoolweb.eduzones.com/ThailandAustralia/ นายธีรยุทธ์ ภาณุพินทุ ไทรโยค สิงห์-ศรีมงคล อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
71030030 บ้านท่ามะเดื่อ BANTHAMADUE นายคชธร คชพันธ์ ไทรโยค สิงห์-ศรีมงคล อนุบาล-ประถมศึกษา
71030031 บ้านหินดาด banhindad นายธงชัย สังขวิภาส ไทรโยค สิงห์-ศรีมงคล อนุบาล-ประถมศึกษา
71030032 บ้านยางโทน BanYanthone นางสุนทร มณีอินทร์ ไทรโยค สิงห์-ศรีมงคล อนุบาล-ประถมศึกษา
71030033 บ้านทุ่งเรือโกลน BANTHUNGRUEKROAN SCHOOL นายเฉลิมพล นาแซง ไทรโยค สิงห์-ศรีมงคล อนุบาล-ประถมศึกษา
71030034 บ้านหนองปลาซิว Bannongplasew นายภานุวัฒน์ สุขประเสริฐ ไทรโยค การจัดการศึกษาสิงห์-ศรีมงคล อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
71030035 บ้านห้วยกะทะทอง banhuaykatathongschool นางณัฐติกา เหมือนสันเทียะ ไทรโยค สิงห์-ศรีมงคล อนุบาล-ประถมศึกษา
71030036 บ้านพุปลู Baanpuplu - ไทรโยค สิงห์-มงคล อนุบาล-ประถมศึกษา
71030037 บ้านท่าตาเสือ banthatachaue นางสาววิไล คำสุรันทร์ ไทรโยค สิงห์-ศรีมงคล อนุบาล-ประถมศึกษา
71030038 บ้านวังสิงห์ banwangsing นายนรากร กาลสุวรรณ ไทรโยค สิงห์-ศรีมงคล อนุบาล-ประถมศึกษา
71030039 บ้านหนองปรือ Bannongpreu นางกมลวรรณ มีมั่น ไทรโยค สิงห์-ศรีมงคล อนุบาล-ประถมศึกษา
71030040 วัดปากกิเลน Watpakkilen นายมนัส วัฒนแย้ม ไทรโยค สิงห์-ศรีมงคล อนุบาล-ประถมศึกษา
71030063 บ้านห้วยเสือ นายนายชูศักดิ์ สีสัน ทองผาภูมิ ชะแลปรังเผล อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
71030064 วัดป่าถ้ำภูเตย Watphatumphutoei นายมนูญ นิมิตรเกาะ ทองผาภูมิ ชะแล-ปรังเผล อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
71030065 บ้านเกริงกระเวีย ban kroengkrawia นายพูลศักดิ์ จุ้ยเจริญ ทองผาภูมิ ชะแล - ปรังเผล อนุบาล-ประถมศึกษา
71030066 บ้านทุ่งเสือโทน Banthungsueathon นางไพวรรณ นิมิตรเกาะ ทองผาภูมิ ชะแล - ปรังเผล อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
71030067 บ้านเหมืองสองท่อ banmungsongtos นายสนอง ยอดกุล ทองผาภูมิ ชะแล -ปรังเผล อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
71030068 อนุบาลทองผาภูมิ Anubanthong phaphum นายชำนาญ เลิศวิชัย ทองผาภูมิ ท่าขนุน-สหกรณ์นิคมและหินดาด อนุบาล-ประถมศึกษา
71030069 วัดปรังกาสี Watprangkasi นางพัชรา ดีหล้า ทองผาภูมิ ท่าขนุน-สหกรณ์นิคม-หินดาด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
71030070 บ้านจันเดย์ Banchanday นางเกศฤทัย คำษร ทองผาภูมิ ท่าขนุน หินดาด สหกรณ์นิคม อนุบาล-ประถมศึกษา
71030071 บ้านเสาหงษ์ bansaohong นายประพัศร์ โพธิ์ทอง ทองผาภูมิ 5 ท่าขนุน-สหกรณ์นิคม-หินดาด อนุบาล-ประถมศึกษา
71030072 บ้านอูล่อง BanUlong นายชูศักดิ์ ธารทะเลทอง ทองผาภูมิ ท่าขนุน-สหกรณ์นิคม-หินดาด อนุบาล-ประถมศึกษา
71030073 บ้านหินแหลม banhinleam school นายศราวุฒิ วงษ์เอก ทองผาภูมิ ท่าขนุน สหกรณ์นิคม หินดาด อนุบาล-ประถมศึกษา
71030075 เพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี Piangluang 3 นางสาวสราพร เจริญสุข ทองผาภูมิ ห้วยเขย่ง-ปิล๊อก ประถมศึกษา
71030076 บ้านกุยแหย่ Bankuiyae นายนิล โชคสงวนทรัพย์ ทองผาภูมิ ไทรโยค-ลิ่นถิ่น อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
71030077 บ้านลิ่นถิ่น banlintin นายกัมปนาท ด้วงสงค์ ทองผาภูมิ ไทรโยค-ลิ่นถิ่่น อนุบาล-ประถมศึกษา
71030078 บ้านนามกุย bannammakui นายกิตติพงษ์ แสนพงษ์ ทองผาภูมิ ไทรโยค-ลิ่นถิ่น อนุบาล-ประถมศึกษา
71030079 บ้านหนองเจริญ BANNONGJAREARN นางสาวกัญญาภัค อยู่อุย ทองผาภูมิ ไทรโยค-ลิ่นถิ่น อนุบาล-ประถมศึกษา
71030080 บ้านดินโส bandinso นายโดม แผนสมบูรณ์ ทองผาภูมิ ท่าขนุน-สหกรณ์นิคม-หินดาด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
71030081 บ้านป่าไม้สะพานลาว Banphamaisaphanlao นายสุวินัย พลีเพื่อชาติ ทองผาภูมิ ท่าขนุน-สหกรณ์นิคม-หินดาด อนุบาล-ประถมศึกษา
71030082 บ้านท่ามะเดื่อ banthamadue นางสาวภูวรินทร์ จาริยกันทะวงค์ ทองผาภูมิ ห้วยเขย่ง-ปิล็อก อนุบาล-ประถมศึกษา
71030083 สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ Samakompamaihaengpratedthaiutid School นายโสภณ เรืองบุญ ทองผาภูมิ การจัดการศึกษา 6 ห้วยเขย่ง ปิล็อก อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
71030084 บ้านไร่ป้า Banraipa นางสาวดาวไสว ขุนทอง ทองผาภูมิ ห้่วยเขย่ง-ปากลำปิล๊อก อนุบาล-ประถมศึกษา
71030085 บ้านไร่ Banrai School นายทรงชัย บัวขาว ทองผาภูมิ 6(ห้วยเขย่ง-ปิล๊อก) อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
71030086 บ้านประจําไม้ นายภิรมย์ จันทร์โนติ๊บ ทองผาภูมิ อนุบาล-ประถมศึกษา
71030087 บ้านห้วยเขย่ง โรงเรียนบ้านห้วยเขย่ง นายรังสรรค์ สายมี ทองผาภูมิ ห้วยเขย่ง-ปิล็อก อนุบาล-ประถมศึกษา
71030088 บ้านปากลําปิล็อก นายปฐม แหนกลาง ทองผาภูมิ ห้วยเขย่ง - ปิล็อก อนุบาล-ประถมศึกษา
71030089 คุรุสภา kurusapa school นายไพฑูรย์ จันทร์โอ ทองผาภูมิ ห้วยเขย่ง - ปิล็อก อนุบาล-ประถมศึกษา
71030090 บ้านวังผาตาด Banwangpatad นางสาวพัชรรินทร์ ทะสม ทองผาภูมิ ท่าขนุน/สหกรณืนิคม/หินดาด อนุบาล-ประถมศึกษา
71030091 บ้านดงโคร่ง bandongkrong นางวัณทิพย์ภรณ์ ขาวผ่อง ทองผาภูมิ 5 อนุบาล-ประถมศึกษา
71030092 วัดหินดาด wathindad นายละมูล บูชากุล ทองผาภูมิ ท่าขนุน-สหกรณ์นิคม-หินดาด อนุบาล-ประถมศึกษา
71030093 บ้านหินดาด banhindad นายธีรวุฒิ กวางคีรี ทองผาภูมิ ท่าขนุน-สหกรณ์นิคม-หินดาด อนุบาล-ประถมศึกษา
71030094 บ้านท่าดินแดง BANTHADINDANG นายนริศ ไชยแก้ว สังขละบุรี ชะแล-ปรังเผล อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
71030095 บ้านยางขาว BANYANGKHAO นายธานินทร์ อุ่นใจ สังขละบุรี ชะแล-ปรังเผล อนุบาล-ประถมศึกษา
71030096 บ้านหินตั้ง Banhintang School นายสุขวัฒน์ ศรีชาย สังขละบุรี หนองลู-ไล่โว่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
71030097 บ้านกองม่องทะ bankongmongtha นางสาวกัลยา เรืองวงษ์งาม สังขละบุรี 8 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
71030098 บ้านซองกาเรีย สาขาพระเจดีย์สามองค์ bansongkaria sakhabanprajedeesamong - สังขละบุรี หนองลู - ไล่โว่ ประถมศึกษา
71030099 บ้านซองกาเรีย songkaria นายประเสริฐ ด้วงสงค์ สังขละบุรี หนองลู-ไล่โว่ อนุบาล-ประถมศึกษา
71030100 อนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ) anubansangkhaburi นายพีรฉัตร น้อยเคียง สังขละบุรี หนองลู-ไล่โว่ อนุบาล-ประถมศึกษา
71030101 วัดวังก์วิเวการาม watwangwiwakaram นายพูน จิตตะเสโน สังขละบุรี หนองลู-ไล่โว่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
71030102 บ้านห้วยมาลัย banhummalai นายณัฐนันท์ ศาลางาม สังขละบุรี 8 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
71030103 บ้านใหม่พัฒนา Banmaipattana นางสาวนิภา หวานชะเอม สังขละบุรี หนองลู-ไล่โว่ อนุบาล-ประถมศึกษา
71030104 บ้านห้วยกบ banhuaykob นางเบญจมาศ วัยนิพิฐพงษ์ สังขละบุรี หนองลู-ไล่โว่ อนุบาล-ประถมศึกษา