ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ Name ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ชำนาญ เลิศวิชัย ชาย Chamnan Lertwichai ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อรวรรณ ธีรวงษ์ไพบูลย์ หญิง Orawan Teerawongpaiboon ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง วันดี เรืองบุญ หญิง Wandee Ruangboon ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ละอองดาว อ่อนยิ้ม หญิง Laongdaw Onyim ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ศิริมา นีละเสถียร หญิง Sirima Neelasatean ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง มิ่งขวัญ กัณหา หญิง Mingkhawn Kanha ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ชม้าย ชูวงษ์วิชช หญิง Chamai Chuwongwiss ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นวลจันทร์ ธารทะเลทอง หญิง Nuanjun Thantaletong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว พิชญาดา คำชมภู หญิง Pitchayada Khamchomphu ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ลอองฝน พลอยประภา หญิง Laongfon Ployprapa ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
ว่าที่ร้อยตรี ลำไพร อ่อนมณี ชาย Lamprai Onmanee ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว อรุโณทัย ทรัพย์วารี หญิง Arunothai Subwaree ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย พิชัย แสวงทรัพย์ ชาย Pichai Sawaengsup ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กสิพล แซ่ลี ชาย Kasipon Saelee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อนุกูล จ๊อกจ๋อง ชาย anugul jokjong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พลอยพัชชา จิรารัตน์ไกรเดช หญิง Ployphatcha Jiraratkridach ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นวภัทร ปิโย หญิง Nawaphat Piyo ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พรรษา กุลชา หญิง Pansa Kuncha ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อรวรรณ เทียมจันทร์ หญิง orawan thaimchan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กิตติพัทธ์ จงจินากูล ชาย Kittiphut Jongjinakal ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว อภิชญา สังขจันทร์ หญิง Apichaya sangkajan ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง จิราพร ศรีกระภา หญิง Jiraporn Srikapa ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ณัชปภา นิธิศไชยชาญ หญิง Natpapha Nititchaichan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว รุจิรา ฟูวณิชย์สกุล หญิง RUJILA FUVANITSAKUL ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อารีย์ ตาคำ หญิง Aree Tarkam ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว น้ำเพชร มั่นคง หญิง Nampech Monkong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ไพบูลย์ หนูดี ชาย Phaibun Nudi ช่างปูนชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว กชพร ชนะชัย หญิง kodchaphorn chanachai ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ดุจเดือน เจริญสุข หญิง dugduean charoensuk ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว ขนิษฐา นรภัย หญิง kanitta norapai ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กัญชลิกา มหาวงศ์ หญิง kancharika mahawong ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย บุญช่วย ทองผาภูมิชัชวาล ชาย Bunchual Thongphaptruchatchawan นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาง พัชรา ดีหล้า หญิง Patchara Deela ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ธิดารัตน์ กุณพรม หญิง Tidarat Kunprom ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง พรพรรณ โชติพิเชฐ หญิง Pornphan Chodpichat ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง สุนันท์ ชัชวาลย์ หญิง Sunan Chatchwan ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย บัญทูล โชติพิเชฐ ชาย Buntoon Chodpichat ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย สามารถ อ่วมมีเพียร ชาย Samart Oommipean ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว สเมธัส ศรีชื่นอารมย์ หญิง Sameatas Sricheanarrom ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ยงยุทธ หงษ์สุพรรณ ชาย Yongyuth Hongsuphan ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว วริศยา ภูติกาญจน์ หญิง Waritsaya Putkan ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว วิวรรณศา สมบุญดี หญิง Wiwansa Sombundi ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ไพลิน แก้วสาแสน หญิง Pailin Kaewsasaen ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สิตรา ศรีเหรา หญิง Sitra Srihera ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ทัณฑิกา จักรอินทร์ หญิง Tantika Jak-In ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อนุทัย คงจุล หญิง Anuthai Khongchun ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ดาวรัชดา วงษ์เอก หญิง Dawratchada Wongaek ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง เกสรี ธนศักดิ์ศิริ หญิง Gasaree Thanasaksiri ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กอศิลป์ เฉิดฉันท์พิพัฒน์ ชาย Korsilp Cherdchanpipat ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุจิตรา อนันต์ธนถาวร หญิง Sujira Ananthanathawon ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ทรงวุฒิ รอดภัย ชาย Songwut Rodpai ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชัยนาถ สายบัว ชาย Chainat Saibua ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อธิพรรณ เทพวงษ์ ชาย Atipan Thepwong ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว จิตรลดา ปิ่นเกล้า หญิง Jitlada Pinklao ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐญา สุทธิรักษ์ หญิง Nuttaya Suttirak ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พรพรรณ ผิวเผือด หญิง Pornphan Piwpued ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง รวีภัทร์ พิมพ์เลิศ หญิง Raveepat Pimloed ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิรินธร จันทร์โอ หญิง Sirinthon Juno ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย เริงชัย ถาวรพยัคฆ์ ชาย Reangchai Thawonphayuk ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว วนิดา ศรีนวล หญิง Winida Sreenuaw ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ชนรดา ชัยมงคล หญิง Chonrada Chaimongkol ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สมกมล ลาภบริสุทธิศักดิ์ หญิง Somkamon Lebbosutthisak ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อนันต์ สมมะณะ ชาย Anan Sommana ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อังศนา กัลยาณธรรมกุล หญิง Angsana Kullayanathummakul ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ภัคศรัณย์ มิตรอารีย์ หญิง Phuksarun Mitaree ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง สมพิศ ธารแม้น หญิง Somphis Thanman ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ปนัดดา พึ่งกุล หญิง Panadda Puemgkul ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นจรส ศิริขรรแสง ชาย najaros sirikansang ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธิราพร ประทุมเทือง หญิง Tiraporn Prathumthueng ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุกัญญา น้อยปานะ หญิง Sukanya Noypana ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วีรีสร์ วงตาแพง ชาย Weerees Wongtapang ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กมลชัย อ่อนตาผา ชาย Kamonchai Ontapha ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สรศักดิ์ จันทร์โอ ชาย Sorasak Jan-O ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ดวงฤทัย เมืองวงศ์ หญิง Duangruthai Maeangwong ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาง ใบเตย ถาวรพยัคฆ์ หญิง Baiter Tavonpayuk ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาย ไพศาล บุญอิ่ม ชาย Paisan Boonim ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุธิษา สุขเลี้ยง หญิง Suthisa Sukleang ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง เกศฤทัย คำษร หญิง Katruthai Kamson ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ทินกร วิเชียรรัตนพงษ์ ชาย Tinnakorn Wichianrattanapongs ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย อดิศร คชินทร ชาย Adisorn Kachinthorn ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง กุณฑีรา ดอกแก้ว หญิง Kuntera Doakkaew ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ลัดดาวัลย์ ทวีทา หญิง Laddawan Taweeta ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรัชยา อินเป็ง หญิง Waratchaya Inpeng ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุรัตน์ ภาคภูมิ หญิง surat pakpoom ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นงคราญ พรมชัย หญิง Nongkhran Promchai ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ ร.ต. ศิริชัย ประเสริฐกุล ชาย Sirichai Prasertkul ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิราณี ขันสิงห์ หญิง Siranee Khunsing ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สมฤทัย ชื่นตา หญิง Somruchai Chunta ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง รพีพรรรณ นกดำ หญิง Rapeephan Nokdam ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ฝรั่ง ผาภูมิเศวต ชาย farung paphumsavet นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่น ๆ
นางสาว รัตติกาล สีเหลือง หญิง rattikan seeleuang เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ฐิติกา ปาปะเค หญิง Titika Papake ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ประพัศร์ โพธิ์ทอง ชาย prapat pothong ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว นิศารัตน์ วังแก้ว หญิง Nisarat Wangkaeo ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุวิมล อ่อนสนิท หญิง suwimol onsanit ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วรรณภา ถนอมวงษ์ หญิง Wannapa Thanomwong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง พิมพ์นภัส พาวันดี หญิง Phimnaphat Phawandi ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย เอกชัย ธีรวงษ์ไพบูลย์ ชาย Akkachai Teerawongpaiboon ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ปฐมพร อุทุมพิรัตน์ ชาย Pathomporn Utoomphirat ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สิตาพร จันทร์นนท์ หญิง Sitaporn Channon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จันทิมา ทนเถื่อน หญิง Chanthima Thonthuean ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง นภาพร โอะหมิโฉะเปอฮ์ หญิง Napaporn Ohmueshowpher ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฏฐกิตติ์ เล่าทรัพย์ หญิง Nuttakit Laosrap ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ศิวาพร อินทร์มณี หญิง Siwaporn Inmanee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ปิยะกาญจน์ คูหา ชาย Piyakan Khuha ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชาญชัย ผสมดี ชาย chanchai phasomdi นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว วิรัตน์ดา กะตะศิลา หญิง Wiratda Katasila เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชูศักดิ์ ธารทะเลทอง ชาย Chusak Tantaletong ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุจิตรา มีราศรี หญิง Sujitar Meerasri ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง นฤมล บุญพิมพ์ หญิง Narumon Boonpim ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง พเยาว์ จันทร์แจ้ง หญิง Payao Janjang ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย อัมรินทร์ ชื่นตา ชาย Amarin Chunta ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ทวารัตน์ สุริยา หญิง Thawarat Suriya ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง วารุณี พรมฝ้าย หญิง Warunee Promfiy ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ชนิดาภา เทพทองคำ หญิง Chanidapa Thapthongkam ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว นภศร ใจตรง หญิง Napason Jaitrong ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สุภัคษร ขำจริง หญิง Supukson Khamjing ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว อริสรา ชัยชนะ หญิง Arisara Chaichana ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อิตฉยา ทองขลิบ หญิง Itchaya thongkhib ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปิยะนันท์ จันยุทา หญิง Piyanan Janyutha ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สุพัสตรา โนนด้วง หญิง Supattra Nonduang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว แสงจันทร์ จรบำรุง หญิง Saengchan chonbamrung ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ราตรี จั่นพิมล หญิง Ratree Janpimon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ณิชากร ขำสุนทร หญิง Nichakorn Kamsunthon ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รัชนี สารทอง หญิง Ratchanee Santhong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เจนจิรา คำดี หญิง Jenjira Kumdee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ทัศนีย์ วันเพ็ญ หญิง Tatsanee Wanpen ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชัชฎาภรณ์ ยุบลเลิศ หญิง Chatchadaphon Yubonlert ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชนะ แสนสุข ชาย Chana Sansuk ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว วิชชา วราพิชญาการ หญิง Wicha Warapichayakarn ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุพัตรา เสาแก้ว หญิง suphattha saokaew ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุพัตรา โตสุริยวงศ์ หญิง supattra tosuriyavong ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นพดล ไกรสังข์ ชาย ์Noppadon Kaisang ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ศราวุฒิ วงษ์เอก ชาย Sarawut Wongaek ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง มลทิรา คล้ายคลึง หญิง Monthira Kaikaung ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ตุลารัตน์ มุ่ยเผือก ชาย Tularat Mueiphuak ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว กนิษฐา เปรมปรีชาญาณ หญิง Kanittha Pramprechayan ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สกุลรัตน์ ยงอยู่ หญิง Sakulrat Youngyou ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สำราญ รักษาสัตย์ ชาย Samran Raksasat ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ปิยะ ทองคำขาว ชาย Piya Thongkumkhow ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ลภัสรดา ชินวงษ์เกตุ หญิง Laphatrada Chinwongket ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อำไพ บุญจันทร์ หญิง Umpai Bunchun ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุพัตรา เจนธัญกรรม หญิง Supattra Jenthanyaham ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรรณรุณี ฆารกุล หญิง Wonrunee Kankun ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศุภรัตน์ กระต่าย หญิง Suparat Kratai ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สมปอง จันทา หญิง Sompong Chanta ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิพรรณ ยาทองคำ หญิง Wipan Yatongkum ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย โดม แผนสมบูรณ์ ชาย Dome Pansomboon ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง รัชนิดา นิลมณี หญิง Ratchanida Ninmanee ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย อัครเดช สาราโรจน์ ชาย Akharadate Sararote ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง รังสินี โยธาธิติกุล หญิง Rungsinee Yotathitikul ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ศุภิสราย์ มั่นคง หญิง Supissara Munkhong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สิริพร อนุสรพรพงศ์ หญิง SIRIPORN ANUSORNPORNPONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว นติพร พิกุลทอง หญิง Natiporn Pikulthong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิตติมา กล่อมจิต หญิง jittima gromjit ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ร้อยตรีหญิง อารีรัตน์ ปานเปีย หญิง Areerat Panpia ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เขมจิรา หว่านพืช หญิง Kamjira Wanpuch ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง เสาวลักษณ์ แก้วม่วง หญิง Sauvaluck Keawmong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ภานุพงษ์ ทองสงัด ชาย Panupong Thongsagad ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อาทิตยา ปินต๊ะ หญิง Arthittaya pinta ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สายทิพย์ สิทธิโสภณ หญิง Saitip Sittisophon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ปิติ แสงทอง ชาย Piti Saengthong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อรทัย พิมพ์ใจใส หญิง Orathai pimjaisai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สาวิตรี พุทธนาวงค์ หญิง Savitre puttanawong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เจนวิทย์ กรองแก้ว ชาย ๋jenwit krongkaw ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นฤสิทธิ์ ตันสุวรรณ ชาย Naruesit Tansuwan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นันทิกานต์ ปานจรูญรัตน์ หญิง Nanthikan Panjaroonrat ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สำราญชัย กูฏโสม ชาย Sumranchai Kudsom ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ขนิษฐา จรวงษ์ หญิง Khanittha Chorawong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ภาณุวัตร นาวาทอง ชาย Panuwat Navathong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อุทัย เสาแก้ว ชาย Autai Saokeaw ช่างปูนชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว กฤษณา แผนสมบูรณ์ หญิง Kritsana pansomboon ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วันนภา ศิริธรรม หญิง Wannapa Siritam ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สายฝน สาคร หญิง Saifon Sakhon ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาย วรกิตต์ ลักษณุกิจ ชาย Worakit Luksanukit ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุวนันธ์ ทองคำ หญิง Suwanun Thongkam เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ปฏิภาณ ชัยศรีรัมย์ ชาย Phatipan Chaisriram ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุวินัย พลีเพื่อชาติ ชาย Suvinai Pleepuechat ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ขวัญชนก เพ่งพินิจ หญิง Khwanchanok Phengphinit ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว เพ็ชรรัตน์ คงไวย หญิง PetCharat Kongwai ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุนทรีย์ อ่วมปราณี หญิง soontaree aompranee ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุรินทร์ อ่วมเจริญ หญิง surin Ouamcharoen ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว พิรุณ เสลานนท์ หญิง Pirun salanon ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สุพาณี วงศ์เสนา หญิง supanee wongsena ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว มะปราง อ่ำเย็น หญิง Maprang Amyen ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย ประพจน์ อินโท ชาย Praphod Ainththo นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาย สมพล คชินทร ชาย Somphol Khachinthon ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุรเดช มีนาง ชาย Suraded Meenang ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สันติ แสงชมภู ชาย Santi Sangchompoo ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชัชชารี ปานเรือง หญิง chatcharee panrueng ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ครองภพ มณีวัณณ์ ชาย Krongphop Maniwan เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธีรวุฒิ กวางคีรี ชาย Teeravuth Kwangkeeree ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง พินาภรณ์ สมบัติดี หญิง Pinaporn Sombutdee ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย เถลิงศักดิ์ ศรีแดงบุตร ชาย Talerngsak Sridangbutra ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย อนุสรณ์ ผากาญจน์สกุล ชาย Anusorn Phakansakul ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นิติพงษ์ เรืองจ้อย ชาย NITIPONG RUANGJOY ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เกษมณี จันทะวงษ์ หญิง KATMANEE JANTAWONG ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จรัญ ชุมพล ชาย Jarun Chumpon ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จิรศักดิ์ มณีวรรณ์ ชาย ่Jirasak Maneewun ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กิ่งกาญจน์ ติณณารมย์ คูณดี หญิง Kingkan Tinnarom Koodee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง นิรดา สุพรรนานนท์ หญิง Nirada Suphannanont ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วาสนา พิริยวารีกุล หญิง Wassana Piriyawareekul ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุกัญญา ทิพย์วรรณ หญิง Sukanya Tippawan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ดวงตา ทองผาทัศนีย์ หญิง DUANGTA THONGPHATHATSANI ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุดารัตน์ ใจบุญ หญิง Sudarat Chaiboon ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นิล โชคสงวนทรัพย์ ชาย Nin Chocksanguansap ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ปิยฉัตร ร่มโพธิ์ทอง หญิง Piyachat Romphotong ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ปราณีต สุขศรี หญิง Praneat Suksree ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว มณี ฦาชา หญิง Manee Luacha ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว กมลวรรณ พุ่มพฤกษี หญิง Kamolwan Pumpruksri ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว วิไลพร สมบัติภูธร หญิง Wilaiporn Sombutputorn ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สุมาลี อินทราพงษ์ หญิง Sumalee Intnarapong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว วิไล ไม้ทองงาม หญิง Wilai Maithongngam ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อรพา คล้ายลอย หญิง Orrapa Klayloy ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ชุติมนต์ กาญจนมณีรมย์ หญิง Chutimon Kanchanamanirom ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย พาริส ไชยมงคล ชาย Paris Chaimongkol ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว อัมภาพร โพธิ์แดง หญิง Ampaporn Phodang ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว แสงเดือน จรบำรุง หญิง Saengduean Chonbamrung ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง มาลี พูลสวัสดิ์ หญิง Malee Phulsawat ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย วัชระ บัวพนัส ชาย Watchara Buapanas ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย คงพันธ์ พรมจีน ชาย Kongphan Promjean ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จันทนา หงวนบุญมาก หญิง Janthana Nguanbunmak ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จีรวรรณ พงศ์นภากาญจน์ หญิง jeerawan Phongnapakarn ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธรรมรัตน์ บุปผาชาติ ชาย Thamarat bupphachart ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สาวรีย์ แสนสมใจ หญิง Savalee Sansomjai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ขนิษฐา เพียรทอง หญิง Kanitta pearnthong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อุดมศักดิ์ สวัสดิ์ธรรม ชาย Udomsak Sawastum ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิริวรรณ อินโต หญิง Siriwan Into ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สกายดาว จงเจริญ หญิง Sakaidaw Chongcharoen ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย นิมิต จันทุดม ชาย Nimit jantudom ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว คณิศร เพียรพร้อม หญิง Khanitsorn Phainahrom ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อรอุมา ภู่สุวรรณ หญิง Aonuma Phusuwan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธนโชติ เจริญเกตุ ชาย Tanachod Charoenkate ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุพัชตรา ขวัญน้อย หญิง Supattra Kwonnoi ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วรัญญา เชื้อชูชาติ หญิง WARUNYA CHERCHOOCHART ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย คมกริช สมศรี ชาย komkrit somsri ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อิชณน์กร เซ่งเข็ม ชาย Ichkorn sengk้em ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุริสา ผ่องใส หญิง surisa pongsai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุรีย์วัลย์ ไวยิ่งยุทธ์ หญิง sureewan waiyingyut ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว สลิล สุขศรี หญิง Salin Suksri ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชุติมาพร ศรีหงษ์ หญิง CHUTIMAPORN SRIHONG ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สาวิตรี ตันกิตติมงคล หญิง Sawitri Tankittimongkol ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กาญจนา บุญพา หญิง Kanchana Boonpa ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วาสนา หิรัญ หญิง Wasana Hirun ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ดวงใจ สีคำ หญิง Duangjai Sekam ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิราภรณ์ ประชุมแดง หญิง Jeeraporn Prachumdang ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชุรีพร พันธุ์สุวรรณ หญิง Chureepron Pansuwan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณมาดา แก้ววิชิต หญิง ืnamada kaewwichit ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กนกภรณ์ พุ่มพิพักษ์ หญิง nanokphon phumphithak ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มยุรีย์ บุญพิทักษ์ หญิง Mayuree Bunphithak ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ยุพิน ปากะยะวงษ์ หญิง Yuphin Pakayawong ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาย ประสงค์ วิชาไพบูลย์ ชาย Prasong Wichapaibun เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ละมูล บูชากุล ชาย LAMOOL BOOCHAKUL ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ธัญญธร แจ่มสว่าง หญิง Thanyathorn Jeamsawang ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง อรุณ สระทองแดง หญิง Arun Satongdang ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว วรรณวิสา สุวรรณทิพย์ หญิง Wanwisa Suwanthip ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ศรัณย์ภัทร บัวรับพร หญิง sarunphat buarabporn ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ประทีป ดวงเพียอ้ม ชาย Pratheep Duangpia-om ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นันท์นภัสร์ จันทร หญิง Nunnaphut Juntorn ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เพ็ญศิริ ไทยลา หญิง Phensiri Thaila ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ปกรณ์ ศรีดวม ชาย Pakron Sriduan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธรรมธร กองเงิน ชาย Thamathorn Kongngern ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุพาภร เสาว์ราช หญิง Supaporn Saorat ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จันทุน ผ่อง ชาย Chanthun Pongsai ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว ชนกพร ทวีมาก หญิง Chanokporn Taweemak เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พรทิมา อภัยรัตน์ หญิง Porntima Apairut ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อุดร เนตรสน ชาย ๊๊Undoon Netson ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กัมปนาท ด้วงสงค์ ชาย khamphanat Doungsong ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ปริษา ดวงเพียอ้ม หญิง PARISA DUANGPIEAOUM ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง นพมาศ ดาฤทธิ์ หญิง Nopamas Darit ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง จรูญ ประสพดี หญิง Charoon Prasopdee ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว สุพัชสิริ มูลแก้ว หญิง Supatsiri Moolkaew ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง นงค์นุช เหลืองประมวล หญิง Nongnut Panjarean ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
ว่าที่ร้อยตรีหญิง วันเพ็ญ แผนสมบูรณ์ หญิง Wanpen Phaensombun ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว อรอุมา สุนธนนท์ หญิง Onuma Soontanon ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว อโนทัย คำอาจ หญิง Anothai Khamart ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย วิษณุ ชุมรัมย์ ชาย Wissanu Chumlum ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรรณภา ดีเจริญ หญิง WANNAPA DEEJARERN ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ภูริทัต แย้มกล่ำ ชาย Puritat Yamglum ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย เอกพล หล้าแหล่ง ชาย Ekapol Lalang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง มินตรา ละออเอี่ยม หญิง Mintra Laoraeam ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปนิดา ทองผาโศภา หญิง panida thongphasopa ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว พรนภา วันนา หญิง Pornnapa Wanna ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภัคธีรา หงษ์โต หญิง SUPAKTIRA HONGTO ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
