ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

ข้อมูลนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

ข้อมูลนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

ดูรายละเอียด ปีการศึกษา ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม
1/2558 4,446 15,728 3,151 156 23,481
2/2558 4,450 15,675 3,093 157 23,375
1/2559 4,541 15,682 3,128 230 23,581
2/2559 4,466 15,390 3,016 232 23,104
1/2560 5,081 15,335 3,264 290 23,970
2/2560 5,066 15,258 3,184 276 23,784
1/2561 4,921 15,139 3,271 390 23,721
2/2561 5,034 14,964 3,196 387 23,581
1/2562 4,815 15,132 3,409 462 23,818
2/2562 4,801 15,055 3,349 456 23,661
1/2563 4,729 15,133 3,510 521 23,893