ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

ข้อมูลครู และบุคลกรทางศึกษา

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ Name ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภท รูปภาพ
นาย ชำนาญ เลิศวิชัย ชาย อนุบาลทองผาภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อรวรรณ ธีรวงษ์ไพบูลย์ หญิง อนุบาลทองผาภูมิ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง วันดี เรืองบุญ หญิง อนุบาลทองผาภูมิ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ละอองดาว อ่อนยิ้ม หญิง อนุบาลทองผาภูมิ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ศิริมา นีละเสถียร หญิง อนุบาลทองผาภูมิ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง มิ่งขวัญ กัณหา หญิง อนุบาลทองผาภูมิ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ชม้าย ชูวงษ์วิชช หญิง อนุบาลทองผาภูมิ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นวลจันทร์ ธารทะเลทอง หญิง อนุบาลทองผาภูมิ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว พิชญาดา คำชมภู หญิง อนุบาลทองผาภูมิ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ลอองฝน พลอยประภา หญิง อนุบาลทองผาภูมิ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
ว่าที่ร้อยตรี ลำไพร อ่อนมณี ชาย อนุบาลทองผาภูมิ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว อรุโณทัย ทรัพย์วารี หญิง อนุบาลทองผาภูมิ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย พิชัย แสวงทรัพย์ ชาย อนุบาลทองผาภูมิ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กสิพล แซ่ลี ชาย อนุบาลทองผาภูมิ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อนุกูล จ๊อกจ๋อง ชาย อนุบาลทองผาภูมิ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พลอยพัชชา จิรารัตน์ไกรเดช หญิง อนุบาลทองผาภูมิ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นวภัทร ปิโย หญิง อนุบาลทองผาภูมิ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พรรษา กุลชา หญิง อนุบาลทองผาภูมิ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อรวรรณ เทียมจันทร์ หญิง อนุบาลทองผาภูมิ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กิตติพัทธ์ จงจินากูล ชาย อนุบาลทองผาภูมิ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว อภิชญา สังขจันทร์ หญิง อนุบาลทองผาภูมิ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง จิราพร ศรีกระภา หญิง อนุบาลทองผาภูมิ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ณัชปภา นิธิศไชยชาญ หญิง อนุบาลทองผาภูมิ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว รุจิรา ฟูวณิชย์สกุล หญิง อนุบาลทองผาภูมิ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อารีย์ ตาคำ หญิง อนุบาลทองผาภูมิ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว น้ำเพชร มั่นคง หญิง อนุบาลทองผาภูมิ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ไพบูลย์ หนูดี ชาย อนุบาลทองผาภูมิ ช่างปูนชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว กชพร ชนะชัย หญิง อนุบาลทองผาภูมิ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ดุจเดือน เจริญสุข หญิง อนุบาลทองผาภูมิ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว ขนิษฐา นรภัย หญิง อนุบาลทองผาภูมิ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กัญชลิกา มหาวงศ์ หญิง อนุบาลทองผาภูมิ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย บุญช่วย ทองผาภูมิชัชวาล ชาย อนุบาลทองผาภูมิ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาง พัชรา ดีหล้า หญิง วัดปรังกาสี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ธิดารัตน์ กุณพรม หญิง วัดปรังกาสี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง พรพรรณ โชติพิเชฐ หญิง วัดปรังกาสี ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง สุนันท์ ชัชวาลย์ หญิง วัดปรังกาสี ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย บัญทูล โชติพิเชฐ ชาย วัดปรังกาสี ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย สามารถ อ่วมมีเพียร ชาย วัดปรังกาสี ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว สเมธัส ศรีชื่นอารมย์ หญิง วัดปรังกาสี ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ยงยุทธ หงษ์สุพรรณ ชาย วัดปรังกาสี ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว วริศยา ภูติกาญจน์ หญิง วัดปรังกาสี ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว วิวรรณศา สมบุญดี หญิง วัดปรังกาสี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ไพลิน แก้วสาแสน หญิง วัดปรังกาสี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สิตรา ศรีเหรา หญิง วัดปรังกาสี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ทัณฑิกา จักรอินทร์ หญิง วัดปรังกาสี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อนุทัย คงจุล หญิง วัดปรังกาสี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ดาวรัชดา วงษ์เอก หญิง วัดปรังกาสี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง เกสรี ธนศักดิ์ศิริ หญิง วัดปรังกาสี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กอศิลป์ เฉิดฉันท์พิพัฒน์ ชาย วัดปรังกาสี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุจิตรา อนันต์ธนถาวร หญิง วัดปรังกาสี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ทรงวุฒิ รอดภัย ชาย วัดปรังกาสี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชัยนาถ สายบัว ชาย วัดปรังกาสี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อธิพรรณ เทพวงษ์ ชาย วัดปรังกาสี ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว จิตรลดา ปิ่นเกล้า หญิง วัดปรังกาสี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐญา สุทธิรักษ์ หญิง วัดปรังกาสี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พรพรรณ ผิวเผือด หญิง วัดปรังกาสี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง รวีภัทร์ พิมพ์เลิศ หญิง วัดปรังกาสี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิรินธร จันทร์โอ หญิง วัดปรังกาสี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย เริงชัย ถาวรพยัคฆ์ ชาย วัดปรังกาสี ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว วนิดา ศรีนวล หญิง วัดปรังกาสี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ชนรดา ชัยมงคล หญิง วัดปรังกาสี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สมกมล ลาภบริสุทธิศักดิ์ หญิง วัดปรังกาสี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อนันต์ สมมะณะ ชาย วัดปรังกาสี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อังศนา กัลยาณธรรมกุล หญิง วัดปรังกาสี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ภัคศรัณย์ มิตรอารีย์ หญิง วัดปรังกาสี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง สมพิศ ธารแม้น หญิง วัดปรังกาสี ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ปนัดดา พึ่งกุล หญิง วัดปรังกาสี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นจรส ศิริขรรแสง ชาย วัดปรังกาสี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธิราพร ประทุมเทือง หญิง วัดปรังกาสี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุกัญญา น้อยปานะ หญิง วัดปรังกาสี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วีรีสร์ วงตาแพง ชาย วัดปรังกาสี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กมลชัย อ่อนตาผา ชาย วัดปรังกาสี ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สรศักดิ์ จันทร์โอ ชาย วัดปรังกาสี ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ดวงฤทัย เมืองวงศ์ หญิง วัดปรังกาสี ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาง ใบเตย ถาวรพยัคฆ์ หญิง วัดปรังกาสี ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาย ไพศาล บุญอิ่ม ชาย วัดปรังกาสี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุธิษา สุขเลี้ยง หญิง วัดปรังกาสี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง เกศฤทัย คำษร หญิง บ้านจันเดย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ทินกร วิเชียรรัตนพงษ์ ชาย บ้านจันเดย์ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย อดิศร คชินทร ชาย บ้านจันเดย์ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง กุณฑีรา ดอกแก้ว หญิง บ้านจันเดย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ลัดดาวัลย์ ทวีทา หญิง บ้านจันเดย์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรัชยา อินเป็ง หญิง บ้านจันเดย์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุรัตน์ ภาคภูมิ หญิง บ้านจันเดย์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นงคราญ พรมชัย หญิง บ้านจันเดย์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ ร.ต. ศิริชัย ประเสริฐกุล ชาย บ้านจันเดย์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิราณี ขันสิงห์ หญิง บ้านจันเดย์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สมฤทัย ชื่นตา หญิง บ้านจันเดย์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง รพีพรรรณ นกดำ หญิง บ้านจันเดย์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ฝรั่ง ผาภูมิเศวต ชาย บ้านจันเดย์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่น ๆ
นางสาว รัตติกาล สีเหลือง หญิง บ้านจันเดย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ฐิติกา ปาปะเค หญิง บ้านจันเดย์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ประพัศร์ โพธิ์ทอง ชาย บ้านเสาหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว นิศารัตน์ วังแก้ว หญิง บ้านเสาหงษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุวิมล อ่อนสนิท หญิง บ้านเสาหงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วรรณภา ถนอมวงษ์ หญิง บ้านเสาหงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง พิมพ์นภัส พาวันดี หญิง บ้านเสาหงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย เอกชัย ธีรวงษ์ไพบูลย์ ชาย บ้านเสาหงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ปฐมพร อุทุมพิรัตน์ ชาย บ้านเสาหงษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สิตาพร จันทร์นนท์ หญิง บ้านเสาหงษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จันทิมา ทนเถื่อน หญิง บ้านเสาหงษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง นภาพร โอะหมิโฉะเปอฮ์ หญิง บ้านเสาหงษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฏฐกิตติ์ เล่าทรัพย์ หญิง บ้านเสาหงษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ศิวาพร อินทร์มณี หญิง บ้านเสาหงษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ปิยะกาญจน์ คูหา ชาย บ้านเสาหงษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชาญชัย ผสมดี ชาย บ้านเสาหงษ์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว วิรัตน์ดา กะตะศิลา หญิง บ้านเสาหงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชูศักดิ์ ธารทะเลทอง ชาย บ้านอูล่อง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุจิตรา มีราศรี หญิง บ้านอูล่อง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง นฤมล บุญพิมพ์ หญิง บ้านอูล่อง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง พเยาว์ จันทร์แจ้ง หญิง บ้านอูล่อง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย อัมรินทร์ ชื่นตา ชาย บ้านอูล่อง ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ทวารัตน์ สุริยา หญิง บ้านอูล่อง ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง วารุณี พรมฝ้าย หญิง บ้านอูล่อง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ชนิดาภา เทพทองคำ หญิง บ้านอูล่อง ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว นภศร ใจตรง หญิง บ้านอูล่อง ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สุภัคษร ขำจริง หญิง บ้านอูล่อง ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว อริสรา ชัยชนะ หญิง บ้านอูล่อง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อิตฉยา ทองขลิบ หญิง บ้านอูล่อง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปิยะนันท์ จันยุทา หญิง บ้านอูล่อง ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สุพัสตรา โนนด้วง หญิง บ้านอูล่อง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว แสงจันทร์ จรบำรุง หญิง บ้านอูล่อง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ราตรี จั่นพิมล หญิง บ้านอูล่อง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ณิชากร ขำสุนทร หญิง บ้านอูล่อง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รัชนี สารทอง หญิง บ้านอูล่อง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เจนจิรา คำดี หญิง บ้านอูล่อง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ทัศนีย์ วันเพ็ญ หญิง บ้านอูล่อง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชัชฎาภรณ์ ยุบลเลิศ หญิง บ้านอูล่อง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชนะ แสนสุข ชาย บ้านอูล่อง ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว วิชชา วราพิชญาการ หญิง บ้านอูล่อง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุพัตรา เสาแก้ว หญิง บ้านอูล่อง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุพัตรา โตสุริยวงศ์ หญิง บ้านอูล่อง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นพดล ไกรสังข์ ชาย บ้านอูล่อง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ศราวุฒิ วงษ์เอก ชาย บ้านหินแหลม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง มลทิรา คล้ายคลึง หญิง บ้านหินแหลม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ตุลารัตน์ มุ่ยเผือก ชาย บ้านหินแหลม ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว กนิษฐา เปรมปรีชาญาณ หญิง บ้านหินแหลม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สกุลรัตน์ ยงอยู่ หญิง บ้านหินแหลม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สำราญ รักษาสัตย์ ชาย บ้านหินแหลม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ปิยะ ทองคำขาว ชาย บ้านหินแหลม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ลภัสรดา ชินวงษ์เกตุ หญิง บ้านหินแหลม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อำไพ บุญจันทร์ หญิง บ้านหินแหลม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุพัตรา เจนธัญกรรม หญิง บ้านหินแหลม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรรณรุณี ฆารกุล หญิง บ้านหินแหลม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศุภรัตน์ กระต่าย หญิง บ้านหินแหลม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สมปอง จันทา หญิง บ้านหินแหลม ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิพรรณ ยาทองคำ หญิง บ้านหินแหลม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย โดม แผนสมบูรณ์ ชาย บ้านดินโส ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง รัชนิดา นิลมณี หญิง บ้านดินโส ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย อัครเดช สาราโรจน์ ชาย บ้านดินโส ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง รังสินี โยธาธิติกุล หญิง บ้านดินโส ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ศุภิสราย์ มั่นคง หญิง บ้านดินโส ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สิริพร อนุสรพรพงศ์ หญิง บ้านดินโส ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว นติพร พิกุลทอง หญิง บ้านดินโส ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิตติมา กล่อมจิต หญิง บ้านดินโส ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ร้อยตรีหญิง อารีรัตน์ ปานเปีย หญิง บ้านดินโส ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เขมจิรา หว่านพืช หญิง บ้านดินโส ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง เสาวลักษณ์ แก้วม่วง หญิง บ้านดินโส ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ภานุพงษ์ ทองสงัด ชาย บ้านดินโส ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อาทิตยา ปินต๊ะ หญิง บ้านดินโส ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สายทิพย์ สิทธิโสภณ หญิง บ้านดินโส ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ปิติ แสงทอง ชาย บ้านดินโส ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อรทัย พิมพ์ใจใส หญิง บ้านดินโส ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สาวิตรี พุทธนาวงค์ หญิง บ้านดินโส ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เจนวิทย์ กรองแก้ว ชาย บ้านดินโส ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นฤสิทธิ์ ตันสุวรรณ ชาย บ้านดินโส ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นันทิกานต์ ปานจรูญรัตน์ หญิง บ้านดินโส ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สำราญชัย กูฏโสม ชาย บ้านดินโส ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ขนิษฐา จรวงษ์ หญิง บ้านดินโส ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ภาณุวัตร นาวาทอง ชาย บ้านดินโส ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อุทัย เสาแก้ว ชาย บ้านดินโส ช่างปูนชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว กฤษณา แผนสมบูรณ์ หญิง บ้านดินโส ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วันนภา ศิริธรรม หญิง บ้านดินโส ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สายฝน สาคร หญิง บ้านดินโส ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาย วรกิตต์ ลักษณุกิจ ชาย บ้านดินโส ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุวนันธ์ ทองคำ หญิง บ้านดินโส เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ปฏิภาณ ชัยศรีรัมย์ ชาย บ้านป่าไม้สะพานลาว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุวินัย พลีเพื่อชาติ ชาย บ้านป่าไม้สะพานลาว ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ขวัญชนก เพ่งพินิจ หญิง บ้านป่าไม้สะพานลาว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว เพ็ชรรัตน์ คงไวย หญิง บ้านป่าไม้สะพานลาว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุนทรีย์ อ่วมปราณี หญิง บ้านป่าไม้สะพานลาว ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุรินทร์ อ่วมเจริญ หญิง บ้านป่าไม้สะพานลาว ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว พิรุณ เสลานนท์ หญิง บ้านป่าไม้สะพานลาว ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สุพาณี วงศ์เสนา หญิง บ้านป่าไม้สะพานลาว ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว มะปราง อ่ำเย็น หญิง บ้านป่าไม้สะพานลาว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย ประพจน์ อินโท ชาย บ้านป่าไม้สะพานลาว นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาย สมพล คชินทร ชาย บ้านป่าไม้สะพานลาว ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุรเดช มีนาง ชาย บ้านป่าไม้สะพานลาว ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สันติ แสงชมภู ชาย บ้านป่าไม้สะพานลาว ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชัชชารี ปานเรือง หญิง บ้านป่าไม้สะพานลาว ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ครองภพ มณีวัณณ์ ชาย บ้านป่าไม้สะพานลาว เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธีรวุฒิ กวางคีรี ชาย บ้านหินดาด ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง พินาภรณ์ สมบัติดี หญิง บ้านหินดาด ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย เถลิงศักดิ์ ศรีแดงบุตร ชาย บ้านหินดาด ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย อนุสรณ์ ผากาญจน์สกุล ชาย บ้านหินดาด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นิติพงษ์ เรืองจ้อย ชาย บ้านหินดาด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เกษมณี จันทะวงษ์ หญิง บ้านหินดาด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จรัญ ชุมพล ชาย บ้านหินดาด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จิรศักดิ์ มณีวรรณ์ ชาย บ้านหินดาด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กิ่งกาญจน์ ติณณารมย์ คูณดี หญิง บ้านหินดาด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง นิรดา สุพรรนานนท์ หญิง บ้านหินดาด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วาสนา พิริยวารีกุล หญิง บ้านหินดาด ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุกัญญา ทิพย์วรรณ หญิง บ้านหินดาด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ดวงตา ทองผาทัศนีย์ หญิง บ้านหินดาด ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุดารัตน์ ใจบุญ หญิง บ้านหินดาด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นิล โชคสงวนทรัพย์ ชาย บ้านกุยแหย่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ปิยฉัตร ร่มโพธิ์ทอง หญิง บ้านกุยแหย่ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ปราณีต สุขศรี หญิง บ้านกุยแหย่ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว มณี ฦาชา หญิง บ้านกุยแหย่ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว กมลวรรณ พุ่มพฤกษี หญิง บ้านกุยแหย่ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว วิไลพร สมบัติภูธร หญิง บ้านกุยแหย่ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สุมาลี อินทราพงษ์ หญิง บ้านกุยแหย่ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว วิไล ไม้ทองงาม หญิง บ้านกุยแหย่ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อรพา คล้ายลอย หญิง บ้านกุยแหย่ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ชุติมนต์ กาญจนมณีรมย์ หญิง บ้านกุยแหย่ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย พาริส ไชยมงคล ชาย บ้านกุยแหย่ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว อัมภาพร โพธิ์แดง หญิง บ้านกุยแหย่ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว แสงเดือน จรบำรุง หญิง บ้านกุยแหย่ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง มาลี พูลสวัสดิ์ หญิง บ้านกุยแหย่ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย วัชระ บัวพนัส ชาย บ้านกุยแหย่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย คงพันธ์ พรมจีน ชาย บ้านกุยแหย่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จันทนา หงวนบุญมาก หญิง บ้านกุยแหย่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จีรวรรณ พงศ์นภากาญจน์ หญิง บ้านกุยแหย่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธรรมรัตน์ บุปผาชาติ ชาย บ้านกุยแหย่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สาวรีย์ แสนสมใจ หญิง บ้านกุยแหย่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ขนิษฐา เพียรทอง หญิง บ้านกุยแหย่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อุดมศักดิ์ สวัสดิ์ธรรม ชาย บ้านกุยแหย่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิริวรรณ อินโต หญิง บ้านกุยแหย่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สกายดาว จงเจริญ หญิง บ้านกุยแหย่ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย นิมิต จันทุดม ชาย บ้านกุยแหย่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว คณิศร เพียรพร้อม หญิง บ้านกุยแหย่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อรอุมา ภู่สุวรรณ หญิง บ้านกุยแหย่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธนโชติ เจริญเกตุ ชาย บ้านกุยแหย่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุพัชตรา ขวัญน้อย หญิง บ้านกุยแหย่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วรัญญา เชื้อชูชาติ หญิง บ้านกุยแหย่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย คมกริช สมศรี ชาย บ้านกุยแหย่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อิชณน์กร เซ่งเข็ม ชาย บ้านกุยแหย่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุริสา ผ่องใส หญิง บ้านกุยแหย่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุรีย์วัลย์ ไวยิ่งยุทธ์ หญิง บ้านกุยแหย่ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว สลิล สุขศรี หญิง บ้านกุยแหย่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชุติมาพร ศรีหงษ์ หญิง บ้านกุยแหย่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สาวิตรี ตันกิตติมงคล หญิง บ้านกุยแหย่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กาญจนา บุญพา หญิง บ้านกุยแหย่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วาสนา หิรัญ หญิง บ้านกุยแหย่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ดวงใจ สีคำ หญิง บ้านกุยแหย่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิราภรณ์ ประชุมแดง หญิง บ้านกุยแหย่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชุรีพร พันธุ์สุวรรณ หญิง บ้านกุยแหย่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณมาดา แก้ววิชิต หญิง บ้านกุยแหย่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กนกภรณ์ พุ่มพิพักษ์ หญิง บ้านกุยแหย่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มยุรีย์ บุญพิทักษ์ หญิง บ้านกุยแหย่ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ยุพิน ปากะยะวงษ์ หญิง บ้านกุยแหย่ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาย ประสงค์ วิชาไพบูลย์ ชาย บ้านกุยแหย่ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ละมูล บูชากุล ชาย วัดหินดาด ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ธัญญธร แจ่มสว่าง หญิง วัดหินดาด ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง อรุณ สระทองแดง หญิง วัดหินดาด ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว วรรณวิสา สุวรรณทิพย์ หญิง วัดหินดาด ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ศรัณย์ภัทร บัวรับพร หญิง วัดหินดาด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ประทีป ดวงเพียอ้ม ชาย วัดหินดาด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นันท์นภัสร์ จันทร หญิง วัดหินดาด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เพ็ญศิริ ไทยลา หญิง วัดหินดาด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ปกรณ์ ศรีดวม ชาย วัดหินดาด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธรรมธร กองเงิน ชาย วัดหินดาด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุพาภร เสาว์ราช หญิง วัดหินดาด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จันทุน ผ่อง ชาย วัดหินดาด ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว ชนกพร ทวีมาก หญิง วัดหินดาด เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พรทิมา อภัยรัตน์ หญิง วัดหินดาด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อุดร เนตรสน ชาย วัดหินดาด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กัมปนาท ด้วงสงค์ ชาย บ้านลิ่นถิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ปริษา ดวงเพียอ้ม หญิง บ้านลิ่นถิ่น ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง นพมาศ ดาฤทธิ์ หญิง บ้านลิ่นถิ่น ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง จรูญ ประสพดี หญิง บ้านลิ่นถิ่น ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว สุพัชสิริ มูลแก้ว หญิง บ้านลิ่นถิ่น ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง นงค์นุช เหลืองประมวล หญิง บ้านลิ่นถิ่น ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