ว่าที่ ร.ต. จตุพล อยู่เพ็ชร ชาย Jatupol Yoophet ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พีรพงศ์ ตันยาลักษณ์ ชาย Peerapong Tanyaluk ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมบูรณ์ นวลหงษ์ ชาย Somboon Nualhong ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย สมภพ เหลืองประมวล ชาย Sompop Langpramual ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุกัญญา ก้านเหลือง หญิง Sukanya Kanlueang ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นลินี เสงี่ยมพันธ์ หญิง Nalinee Sangiamphan ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กิตติพงษ์ แสนพงษ์ ชาย Kittipong Sanpong ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย พยนต์ สุขเกษม ชาย Payon Sukgasame ครู ชำนาญการ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว สุนิศา ตุ่มศรียา หญิง Sunisa Tumsriya ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว นริศษา อินต๊ะนา หญิง Narissa Intana ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อภิรนันท์ เอี่ยมน้อย หญิง Abhiranan Iamnoi ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มินตรา ใสดี หญิง Mintra Saidee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รัตนาภรณ์ ขำอวยชัย หญิง Rattanaporn Khumauychai ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นัฐฑิญา วงศ์ระพี หญิง Nutthiya Wongrapee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย มนัส วรรณะ ชาย Manut Wanna ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พัตราภรณ์ สืบหยิ่ว หญิง Pattrapron Suebyiw ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นิพาภร ใคร่ครวญ หญิง Nipaporn Kraikruan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรรณภา มัญยะหงษ์ หญิง WANNAPA MANYAHONG ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อัญชลา แซ่ตัน หญิง Anchara Satan ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กรวิกา เพชรสวี หญิง Kornwika Phetsawee ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชูชาติ อินทร์บัวทอง ชาย Choochart Inbuathong นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว กัญญาภัค อยู่อุย หญิง Kunyapuk Uaooy ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว บุปผา ทองผาโศภา หญิง Buppha thongphasopa ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย คมสรร วิเศษสิงห์ ชาย komsam visessing ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง มาลี โชติชัย หญิง Maree Choatchai ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ทัศนีย์ นาคน้อย หญิง Tatsanee Naknoi ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว อัญฉลี ทองดี หญิง Anchalee Tongdee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย อบ เหลืองอร่าม ชาย Aob Lueangaram ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กัญญาพัชร สุขเกษม หญิง Kanyapach Sukgasame ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ศรสวรรค์ ไพรัชพงษ์ หญิง Sornsavan Pairachapong ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อำนวย บัวขาว ชาย Amoual Buakhao นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาง จันสุดา บุตรดี หญิง Chansuda Buddee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พัชรรินทร์ ทะสม หญิง Phatchararin Tasom ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สมจิต คำเพ็ง หญิง Somchit Kompheng ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว อำไพ ทองสอน หญิง Ampai Thongson ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สุธาสินี คัยนันทน์ หญิง Suthasinee Kaiyanan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปัทมพร มั่งกูล หญิง Pattamapron Mangkoon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว พลอยวาริน สิบหมื่นเปี่ยม หญิง Ploywarin Sipmuenpiam ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภัทรา จันทร์แจ่มใย หญิง Supattra Chanjeamyai ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ภัทราภรณ์ เพชรัตน์ หญิง Phatraporn Phetcharat ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุนันทา ชะนะมี หญิง Sunanta chanamee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิริยา กัลยาไสย หญิง Wiriya Kanyasai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กุลจิรัฏฐ์ บัวบุญ หญิง Khunjirat Buaboon ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รศรินทร์ ทิมแก้ว หญิง Rossarin Timkaw ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาย องอาจ เดชสาร ชาย ongart datsan ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณรงค์ศักดิ์ พรมเสนา ชาย Narongsak Phomsana ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิรินารถ ฟักบางยุง หญิง Silinart Fakkbangyoug ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาง วัณทิพย์ภรณ์ ขาวผ่อง หญิง WANTHIPPORN KHAOPHONG ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สุภาพ ใจพรมเมือง ชาย Suparb Jaipommuang ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง บรรณพร แหลงคำ หญิง Bannaporn Langkum ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นลัทพร พูลทิพยานนท์ หญิง NALATTAPORN PULLTIPYANON ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กาญจณา ขุนบรรจง หญิง Kanchana Khunbanchong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สิริลักษณ์ แสวงสุข หญิง Sililak Saweangsuk ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุดใจ ปรีชากุล ชาย SUDJAI PREECHAKUL ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว เสาวลักษณ์ บุญยรัตพันธ์ หญิง Saowaluck Boonyarattapun ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อุษา ทันใจชน หญิง Usa Thanjaichon ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย เชิดพงศ์ ภูติกาญจน์ ชาย Chirdpong Putikan ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง มยุรี คุณเวียง หญิง MAYURI KHUNWIANG ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ทรงชัย บัวขาว ชาย Songchai Buakhao ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว วัชรินทร์ วรรณดิษฐ หญิง WACHARIN WANDIT ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย บุญช่วย พันธุชาติ ชาย Boonchuay Pantuchat ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ประทุม อินทจักร หญิง Pratoom Aintajug ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ศิริพร ลือจินดา หญิง SIRIPORN LUECHANDA ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เทียมแข อินต๊ะ หญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปิยาพัชร เสนาพิทักษ์ หญิง Piyapat Senapitak ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรรณพร คงกระพันธ์ หญิง VANNAPHON KHONGKRAPHAN ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย บัณฑิต จำปาทอง ชาย Bundit Jampartong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รัตนาพร สิงขรณ์ หญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นิรันดร์ แสงดา ชาย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วัลภา แพงแก้ว หญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สรารัตน์ มูลนิคม หญิง Sararat Moonnikorm ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ลาวัลย์ อิศรภักดี หญิง LAWAN ISSARAPHAKDEE ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ ร.ต.หญิง วลัยลักษณ์ ทัดพิทักษ์ หญิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รุจิรา จันทหงศ์ หญิง RUJIRA JANTAHONG ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ศรีเพชร แซ่ตัน ชาย SRIPET SAETON ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ทัศนียา เจนดง หญิง tudsaneeya jendong ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ดนุพล ผาภูมิเศวต ชาย DANUPOL PHAPHUMSAWET ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สายใจ เดชจีน หญิง SAIJAI DECHJEEN ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิราวรรณ มีทา หญิง JIRAWAN MEETA ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาง พรทิพย์ เจียงวงค์ หญิง PORNTIP JIENGVONG ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย สมพงษ์ พรมวิหาร ชาย SOMPONG PROMWIHAN นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว นุชจรี อย่างคอย หญิง NUCHCHARI YANGKHOI ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อรทัย แซ่สัว หญิง Orathai Saesua ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาง วันนา ยงธุวพรสกุล หญิง Wanna Yongthuwapornsakul ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว อรพันธ์ ถิ่นธารใสเย็น หญิง Orrapan Thintansaiyen ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กนกดาว มีทา หญิง kanokdao meeta ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว สุวพิชญ์ ประยูร หญิง Suwaphit Prayoon ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สิริพร สิทธิโชติ หญิง Siriporn Sittichot ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เมราณี ดอกบัว หญิง Meranee Dokbua ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สร้อยสน บุญคงบ้าน หญิง Sroyson Boonkhongban ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พัชราภรณ์ ทองสกุลพันธ์ หญิง Phatcharapron Thongsakunphan ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ภิรมย์ จันทร์โนติ๊บ ชาย Phirom Chanotip ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อัญชรี รอดพูล หญิง Ancharee Rodpool ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กนกรัตน์ เสมทับ หญิง kanokrat samtob ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จันทร์แรม ถิ่นแสนไกล หญิง JANRAM THINSAENKLAI ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กีรติ ทองประดิษฐ์ ชาย Kirati ThongPradit ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กมลปารย์ แสงแก้ว หญิง kamonpan saengkaew ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กฤษฎิ์ฉันทัช ปิยวรรณหงส์ ชาย Kritchanthat Piyawannahong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว อภิสุภางค์ จรูญจิตรวีร์ หญิง Aphisuphang Kingkan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย รังสรรค์ สายมี ชาย Rungsun Saymee ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว บุญรี วุฒิธรรมฐาน หญิง Boonree Vutthithammathan ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง พณาวัลย์ บุญยปรรณานนท์ หญิง Phanawan Bunyapannanon ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว เมวิกา เพ็งพึ่งแก้ว หญิง Mewika Phengphuengkaew ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว ทัศนีย์ ทองนาค หญิง Tassanee Thongnark ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว ประภาภรณ์ สุขเสน หญิง Prapaporn Sooksen ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ธนาวดี ว่องไว หญิง Thanawadee Wongwai ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาง น้ำจิต อินทรคง หญิง ์Numjit Intarakong ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ปฐม แหนกลาง ชาย Phathom Hanklang ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย อรรถนพ ชูศรี ชาย Arttanop Choosee ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว วิศนี สมบัติยานุชิต หญิง Wisanee Sombutyanuchhit ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ศุภิสรา จารุมา หญิง Supisara jaruma ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชิตพล แก้วมณี ชาย chitpoon kaewmanee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ธัญญาภัทร์ อินทร์ปัญญา หญิง Thanyaphat Laothanang ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว พิมพ์ผกา โพธิจันทร์ หญิง Pimphaka Photichan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ดวงกมล ราชการดี หญิง Doungkamol Radchakarndee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อินทิรา อินนามเพ็ง หญิง Tanita oingnamping ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กฤติยา สุริวงษ์ หญิง Kittiya Suriwong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สายฝน เก่งกล้า หญิง Saifon Kangkla ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย บุญถิน ลือจินดา ชาย buntin roujenda ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาง วันเพ็ญ โชคศรีเจริญ หญิง vunpen chocksrijarung ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย ปิยะ แหนกลาง ชาย piya hanglang ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภาพร โสภาจร หญิง Supapon Sopajon ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กนกพร ชินนอก หญิง Kanokporn Chinnok ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เกียรติพงษ์ สุขเพิ่ม ชาย Keattipong Sukperm ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ ร.ต.หญิง ศิริพร มากเกิด หญิง Siriporn Markkerd ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อารีย์ กัลวงษ์ หญิง Aree kanlawong ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง สุรินทร แร่เพชร หญิง Surinton Reapet ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ดวงกมล สุริยะวงษา หญิง Duangkamol Suriyawongsa ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว รัตนาพร วนาพิทักษ์กุล หญิง Rattanaporn Wanaphithakkun ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว รัตนา สีชมไชย หญิง rattana srichomchai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว ขวัญเรือน ล้ำเลิศ หญิง Kwanruen Lamlert ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จันศรี นาสวนสุจิตร หญิง jansri nasuansujit ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เสถียร สุริวงษ์ ชาย Stian Suriwong ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาย จิรวัฒน์ เจริญสุข ชาย Jiravat charoensuk ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาง นิภา ทะแยง หญิง nipa tayaeng ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิตราภรณ์ โฉมงาม หญิง ่jittraporn chomngam ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ปรียารัตน์ ดาวัย หญิง preeyarat dawai ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภูวรินทร์ จาริยกันทะวงค์ หญิง Phuwarin Chariyakantawong ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สราพร เจริญสุข หญิง Saraporn Charoensuk ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง สาวิตรี อ่วมประเสริฐ หญิง Sawitree Aoumprasert ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย อภิพัฒน์ ลำใยขจี ชาย Apipat lamyaikagee ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว น้ำผึ้ง พรหมชนะ หญิง Namphung Promchana ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ ร.ต. โสฬส มาลัยวงศ์ ชาย sorot malaiwong ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ยุฑามาศ วงษะ หญิง Yutamas Wongsa ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วริทธ์นานนท์ ขจิตศาตนันท์ ชาย Waritnanont Khajitsathanunt ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กิตติมา ธรรมวิรักษ์ หญิง Kittima Thammaviruk ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว เบญจวรรณ พีระพันธ์ หญิง ฺBenchawan Phiraphan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธวัชชัย อาจมาก ชาย Tawatchai Artmak ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ปาริฉัตร ศรีเมือง หญิง Parichat Srimueang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เครือฟ้า เครือคุณ หญิง Kruafa Kruakun ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว หนูวาส มีนุ่น หญิง ์Nuvas Meenun ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ฐิติพงศ์ โบอ่องเจริญ ชาย Thitiphong Booongcharoen นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย ธีรยุทธ วุฒิธรรมฐาน ชาย Theerayuth Wutthithummathan ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อังคณา วุฒิธรรมฐาน หญิง Angkhana Wutthithummathan ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปัทมา ปิตุปกรณ์นุกูล หญิง Padthama Pituprakornnukul ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชัยพร บุราณ ชาย Chaiyaporn Booran ผู้ช่วยครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย โสภณ เรืองบุญ ชาย Sopon Ruangboon ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย วิทยา ใจมา ชาย Wittaya Jaima ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว กมล สุขกุล หญิง Kamol Sukhkul ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ประยูร โสเก่าข่า ชาย PRAYOON SOKHAOKHA ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว ศิริพร ชัยสีหา หญิง Siripon chaisriha ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กมลรัตน์ ทองผากนก หญิง Kamonrat Thongphakanok ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มิณฑิญา วิเศษสิงห์ หญิง Mintiya Visadsing ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย บริวัตร มัชฌิมา ชาย Boriwat Matchima ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ทับทิม ประทุมไข หญิง Thabthim Prathumkhai ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว น้ำเพชร จ้ายภักดี หญิง NAMPACH JAYPUKDEE ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว ศศิธร ลิ้มแสงอุทัย หญิง Sasithon limseang-uthai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุภาศินีย์ ภูทัดดวง หญิง Suphasini Pootuddoung ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว รัตนาพร พาคูณ หญิง Ruttanaporn parkoon ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ดรุณี ทองผาภูมิปรีดา หญิง Darunee