ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

81 โรงเรียน

สพป.กาญจนบุรี เขต 3

กระทรวงศึกษาธิการ

40 โรงเรียน

อำเภอไทรโยค

รายละเอียด

11 โรงเรียน

อำเภอสังขละบุรี

รายละเอียด

30 โรงเรียน

อำเภอทองผาภูมิ

รายละเอียด

พิกัดโรงเรียน ทองผาภูมิ

ประถมศึกษา ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น อนุบาล-ประถมศึกษา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย

ข้อมูลโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

รหัส 6 หลัก รหัส 8 หลัก รหัส 10 หลัก โรงเรียน ตำบล
20090 71030063 1071020090 บ้านห้วยเสือ ชะแล
20091 71030064 1071020091 วัดป่าถ้ำภูเตย ชะแล
20087 71030065 1071020087 บ้านเกริงกระเวีย ชะแล
20088 71030066 1071020088 บ้านทุ่งเสือโทน ชะแล
20089 71030067 1071020089 บ้านเหมืองสองท่อ ชะแล
20062 71030068 1071020062 อนุบาลทองผาภูมิ ท่าขนุน
20063 71030069 1071020063 วัดปรังกาสี ท่าขนุน
20064 71030070 1071020064 บ้านจันเดย์ ท่าขนุน
20065 71030071 1071020065 บ้านเสาหงษ์ ท่าขนุน
20066 71030072 1071020066 บ้านอูล่อง ท่าขนุน
20067 71030073 1071020067 บ้านหินแหลม ท่าขนุน
20083 71030075 1071020083 เพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ปิล๊อก
20071 71030076 1071020071 บ้านกุยแหย่ ลิ่นถิ่น
20073 71030077 1071020073 บ้านลิ่นถิ่น ลิ่นถิ่น
20074 71030078 1071020074 บ้านนามกุย ลิ่นถิ่น
20075 71030079 1071020075 บ้านหนองเจริญ ลิ่นถิ่น
20068 71030080 1071020068 บ้านดินโส สหกรณ์นิคม
20069 71030081 1071020069 บ้านป่าไม้สะพานลาว สหกรณ์นิคม
20082 71030082 1071020082 บ้านท่ามะเดื่อ ห้วยเขย่ง
20084 71030083 1071020084 สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ห้วยเขย่ง
20085 71030084 1071020085 บ้านไร่ป้า ห้วยเขย่ง
20078 71030085 1071020078 บ้านไร่ ห้วยเขย่ง
20079 71030086 1071020079 บ้านประจําไม้ ห้วยเขย่ง
20080 71030087 1071020080 บ้านห้วยเขย่ง ห้วยเขย่ง
20081 71030088 1071020081 บ้านปากลําปิล็อก ห้วยเขย่ง
20086 71030089 1071020086 คุรุสภา ห้วยเขย่ง
20076 71030090 1071020076 บ้านวังผาตาด หินดาด
20077 71030091 1071020077 บ้านดงโคร่ง หินดาด
20072 71030092 1071020072 วัดหินดาด หินดาด
20070 71030093 1071020070 บ้านหินดาด หินดาด