ว่าที่ร้อยตรีหญิง วันเพ็ญ แผนสมบูรณ์ หญิง บ้านลิ่นถิ่น ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว อรอุมา สุนธนนท์ หญิง บ้านลิ่นถิ่น ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว อโนทัย คำอาจ หญิง บ้านลิ่นถิ่น ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย วิษณุ ชุมรัมย์ ชาย บ้านลิ่นถิ่น ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรรณภา ดีเจริญ หญิง บ้านลิ่นถิ่น ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ภูริทัต แย้มกล่ำ ชาย บ้านลิ่นถิ่น ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย เอกพล หล้าแหล่ง ชาย บ้านลิ่นถิ่น ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง มินตรา ละออเอี่ยม หญิง บ้านลิ่นถิ่น ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปนิดา ทองผาโศภา หญิง บ้านลิ่นถิ่น ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว พรนภา วันนา หญิง บ้านลิ่นถิ่น ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภัคธีรา หงษ์โต หญิง บ้านลิ่นถิ่น ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
ว่าที่ ร.ต. จตุพล อยู่เพ็ชร ชาย บ้านลิ่นถิ่น ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พีรพงศ์ ตันยาลักษณ์ ชาย บ้านลิ่นถิ่น ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมบูรณ์ นวลหงษ์ ชาย บ้านลิ่นถิ่น ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย สมภพ เหลืองประมวล ชาย บ้านลิ่นถิ่น ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุกัญญา ก้านเหลือง หญิง บ้านลิ่นถิ่น ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นลินี เสงี่ยมพันธ์ หญิง บ้านลิ่นถิ่น ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กิตติพงษ์ แสนพงษ์ ชาย บ้านนามกุย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย พยนต์ สุขเกษม ชาย บ้านนามกุย ครู ชำนาญการ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว สุนิศา ตุ่มศรียา หญิง บ้านนามกุย ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว นริศษา อินต๊ะนา หญิง บ้านนามกุย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อภิรนันท์ เอี่ยมน้อย หญิง บ้านนามกุย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มินตรา ใสดี หญิง บ้านนามกุย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รัตนาภรณ์ ขำอวยชัย หญิง บ้านนามกุย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นัฐฑิญา วงศ์ระพี หญิง บ้านนามกุย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย มนัส วรรณะ ชาย บ้านนามกุย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พัตราภรณ์ สืบหยิ่ว หญิง บ้านนามกุย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นิพาภร ใคร่ครวญ หญิง บ้านนามกุย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรรณภา มัญยะหงษ์ หญิง บ้านนามกุย ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อัญชลา แซ่ตัน หญิง บ้านนามกุย ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กรวิกา เพชรสวี หญิง บ้านนามกุย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชูชาติ อินทร์บัวทอง ชาย บ้านนามกุย นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว กัญญาภัค อยู่อุย หญิง บ้านหนองเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว บุปผา ทองผาโศภา หญิง บ้านหนองเจริญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย คมสรร วิเศษสิงห์ ชาย บ้านหนองเจริญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง มาลี โชติชัย หญิง บ้านหนองเจริญ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ทัศนีย์ นาคน้อย หญิง บ้านหนองเจริญ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว อัญฉลี ทองดี หญิง บ้านหนองเจริญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย อบ เหลืองอร่าม ชาย บ้านหนองเจริญ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กัญญาพัชร สุขเกษม หญิง บ้านหนองเจริญ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ศรสวรรค์ ไพรัชพงษ์ หญิง บ้านหนองเจริญ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อำนวย บัวขาว ชาย บ้านหนองเจริญ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาง จันสุดา บุตรดี หญิง บ้านหนองเจริญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พัชรรินทร์ ทะสม หญิง บ้านวังผาตาด ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สมจิต คำเพ็ง หญิง บ้านวังผาตาด ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว อำไพ ทองสอน หญิง บ้านวังผาตาด ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สุธาสินี คัยนันทน์ หญิง บ้านวังผาตาด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปัทมพร มั่งกูล หญิง บ้านวังผาตาด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว พลอยวาริน สิบหมื่นเปี่ยม หญิง บ้านวังผาตาด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภัทรา จันทร์แจ่มใย หญิง บ้านวังผาตาด ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ภัทราภรณ์ เพชรัตน์ หญิง บ้านวังผาตาด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุนันทา ชะนะมี หญิง บ้านวังผาตาด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิริยา กัลยาไสย หญิง บ้านวังผาตาด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กุลจิรัฏฐ์ บัวบุญ หญิง บ้านวังผาตาด ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รศรินทร์ ทิมแก้ว หญิง บ้านวังผาตาด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาย องอาจ เดชสาร ชาย บ้านวังผาตาด ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณรงค์ศักดิ์ พรมเสนา ชาย บ้านวังผาตาด ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิรินารถ ฟักบางยุง หญิง บ้านวังผาตาด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาง วัณทิพย์ภรณ์ ขาวผ่อง หญิง บ้านดงโคร่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สุภาพ ใจพรมเมือง ชาย บ้านดงโคร่ง ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง บรรณพร แหลงคำ หญิง บ้านดงโคร่ง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นลัทพร พูลทิพยานนท์ หญิง บ้านดงโคร่ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กาญจณา ขุนบรรจง หญิง บ้านดงโคร่ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สิริลักษณ์ แสวงสุข หญิง บ้านดงโคร่ง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุดใจ ปรีชากุล ชาย บ้านดงโคร่ง ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว เสาวลักษณ์ บุญยรัตพันธ์ หญิง บ้านดงโคร่ง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อุษา ทันใจชน หญิง บ้านดงโคร่ง ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย เชิดพงศ์ ภูติกาญจน์ ชาย บ้านดงโคร่ง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง มยุรี คุณเวียง หญิง บ้านดงโคร่ง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ทรงชัย บัวขาว ชาย บ้านไร่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว วัชรินทร์ วรรณดิษฐ หญิง บ้านไร่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย บุญช่วย พันธุชาติ ชาย บ้านไร่ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ประทุม อินทจักร หญิง บ้านไร่ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ศิริพร ลือจินดา หญิง บ้านไร่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เทียมแข อินต๊ะ หญิง บ้านไร่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปิยาพัชร เสนาพิทักษ์ หญิง บ้านไร่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรรณพร คงกระพันธ์ หญิง บ้านไร่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย บัณฑิต จำปาทอง ชาย บ้านไร่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รัตนาพร สิงขรณ์ หญิง บ้านไร่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นิรันดร์ แสงดา ชาย บ้านไร่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วัลภา แพงแก้ว หญิง บ้านไร่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สรารัตน์ มูลนิคม หญิง บ้านไร่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ลาวัลย์ อิศรภักดี หญิง บ้านไร่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ ร.ต.หญิง วลัยลักษณ์ ทัดพิทักษ์ หญิง บ้านไร่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รุจิรา จันทหงศ์ หญิง บ้านไร่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ศรีเพชร แซ่ตัน ชาย บ้านไร่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ทัศนียา เจนดง หญิง บ้านไร่ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ดนุพล ผาภูมิเศวต ชาย บ้านไร่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สายใจ เดชจีน หญิง บ้านไร่ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิราวรรณ มีทา หญิง บ้านไร่ ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาง พรทิพย์ เจียงวงค์ หญิง บ้านไร่ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย สมพงษ์ พรมวิหาร ชาย บ้านไร่ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว นุชจรี อย่างคอย หญิง บ้านไร่ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อรทัย แซ่สัว หญิง บ้านไร่ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาง วันนา ยงธุวพรสกุล หญิง บ้านไร่ ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว อรพันธ์ ถิ่นธารใสเย็น หญิง บ้านไร่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กนกดาว มีทา หญิง บ้านประจําไม้ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว สุวพิชญ์ ประยูร หญิง บ้านประจําไม้ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สิริพร สิทธิโชติ หญิง บ้านประจําไม้ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เมราณี ดอกบัว หญิง บ้านประจําไม้ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สร้อยสน บุญคงบ้าน หญิง บ้านประจําไม้ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พัชราภรณ์ ทองสกุลพันธ์ หญิง บ้านประจําไม้ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ภิรมย์ จันทร์โนติ๊บ ชาย บ้านประจําไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อัญชรี รอดพูล หญิง บ้านประจําไม้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กนกรัตน์ เสมทับ หญิง บ้านประจําไม้ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จันทร์แรม ถิ่นแสนไกล หญิง บ้านประจําไม้ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กีรติ ทองประดิษฐ์ ชาย บ้านประจําไม้ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กมลปารย์ แสงแก้ว หญิง บ้านประจําไม้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กฤษฎิ์ฉันทัช ปิยวรรณหงส์ ชาย บ้านประจําไม้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว อภิสุภางค์ จรูญจิตรวีร์ หญิง บ้านประจําไม้ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย รังสรรค์ สายมี ชาย บ้านห้วยเขย่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว บุญรี วุฒิธรรมฐาน หญิง บ้านห้วยเขย่ง ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง พณาวัลย์ บุญยปรรณานนท์ หญิง บ้านห้วยเขย่ง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว เมวิกา เพ็งพึ่งแก้ว หญิง บ้านห้วยเขย่ง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว ทัศนีย์ ทองนาค หญิง บ้านห้วยเขย่ง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว ประภาภรณ์ สุขเสน หญิง บ้านห้วยเขย่ง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ธนาวดี ว่องไว หญิง บ้านห้วยเขย่ง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาง น้ำจิต อินทรคง หญิง บ้านห้วยเขย่ง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ปฐม แหนกลาง ชาย บ้านปากลําปิล็อก ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย อรรถนพ ชูศรี ชาย บ้านปากลําปิล็อก ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว วิศนี สมบัติยานุชิต หญิง บ้านปากลําปิล็อก ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ศุภิสรา จารุมา หญิง บ้านปากลําปิล็อก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชิตพล แก้วมณี ชาย บ้านปากลําปิล็อก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ธัญญาภัทร์ อินทร์ปัญญา หญิง บ้านปากลําปิล็อก ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว พิมพ์ผกา โพธิจันทร์ หญิง บ้านปากลําปิล็อก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ดวงกมล ราชการดี หญิง บ้านปากลําปิล็อก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อินทิรา อินนามเพ็ง หญิง บ้านปากลําปิล็อก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กฤติยา สุริวงษ์ หญิง บ้านปากลําปิล็อก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สายฝน เก่งกล้า หญิง บ้านปากลําปิล็อก ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย บุญถิน ลือจินดา ชาย บ้านปากลําปิล็อก ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาง วันเพ็ญ โชคศรีเจริญ หญิง บ้านปากลําปิล็อก ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย ปิยะ แหนกลาง ชาย บ้านปากลําปิล็อก ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภาพร โสภาจร หญิง บ้านปากลําปิล็อก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กนกพร ชินนอก หญิง บ้านท่ามะเดื่อ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เกียรติพงษ์ สุขเพิ่ม ชาย บ้านท่ามะเดื่อ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ ร.