Thongphaphumpreda ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชนันญา เจนดง หญิง Chananya Jandong ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง นัฏฐิกา ชัยสา หญิง Natthika Chaisa ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว นริศรา นวลมะ หญิง Narissara Nuanma ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง กมนทรรศน์ จันทร์ชุ่ม หญิง Kamonthat Chanchum ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุทธิพงษ์ ชัยสา ชาย Sutthipong Chaisa ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว วรรณนิษา ฦาชา หญิง Wannisa Luecha ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว วิภาดา ตาปะสี หญิง Wipada Tapasee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ธมนต์อร ทองยัง หญิง Thamonorn Thongyang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย ชาตรี มีคติธรรม ชาย Chatree Meekatitum ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชัชฤทธิ์ พุทธวงส์ ชาย Chatcharit Puttawong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สาวิตรี ทองผาสีงาม หญิง Sawitree Thongphasingam ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว บุษกร ศรีมุกข์ หญิง Butsagron Srimook ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มณฑิรา ทองผาภูมิปฐวี หญิง Monthira Thongpapoompatawee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ศิรินทิพย์ วรรณทอง หญิง Sirintip Wanthong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย คมกริช ทำรี ชาย komgrich thamree ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วัฒนา วรรณโชติ ชาย wattana wannachot ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วิกรานต์ แก้วพารา ชาย wikrant kaewpara ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อนุสรา บุญยวง หญิง anussara boonyuang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อภิชาดา สร้อยแสง หญิง apichada soisang ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว หทัยชนก ศรียานา หญิง Hathaichanok Sriyana ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กิจจา จันทร์สวยดี ชาย Kijja Jansuaydee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธนพล รุ่งแจ้ง ชาย thanapon rungjeang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วีรยา เที่ยงธรรม หญิง Wiraya Thiangtham ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อรรถพงศ์ วงศ์วาฬ ชาย Atthapong Wongwan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุพรรณี แทนเพชร หญิง suphannee tanpet ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว รัตนา กล้าจริง หญิง Rattana Klaching ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปวริศา พวงแก้ว หญิง Pawarisa Phuangkaeo ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ยุวลี นามโนนเขวา หญิง Yuwlee Namnonkaow ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พิพัฒน์ ศรีเมฆ ชาย Pipat Srimek ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พัตรนาวรรณ ไชยสิทธิ์ หญิง patranawan chaiyasit ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พรสวรรค์ ทองผานิธิ หญิง Phonsawan thongpanati ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อนงค์ ขาวนวล หญิง anong khaonual ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชาติชาย บุญมาก ชาย chartchaiy boonmark นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว ดาวไสว ขุนทอง หญิง Doawsawai Khunthong ผู้อำนวยการโรงเรียน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว จรรยวรรธน์ เชิงผาสุวรรณ หญิง Chanyawat Cherngphasuwan ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ภัคจิรา บัวผัด หญิง Pukjira Baopud ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย นรากรณ์ หิรัตพรม ชาย Narakorn Hirattaprom ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุดารัตน์ ล้นเหลือ หญิง Sudarat Lonlue ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง พัชราภรณ์ วงศ์พนิตกุล หญิง Pacharaporn Wongpanitkul ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว แสงเดือน แก้วสุข หญิง sangduan kaewsuk ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรรณกร กลิ่นเกา หญิง wonnakorn klinkao ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว กษมา แหนพันธุ์ หญิง kasama naephan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง มาลัย ประภากมล หญิง Malai Prapakamol ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นุชจรี บางโต หญิง Nucharee Bangtho ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย บุญกว้าง ณ อุบล ชาย Boonkwang Naubon นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว ภาวิณี จันทร์โนติ๊บ หญิง Pawinee Junnotip ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พรทิพย์ ทองผาภูมิปรีดา หญิง phontip tongpapumpreda เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เสถียร ทองผาภูมิบวร ชาย Satian Thongpapoombavon ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ไพฑูรย์ จันทร์โอ ชาย Phaitool Chuneo ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว รัศมี ธารเอี่ยม หญิง Russamee Thaniem ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง กานติมา สีนวล หญิง Kantima Srinuan ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ศิริเพ็ญ ก้อนเมฆ หญิง Siriphen Kornmake ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย นฤชา กลิ่นหอม ชาย Nalucha Klinhoom ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว พรพิไล ชูใจ หญิง Pornpilai Choochai ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว อุบลรัตน์ ไชยพัฒนศิลป์ หญิง Ubonrat Chaipattanasil ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐธิดา ปานธรรม หญิง natthida pantham ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชาคริต ทรายทอง ชาย Chakrit Saithong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เกียรติขจร อู่อรุณ ชาย Kietkajohn Uarun ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ลำดวน พ่าไขล่ หญิง Lumduan Phakhai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปรียาดา ดวงมาลา หญิง Preeyada Duangmala ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นิคม รัตโนภาพ ชาย Nikom Rattanopap นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วราภรณ์ กำแพงทอง หญิง waraporn kompangtong ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปานหทัย วิเชียรบุตร หญิง PANHATHAI WICHIENBUT ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พูลศักดิ์ จุ้ยเจริญ ชาย Pulsak Chucharoen ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ปัญญาพร ขันทะมา หญิง Panyaporn Kantama ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ทับทิม มาสูงเนิน หญิง thabthim masungneon ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย สาธิต ศรีจันทร์ ชาย Satid Seejan ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว มะยุรี ทองคำ หญิง Mayuree Thongkam ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ยอดชาย จันทร์สว่าง ชาย Yatchai Chansawang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย ทรงธัย แก้วมะณีย์ ชาย SONGTHAI KAEWMANEE ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศรันย์ภัทร พงษ์แขก หญิง Saranpat Pongkhag ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รัตนาวดี บัวผัด หญิง Rattanavadee Buapat ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ปานฤทัย ทองผาไฉไล หญิง Parnruthai Thongpachailai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว อังคณา อังชัญ หญิง Aungkana Aungchan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว จิตรา อ่ำกุล หญิง Jitra Aumkul ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พนารัตน์ พิมพ์พัฒน หญิง Panarat Pimpat ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นิตยา นาสำแดง หญิง Nittaya Nasumdang ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ขนิษฐา แซ่อึ๊ง หญิง Khanittha Saeueng ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อมราภรณ์ สืบบุก หญิง Amaraporn seabbuk ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เพ็ญนภา ไทยปฐมพงษ์ หญิง pannapa thaipathomphong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กิติยา ศรีวิชัย หญิง KITIYA SRIWICHAI ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กรรณ์ภิรมย์ สมรภูมิ หญิง Kanpirom Samorapum ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ทศพร ดวงจันทร์ ชาย Tossaporn Duangjun ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อังคณา สังขสุวรรณา หญิง Angkana Sangkhasuwanna ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชนกภรณ์ อุไรโคตร หญิง Chanokporn Uraikhot ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จิรวัฒน์ แทนเพ็ชร ชาย ่jirawat teanphet ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มนต์ทิพย์ พลอยโพลงสุข หญิง monthip ployplongsuk ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ญารินดา พิทักษ์หงษ์สา หญิง ํYARINDA PHITHAKHONGSA ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว อาทิตยา ทินนิจวงค์ หญิง attitaya Tinnidvong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เอกรัตน์ จินดารัตน์ ชาย ekkarat chindarat ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มยุรี ขวัญลอย หญิง Mayuree Kvunloy ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปราณี ต้นสมบูรณ์ หญิง Pranee Tonsumboon ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชลธิชา กฤษอ่อน หญิง Chonthicha Krit-on ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ฉันทนา หาสนาม หญิง Chuntana Hasanam ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นิภาวรรณ คงคาแกล้วกล้า หญิง Nipawan Kongkaewkra ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาง ไพวรรณ นิมิตรเกาะ หญิง Paiwan Nimitgoa ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ฤทัย สีสงปราบ หญิง Rathai Seesongprab ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วรรษพล มะหลีแก้ว ชาย Watsapon Maleekaew ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย สุรเชษฐ์ พลฉวี ชาย Surachet Ponchavee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภิรัญญา ใบบัว หญิง Piranya Baibua ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พนิตาพร พ่วงสมบูรณ์ หญิง Phanitaporn Puangsomboon ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อิศรา สุสดี ชาย Itsara Susadee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อาสา มั่นหมาย ชาย ASA Monmai ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นิตยา ขุนเนียม หญิง ์์Nittaya Khunniam ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศศิธร พวงแก้ว หญิง Sasitorn Paungkeaw ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จุติเสฏฐ์ พร้อมวิหาร ชาย ๋Jutisate Promwiharn ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ร้อยตรีหญิง พรลภัส แก้วดวง หญิง Pronlaphat Keawdoung ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ยลลดา บุญมา หญิง Yonlada Boonma ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธนวัฒน์ ริดเขียว ชาย TANAWAT RIDKHEAW ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ร้อยตรี ณัฐพงษ์ มะยุรา ชาย ์ี์Nuttapong Mayura ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วัชรพงษ์ กล้าใจ ชาย Watcharapong Klajai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พฤทธิ์อุกฤษฏ์ ช่างเรือนกุล ชาย Pruatukrit Changrueankul ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อุเทน พัดเพชร ชาย U-tain Padped ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ขวัญจิรา เพ็งนุ่ม หญิง kwanjira pengnum ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สรินยา ทองผาภูมิดิลก หญิง sarinya Thongphaphumdilok ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วีรยุทธ ทองผาภูมิปฐวี ชาย weerayut thongphuphamphathawi ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นพดล หม่องสาย ชาย Nophadol Hmongsay นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วันวิสา ไทรสังขชวาลพร หญิง Wanwisa Saisangkhachawanphon ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย สนอง ยอดกุล ชาย Sanong Yodkul ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ศิริกาญจน์ รังษี หญิง Sirikan Rungsi ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ชลธิชา ขันธวัตร หญิง Cholticha Khantawat ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว วิไลลักษณ์ บุญสวน หญิง Wilailak Bunsuan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นันท์นภัส ชาวเมืองนนท์ หญิง Nannaphat Chowmuangnon ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาย กฤษณะ ดอนสระ ชาย kitsana donsra ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมพงษ์ แซ่โซ้ง ชาย Sompong Seasong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กิตติภูมิ พงษ์พิมาย ชาย Kittipoom Pongpimai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธัญญาภรณ์ ทองเคร่ง หญิง Thanyaporn Thongkhreng ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จานุกรณ์ สุขนิคม ชาย Janugon Suknikom ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิราภรณ์ ไวยิ่งยุทธ หญิง Jiraporn Waiyingyut ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จักรพันธ์ ทิพย์วรรณ ชาย ๋Jakkaphan Thippawan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มลฤทัย เสดวงชัย หญิง Monruthai Sadungchai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธัชภัทรพงศ์ กิจไพบูลย์ชัย ชาย Tatpatpong Kitphaibunchai ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุมารินทร์ บุญเกิด หญิง Sumarin boonkerd ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นิออน ชัยวิชญ์มงคล หญิง ์Nion Chaiwitmongkol ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชุติมา เตียวขุ้ย หญิง Chutima Taewkui ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สนธยา สิงห์โต ชาย Sontaya singto นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาย เก้าเหมย แซ่จ่าว ชาย kaohmeiy Saechao ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ฐิติพร แก่นชมภู หญิง Titiporn Kanchompu ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว ภัทรภรณ์ พิมรอยแก้ว หญิง Phattharaphon Phimroikaeo ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นางสาว ปณิตา ปักษี หญิง Panita Paksee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นายชูศักดิ์ สีสัน ชาย Chusak Sisan ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สายใจ จักขุพันธุ์ หญิง Sayjai Jukkupan ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง กาญจนา ศรีสุข หญิง Kanchana Srisuk ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย วินัย ฉิมงาม ชาย WINAI CHIM NGAM ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ ร.ต.