ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 42.83
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 45.62
ภาษาอังกฤษ 27.15
คณิตศาสตร์ 22.90
วิทยาศาสตร์ 32.50
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 43.13
ภาษาอังกฤษ 26.07
คณิตศาสตร์ 20.12
วิทยาศาสตร์ 29.50
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.64
ภาษาอังกฤษ 25.72
คณิตศาสตร์ 24.78
วิทยาศาสตร์ 32.00
4 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.34
ภาษาอังกฤษ 26.87
คณิตศาสตร์ 20.41
วิทยาศาสตร์ 28.61