ต.หญิง ศิริพร มากเกิด หญิง บ้านท่ามะเดื่อ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อารีย์ กัลวงษ์ หญิง บ้านท่ามะเดื่อ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง สุรินทร แร่เพชร หญิง บ้านท่ามะเดื่อ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ดวงกมล สุริยะวงษา หญิง บ้านท่ามะเดื่อ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว รัตนาพร วนาพิทักษ์กุล หญิง บ้านท่ามะเดื่อ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว รัตนา สีชมไชย หญิง บ้านท่ามะเดื่อ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว ขวัญเรือน ล้ำเลิศ หญิง บ้านท่ามะเดื่อ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จันศรี นาสวนสุจิตร หญิง บ้านท่ามะเดื่อ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เสถียร สุริวงษ์ ชาย บ้านท่ามะเดื่อ ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาย จิรวัฒน์ เจริญสุข ชาย บ้านท่ามะเดื่อ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาง นิภา ทะแยง หญิง บ้านท่ามะเดื่อ ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิตราภรณ์ โฉมงาม หญิง บ้านท่ามะเดื่อ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ปรียารัตน์ ดาวัย หญิง บ้านท่ามะเดื่อ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภูวรินทร์ จาริยกันทะวงค์ หญิง บ้านท่ามะเดื่อ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สราพร เจริญสุข หญิง เพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง สาวิตรี อ่วมประเสริฐ หญิง เพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย อภิพัฒน์ ลำใยขจี ชาย เพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว น้ำผึ้ง พรหมชนะ หญิง เพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ ร.ต. โสฬส มาลัยวงศ์ ชาย เพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ยุฑามาศ วงษะ หญิง เพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วริทธ์นานนท์ ขจิตศาตนันท์ ชาย เพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กิตติมา ธรรมวิรักษ์ หญิง เพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว เบญจวรรณ พีระพันธ์ หญิง เพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธวัชชัย อาจมาก ชาย เพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ปาริฉัตร ศรีเมือง หญิง เพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เครือฟ้า เครือคุณ หญิง เพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว หนูวาส มีนุ่น หญิง เพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ฐิติพงศ์ โบอ่องเจริญ ชาย เพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย ธีรยุทธ วุฒิธรรมฐาน ชาย เพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อังคณา วุฒิธรรมฐาน หญิง เพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปัทมา ปิตุปกรณ์นุกูล หญิง เพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชัยพร บุราณ ชาย เพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิ ผู้ช่วยครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย โสภณ เรืองบุญ ชาย สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย วิทยา ใจมา ชาย สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว กมล สุขกุล หญิง สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ประยูร โสเก่าข่า ชาย สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว ศิริพร ชัยสีหา หญิง สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กมลรัตน์ ทองผากนก หญิง สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มิณฑิญา วิเศษสิงห์ หญิง สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย บริวัตร มัชฌิมา ชาย สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ทับทิม ประทุมไข หญิง สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว น้ำเพชร จ้ายภักดี หญิง สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว ศศิธร ลิ้มแสงอุทัย หญิง สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุภาศินีย์ ภูทัดดวง หญิง สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว รัตนาพร พาคูณ หญิง สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ดรุณี ทองผาภูมิปรีดา หญิง สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชนันญา เจนดง หญิง สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง นัฏฐิกา ชัยสา หญิง สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว นริศรา นวลมะ หญิง สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง กมนทรรศน์ จันทร์ชุ่ม หญิง สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุทธิพงษ์ ชัยสา ชาย สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว วรรณนิษา ฦาชา หญิง สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว วิภาดา ตาปะสี หญิง สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ธมนต์อร ทองยัง หญิง สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย ชาตรี มีคติธรรม ชาย สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชัชฤทธิ์ พุทธวงส์ ชาย สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สาวิตรี ทองผาสีงาม หญิง สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว บุษกร ศรีมุกข์ หญิง สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มณฑิรา ทองผาภูมิปฐวี หญิง สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ศิรินทิพย์ วรรณทอง หญิง สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย คมกริช ทำรี ชาย สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วัฒนา วรรณโชติ ชาย สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วิกรานต์ แก้วพารา ชาย สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อนุสรา บุญยวง หญิง สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อภิชาดา สร้อยแสง หญิง สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว หทัยชนก ศรียานา หญิง สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กิจจา จันทร์สวยดี ชาย สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธนพล รุ่งแจ้ง ชาย สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วีรยา เที่ยงธรรม หญิง สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อรรถพงศ์ วงศ์วาฬ ชาย สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุพรรณี แทนเพชร หญิง สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว รัตนา กล้าจริง หญิง สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปวริศา พวงแก้ว หญิง สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ยุวลี นามโนนเขวา หญิง สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พิพัฒน์ ศรีเมฆ ชาย สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พัตรนาวรรณ ไชยสิทธิ์ หญิง สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พรสวรรค์ ทองผานิธิ หญิง สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อนงค์ ขาวนวล หญิง สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชาติชาย บุญมาก ชาย สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว ดาวไสว ขุนทอง หญิง บ้านไร่ป้า ผู้อำนวยการโรงเรียน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว จรรยวรรธน์ เชิงผาสุวรรณ หญิง บ้านไร่ป้า ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ภัคจิรา บัวผัด หญิง บ้านไร่ป้า ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย นรากรณ์ หิรัตพรม ชาย บ้านไร่ป้า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุดารัตน์ ล้นเหลือ หญิง บ้านไร่ป้า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง พัชราภรณ์ วงศ์พนิตกุล หญิง บ้านไร่ป้า ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว แสงเดือน แก้วสุข หญิง บ้านไร่ป้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรรณกร กลิ่นเกา หญิง บ้านไร่ป้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว กษมา แหนพันธุ์ หญิง บ้านไร่ป้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง มาลัย ประภากมล หญิง บ้านไร่ป้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นุชจรี บางโต หญิง บ้านไร่ป้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย บุญกว้าง ณ อุบล ชาย บ้านไร่ป้า นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว ภาวิณี จันทร์โนติ๊บ หญิง บ้านไร่ป้า ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พรทิพย์ ทองผาภูมิปรีดา หญิง บ้านไร่ป้า เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เสถียร ทองผาภูมิบวร ชาย บ้านไร่ป้า ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ไพฑูรย์ จันทร์โอ ชาย คุรุสภา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว รัศมี ธารเอี่ยม หญิง คุรุสภา ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง กานติมา สีนวล หญิง คุรุสภา ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ศิริเพ็ญ ก้อนเมฆ หญิง คุรุสภา ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย นฤชา กลิ่นหอม ชาย คุรุสภา ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว พรพิไล ชูใจ หญิง คุรุสภา ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว อุบลรัตน์ ไชยพัฒนศิลป์ หญิง คุรุสภา ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐธิดา ปานธรรม หญิง คุรุสภา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชาคริต ทรายทอง ชาย คุรุสภา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เกียรติขจร อู่อรุณ ชาย คุรุสภา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ลำดวน พ่าไขล่ หญิง คุรุสภา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปรียาดา ดวงมาลา หญิง คุรุสภา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นิคม รัตโนภาพ ชาย คุรุสภา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วราภรณ์ กำแพงทอง หญิง คุรุสภา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปานหทัย วิเชียรบุตร หญิง คุรุสภา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พูลศักดิ์ จุ้ยเจริญ ชาย บ้านเกริงกระเวีย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ปัญญาพร ขันทะมา หญิง บ้านเกริงกระเวีย ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ทับทิม มาสูงเนิน หญิง บ้านเกริงกระเวีย ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย สาธิต ศรีจันทร์ ชาย บ้านเกริงกระเวีย ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว มะยุรี ทองคำ หญิง บ้านเกริงกระเวีย ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ยอดชาย จันทร์สว่าง ชาย บ้านเกริงกระเวีย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย ทรงธัย แก้วมะณีย์ ชาย บ้านเกริงกระเวีย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศรันย์ภัทร พงษ์แขก หญิง บ้านเกริงกระเวีย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รัตนาวดี บัวผัด หญิง บ้านเกริงกระเวีย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ปานฤทัย ทองผาไฉไล หญิง บ้านเกริงกระเวีย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว อังคณา อังชัญ หญิง บ้านเกริงกระเวีย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว จิตรา อ่ำกุล หญิง บ้านเกริงกระเวีย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พนารัตน์ พิมพ์พัฒน หญิง