หญิง พิไลวรรณ พลเสน หญิง pllalwan ponlasan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภรณ์ทิพวรรณ นุชโสภา หญิง Phonthipphawan Nuchsopa ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภนิดา โพธิ์ศรีแก้ว หญิง Suphanida Phosrikaeo ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ทินกฤต ศุภโชติสุทางศ์ ชาย Thinakrit Zopachotsotang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พนารัตน์ กาฉลาด หญิง panarat karchalrad ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว วิไลวรรณ สมบูรณ์ หญิง Wllalwan Sombun ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง รุ่งนภา จะชินรัมย์ หญิง Rungnapha Jachinram ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สิขรินทร์ เครือน้อย ชาย Slkarin Kruenol ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธรรมนูญ ช้างงา ชาย Thummanoon Changnga ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กนกวรรณ โรจนธีรศาสน์ หญิง Kanokwan Rotchanathirasat ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พจนีย์ จีนะ หญิง potjanee Jeena ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อุดมพรรณ ท้าวคำ หญิง Udompan Taowkam ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศุภจิตต์ ทุ่งคาใน หญิง Supajit Thungkanal ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภัสสรณ์ เสฏฐีบูรณี หญิง Suphassorn Setthlbunranee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปรียาพร บุตรโคษา หญิง preeyaporn Butkhosa ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จุติพร แสนคำ หญิง Chutiphon Saenkham ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณัฐปคัลภ์ จิตชู ชาย Natthapakhan Chitchu ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กาญจนา แต่งตั้ง หญิง Kanchana Taengtang ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อานนท์ บุญขวัญ ชาย Anon Bunkhwan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ทิตยาภรณ์ สุขโข หญิง Thitayaphon Sukkho ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ศุภรากร จูกระโทก ชาย Suppharakon Chukrathok ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พยุงศักดิ์ มะเจียกจร ชาย Payungsak Majeakjon ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นิตยา บัวระภา หญิง nittaya buarapa ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สำรอง พันธ์อุ่น ชาย soomlong panaun นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว อัญชลี ประเสริฐศักดิ์ หญิง Anchalee Presertsak ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วารุณี จันทบูรณ์ หญิง Warunee Chanthaboon ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย มนูญ นิมิตรเกาะ ชาย Manoon Nimitkoa ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย อานนท์ การพันธุ์ทา ชาย Arnon Kanpanta ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ราตรี เสพมงคลเลิศ หญิง Ratri Sepmongkoolerd ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย นฤชัย พิมสร ชาย Naruchai Pimson ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ธัญวรรณ คำเสาร์ หญิง thunyawan kamsao ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย วัชรินทร์ บุรัสการ ชาย Wacharin Burasakan ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
สิบเอกหญิง พัชรากร บุญใหญ่ หญิง PATCHARAKORN BOONYAI ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว เมธินี พันธุ์รู้ดี หญิง Maytinee Panroodee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ทิพวรรณ เชื้อบริบูรณ์ หญิง Thippawan Chueaboriboon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย คำพี เสนา ชาย Kampee Sena ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว นิตษา แดงสุวรรณ์ หญิง Nitsa Daengsuwan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ขรินทร์ทิพย์ สืบอินทร์ หญิง Karentip Shebin ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว นภัสวรรณ บุญจีน หญิง Napatsawan Booncheen ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธงชัย ศรีราจันทร์ ชาย Tongchai Srirajan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ดารารัตน์ บุญสำเร็จ หญิง Darrarat Boonsumret ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มยุรี นิมิตจิตภักดี หญิง Mayuree Nimitjitpakdee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปิยดา อินทโชติ หญิง Piyada Inthachot ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อรุณีย์ เหล่าเอนก หญิง Arunee Laoanek ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จีรภา ผลอาหาร หญิง Jeerapa Phonarhan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อัญชลี ทองประสพ หญิง Anchalee Thongprasop ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภัทราภรณ์ ตาลผาด หญิง Puttaraporn Tanphad ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วาสนา มีแยบ หญิง Wassana Meeyaeb ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศินิชา สายใจ หญิง Sinicha Saijai ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กชพร ภัทดีภูมิเมธีเจริญ หญิง kortchaporn patdeepoommateejaren ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชัยณรงค์ ป้องคำ ชาย Chainarong Pongkum ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อำนาจ ขุนขาว ชาย Amnaj Khunkhaw นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาย อนุชา ศรีเมฆ ชาย Anucha Srimek ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สิริมา สกุลเวียงกาญจน์ หญิง Sirima Sakunwiangkan ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นรากร กาลสุวรรณ ชาย ์Narakron Kansuwan ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย กิติพงษ์ จารุภูมิ ชาย kitipong Jarupoom ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กานดา ดีสวาท หญิง Kanda Deesawat ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง มณฑา ยิ้มเยื้อน หญิง Montha Yimyuan ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว พรศิริ ชมภูธวัช หญิง Pornsiri Chomputawat ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว จรรยาลักษณ์ พูดดี หญิง Chanyalux Pooddee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นุชนารถ ชัยชิต หญิง Nutchanat Chaichit ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กรณิกา สุขโข หญิง Kornnika Sukhkho ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เบญจวรรณ ปิ่นธุรัตน์ หญิง Benjawan Pinthurat ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นพวุฒิ เหลืองตระกูล ชาย Nopphawut Lueangtrakun ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง หทัยกานต์ ขำช่วง หญิง Hathaikan Khumchuang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว บุษยมาศ กานุมาร หญิง Budsayamas Kanuman ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มิชดา เหมันต์ หญิง Michada Hayman ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว สมปอง ยังอยู่ หญิง Sompong Yongyoo ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ดวงพร ศรีเหรา หญิง Duangporn Srihara ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุกัญญา จิตตสินนวา หญิง Sukanya Jittasinnawa ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กรอบแก้ว เพ็งคล้าย หญิง Krobkaew Phengklay ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ปฏิพัทธ์ พิทยาวัฒน์ ชาย Patipat Piptayawat ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุพรรษา บุญชะนะ หญิง Suphansa Boonchana ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สมหญิง ครุฑฉ่ำ หญิง Somying Krutcham ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปิยลัญน์ ศรีชัยภูมิ หญิง piyalun srichaiyaphum ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปาจรีย์ จีนสมุทร หญิง pajaree chinsamuth ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ทิพย์ประภา กองเงิน หญิง Tipprapa Kong-ngein เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาย ไก่แก้ว วิเศษสังข์ ชาย KAIKAEW VESETSUNG นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นางสาว เดือนเต็ม โสมรัมย์ หญิง DUENTEM SOMRAM ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จักรพันธ์ ฤทธิรงค์ ชาย jakkraphan ritthirong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กมลวรรณ มีมั่น หญิง Kamolwan Meemaun ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง วิพรรณ์อร สร้อยพรรณา หญิง Wiphanon Soiphanna ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง กิติยาภรณ์ บุญยัง หญิง Kitiyaporn Boonyoung ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย สุรศักดิ์ วโรรส ชาย Surasak Warorose ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว อาริสา เกตุสุวรรณ หญิง Arisa Kedsuwan ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วันชัย ศรีปานเงิน ชาย Wanchai Sriphaneun นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว วราภรณ์​ กลิ่นจันทร์ หญิง Waraporn Klinchan ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วิจิตร รุณรุทธิ์ หญิง Wichit Runrut ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย มนัส วัฒนแย้ม ชาย Manas Wattanayam ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุรีย์พร สิงห์มีพันธ์ หญิง Sureeporn Singmeepun ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง มยุรี ปัตธมากร หญิง Mayuree Pattimakorn ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว สุภาพร ปัตตาตะพัง หญิง supaporn Pattatapang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ปิยวัชร ติรภัทรสกุล ชาย Piyawat Tirapattarasakul ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เกษรา น้ำใจดี หญิง Kadsara Namjaidee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สมร ศิลธรรม หญิง Sahmon Sintham ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พึงพิศ ทองมาก หญิง Puengpit Tongmak ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย อวิรุทธ์ ห้วยหงษ์ทอง ชาย AWIRUT HUAYHONGTHONG ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จาตุรนต์ จันทร์แดง ชาย Jaturon Jandang ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง เยาวรัตน์ ระงับพิษ หญิง Yaowarat Ra-ngub-pit ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภารัตน์ ฮวดเจริญ หญิง suparat haudjaroen นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว วิไล คำสุรันทร์ หญิง Wilai Kamsuran ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง อักษรนันท์ มโนรมย์ หญิง Aksoranan Manorom ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ศิริกูล สุพรรณโรจน์ หญิง Sirikun Supannarot ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ขวัญชัย สุพรรณโรจน์ ชาย Khuanchai Supannarot ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ณุชิตา แสงนาค หญิง Nuchita Sangnark เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อำนาจ ขำมาลัย ชาย Amnat Kummalai ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นีรนุช วงค์ใส หญิง ืNeeranuch Wongsai ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จิตติเทพ นาอุดม ชาย Jittithap Naudum นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง สกลรัตน์ หมั่นดี หญิง Sakonrut Mundee ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว บรรจง เงินโสภา หญิง BanJong leornsopa ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ศาตรา จันอุไร ชาย Sattra Janurai ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อาทิตย์ แซ่ลิัม ชาย Arthit Saelim ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อริสรา ยาทิพย์ หญิง ARISARA YATIP ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จันจิรา ชมเพ็ญ หญิง Janjira Chompen ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง นภาเพ็ญ พงษ์วิสุวรรณ์ หญิง ์Napapen Pongvisuwan ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย คชธร คชพันธ์ ชาย KACHATORN KOCHAPAN ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาเอก
นาง สุนิษา แสงแพร หญิง SUNISA SANGPARE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ชนัญธิดา สุขกรม หญิง Chananthida Sukkrom ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว วรรณรท อมรเทพ หญิง Wannarot Amoratep ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย สิทธิชัย พิมพ์ใหญ่ ชาย SITTICHAI PIMYAI ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว เบญจวรรณ นาคะ หญิง Benjawan Naka ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง เรณู เพชรเทียนชัย หญิง RENU PETCHTEANCHAI ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย โกมล โชคเอกอนันต์ชัย ชาย Komol Chokeakananchai นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย ธงชัย สังขวิภาส ชาย Thongchai Sangkhawipas ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ขวัญเรือน ประทีป หญิง Kwanruean Prateep ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว อรทัย ภักดีเหลา หญิง 0rathai Pakdeelao ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภาดา ทำจะดี หญิง Supada Tamjadee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ ร.ต.หญิง กนกพร มาอ้วน หญิง kanokporn Maouan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กนกวรรณ บัวศรี หญิง Kanokwan Boursee ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง แก้วใจ กล้าหาญ หญิง kaewjai klahan ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ประทีป ฤทธิ์เดช ชาย Prathip Rit Det ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อรุณ ศรีปานเงิน ชาย ARUN SRIPHANGIEN นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาง สุนทร มณีอินทร์ หญิง Sunton Maneein ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ระดับ ป.บัณฑิต
นาง สุรินทร์ มหาพรหม หญิง Surin Mahaphrom ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ไอริน มีเท หญิง Irin Meeta ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐกาญจน์ กลอยวัฒนาสกุล หญิง Natakan Kroiwatana ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ลูกน้ำ บริบูรณ์ หญิง Looknaam Boriboon ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อรัญ สุทธิประสิทธิ์ ชาย ARUN SUTDHIPRASIT นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาง อัจฉราภรณ์ ดาววีระกุล หญิง Acharaporn Dowveerakul ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อติพร วัฒนชโนบล หญิง Atiporn Wattanachanobon เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เฉลิมพล นาแซง ชาย Chalrempol Nasang ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ประภาภรณ์ จันดา หญิง Prapaporn Janda ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว กาญจนา วงษ์จันทร์ หญิง Kanjana Wongjun ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สมใจ ปิ่นแก้ว หญิง SOMJAI PINKAEW ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว อาริสา ถิ่นมาบแค หญิง Arisa Thinmabkhae ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภัทราพร จงสวัสดิ์ หญิง Pattraporn Jongsawat ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สิรินญา พุฒพันธ์ หญิง sirinyar putphan ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาย ตุลาการ เฉยราช ชาย Tulakan Chayrah ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อทิตยา มะลิลา หญิง Athitaya Malilar ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กิมลี้ พุ่มปรีชา หญิง Kimlee Phumpeecha ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชาญณรงค์ สุขเกษม ชาย Channarong Sukkasem นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว ดาริกา แตแดงเพชร หญิง Darika Thadangphech ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ภานุวัฒน์ สุขประเสริฐ ชาย Pha Nu Wat Suk Prasoet ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง พัฒน์ศญา ศิริพยาบาล หญิง Patsaya Siriphayabal ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว กัญญณัช พรหมเงิน หญิง Kanyanat Promngen ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ปัดสุมา เสตะพันธ์ หญิง Padsuma Setapun ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุติมา อินธนู หญิง Sutima Intanu ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว พจนีย์ จรเข้ หญิง Phodjanee Jorakha ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว รัชนก ไกรนิล หญิง Rat Cha Nok Krai Nin ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วิทยา ศิรประภาพันธุ์ ชาย Witthaya Sira Prapha Phan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว หทัยภัทร์ บู่สามสาย หญิง Hataipat Boosamsai ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิมพ์ชนก หมื่นจงจำปา หญิง Pimchanok Muenjongjumpa ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณัฐวุฒิ ทองผาภูมิดิลก ชาย ์Nattawut Thongphumdilok ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พงศธร ดำครุฑ ชาย Pongsatorn dumkrut ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธนากร ธิตุ้ย ชาย Thanakorn Tituiy ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธีระพงษ์ เจริญศิริ ชาย Thirapong Charoensiri ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เยาวลักษณ์ ฉิมพาลี หญิง Yaowalak Chimpalee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นภาพร เสงี่ยมงาม หญิง Napaporn Sangaimngam ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง แก้วกาญจน์ คำชื่น หญิง Kaewkan Comchean ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พรเพ็ญ ใครหอม หญิง Pornpen Khaihom ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย มาโนช อิ่มศิริ ชาย Manoch Aimsiri นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย เมธี จันทร์หอม ชาย Matee Janhom เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ณัฐติกา เหมือนสันเทียะ หญิง Nattika Muensentia ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อรณิดา โพธิ์ทอง หญิง AONNIDA PHOTHONG ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ไพฑูรย์ เขียวแก่ ชาย Pitool Kheawkae ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง จันทรดา เขียวแก่ หญิง Chantarada Kheawkae ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย บุญยงค์ คุ้มมัน ชาย Boonyong Khumman ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เพชรัฐ อยู่ญาติมาก หญิง Phatcharat Oiuyatmak ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย วิชัย สมบัติคุโณปการ ชาย Wichai Sombatkunopakan ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ประพีพันธ์ ยิ่งกัลยา หญิง Prapeepun Yingkalaya ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศรีสุข เสตะพันธ์ หญิง Srisook Saetaphun ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สวนีย์ สังกรณีย์ หญิง Sawanee Sangkoranee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ปฐมพงศ์ มุ่นพลาย ชาย Parthomphong Munphlai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภัครญาพัชร์ เหมือนเขียว หญิง Pakrayapat Muenkeaw ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย ราเชนทร์ แซ่ก๊วย ชาย Rachen Seaykoew นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย ธีรยุทธ์ ภาณุพินทุ ชาย TEERAYUTH PANUPINTU ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ปาริฉัตร เปียชาติ หญิง PARICHARD PIACHARD ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ประทุมวรรณ แก่นจันทร์ หญิง PRATUMWAN KAENCHAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย เผชิญ แสนสุข ชาย PACHERN SANSUKH ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วารี แสนสุข หญิง WAREE SANSUK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ปรีชา มหาวงศ์ ชาย PREECHA MAHAVONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อุสา สุขศิริ หญิง USA SOOKSIRI ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว สิริณัฏฐ์ ประยูรสุข หญิง SIRINAT PRAYOONSUK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อนุสรณ์ สมบัติคุโณปการ หญิง ANUSON SOMBATKUNOPAKAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ธิติพร คชพันธ์ หญิง TITIPORN KHODCHAPHAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว พิษสุณี ชมดาว หญิง PITSUNEE CHOMDAO ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง วิภาภรณ์ สมานทรัพย์ หญิง VIPAPORN SAMARNSAP ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เฉลิมศรี ถิ่นแสนไกล หญิง CHALOEMSI THINSAENKAI ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รัชนี กิจสอ หญิง Ratchanee Kitsaw ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ไคริกา สุภัทราชัย หญิง KHAIRIKA SUPHUTTRACHAI ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย วชิราวุธ ธูปกระแจะ ชาย WACHIRAWUT THUPKRACHAE ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว ชลธิชา ภู่สุวรรณ์ หญิง CHOLTHICHA POOSUWAN ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พิพัฒน์ ยะนิล ชาย PHIPHAT YANIN ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุภิวัฒน์ บัวศรีแก้ว ชาย SUPHIWAT BOUSEEKAEW ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณรงค์ ทัศกลาง ชาย NARONG THUCHKALNG นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว ไอรดา ทั่งทอง หญิง IRADA TANGTHONG ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ประภาส มากมีทรัพย์ ชาย Prapas Makmeesap ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ลออ ดอกเรียง หญิง Laor Dokreng ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สุทิน เทพนม ชาย Sutin Theppanom ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุพิศ พฤฑฒิกุล หญิง Supit Prutthikul ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ปาลิกา อึ้งพินิจกุล หญิง Palika Ungpinitkul ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง พัทธนันท์ โสพน หญิง Pattanun Sopon ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ทิพวรรณ อยู่ฤทธิ์ หญิง Tippawan Yourith ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว วรินทร มีความเจริญ หญิง Varintorn Meekvamjaroun ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย พุฒิพงศ์ สังข์สวัสดิ์ ชาย Puttipong Sangsawat ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ศิริวรรณ จีนทอง หญิง Siriwan Jeentong ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย สอาด มีพฤกษ์ ชาย Saard Meepruk ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ยุวดี สุขกุล หญิง Yuwadee Sukgun ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง หทัยกาญจน์ ดาบทอง หญิง Hathaikarn Dabthong ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง อารียา ยวงเพชร หญิง AREEYA YUANGPHECH ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จุฑามาศ เพิ่มพูนเจริญยศ หญิง Jutamas Phoempuncharoenyot ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พนิตนันท์ มหาสวัสดิ์ หญิง Panitnon Mahasawat ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สมฤดี เขียวรอดไพร หญิง Somredee keuyrodpai ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชนทิกานต์ ยิ่งทวี หญิง chontikant yingtawee ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว สุวรา เอกจีน หญิง Suwara Ekjeen ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พัชรินทร์ รักษา หญิง Patcharin Raksa ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นวลจันทร์ ตันประเสริฐ หญิง Nuenjan Tonprasert ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปิยะวรรณ ภูตะวัน หญิง Piyawan Putawan ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ดารารัตน์ แสงทอง หญิง Dararat Saengthong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐกานต์ คงกระพันธ์ หญิง ์NATTAKAN KONGKRAPHAN ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว แก้วกาญจนา โตบางป่า หญิง Kaewkanchana Tobangpa ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุขณิดา ภูดี หญิง Sukhanida Phudee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว แพรไพรลิน คำปาน หญิง Parepailin Kampan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กมลลักษณ์ คำปรีชา หญิง Kamonluck Kumpreecha ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว เต็มดวง โพธิ์ทอง หญิง Temduang Phothong ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สิษฐ์ทัศน์ ผิวเกลี้ยง ชาย SITAS PEWKREAG ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สุพรรณี ยืนยง หญิง Supannee Yuenyong ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว อนงค์นาฎ จิตสูง หญิง Anongnat Jitsung ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กิตติภัทร์ มาลาวงษ์ ชาย Kittiphat Malawong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วิภา สุกใส หญิง Vipha Suksai ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว รัชนี ขวัญนุ้ย หญิง Rachanee Kwannui ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง หัสยา ระวังรัมย์ หญิง Hussaya Rawoongrum ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว น้ำเพชร บุญศรี หญิง numpetch Boonsri ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ศุภกานต์ คันทสาร หญิง supakan kanthasan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชื่นจิต มิลนิกร หญิง chedjid minnikorn ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เสาวลักษณ์ บุญรินทร์ หญิง Saowalak Bunyarin ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุนิษา ถกลสาครรัตน์ หญิง Sunisa Thakonsakhornrat ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภาณี คมสินธุ์ หญิง Supanee Khomsin ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วันชัย ไกรวิจิตร ชาย wanchai kaiwijit นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย สมบูรณ์ พันทิม ชาย Somboon Puntim ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ณัฐชยา แตงเจริญ หญิง Nutchaya Tangcharoen ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง สาวิกา สงคราม หญิง Sawiga Songkram ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ภาสกร รมย์ฤดี ชาย Pasakorn Romruidee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว สุพิชญา ทองเกิด หญิง supitchaya tongkerd ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จิระพงษ์ วรรณกิจ ชาย ่๋Jirapong Wannakit ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุวัฒนา จินดาโชติ หญิง suwattana jindachot ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พรพิมล จันทรกูล หญิง ponpimon jantaragul ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ไฉไล ศุภมาตร หญิง chaili Subhamart ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว เดือน ผิวอ่อน หญิง Duean Pewon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชลธิชา คงมีผล หญิง Chonticha Khongmepon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กรรญดา เจริญกาญจน์กุล หญิง Kanyada Charoenkankan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ฉวีวรรณ จันแก้ว หญิง Chaweewan Jankaew ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง มะลิ แก้วใหญ่ หญิง mali kaewyai ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว รัชพร สระทองแดง หญิง Ratchaporn Srathongdang ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เสาวคนธ์ อิ่มอาคม หญิง saowakhon imarkhom ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นวลจันทร์ จันทร์ลมูล หญิง Nuanchan Chanlamoon ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อรนันท์ ณ พัทลุง หญิง oranan naphatthalung ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ประเสริฐ สวัสดี ชาย Prasert Sawaddee ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว วิจิตรา ตะมะวงศ์ หญิง Wijitra Tamawong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชนินาถ แสนแก้ว หญิง Chaninat Saen-kaeo ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พนาวัลย์ สาระศาลิน ชาย Panawan Sarasalin ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สุรชัย ขาวสลับ ชาย sarachal kaosalab นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย อานนท์ เกียรติสาร ชาย Arnon Kietsan ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง เนาวรัตน์ เศษสมบูรณ์ หญิง Naowarat Sessomboon ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว วรรณศิริ อิ่มอร่าม หญิง Wanasiri Imaram ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ธัญญรัตน์ ศรีประเสริฐ หญิง Thanyarat Sriprasert ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ทิวา วิรัชรุ่งเรือง ชาย Thiwa wiratrungreang ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จารุวรรณ์ เปียทิพย์ หญิง Jaruwan Piathip ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิศัลยา โสพน หญิง wisanlaya Sopon ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สำรวย นารี ชาย Sumrauy Naree นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย ไพฑูรย์ เสมอตระกูล ชาย Paitoon Samertrakoon ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุภัท ทองไพรวรรณ ชาย Su Phat Thong Phrai Wan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปทุมพร วัดพ่วง หญิง Pratumporn Watpung ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อรวรรณ สังกรณีย์ หญิง Orawan Sangkoranee ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณฐพร วิชาไพบูลย์ หญิง ์Nathaporn Wichapaibul ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นิตยา เหมสี หญิง Nittaya Heamsri ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อลงกรณ์ แทนออมทอง ชาย Alongkorn Thanomthong ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ณัฐชสันห์ อรุณธนารัชฎ์ ชาย Natchasan Arunthanarat นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาง สุนันท์ คงอยู่ หญิง Sunan Kongyoo ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว สุรีย์ วัดกลีบ หญิง Suree Watkerb ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นาตยา สวัสดี หญิง Nattaya Tabyamg ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรรณดี ร่มโพธิ์ หญิง Wandee RomPo ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อัญชลี จำปาเงิน หญิง Aunchalee Champangone ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ปิยวรรณ สุคันธมาลย์ หญิง Piyawan Sukantamal ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว สุธีรา สู้ภัยพาล หญิง suteera supaipan ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย สุชาติ แจ้งใจ ชาย Suchat Jangjai ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว รัตนกร พรมวังขวา หญิง Rattanakorn Promwangkhwa ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ชนะชัย แจ้งสว่าง ชาย Chanachai Jaengsawang ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง รัชนี เขียนนอก หญิง Rachanee Kiennok ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย พงษ์ศักดิ์ สุดวิเวก ชาย Pongsak Sudwiwak ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ณิชาภัทร ครุธวงษ์ หญิง ์NICHAPHAT KHRUTHAWONG ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว นวรัตน์ บุตรน้อย หญิง Nawarat Bootnoi ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศุภาวดี คนเสงี่ยม หญิง Supavadee Konsahengueym ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ปรีชา ทรงกลด ชาย Preecha Songklod ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว คนึงนิจ นาคน้อย หญิง Kanungnid Naknoi ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว วรรณี บัวคลี่ หญิง Wannee Buaklee ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ผุสดี แสงหล่อ หญิง PUSSADEE SANGLOR ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว อริษา ปิ่นคำ หญิง ARISA PINKHAM ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง มณทา มีพฤกษ์ หญิง Montha Meepuek ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นวพร ศรีเหรา หญิง Nawaphorn Sriheara ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุชาดา แก้วพวงใหม่ หญิง Suchada Kwaepongmai ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภคพร สุขกิจ หญิง PHAKAPORN SUKKIT ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุกัญญา ทรงกลด หญิง Sukanya Machuay ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย หยด ปิ่นคำ ชาย Yod Pinkham นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว สุทธสิริ จักษุรัตน์ หญิง Soothasiri Juksurat ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วราภรณ์ ดวงจิตร หญิง Waraporn Dungjit ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อรุณสวัสดิ์ แก้วพิภพ ชาย Aroonsawat Kaewpipop ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ธีรนุช พุกผาสุข หญิง TheeRanut Pukphasuk ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาย ชัยธวัช มีจั่นเพ็ชร์ ชาย Chaitawat Meeganplech ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว เบญจวรรณ จงสวัสดิ์ หญิง Benjawan Jongsawat ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง จุไร พูลผล หญิง Julai Poonpon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ฐิติมา รอดภัย หญิง Titima Rodpai ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พีรยา เหมบุตร หญิง Peeraya Hemmaabut ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว วารุณี สีบุตรสี หญิง varunee sebutsee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พันธกานต์ พลอยนิล หญิง Pantakarn Ploynil ครู ชำนาญการ ระดับ ป.บัณฑิต
