ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.18
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 45.75
ภาษาอังกฤษ 31.01
คณิตศาสตร์ 36.75
วิทยาศาสตร์ 39.72
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.48
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 41.71
ภาษาอังกฤษ 26.93
คณิตศาสตร์ 34.91
วิทยาศาสตร์ 38.12
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 42.86
ภาษาอังกฤษ 27.44
คณิตศาสตร์ 32.14
วิทยาศาสตร์ 35.69
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 53.15
ภาษาอังกฤษ 30.37
คณิตศาสตร์ 31.15
วิทยาศาสตร์ 37.10
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.16
ภาษาอังกฤษ 26.45
คณิตศาสตร์ 30.79
วิทยาศาสตร์ 32.18