ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

81 โรงเรียน

สพป.กาญจนบุรี เขต 3

กระทรวงศึกษาธิการ

40 โรงเรียน

อำเภอไทรโยค

รายละเอียด

11 โรงเรียน

อำเภอสังขละบุรี

รายละเอียด

30 โรงเรียน

อำเภอทองผาภูมิ

รายละเอียด

พิกัดโรงเรียน ไทรโยค

ประถมศึกษา ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น อนุบาล-ประถมศึกษา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย

ข้อมูลโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

รหัส 6 หลัก รหัส 8 หลัก รหัส 10 หลัก โรงเรียน ตำบล
20214 71030001 1071020214 บ้านวังใหญ่ ท่าเสา
20215 71030002 1071020215 บ้านพุม่วง-พุพง ท่าเสา
20223 71030003 1071020223 บ้านหาดงิ้ว ท่าเสา
20224 71030004 1071020224 บ้านพุเตย ไทรโยค
20201 71030005 1071020201 อนุบาลไทรโยค ท่าเสา
20202 71030006 1071020202 บ้านพุองกะ ท่าเสา
20207 71030007 1071020207 พุทธวิมุติวิทยา ท่าเสา
20213 71030008 1071020213 บ้านช่องแคบ ท่าเสา
20221 71030009 1071020221 บ้านทุ่งก้างย่าง ไทรโยค
20222 71030010 1071020222 บ้านแก่งประลอม ไทรโยค
20225 71030011 1071020225 ไทรโยคใหญ่ ไทรโยค
20226 71030012 1071020226 วัดใหม่ดงสัก ไทรโยค
20218 71030013 1071020218 บ้านท่าทุ่งนา ไทรโยค
20219 71030014 1071020219 บ้านแก่งจอ ไทรโยค
20220 71030015 1071020220 บ้านถ้ำดาวดึงส์ ไทรโยค
20216 71030016 1071020216 บ้านบ้องตี้ บ้องตี้
20446 71030017 1071020446 ตชด.บ้านบ้องตี้ล่าง บ้องตี้
20217 71030018 1071020217 บ้านเขาสามชั้น ลุ่มสุ่ม
20210 71030019 1071020210 หลุงกัง ลุ่มสุ่ม
20211 71030020 1071020211 สามัคคีธรรมานุสรณ์ ลุ่มสุ่ม
20193 71030021 1071020193 บ้านหนองขอน ลุ่มสุ่ม
20208 71030022 1071020208 บ้านวังโพธิ์ ลุ่มสุ่ม
20209 71030023 1071020209 บ้านลุ่มผึ้ง ลุ่มสุ่ม
20206 71030024 1071020206 บ้านแก่งระเบิด วังกระแจะ
20212 71030025 1071020212 บ้านเขาช้าง วังกระแจะ
20203 71030026 1071020203 บ้านเขาพัง วังกระแจะ
20204 71030027 1071020204 บ้านสารวัตร วังกระแจะ
20205 71030028 1071020205 บ้านวังกระแจะ วังกระแจะ
20200 71030029 1071020200 สมาคมไทย-ออสเตรเลียน ศรีมงคล
20194 71030030 1071020194 บ้านท่ามะเดื่อ ศรีมงคล
20195 71030031 1071020195 บ้านหินดาด ศรีมงคล
20196 71030032 1071020196 บ้านยางโทน ศรีมงคล
20197 71030033 1071020197 บ้านทุ่งเรือโกลน ศรีมงคล
20198 71030034 1071020198 บ้านหนองปลาซิว ศรีมงคล
20199 71030035 1071020199 บ้านห้วยกะทะทอง ศรีมงคล
20191 71030036 1071020191 บ้านพุปลู สิงห์
20192 71030037 1071020192 บ้านท่าตาเสือ สิงห์
20188 71030038 1071020188 บ้านวังสิงห์ สิงห์
20189 71030039 1071020189 บ้านหนองปรือ สิงห์
20190 71030040 1071020190 วัดปากกิเลน สิงห์