นาง จีระพร เขียวสอาด หญิง Jeeraporn Kaewsa-ad ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว นลินา บุษภา หญิง Nalina Busapha ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุกัญญา ขันนาค หญิง Sukunya Kannak ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สยาม ยุงรัมย์ ชาย Siam Yongrum ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ธงชัย สุดประเสริฐ ชาย Tongchai Sudprasert ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปิยะมาศ รอดสูง หญิง piyamat Rotsung ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นพรัตน์ เชื้อเมืองพาน หญิง nopparath chaumauangpan ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ฐิติรัตน์ ทรัพย์ไพบูลย์ หญิง Thitirat Subpaiboon ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว แสงจันทร์ สระหงษ์ทอง หญิง Saengchan Sahongthong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พงษ์ศักดิ์ บุษภา ชาย Phongapa Bussapa ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย สุทธิชล ทรัพย์เพิ่ม ชาย Suttichon sapperm ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กุสุมา ชาลวันกุมภี หญิง Kuauma Chalawankumphee ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กัณญภัทร แลเพ็ชร์ หญิง kanyapat Laephet ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อังฉญา สุดประเสร็ฐ หญิง Angchaya Sudprasert ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาง กิ่งแก้ว ประดับวงศ์ หญิง Kingkaew Pradupwong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย นรากร สุขวิสิฎฐ์ ชาย Narakorn Sukvisit ผู้อำนวยการโรงเรียน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง เบญจมาศ คล้ายสุบรรณ หญิง Benchamas KLAYSUBUN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว เกษมณี ประชากุล หญิง GASDMNEE Prachakul ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว มนัญชยา ตุ๊ไทร หญิง mananchaya tusai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุชาดา เหลืองทอง หญิง Suchada ็Hluangtong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชนาทิพย์ วชิรพันธ์วิชาญ หญิง Chanatip Wachirapanwichan ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นภาภรณ์ ภู่ศรี หญิง Napaporn Phoosri ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว ประภารัตน์ บุญเกตุ หญิง Praparat Boonket ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ดรุณี กฤษอ่อน หญิง Darunee Krit-on ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อิทธานันทน์ สุขนฤวัศย์ หญิง ittanun suknaruwan ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุวรรณวัตต์ ปาละรัตน์ ชาย Suwannawat Palaratt ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว นุชนาฏ นันทสุทา หญิง ์Nuchanat Nanthasuta ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สวาด พรหมชนะ ชาย Sawat Promchana ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ลัดดาวัลย์ น้อยศิลป์ หญิง LADDAWAN NOYSIN ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วิภาวรรณ แจ้งทอง หญิง Wiphawan Jengthong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว โชษิตา จันทร์สุข หญิง Shosita Jansuk ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ระเบียบ จิณะแสน หญิง Rabeab Jinasaen ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง กลอยใจ เจียมจิระพร หญิง Kloyjai Jieamjiraporn ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นิจติยา แสนดี หญิง Nittiya Sandee ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ปรียากร ชาลวันกุมภีร์ หญิง peeyakorn chalawanggumpee ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรรณา ดาวเรือง หญิง wanna dawrueang ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย เมฆิน แก้วมาก ชาย Maykin Kaewmak นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย ศราวุธ ยิ่งทวี ชาย sarawut yingtawee ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ฐิตาภรณ์ ผิวแก้วดี หญิง thitaporn piewkeawdee ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง จริมจิต สร้อยสมุทร หญิง Jarimjit Soisamut ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย เจนวิทย์ จงใจ ชาย Jenwit Jongjai ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย เจนภพ จงใจ ชาย Janepop JongJai ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วิชัย คงมีชนม์ ชาย Wichai Kongmeechonm ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย เกริกฤทธิ์ จันรุน ชาย Krerkrit Chanroon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พรรณิภา เสียงทองคำ หญิง PANNIPA SENGTONGKUM ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ชุติภัทร พัฒนวัชรกุล หญิง chutipat pattanawatcharakul ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุธีร์ ห้าวหาญ ชาย Sutee ็Hawhan นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว สุภาภรณ์ แซ่ฝุง หญิง Supapron Saefung ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จรรยา น้าสุวรรณ ชาย Chanya Nasuwan ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พัชรินทร์ กลิ่นขจร หญิง Patcharin Klinkajoun ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อำนาจ นกดำ ชาย Amnat Nokdam ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว วัลยา บุญไชย หญิง Walaya Boonchai ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อัญชสา ปาละรัตน์ หญิง Anshasa Palarat ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว นงนุช สังขฤทธิ์ หญิง Nongnuch Sangkarit ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สุรีรัตน์ เลิศเสถียร หญิง Sureerat Loedsathiean ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว อภิยา เจริญสุข หญิง Apiya Charoensuk ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว พิมพ์ประพร วงศ์สิริยานุสรณ์ หญิง Pimpraporn Wongsiriyanusorn ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ลลิดา อัครบัณฑิต หญิง Lalida Akkharabandit ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ตุลา บุญเกตุ หญิง Tula Bunkad ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว จันทิมา เสนาพิทักษ์ หญิง Chantima Senapitale ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุภาวรรณ สถิตพงศ์พิพัฒน์ หญิง Supawan Satitpongpipat ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว มานิตา รัศมี หญิง Manita Ratsamee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พัชราพรรณ ธีระคานนท์ หญิง Patcharapan Teerachanon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาย พลวัฒน์ โพนชัด ชาย Ponlawat Ponchat ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ ร.ต.หญิง อัฉราพรรณ บุญจีน หญิง acharapan bunjeen ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เจตนิพิฐ โพธิ์ทอง หญิง Chetniphit Phothong ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วัลลภ จินดาเรือง ชาย Wanlob Jindareung นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาย สถิต หมีแรต ชาย Stit Merate ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รุจิฬา เอี้ยวอัศวพงศ์ หญิง Rujila Aiewadsawapong ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว ปีย์รดา แช่มช้อย หญิง Preeradr Chamchoy ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อรพินท์ คล้ายสุบรรณ หญิง Orapin Klaysubun ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
ว่าที่ ร.ต. ชวลิต คงมีผล ชาย Chawalit Kongmeepol ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว กัญญามาศ พรรณศรี หญิง kanyamas phannnasri ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง นภัสวรรณ พรหมบุตร หญิง Naphaswan Prombut ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย พงษ์สุบรรณ คล้ายสุบรรณ ชาย Pongsuban Klaysuban เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กฤตชศา สุขจิตต์ หญิง Kritchasa Sukjit ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นันทิยา รัตน์นุ่มน้อย หญิง ื์ีืืืืNunthiyla Rnthnumnoi ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย ศักดิ์ดา มีจั่น ชาย Sukda Meejan นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว จิตรา ชูมณี หญิง Jittra Chumanee ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สมจิตร พรหมจันทร์ ชาย Somchit Promchan ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ประเทือง พรหมจันทร์ หญิง Prateung Promchan ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว รัชติยากร สกุลณี หญิง Rattiyakorn Sagoolnee ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สัญญา งิ้วแถว ชาย Sanya Ngiwthaw ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว นพรัตน์ พนาพรสกุล หญิง NOPPARAT PANAPORNSAKUL ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สมจิตร วัฒนาวราศิริรัตน์ หญิง Somjit Wattanavarasirirat ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว จินตนา สมศักดิ์ หญิง Jintana Somsak ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว น้ำฟ้า แสนทวีสุข หญิง Namfa Santaweesuk ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรรณา สุขประเสริฐ หญิง wanna sukprasert ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พัชรี จันทร์ละออ หญิง Patcharee Janlaor ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พัณณิตา พรธนาชัยสิทธิ์ หญิง Pannita Porntanachaisit ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เอกชัย กุมพล ชาย Aektai Gum-plon นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว ยุพิน อินทนิล หญิง Yupin Intanin ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย อุทร อินเกาะช้าง ชาย Utorn Ingoachang ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง เพชรลดา ศรีรัตนพร หญิง Phetlada Srirattanaporn ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วาสนา เวชวิฐาน หญิง Wasana Srithong ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง สมหวัง ต้นสมบูรณ์ หญิง Somwung Tonsomboon ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง เดือนเพ็ญ บุญใหญ่เอก หญิง Dueanphen Bunhaiaek ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง วริณา บุญโกมล หญิง Warina ฺBooongomon ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ณิชา พวงทอง หญิง nicha pouingtong ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ศรยุทธ มาสุข ชาย Sorayut Masuk ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรรณนภา รวมยอด หญิง Wannapha Ruamyod ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มาริษา ทะมาตา หญิง Marisa Tanata ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว ธิดารัตน์ ใจชุ่ม หญิง Thidarat Jaichum ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เสาวลักษณ์ อินทร์พิทักษ์ หญิง Souwalak Inpitak เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาย เทพมงคล ตระกูลร่มโพธิ์ชัย ชาย Thepmongkol Trakulromphochai นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย อรัญ ร่วมสุข ชาย Arun Ruamsuk ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง นฤมล ใจงาม หญิง Narumol Jaingam ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว รุ่งฟ้า โคเลิศ หญิง Rungfa Kolerd ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว นิชานันท์ ตันสุริยา หญิง Nichanan Tansuriya ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย พชรดนัย ขจรพิพัฒนกุล ชาย Phacharadanai Khajohnphiphattanakun ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง จินดาพร แรมวงษ์ หญิง Jindaphon Ramwong ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สุดารัตน์ พนาอุดม หญิง Sudarat Panaudom ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ดวงใจ จงเจริญ หญิง Doungchai Jongjaroen ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว เบญจวรรณ ทองเปราะ หญิง Benchawan Thongpro ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ร้อยตรี จุมพล เอื้องเพ็ชร์ ชาย CHUMPON AUENGPET ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กุลธิดา ล้ำเจริญทรัพย์ หญิง kulthida lamjaroensub ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย ณัฐพล ศรีสุข ชาย natthapon srisuk ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย สุบิน จรบำรุง ชาย subin johnbumrung ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ศิริชมพู น้อยวงศ์ หญิง sirichompoo noivong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุธิดา ยี่รักษ์ หญิง suthida yeerak ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ศิรินภา พินิจพรรณ หญิง Sirinapa Pinitpan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปิยนุช ทัพสัพ หญิง Piyanut thapsap ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จุฑามาศ รุ่งมณีกร หญิง jutamas rungmaneekon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิราภรณ์ วิชัยวงษ์ หญิง jirapurn wichaiwong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กรุณา ประชากุล หญิง Karuna Prachakul ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิริมา เผื่อนพงษ์ หญิง Sirima Pheanpong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จันทร์จิรา จันทร์ตาแก้ว หญิง Chanjira Chantakaew ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ไพศาล สงสำเภา ชาย Phaisan Songsumpao ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุนันท์ เฉลิมกุล หญิง Sunan Chaluemkul ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย อัษฎาวุธ โภคา ชาย Asadawut Phoka ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ก่อเกียรติ วิเชียรบุตร ชาย Korkert Wichernbut ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง สายฝน กุลีน้อย หญิง Sayfon kuleenoy ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง วาสนา ต้นสาลี หญิง Wasana Tonsalee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พรพณา จันทราภิรมย์ หญิง pronpana juntrapirom ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ภัทรียา ทิมทอง หญิง pattereya timtong ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สำเนียง จุกหอม หญิง samnieng jookhom แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว พิกุล จันทร์ตาแก้ว หญิง pikul jantakaew แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว วรรณภา ธนาคุณ หญิง wannapa thanakoon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว วรรัตน์ รัตนกูล หญิง Worarat Rattanakul ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ภัทรวรรณ มะลิวัลย์ หญิง Pattarawan Maliwan ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ฤกษ์ดี จันทร์ตาแก้ว หญิง Roekdi Chantakaeo ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว มณีกาญจน์ เพียชัย หญิง Maneekan Peachai ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นงลักษณ์ ป่วงกระโทก หญิง nonglak puangkratok ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จันทรา แก้วพรายตา หญิง Chuntra Kaeopraita ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว น้ำหวาน - หญิง namwhan - ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย พีระวัฒน์ ขัดฝั้น ชาย peerawat khatfun ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว อลิศรา เทพกระโทก หญิง Alisara Tepkratok ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย ปิยโชค สลีอ่อน ชาย piyachok Salee-on ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ธัญญารัตน์ ศิริมณีกาญจน์ หญิง Tenyarat Sirimanekan ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย วรการ อนันตภักดิ์ ชาย worakan Anantapak ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วิชัย รุ่งศรีรัตน์ ชาย wichai rungsrirat ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย สำรวย คำดี ชาย sumray kamdee ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว อรวรรณ นอสูงเนิน หญิง Orawan Norsungnoen ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วรชนต์ ทองเปราะ ชาย Vorachon Thongproa ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สิริวัสส์ ทัพสัพ ชาย siriwat thapsap ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กนิษฐา พุ่มไสว หญิง Kanitta Poomsawai ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุนีย์ ศรีชัย หญิง Sunee Srichai ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ลำเภย เอี่ยมอิ่ม หญิง Lampoei Oimim ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ปราณีต สารสม หญิง Praneet Sarnsom ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จตุพร เป็นสุข หญิง Jatuporn Pensuk ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว วิปัศยา ลายแก้ว หญิง Vipadsaya Laiykaew ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อรัฑฒ์พร จารุวัฒน์มนตรี หญิง Aratphorn Jaruwatmontree ครู ชำนาญการ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นางสาว นรัญภรณ์ ดาวเจริญพร หญิง Naranporn Daocharoenporn ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุดา เข็มทอง หญิง Suda Kemtong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุกัลยา เต็งสุวรรณ หญิง Sukanya Tangsuwan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ถนอมลักษณ์ ตาบสวัสดิ์ หญิง Thanomlak Tabsawat ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธันยาดา นงนุช หญิง Thanyada Nongnuch ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย สมศักดิ์ บาลเย็น ชาย somsak banyen นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย ประเดิม มีล้อม ชาย Pradearm Meeloam ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ระดับ ป.บัณฑิต
นาง สมสมร คงศรี หญิง Somsamorn Kongsri ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย จรัญ สุขยิ่ง ชาย Charun Sukying ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว เรวดี โมกขพันธุ์ หญิง Rawadee Mokhaphan ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ธัญมาศ จำปาแก้ว หญิง Thanyamat Jampakaew ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิราภรณ์ สุขสำราญ หญิง Jiraphron Suksamran ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว หทัยรัตน์ มักกะทา หญิง Hathairat Makkata ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาย ปิยะณัฐ สารา ชาย Piyanat Sara ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วิชัย คงศรี ชาย Wichai Kongsri ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เพลินพิศ ทรัพย์ประเสริฐ หญิง Plernpit Sapprsert ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว พัชรี แจ่มดวงเดช หญิง Pacharee Jaemduangdet ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รสริน ทองจิตร์ หญิง Rossarin Thongjit ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ฤดีมาศ จริยาประเสริฐ หญิง Ruedeemas Jariyaprasert ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว รัชฎาพร รัตนบำรุง หญิง rachadapon rattabamrung ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชาณรงค์ รักน้อย ชาย CHANARONG RAKNOIY ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ชญาดา อึ้งพินิจกุล หญิง Chayada Ongpinidkun ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ชัชวาลย์ เรืองเดชา ชาย Chatchawan Reangdechar ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว นพรัตน์ ภักดีวงษ์ หญิง Nopparat Pukdeewong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ไวพจน์ โพธิ์ทอง ชาย WAIPOT POTONG ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย จิรัตน์ โคเลิศ ชาย Jirat Koloed ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สรรเสริญ ไชยเววา ชาย Sansern Chaiweawa ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาย เมธาวัฒน์ คล้ายคลึง ชาย Methawat klaiklung ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐญาภรณ์ อยู่สถิตย์ หญิง Nattayaporn Usatit ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปรียดา แดงบุตร หญิง Preeyada Dangbut ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุนทรี สังข์ภากรณ์ หญิง Suntaree Sangpakon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุวดี รุ่งอรุณแสงทอง หญิง suwadee rungarunsangtong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อภิญญา เอี่ยมจินดา หญิง Apinya Aiamjinda ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อังคณา โรจน์พวง หญิง Angkana Rojpuang ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณฐมน เหลืองทอง หญิง ืnattamon hluengtong ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รพีพรรณ อ่อนคำ หญิง Rapeepan Aonkom ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กมลฉัตร คิ้วศิริ หญิง Kamonlachut Kewsiri ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุทธิ เกิดสุข ชาย SUTHI KERDSUK ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย จรัญ ศรีเมฆ ชาย Jarun Srimack ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง จำรูญ ตันแย้มแก้ว หญิง JUMROON TUNYAMKAEW ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ปณพร ปานณรงค์ หญิง PANAPORN PANNARONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว นภาภรณ์ บุตรศรีทัศน์ หญิง napaporn butsritut ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปารณัท บารมี หญิง paranat baramee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พรรณิภา แจ่มน้อย หญิง pannipa jamnoi ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กรวรรณ แสงกระจ่าง หญิง korawan sangkrajang ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ศุวภา ทับทิมดี หญิง SUWAPA THAPTHIMDI ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กรชนก เอี่ยมแตง หญิง Kornchanok Aeiamtang เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาย สมพงษ์ ปานณรงค์ ชาย sompong pannarong นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย อรรถพล วิชาไพบูลย์ ชาย ATTAPON WICHAPHAIBOON ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง จันทนา สกุลวัฒนะ หญิง Chantana Sakulwattana ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุทธิดา เจริญสุข หญิง Sutthida Jaroensook ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ช่อกาญจน์ คงจินดา หญิง Chuawkan Kongjinda ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐฑณัณฐ์ สาละศาลิน หญิง Nattanan Salasarin ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง วรรณา แจ้งสว่าง หญิง Wanna Jaengsawang ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อนิสรา หลักศิลา หญิง Anisara Laksila ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว วิรัญญา แผ่นทอง หญิง Virunya Phanthong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สำเนียง หลักแก้ว ชาย Sumneing Luxkaew ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ศิรินนา พลเจริญ หญิง Sirinna Poncharoen ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กันธิชา อยู่ยงสินธุ์ หญิง Kanticha Yooyongsin ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จุรีพร จันทร์ประกอบ หญิง Jureeporn Junprakob ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิไล สุริยะวงษา หญิง Wilai Suriyawongsa ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สายัณห์ สินสอน ชาย Sayan Sinson นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว พลิดา นาคเลื่อมใส หญิง Palida Nakliomsai ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วัชระ สถิตพงศ์พิพัฒน์ ชาย Watchara Satitpongpipat ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สมจิตร์ ดวงดารา หญิง Somjit Duangdara ครู ชำนาญการพิเศษ ระดับ ป.บัณฑิต
นาง สวาท ร่มเย็นใจ หญิง Sawad Romyenjai ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว สุลัดดา อุดมพวก หญิง Suladda Udompuak ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว จามจุรี ทองดี หญิง JAMJUREE THONGDEE ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย มิ้น เกิดนุ่ม ชาย Min Kertnum นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว เอื้องผา โรจน์บุญถึง หญิง Miss. Auengpa Rodunthung ครูธุรการ ปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
นาย เฉลา เฉยราช ชาย CHALOW CHEYRAJ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมพาน ระวังรัมย์ ชาย Somphan Rawangram ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว อรุณี เบญจชาด หญิง Arunee Benjachad ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว พรนิภา เจริญรัตน์ หญิง Pornnipa Charoenrat ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง มาลา ห้าวเจริญ หญิง Mara Haocharoen ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ประทุมมาศ อุบลบาน หญิง Pratummas Ubonban ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ศุภัชญา วิเชียรรัตน์ หญิง Supatchaya Wichianrat ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว วินนตา บูชาทิม หญิง Vinnata Buchatim ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว อัจฉราพร อะทะวงศ์ หญิง Atcharaporn Atawong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง พรลภัส ศรีสังวร หญิง Phonlapat Srisangworn ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง ชนิสรา อังคตรีรัตน์ หญิง Chanitsara Angkatreerat ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว บุษบา หอมกลิ่น หญิง ฺBussaba Homglin ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว พันทิวา งามขำ หญิง Phanthiwa Ngamkhum ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สมใจ พวงทอง หญิง Somjai Puangthong ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณัฐพงศ์ แสนสุข ชาย Natthapong Sansuk นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาง สุกัญญา ฉิมรวย หญิง Suganya Chimrui ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง กัญญภา วิหควัชรา หญิง Kanyapa Wehokwatchara ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว กาญจนา บัวเบา หญิง Kanjana Buaboa ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ภัทรชนก มั่นคง หญิง Patchanok Monkhong ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว อุษา จันทร์ลิลา หญิง USA CHANLILA ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว เสาวนีย์ ป้องกัน หญิง Saowanee Pongkun ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว หฤทัย พนาอุดม หญิง Haruethai Phanaaudom ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ทองคำ ดีสวาท หญิง Thongkam Desawat ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กำพล ทรงอุบล ชาย Kampoi Chongubol นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว กาญจนา เอี่ยมเดชา หญิง kanchana Iamdacha ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ฐิติรัตน์ เดชเจริญพร หญิง Thitirat dechjaroenpon ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ถิราพร พันธ์พืช หญิง Tiraporn Punpaech ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นฤมล นกเผือก หญิง Narumon Nokphuek ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ณิชกุล สืบอินทร์ หญิง Nichakhoon Seubin ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง พเยาว์ สุภาพิน หญิง Payho Supapin ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว พชรมน ชาวกำแพง หญิง Pacharamon Chowkampang ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว กิ่งกาญจน์ สาลี หญิง Kingkan Salee ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ฉลวย สัมฤทธิ์สุทธิ์ หญิง Chaluey Sumrittisut ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สุมาลินี แช่มช้อย หญิง Sumalinee Chamchoy ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว อรจิฬา พวงมะนาว หญิง Orjira Phungmanao ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ภัททิรา เงาะลำดวน หญิง Phattira Ngolamduan ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ศศิกานต์ ศรีศิริ หญิง sasikarn srisiri ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชุติมา จันทร์สว่าง หญิง Chutima Chansawang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธนกฤต นิลเมือง ชาย Thanagit Ninmueng ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธงชัย บุญธรรม ชาย Thongchai Boontum ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว นิตต์ชญาณ์ วสุเดชารัตน์ หญิง Nitchaya Wasudecharat ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ดวงฤทัย พุ่มทรัพย์ หญิง Duangrutai Phoomsub ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ฤทัย สมบัติเจริญไทย หญิง Ruethai Sombatcharoenthai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นันธิญา พรมพิมาร หญิง ืNantiya pompimarn ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาง ณัฐปภัสร์ จันทร์ชนะภัย หญิง Natpapas Chanchapai ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว สิริกัญญา กลาทอง หญิง Sirikanya Klathong ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ณรงค์ชัย สง่าแสง ชาย Narongchai Sangasaeng ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เพ็ญพรรณ แจ่มน้อย หญิง Penpun Jamnoi ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมภพ ทองแท้ ชาย Somphob Thongtae ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ฐิติภา เหล่าเสนา หญิง ํ้Thitipa Laosena ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อรปภา ม่วงมัน หญิง Piyawan Muangman ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธรรมนูญ ศรีนวล ชาย Thammanoon Srinual ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ปิยพล บุญศรี ชาย Piyapon Boonsri ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นภาพร สมลือแสน หญิง Napaporn Somluesaen ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญา