ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด

ข้อมูลคอมพิวเตอร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

รหัส SMIS โรงเรียน คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ
แหล่งที่มา สถานะการใช้งาน รวม แหล่งที่มา สถานะการใช้งาน รวม
สพฐ. จัดหาเอง/จัดหาเอง ใช้ได้ ชำรุด สพฐ. จัดหาเอง/บริจาค ใช้ได้ ชำรุด
71030001 บ้านวังใหญ่   10  12  10  12  22 
71030002 บ้านพุม่วง-พุพง  
71030003 บ้านหาดงิ้ว  
71030004 บ้านพุเตย  
71030005 อนุบาลไทรโยค   63  33  30  63  10 
71030006 บ้านพุองกะ   10  10  13  20 
71030007 พุทธวิมุติวิทยา   23  39  39  23  62 
71030008 บ้านช่องแคบ   10  17 
71030009 บ้านทุ่งก้างย่าง  
71030010 บ้านแก่งประลอม   15  15 
71030011 ไทรโยคใหญ่   20  12  24 
71030012 วัดใหม่ดงสัก   16  16 
71030013 บ้านท่าทุ่งนา   10  10  10 
71030014 บ้านแก่งจอ   10  10  13 
71030015 บ้านถ้ำดาวดึงส์  
71030016 บ้านบ้องตี้   36  22  35  58  10  14 
71030017 ตชด.บ้านบ้องตี้ล่าง   18  12  19  11  30 
71030018 บ้านเขาสามชั้น   13  12  13 
71030019 หลุงกัง   20  20  20 
71030020 สามัคคีธรรมานุสรณ์   12  13  25  25 
71030021 บ้านหนองขอน  
71030022 บ้านวังโพธิ์   22  10  12  22 
71030023 บ้านลุ่มผึ้ง   10  15  15 
71030024 บ้านแก่งระเบิด   13  13 
71030025 บ้านเขาช้าง   11  16  17 
71030026 บ้านเขาพัง   12 
71030027 บ้านสารวัตร   20  10  22  30 
71030028 บ้านวังกระแจะ   10  24  15 
71030029 สมาคมไทย-ออสเตรเลียน   39  41  41 
71030030 บ้านท่ามะเดื่อ  
71030031 บ้านหินดาด   10  10 
71030032 บ้านยางโทน   12  14 
71030033 บ้านทุ่งเรือโกลน   10  10  10 
71030034 บ้านหนองปลาซิว   20  28  28 
71030035 บ้านห้วยกะทะทอง   11  11 
71030036 บ้านพุปลู  
71030037 บ้านท่าตาเสือ  
71030038 บ้านวังสิงห์   12  12  12  14  14  14 
71030039 บ้านหนองปรือ  
71030040 วัดปากกิเลน   13  13  13 
71030063 บ้านห้วยเสือ   40  10  12  18  50  14  14 
71030064 วัดป่าถ้ำภูเตย   19  24  24  10 
71030065 บ้านเกริงกระเวีย   21  10  21  10  31 
71030066 บ้านทุ่งเสือโทน   20  10  10  20 
71030067 บ้านเหมืองสองท่อ   10  29  27  12  39 
71030068 อนุบาลทองผาภูมิ   25  25  25  14  14  14 
71030069 วัดปรังกาสี   20  30  20  30  50 
71030070 บ้านจันเดย์  
71030071 บ้านเสาหงษ์   21  16  21 
71030072 บ้านอูล่อง   29  29  29 
71030073 บ้านหินแหลม  
71030075 เพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี   10  18  25  28 
71030076 บ้านกุยแหย่   20  20  20 
71030077 บ้านลิ่นถิ่น   24  23  30 
71030078 บ้านนามกุย   11 
71030079 บ้านหนองเจริญ  
71030080 บ้านดินโส   52  41  78  11  93 
71030081 บ้านป่าไม้สะพานลาว   10  15  17  25 
71030082 บ้านท่ามะเดื่อ   18  16  21 
71030083 สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ   10  70  70  10  80 
71030084 บ้านไร่ป้า   26  26  26  12  12 
71030085 บ้านไร่   61  61  61  10  10  10 
71030086 บ้านประจําไม้   20  11  20 
71030087 บ้านห้วยเขย่ง   13 
71030088 บ้านปากลําปิล็อก  
71030089 คุรุสภา   31  21  10  31 
71030090 บ้านวังผาตาด   10  10 
71030091 บ้านดงโคร่ง  
71030092 วัดหินดาด   22  14  14  28 
71030093 บ้านหินดาด   18  18  18 
71030094 บ้านท่าดินแดง   26  21  36  15  47 
71030095 บ้านยางขาว   18  10  18 
71030096 บ้านหินตั้ง   15  15  15 
71030097 บ้านกองม่องทะ   25  24  25 
71030098 บ้านซองกาเรีย สาขาพระเจดีย์สามองค์   21  14  21 
71030099 บ้านซองกาเรีย   28  20  20  28  48 
71030100 อนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)   72  72  72  45  45  45 
71030101 วัดวังก์วิเวการาม   40  16  24  45  34  25  34 
71030102 บ้านห้วยมาลัย   27  61  88  88  25  25  25 
71030103 บ้านใหม่พัฒนา   10  10  10  10 
71030104 บ้านห้วยกบ   12  18