บ้านเกริงกระเวีย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นิตยา นาสำแดง หญิง บ้านเกริงกระเวีย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ขนิษฐา แซ่อึ๊ง หญิง บ้านเกริงกระเวีย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อมราภรณ์ สืบบุก หญิง บ้านเกริงกระเวีย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เพ็ญนภา ไทยปฐมพงษ์ หญิง บ้านเกริงกระเวีย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กิติยา ศรีวิชัย หญิง บ้านเกริงกระเวีย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กรรณ์ภิรมย์ สมรภูมิ หญิง บ้านเกริงกระเวีย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ทศพร ดวงจันทร์ ชาย บ้านเกริงกระเวีย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อังคณา สังขสุวรรณา หญิง บ้านเกริงกระเวีย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชนกภรณ์ อุไรโคตร หญิง บ้านเกริงกระเวีย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จิรวัฒน์ แทนเพ็ชร ชาย บ้านเกริงกระเวีย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มนต์ทิพย์ พลอยโพลงสุข หญิง บ้านเกริงกระเวีย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ญารินดา พิทักษ์หงษ์สา หญิง บ้านเกริงกระเวีย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว อาทิตยา ทินนิจวงค์ หญิง บ้านเกริงกระเวีย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เอกรัตน์ จินดารัตน์ ชาย บ้านเกริงกระเวีย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มยุรี ขวัญลอย หญิง บ้านเกริงกระเวีย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปราณี ต้นสมบูรณ์ หญิง บ้านเกริงกระเวีย ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชลธิชา กฤษอ่อน หญิง บ้านเกริงกระเวีย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ฉันทนา หาสนาม หญิง บ้านเกริงกระเวีย ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นิภาวรรณ คงคาแกล้วกล้า หญิง บ้านเกริงกระเวีย ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาง ไพวรรณ นิมิตรเกาะ หญิง บ้านทุ่งเสือโทน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ฤทัย สีสงปราบ หญิง บ้านทุ่งเสือโทน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วรรษพล มะหลีแก้ว ชาย บ้านทุ่งเสือโทน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย สุรเชษฐ์ พลฉวี ชาย บ้านทุ่งเสือโทน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภิรัญญา ใบบัว หญิง บ้านทุ่งเสือโทน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พนิตาพร พ่วงสมบูรณ์ หญิง บ้านทุ่งเสือโทน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อิศรา สุสดี ชาย บ้านทุ่งเสือโทน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อาสา มั่นหมาย ชาย บ้านทุ่งเสือโทน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นิตยา ขุนเนียม หญิง บ้านทุ่งเสือโทน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศศิธร พวงแก้ว หญิง บ้านทุ่งเสือโทน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จุติเสฏฐ์ พร้อมวิหาร ชาย บ้านทุ่งเสือโทน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ร้อยตรีหญิง พรลภัส แก้วดวง หญิง บ้านทุ่งเสือโทน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ยลลดา บุญมา หญิง บ้านทุ่งเสือโทน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธนวัฒน์ ริดเขียว ชาย บ้านทุ่งเสือโทน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ร้อยตรี ณัฐพงษ์ มะยุรา ชาย บ้านทุ่งเสือโทน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วัชรพงษ์ กล้าใจ ชาย บ้านทุ่งเสือโทน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พฤทธิ์อุกฤษฏ์ ช่างเรือนกุล ชาย บ้านทุ่งเสือโทน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อุเทน พัดเพชร ชาย บ้านทุ่งเสือโทน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ขวัญจิรา เพ็งนุ่ม หญิง บ้านทุ่งเสือโทน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สรินยา ทองผาภูมิดิลก หญิง บ้านทุ่งเสือโทน ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วีรยุทธ ทองผาภูมิปฐวี ชาย บ้านทุ่งเสือโทน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นพดล หม่องสาย ชาย บ้านทุ่งเสือโทน นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วันวิสา ไทรสังขชวาลพร หญิง บ้านทุ่งเสือโทน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย สนอง ยอดกุล ชาย บ้านเหมืองสองท่อ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ศิริกาญจน์ รังษี หญิง บ้านเหมืองสองท่อ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ชลธิชา ขันธวัตร หญิง บ้านเหมืองสองท่อ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว วิไลลักษณ์ บุญสวน หญิง บ้านเหมืองสองท่อ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นันท์นภัส ชาวเมืองนนท์ หญิง บ้านเหมืองสองท่อ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาย กฤษณะ ดอนสระ ชาย บ้านเหมืองสองท่อ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมพงษ์ แซ่โซ้ง ชาย บ้านเหมืองสองท่อ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กิตติภูมิ พงษ์พิมาย ชาย บ้านเหมืองสองท่อ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธัญญาภรณ์ ทองเคร่ง หญิง บ้านเหมืองสองท่อ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จานุกรณ์ สุขนิคม ชาย บ้านเหมืองสองท่อ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิราภรณ์ ไวยิ่งยุทธ หญิง บ้านเหมืองสองท่อ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จักรพันธ์ ทิพย์วรรณ ชาย บ้านเหมืองสองท่อ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มลฤทัย เสดวงชัย หญิง บ้านเหมืองสองท่อ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธัชภัทรพงศ์ กิจไพบูลย์ชัย ชาย บ้านเหมืองสองท่อ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุมารินทร์ บุญเกิด หญิง บ้านเหมืองสองท่อ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นิออน ชัยวิชญ์มงคล หญิง บ้านเหมืองสองท่อ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชุติมา เตียวขุ้ย หญิง บ้านเหมืองสองท่อ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สนธยา สิงห์โต ชาย บ้านเหมืองสองท่อ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาย เก้าเหมย แซ่จ่าว ชาย บ้านเหมืองสองท่อ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ฐิติพร แก่นชมภู หญิง บ้านเหมืองสองท่อ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว ภัทรภรณ์ พิมรอยแก้ว หญิง บ้านเหมืองสองท่อ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นางสาว ปณิตา ปักษี หญิง บ้านห้วยเสือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นายชูศักดิ์ สีสัน ชาย บ้านห้วยเสือ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สายใจ จักขุพันธุ์ หญิง บ้านห้วยเสือ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง กาญจนา ศรีสุข หญิง บ้านห้วยเสือ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย วินัย ฉิมงาม ชาย บ้านห้วยเสือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ ร.ต.หญิง พิไลวรรณ พลเสน หญิง บ้านห้วยเสือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภรณ์ทิพวรรณ นุชโสภา หญิง บ้านห้วยเสือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภนิดา โพธิ์ศรีแก้ว หญิง บ้านห้วยเสือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ทินกฤต ศุภโชติสุทางศ์ ชาย บ้านห้วยเสือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พนารัตน์ กาฉลาด หญิง บ้านห้วยเสือ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว วิไลวรรณ สมบูรณ์ หญิง บ้านห้วยเสือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง รุ่งนภา จะชินรัมย์ หญิง บ้านห้วยเสือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สิขรินทร์ เครือน้อย ชาย บ้านห้วยเสือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธรรมนูญ ช้างงา ชาย บ้านห้วยเสือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กนกวรรณ โรจนธีรศาสน์ หญิง บ้านห้วยเสือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พจนีย์ จีนะ หญิง บ้านห้วยเสือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อุดมพรรณ ท้าวคำ หญิง บ้านห้วยเสือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศุภจิตต์ ทุ่งคาใน หญิง บ้านห้วยเสือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภัสสรณ์ เสฏฐีบูรณี หญิง บ้านห้วยเสือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปรียาพร บุตรโคษา หญิง บ้านห้วยเสือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จุติพร แสนคำ หญิง บ้านห้วยเสือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณัฐปคัลภ์ จิตชู ชาย บ้านห้วยเสือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กาญจนา แต่งตั้ง หญิง บ้านห้วยเสือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อานนท์ บุญขวัญ ชาย บ้านห้วยเสือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ทิตยาภรณ์ สุขโข หญิง บ้านห้วยเสือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ศุภรากร จูกระโทก ชาย บ้านห้วยเสือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พยุงศักดิ์ มะเจียกจร ชาย บ้านห้วยเสือ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นิตยา บัวระภา หญิง บ้านห้วยเสือ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สำรอง พันธ์อุ่น ชาย บ้านห้วยเสือ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว อัญชลี ประเสริฐศักดิ์ หญิง บ้านห้วยเสือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วารุณี จันทบูรณ์ หญิง บ้านห้วยเสือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย มนูญ นิมิตรเกาะ ชาย วัดป่าถ้ำภูเตย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย อานนท์ การพันธุ์ทา ชาย วัดป่าถ้ำภูเตย ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ราตรี เสพมงคลเลิศ หญิง วัดป่าถ้ำภูเตย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย นฤชัย พิมสร ชาย วัดป่าถ้ำภูเตย ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ธัญวรรณ คำเสาร์ หญิง วัดป่าถ้ำภูเตย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย วัชรินทร์ บุรัสการ ชาย วัดป่าถ้ำภูเตย ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
สิบเอกหญิง พัชรากร บุญใหญ่ หญิง วัดป่าถ้ำภูเตย ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว เมธินี พันธุ์รู้ดี หญิง วัดป่าถ้ำภูเตย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ทิพวรรณ เชื้อบริบูรณ์ หญิง วัดป่าถ้ำภูเตย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย คำพี เสนา ชาย วัดป่าถ้ำภูเตย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว นิตษา แดงสุวรรณ์ หญิง วัดป่าถ้ำภูเตย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ขรินทร์ทิพย์ สืบอินทร์ หญิง วัดป่าถ้ำภูเตย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว นภัสวรรณ บุญจีน หญิง วัดป่าถ้ำภูเตย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธงชัย ศรีราจันทร์ ชาย วัดป่าถ้ำภูเตย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ดารารัตน์ บุญสำเร็จ หญิง วัดป่าถ้ำภูเตย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มยุรี นิมิตจิตภักดี หญิง วัดป่าถ้ำภูเตย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปิยดา อินทโชติ หญิง วัดป่าถ้ำภูเตย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อรุณีย์ เหล่าเอนก หญิง วัดป่าถ้ำภูเตย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จีรภา ผลอาหาร หญิง วัดป่าถ้ำภูเตย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อัญชลี ทองประสพ หญิง วัดป่าถ้ำภูเตย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภัทราภรณ์ ตาลผาด หญิง วัดป่าถ้ำภูเตย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วาสนา มีแยบ หญิง วัดป่าถ้ำภูเตย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศินิชา สายใจ หญิง วัดป่าถ้ำภูเตย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กชพร ภัทดีภูมิเมธีเจริญ หญิง วัดป่าถ้ำภูเตย ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชัยณรงค์ ป้องคำ ชาย วัดป่าถ้ำภูเตย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อำนาจ ขุนขาว ชาย วัดป่าถ้ำภูเตย นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาย อนุชา ศรีเมฆ ชาย วัดป่าถ้ำภูเตย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สิริมา สกุลเวียงกาญจน์ หญิง วัดป่าถ้ำภูเตย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นรากร กาลสุวรรณ ชาย บ้านวังสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย กิติพงษ์ จารุภูมิ ชาย บ้านวังสิงห์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กานดา ดีสวาท หญิง บ้านวังสิงห์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง มณฑา ยิ้มเยื้อน หญิง บ้านวังสิงห์ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว พรศิริ ชมภูธวัช หญิง บ้านวังสิงห์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว จรรยาลักษณ์ พูดดี หญิง บ้านวังสิงห์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นุชนารถ ชัยชิต หญิง บ้านวังสิงห์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กรณิกา สุขโข หญิง บ้านวังสิงห์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เบญจวรรณ ปิ่นธุรัตน์ หญิง บ้านวังสิงห์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นพวุฒิ เหลืองตระกูล ชาย บ้านวังสิงห์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง หทัยกานต์ ขำช่วง หญิง บ้านวังสิงห์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว บุษยมาศ กานุมาร หญิง บ้านวังสิงห์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มิชดา เหมันต์ หญิง บ้านวังสิงห์ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว สมปอง ยังอยู่ หญิง บ้านวังสิงห์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ดวงพร ศรีเหรา หญิง บ้านวังสิงห์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุกัญญา จิตตสินนวา หญิง บ้านวังสิงห์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กรอบแก้ว เพ็งคล้าย หญิง บ้านวังสิงห์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ปฏิพัทธ์ พิทยาวัฒน์ ชาย บ้านวังสิงห์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุพรรษา บุญชะนะ หญิง บ้านวังสิงห์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สมหญิง ครุฑฉ่ำ หญิง บ้านวังสิงห์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปิยลัญน์ ศรีชัยภูมิ หญิง บ้านวังสิงห์ ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปาจรีย์ จีนสมุทร หญิง บ้านวังสิงห์ ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ทิพย์ประภา กองเงิน หญิง บ้านวังสิงห์ เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาย ไก่แก้ว วิเศษสังข์ ชาย บ้านวังสิงห์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นางสาว เดือนเต็ม โสมรัมย์ หญิง บ้านวังสิงห์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จักรพันธ์ ฤทธิรงค์ ชาย บ้านวังสิงห์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กมลวรรณ มีมั่น หญิง บ้านหนองปรือ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง วิพรรณ์อร สร้อยพรรณา หญิง บ้านหนองปรือ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง กิติยาภรณ์ บุญยัง หญิง บ้านหนองปรือ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย สุรศักดิ์ วโรรส ชาย บ้านหนองปรือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว อาริสา เกตุสุวรรณ หญิง บ้านหนองปรือ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วันชัย ศรีปานเงิน ชาย บ้านหนองปรือ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว วราภรณ์​ กลิ่นจันทร์ หญิง บ้านหนองปรือ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วิจิตร รุณรุทธิ์ หญิง บ้านหนองปรือ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย มนัส วัฒนแย้ม ชาย วัดปากกิเลน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุรีย์พร สิงห์มีพันธ์ หญิง วัดปากกิเลน ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง มยุรี ปัตธมากร หญิง วัดปากกิเลน ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว สุภาพร ปัตตาตะพัง หญิง วัดปากกิเลน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ปิยวัชร ติรภัทรสกุล ชาย วัดปากกิเลน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เกษรา น้ำใจดี หญิง วัดปากกิเลน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สมร ศิลธรรม หญิง วัดปากกิเลน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พึงพิศ ทองมาก หญิง วัดปากกิเลน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย อวิรุทธ์ ห้วยหงษ์ทอง ชาย วัดปากกิเลน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จาตุรนต์ จันทร์แดง ชาย วัดปากกิเลน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง เยาวรัตน์ ระงับพิษ หญิง วัดปากกิเลน ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภารัตน์ ฮวดเจริญ หญิง วัดปากกิเลน นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว วิไล คำสุรันทร์ หญิง บ้านท่าตาเสือ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง อักษรนันท์ มโนรมย์ หญิง บ้านท่าตาเสือ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ศิริกูล สุพรรณโรจน์ หญิง บ้านท่าตาเสือ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ขวัญชัย สุพรรณโรจน์ ชาย บ้านท่าตาเสือ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ณุชิตา แสงนาค หญิง บ้านท่าตาเสือ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อำนาจ ขำมาลัย ชาย บ้านท่าตาเสือ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นีรนุช วงค์ใส หญิง บ้านท่าตาเสือ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จิตติเทพ นาอุดม ชาย บ้านหนองขอน นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง สกลรัตน์ หมั่นดี หญิง บ้านหนองขอน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว บรรจง เงินโสภา หญิง บ้านหนองขอน ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ศาตรา จันอุไร ชาย บ้านหนองขอน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อาทิตย์ แซ่ลิัม ชาย บ้านหนองขอน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อริสรา ยาทิพย์ หญิง บ้านหนองขอน ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จันจิรา ชมเพ็ญ หญิง บ้านหนองขอน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง นภาเพ็ญ พงษ์วิสุวรรณ์ หญิง บ้านหนองขอน ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย คชธร คชพันธ์ ชาย บ้านท่ามะเดื่อ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาเอก
นาง สุนิษา แสงแพร หญิง บ้านท่ามะเดื่อ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ชนัญธิดา สุขกรม หญิง บ้านท่ามะเดื่อ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว วรรณรท อมรเทพ หญิง บ้านท่ามะเดื่อ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย สิทธิชัย พิมพ์ใหญ่ ชาย บ้านท่ามะเดื่อ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว เบญจวรรณ นาคะ หญิง บ้านท่ามะเดื่อ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง เรณู เพชรเทียนชัย หญิง บ้านท่ามะเดื่อ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย โกมล โชคเอกอนันต์ชัย ชาย บ้านท่ามะเดื่อ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย ธงชัย สังขวิภาส ชาย บ้านหินดาด ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ขวัญเรือน ประทีป หญิง บ้านหินดาด ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว อรทัย ภักดีเหลา หญิง บ้านหินดาด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภาดา ทำจะดี หญิง บ้านหินดาด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ ร.ต.หญิง กนกพร มาอ้วน หญิง บ้านหินดาด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กนกวรรณ บัวศรี หญิง บ้านหินดาด ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง แก้วใจ กล้าหาญ หญิง บ้านหินดาด ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ประทีป ฤทธิ์เดช ชาย บ้านหินดาด ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อรุณ ศรีปานเงิน ชาย บ้านหินดาด นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาง สุนทร มณีอินทร์ หญิง บ้านยางโทน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ระดับ ป.บัณฑิต
นาง สุรินทร์ มหาพรหม หญิง บ้านยางโทน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ไอริน มีเท หญิง บ้านยางโทน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐกาญจน์ กลอยวัฒนาสกุล หญิง บ้านยางโทน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ลูกน้ำ บริบูรณ์ หญิง บ้านยางโทน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อรัญ สุทธิประสิทธิ์ ชาย บ้านยางโทน นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาง อัจฉราภรณ์ ดาววีระกุล หญิง บ้านยางโทน ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อติพร วัฒนชโนบล หญิง บ้านยางโทน เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เฉลิมพล นาแซง ชาย บ้านทุ่งเรือโกลน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ประภาภรณ์ จันดา หญิง บ้านทุ่งเรือโกลน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว กาญจนา วงษ์จันทร์ หญิง บ้านทุ่งเรือโกลน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สมใจ ปิ่นแก้ว หญิง บ้านทุ่งเรือโกลน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว อาริสา ถิ่นมาบแค หญิง บ้านทุ่งเรือโกลน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภัทราพร จงสวัสดิ์ หญิง บ้านทุ่งเรือโกลน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สิรินญา พุฒพันธ์ หญิง บ้านทุ่งเรือโกลน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาย ตุลาการ เฉยราช ชาย บ้านทุ่งเรือโกลน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อทิตยา มะลิลา หญิง บ้านทุ่งเรือโกลน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กิมลี้ พุ่มปรีชา หญิง บ้านทุ่งเรือโกลน ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชาญณรงค์ สุขเกษม ชาย บ้านทุ่งเรือโกลน นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว ดาริกา แตแดงเพชร หญิง บ้านหนองปลาซิว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ภานุวัฒน์ สุขประเสริฐ ชาย บ้านหนองปลาซิว ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง พัฒน์ศญา ศิริพยาบาล หญิง บ้านหนองปลาซิว ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว กัญญณัช พรหมเงิน หญิง บ้านหนองปลาซิว ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ปัดสุมา เสตะพันธ์ หญิง บ้านหนองปลาซิว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุติมา อินธนู หญิง บ้านหนองปลาซิว ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว พจนีย์ จรเข้ หญิง บ้านหนองปลาซิว ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว รัชนก ไกรนิล หญิง บ้านหนองปลาซิว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วิทยา ศิรประภาพันธุ์ ชาย บ้านหนองปลาซิว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว หทัยภัทร์ บู่สามสาย หญิง บ้านหนองปลาซิว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิมพ์ชนก หมื่นจงจำปา หญิง บ้านหนองปลาซิว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณัฐวุฒิ ทองผาภูมิดิลก ชาย บ้านหนองปลาซิว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พงศธร ดำครุฑ ชาย บ้านหนองปลาซิว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธนากร ธิตุ้ย ชาย บ้านหนองปลาซิว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธีระพงษ์ เจริญศิริ ชาย บ้านหนองปลาซิว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เยาวลักษณ์ ฉิมพาลี หญิง บ้านหนองปลาซิว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นภาพร เสงี่ยมงาม หญิง บ้านหนองปลาซิว ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง แก้วกาญจน์ คำชื่น หญิง บ้านหนองปลาซิว ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พรเพ็ญ ใครหอม หญิง บ้านหนองปลาซิว ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย มาโนช อิ่มศิริ ชาย บ้านหนองปลาซิว นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย เมธี จันทร์หอม ชาย บ้านหนองปลาซิว เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ณัฐติกา เหมือนสันเทียะ หญิง บ้านห้วยกะทะทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อรณิดา โพธิ์ทอง หญิง บ้านห้วยกะทะทอง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ไพฑูรย์ เขียวแก่ ชาย บ้านห้วยกะทะทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง จันทรดา เขียวแก่ หญิง บ้านห้วยกะทะทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย บุญยงค์ คุ้มมัน ชาย บ้านห้วยกะทะทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เพชรัฐ อยู่ญาติมาก หญิง บ้านห้วยกะทะทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย วิชัย สมบัติคุโณปการ ชาย บ้านห้วยกะทะทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ประพีพันธ์ ยิ่งกัลยา หญิง บ้านห้วยกะทะทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศรีสุข เสตะพันธ์ หญิง บ้านห้วยกะทะทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สวนีย์ สังกรณีย์ หญิง บ้านห้วยกะทะทอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ปฐมพงศ์ มุ่นพลาย ชาย บ้านห้วยกะทะทอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภัครญาพัชร์ เหมือนเขียว หญิง บ้านห้วยกะทะทอง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย ราเชนทร์ แซ่ก๊วย ชาย บ้านห้วยกะทะทอง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย ธีรยุทธ์ ภาณุพินทุ ชาย สมาคมไทย-ออสเตรเลียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ปาริฉัตร เปียชาติ หญิง สมาคมไทย-ออสเตรเลียน ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ประทุมวรรณ แก่นจันทร์ หญิง สมาคมไทย-ออสเตรเลียน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย เผชิญ แสนสุข ชาย สมาคมไทย-ออสเตรเลียน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วารี แสนสุข หญิง สมาคมไทย-ออสเตรเลียน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ปรีชา มหาวงศ์ ชาย สมาคมไทย-ออสเตรเลียน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อุสา สุขศิริ หญิง สมาคมไทย-ออสเตรเลียน ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว สิริณัฏฐ์ ประยูรสุข หญิง สมาคมไทย-ออสเตรเลียน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อนุสรณ์ สมบัติคุโณปการ หญิง สมาคมไทย-ออสเตรเลียน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ธิติพร คชพันธ์ หญิง สมาคมไทย-ออสเตรเลียน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว พิษสุณี ชมดาว หญิง สมาคมไทย-ออสเตรเลียน ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง วิภาภรณ์ สมานทรัพย์ หญิง สมาคมไทย-ออสเตรเลียน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เฉลิมศรี ถิ่นแสนไกล หญิง สมาคมไทย-ออสเตรเลียน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รัชนี กิจสอ หญิง สมาคมไทย-ออสเตรเลียน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ไคริกา สุภัทราชัย หญิง สมาคมไทย-ออสเตรเลียน ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย วชิราวุธ ธูปกระแจะ ชาย สมาคมไทย-ออสเตรเลียน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว ชลธิชา ภู่สุวรรณ์ หญิง สมาคมไทย-ออสเตรเลียน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พิพัฒน์ ยะนิล ชาย สมาคมไทย-ออสเตรเลียน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุภิวัฒน์ บัวศรีแก้ว ชาย สมาคมไทย-ออสเตรเลียน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณรงค์ ทัศกลาง ชาย สมาคมไทย-ออสเตรเลียน นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว ไอรดา ทั่งทอง หญิง สมาคมไทย-ออสเตรเลียน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ประภาส มากมีทรัพย์ ชาย อนุบาลไทรโยค ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ลออ ดอกเรียง หญิง อนุบาลไทรโยค ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สุทิน เทพนม ชาย อนุบาลไทรโยค ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุพิศ พฤฑฒิกุล หญิง อนุบาลไทรโยค ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ปาลิกา อึ้งพินิจกุล หญิง อนุบาลไทรโยค ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง พัทธนันท์ โสพน หญิง อนุบาลไทรโยค ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ทิพวรรณ อยู่ฤทธิ์ หญิง อนุบาลไทรโยค ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว วรินทร มีความเจริญ หญิง อนุบาลไทรโยค ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย พุฒิพงศ์ สังข์สวัสดิ์ ชาย อนุบาลไทรโยค ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ศิริวรรณ จีนทอง หญิง อนุบาลไทรโยค ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย สอาด มีพฤกษ์ ชาย อนุบาลไทรโยค ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ยุวดี สุขกุล หญิง อนุบาลไทรโยค ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง หทัยกาญจน์ ดาบทอง หญิง อนุบาลไทรโยค ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง อารียา ยวงเพชร หญิง อนุบาลไทรโยค ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จุฑามาศ เพิ่มพูนเจริญยศ หญิง อนุบาลไทรโยค ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พนิตนันท์ มหาสวัสดิ์ หญิง อนุบาลไทรโยค ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สมฤดี เขียวรอดไพร หญิง อนุบาลไทรโยค ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชนทิกานต์ ยิ่งทวี หญิง อนุบาลไทรโยค ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว สุวรา เอกจีน หญิง อนุบาลไทรโยค ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พัชรินทร์ รักษา หญิง อนุบาลไทรโยค ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นวลจันทร์ ตันประเสริฐ หญิง อนุบาลไทรโยค ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปิยะวรรณ ภูตะวัน หญิง อนุบาลไทรโยค ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ดารารัตน์ แสงทอง หญิง อนุบาลไทรโยค ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐกานต์ คงกระพันธ์ หญิง อนุบาลไทรโยค ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว แก้วกาญจนา โตบางป่า หญิง อนุบาลไทรโยค ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุขณิดา ภูดี หญิง อนุบาลไทรโยค ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว แพรไพรลิน คำปาน หญิง อนุบาลไทรโยค ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กมลลักษณ์ คำปรีชา หญิง อนุบาลไทรโยค ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว เต็มดวง โพธิ์ทอง หญิง อนุบาลไทรโยค ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สิษฐ์ทัศน์ ผิวเกลี้ยง ชาย บ้านพุองกะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สุพรรณี ยืนยง หญิง บ้านพุองกะ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว อนงค์นาฎ จิตสูง หญิง บ้านพุองกะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กิตติภัทร์ มาลาวงษ์ ชาย บ้านพุองกะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วิภา สุกใส หญิง บ้านพุองกะ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว รัชนี ขวัญนุ้ย หญิง บ้านพุองกะ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง หัสยา ระวังรัมย์ หญิง บ้านพุองกะ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว น้ำเพชร บุญศรี หญิง บ้านพุองกะ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ศุภกานต์ คันทสาร หญิง บ้านพุองกะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชื่นจิต มิลนิกร หญิง บ้านพุองกะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เสาวลักษณ์ บุญรินทร์ หญิง บ้านพุองกะ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุนิษา ถกลสาครรัตน์ หญิง บ้านพุองกะ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภาณี คมสินธุ์ หญิง บ้านพุองกะ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วันชัย ไกรวิจิตร ชาย บ้านพุองกะ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย สมบูรณ์ พันทิม ชาย บ้านเขาพัง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ณัฐชยา แตงเจริญ หญิง บ้านเขาพัง ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง สาวิกา สงคราม หญิง บ้านเขาพัง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ภาสกร รมย์ฤดี ชาย บ้านเขาพัง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว สุพิชญา ทองเกิด หญิง บ้านเขาพัง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จิระพงษ์ วรรณกิจ ชาย บ้านเขาพัง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุวัฒนา จินดาโชติ หญิง บ้านเขาพัง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พรพิมล จันทรกูล หญิง บ้านเขาพัง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ไฉไล ศุภมาตร หญิง บ้านสารวัตร ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว เดือน ผิวอ่อน หญิง บ้านสารวัตร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชลธิชา คงมีผล หญิง บ้านสารวัตร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กรรญดา เจริญกาญจน์กุล หญิง บ้านสารวัตร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ฉวีวรรณ จันแก้ว หญิง บ้านสารวัตร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง มะลิ แก้วใหญ่ หญิง บ้านสารวัตร ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว รัชพร สระทองแดง หญิง บ้านสารวัตร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เสาวคนธ์ อิ่มอาคม หญิง บ้านสารวัตร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นวลจันทร์ จันทร์ลมูล หญิง บ้านสารวัตร ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อรนันท์ ณ พัทลุง หญิง บ้านสารวัตร ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ประเสริฐ สวัสดี ชาย บ้านสารวัตร ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว วิจิตรา ตะมะวงศ์ หญิง บ้านสารวัตร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชนินาถ แสนแก้ว หญิง บ้านสารวัตร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พนาวัลย์ สาระศาลิน ชาย บ้านสารวัตร ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สุรชัย ขาวสลับ ชาย บ้านสารวัตร นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย อานนท์ เกียรติสาร ชาย บ้านวังกระแจะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง เนาวรัตน์ เศษสมบูรณ์ หญิง บ้านวังกระแจะ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว วรรณศิริ อิ่มอร่าม หญิง บ้านวังกระแจะ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ธัญญรัตน์ ศรีประเสริฐ หญิง บ้านวังกระแจะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ทิวา วิรัชรุ่งเรือง ชาย บ้านวังกระแจะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จารุวรรณ์ เปียทิพย์ หญิง บ้านวังกระแจะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิศัลยา โสพน หญิง บ้านวังกระแจะ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สำรวย นารี ชาย บ้านวังกระแจะ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย ไพฑูรย์ เสมอตระกูล ชาย บ้านวังกระแจะ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุภัท ทองไพรวรรณ ชาย บ้านวังกระแจะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปทุมพร วัดพ่วง หญิง บ้านแก่งระเบิด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อรวรรณ สังกรณีย์ หญิง บ้านแก่งระเบิด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณฐพร วิชาไพบูลย์ หญิง บ้านแก่งระเบิด ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นิตยา เหมสี หญิง บ้านแก่งระเบิด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อลงกรณ์ แทนออมทอง ชาย บ้านแก่งระเบิด ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ณัฐชสันห์ อรุณธนารัชฎ์ ชาย บ้านแก่งระเบิด นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาง สุนันท์ คงอยู่ หญิง บ้านแก่งระเบิด ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว สุรีย์ วัดกลีบ หญิง บ้านแก่งระเบิด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นาตยา สวัสดี หญิง บ้านแก่งระเบิด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรรณดี ร่มโพธิ์ หญิง บ้านแก่งระเบิด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อัญชลี จำปาเงิน หญิง บ้านแก่งระเบิด ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ปิยวรรณ สุคันธมาลย์ หญิง บ้านแก่งระเบิด ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว สุธีรา สู้ภัยพาล หญิง บ้านแก่งระเบิด ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย สุชาติ แจ้งใจ ชาย บ้านแก่งระเบิด ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว รัตนกร พรมวังขวา หญิง บ้านแก่งระเบิด ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ชนะชัย แจ้งสว่าง ชาย พุทธวิมุติวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง รัชนี เขียนนอก หญิง พุทธวิมุติวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย พงษ์ศักดิ์ สุดวิเวก ชาย พุทธวิมุติวิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ณิชาภัทร ครุธวงษ์ หญิง พุทธวิมุติวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว นวรัตน์ บุตรน้อย หญิง พุทธวิมุติวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศุภาวดี คนเสงี่ยม หญิง พุทธวิมุติวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ปรีชา ทรงกลด ชาย พุทธวิมุติวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว คนึงนิจ นาคน้อย หญิง พุทธวิมุติวิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว วรรณี บัวคลี่ หญิง พุทธวิมุติวิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ผุสดี แสงหล่อ หญิง พุทธวิมุติวิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว อริษา ปิ่นคำ หญิง พุทธวิมุติวิทยา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง มณทา มีพฤกษ์ หญิง พุทธวิมุติวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นวพร ศรีเหรา หญิง พุทธวิมุติวิทยา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุชาดา แก้วพวงใหม่ หญิง พุทธวิมุติวิทยา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภคพร สุขกิจ หญิง พุทธวิมุติวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุกัญญา ทรงกลด หญิง พุทธวิมุติวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย หยด ปิ่นคำ ชาย พุทธวิมุติวิทยา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว สุทธสิริ จักษุรัตน์ หญิง พุทธวิมุติวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วราภรณ์ ดวงจิตร หญิง พุทธวิมุติวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อรุณสวัสดิ์ แก้วพิภพ ชาย พุทธวิมุติวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ธีรนุช พุกผาสุข หญิง พุทธวิมุติวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาย ชัยธวัช มีจั่นเพ็ชร์ ชาย บ้านวังโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว เบญจวรรณ จงสวัสดิ์ หญิง บ้านวังโพธิ์ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง จุไร พูลผล หญิง บ้านวังโพธิ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ฐิติมา รอดภัย หญิง บ้านวังโพธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พีรยา เหมบุตร หญิง บ้านวังโพธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว วารุณี สีบุตรสี หญิง บ้านวังโพธิ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พันธกานต์ พลอยนิล หญิง บ้านวังโพธิ์ ครู ชำนาญการ ระดับ ป.บัณฑิต
นาง จีระพร เขียวสอาด หญิง บ้านวังโพธิ์ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว นลินา บุษภา หญิง บ้านวังโพธิ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุกัญญา ขันนาค หญิง บ้านวังโพธิ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สยาม ยุงรัมย์ ชาย บ้านวังโพธิ์ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ธงชัย สุดประเสริฐ ชาย บ้านวังโพธิ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปิยะมาศ รอดสูง หญิง บ้านวังโพธิ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นพรัตน์ เชื้อเมืองพาน หญิง บ้านวังโพธิ์ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ฐิติรัตน์ ทรัพย์ไพบูลย์ หญิง บ้านวังโพธิ์ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว แสงจันทร์ สระหงษ์ทอง หญิง บ้านวังโพธิ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พงษ์ศักดิ์ บุษภา ชาย บ้านวังโพธิ์ ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย สุทธิชล ทรัพย์เพิ่ม ชาย บ้านวังโพธิ์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กุสุมา ชาลวันกุมภี หญิง บ้านวังโพธิ์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กัณญภัทร แลเพ็ชร์ หญิง บ้านวังโพธิ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อังฉญา สุดประเสร็ฐ หญิง บ้านวังโพธิ์ ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาง กิ่งแก้ว ประดับวงศ์ หญิง บ้านลุ่มผึ้ง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย นรากร สุขวิสิฎฐ์ ชาย บ้านลุ่มผึ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง เบญจมาศ คล้ายสุบรรณ หญิง บ้านลุ่มผึ้ง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว เกษมณี ประชากุล หญิง บ้านลุ่มผึ้ง ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว มนัญชยา ตุ๊ไทร หญิง บ้านลุ่มผึ้ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุชาดา เหลืองทอง หญิง บ้านลุ่มผึ้ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชนาทิพย์ วชิรพันธ์วิชาญ หญิง บ้านลุ่มผึ้ง ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นภาภรณ์ ภู่ศรี หญิง บ้านลุ่มผึ้ง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว ประภารัตน์ บุญเกตุ หญิง บ้านลุ่มผึ้ง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ดรุณี กฤษอ่อน หญิง บ้านลุ่มผึ้ง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อิทธานันทน์ สุขนฤวัศย์ หญิง บ้านลุ่มผึ้ง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุวรรณวัตต์ ปาละรัตน์ ชาย หลุงกัง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว นุชนาฏ นันทสุทา หญิง หลุงกัง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สวาด พรหมชนะ ชาย หลุงกัง ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ลัดดาวัลย์ น้อยศิลป์ หญิง หลุงกัง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วิภาวรรณ แจ้งทอง หญิง หลุงกัง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว โชษิตา จันทร์สุข หญิง หลุงกัง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ระเบียบ จิณะแสน หญิง หลุงกัง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง กลอยใจ เจียมจิระพร หญิง หลุงกัง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นิจติยา แสนดี หญิง หลุงกัง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ปรียากร ชาลวันกุมภีร์ หญิง หลุงกัง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรรณา ดาวเรือง หญิง หลุงกัง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย เมฆิน แก้วมาก ชาย หลุงกัง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย ศราวุธ ยิ่งทวี ชาย หลุงกัง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ฐิตาภรณ์ ผิวแก้วดี หญิง หลุงกัง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง จริมจิต สร้อยสมุทร หญิง สามัคคีธรรมานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย เจนวิทย์ จงใจ ชาย สามัคคีธรรมานุสรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย เจนภพ จงใจ ชาย สามัคคีธรรมานุสรณ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วิชัย คงมีชนม์ ชาย สามัคคีธรรมานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย เกริกฤทธิ์ จันรุน ชาย สามัคคีธรรมานุสรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พรรณิภา เสียงทองคำ หญิง สามัคคีธรรมานุสรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ชุติภัทร พัฒนวัชรกุล หญิง สามัคคีธรรมานุสรณ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุธีร์ ห้าวหาญ ชาย สามัคคีธรรมานุสรณ์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว สุภาภรณ์ แซ่ฝุง หญิง สามัคคีธรรมานุสรณ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จรรยา น้าสุวรรณ ชาย สามัคคีธรรมานุสรณ์ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พัชรินทร์ กลิ่นขจร หญิง สามัคคีธรรมานุสรณ์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อำนาจ นกดำ ชาย บ้านเขาช้าง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว วัลยา บุญไชย หญิง บ้านเขาช้าง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อัญชสา ปาละรัตน์ หญิง บ้านเขาช้าง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว นงนุช สังขฤทธิ์ หญิง บ้านเขาช้าง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สุรีรัตน์ เลิศเสถียร หญิง บ้านเขาช้าง ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว อภิยา เจริญสุข หญิง บ้านเขาช้าง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว พิมพ์ประพร วงศ์สิริยานุสรณ์ หญิง บ้านเขาช้าง ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ลลิดา อัครบัณฑิต หญิง บ้านเขาช้าง ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ตุลา บุญเกตุ หญิง บ้านเขาช้าง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว จันทิมา เสนาพิทักษ์ หญิง บ้านเขาช้าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุภาวรรณ สถิตพงศ์พิพัฒน์ หญิง บ้านเขาช้าง ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว มานิตา รัศมี หญิง บ้านเขาช้าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พัชราพรรณ ธีระคานนท์ หญิง บ้านเขาช้าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาย พลวัฒน์ โพนชัด ชาย บ้านเขาช้าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ ร.ต.หญิง อัฉราพรรณ บุญจีน หญิง บ้านเขาช้าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เจตนิพิฐ โพธิ์ทอง หญิง บ้านเขาช้าง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วัลลภ จินดาเรือง ชาย บ้านเขาช้าง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาย สถิต หมีแรต ชาย บ้านเขาช้าง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รุจิฬา เอี้ยวอัศวพงศ์ หญิง บ้านเขาช้าง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว ปีย์รดา แช่มช้อย หญิง บ้านช่องแคบ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อรพินท์ คล้ายสุบรรณ หญิง บ้านช่องแคบ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
ว่าที่ ร.ต. ชวลิต คงมีผล ชาย บ้านช่องแคบ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว กัญญามาศ พรรณศรี หญิง บ้านช่องแคบ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง นภัสวรรณ พรหมบุตร หญิง บ้านช่องแคบ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย พงษ์สุบรรณ คล้ายสุบรรณ ชาย บ้านช่องแคบ เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กฤตชศา สุขจิตต์ หญิง บ้านช่องแคบ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นันทิยา รัตน์นุ่มน้อย หญิง บ้านช่องแคบ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย ศักดิ์ดา มีจั่น ชาย บ้านช่องแคบ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว จิตรา ชูมณี หญิง บ้านวังใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สมจิตร พรหมจันทร์ ชาย บ้านวังใหญ่ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ประเทือง พรหมจันทร์ หญิง บ้านวังใหญ่ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว รัชติยากร สกุลณี หญิง บ้านวังใหญ่ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สัญญา งิ้วแถว ชาย บ้านวังใหญ่ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว นพรัตน์ พนาพรสกุล หญิง บ้านวังใหญ่ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สมจิตร วัฒนาวราศิริรัตน์ หญิง บ้านวังใหญ่ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว จินตนา สมศักดิ์ หญิง บ้านวังใหญ่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว น้ำฟ้า แสนทวีสุข หญิง บ้านวังใหญ่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรรณา สุขประเสริฐ หญิง บ้านวังใหญ่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พัชรี จันทร์ละออ หญิง บ้านวังใหญ่ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พัณณิตา พรธนาชัยสิทธิ์ หญิง บ้านวังใหญ่ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เอกชัย กุมพล ชาย บ้านวังใหญ่ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว ยุพิน อินทนิล หญิง บ้านพุม่วง-พุพง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย อุทร อินเกาะช้าง ชาย บ้านพุม่วง-พุพง ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง เพชรลดา ศรีรัตนพร หญิง บ้านพุม่วง-พุพง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วาสนา เวชวิฐาน หญิง บ้านพุม่วง-พุพง ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง สมหวัง ต้นสมบูรณ์ หญิง บ้านพุม่วง-พุพง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง เดือนเพ็ญ บุญใหญ่เอก หญิง บ้านพุม่วง-พุพง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง วริณา บุญโกมล หญิง บ้านพุม่วง-พุพง ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ณิชา พวงทอง หญิง บ้านพุม่วง-พุพง ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ศรยุทธ มาสุข ชาย บ้านพุม่วง-พุพง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรรณนภา รวมยอด หญิง บ้านพุม่วง-พุพง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มาริษา ทะมาตา หญิง บ้านพุม่วง-พุพง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว ธิดารัตน์ ใจชุ่ม หญิง บ้านพุม่วง-พุพง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เสาวลักษณ์ อินทร์พิทักษ์ หญิง บ้านพุม่วง-พุพง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาย เทพมงคล ตระกูลร่มโพธิ์ชัย ชาย บ้านพุม่วง-พุพง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย อรัญ ร่วมสุข ชาย บ้านบ้องตี้ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง นฤมล ใจงาม หญิง บ้านบ้องตี้ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว รุ่งฟ้า โคเลิศ หญิง บ้านบ้องตี้ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว นิชานันท์ ตันสุริยา หญิง บ้านบ้องตี้ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย พชรดนัย ขจรพิพัฒนกุล ชาย บ้านบ้องตี้ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง จินดาพร แรมวงษ์ หญิง บ้านบ้องตี้ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สุดารัตน์ พนาอุดม หญิง บ้านบ้องตี้ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ดวงใจ จงเจริญ หญิง บ้านบ้องตี้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว เบญจวรรณ ทองเปราะ หญิง บ้านบ้องตี้ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ร้อยตรี จุมพล เอื้องเพ็ชร์ ชาย บ้านบ้องตี้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กุลธิดา ล้ำเจริญทรัพย์ หญิง บ้านบ้องตี้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย ณัฐพล ศรีสุข ชาย บ้านบ้องตี้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย สุบิน จรบำรุง ชาย บ้านบ้องตี้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ศิริชมพู น้อยวงศ์ หญิง บ้านบ้องตี้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุธิดา ยี่รักษ์ หญิง บ้านบ้องตี้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ศิรินภา พินิจพรรณ หญิง บ้านบ้องตี้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปิยนุช ทัพสัพ หญิง บ้านบ้องตี้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จุฑามาศ รุ่งมณีกร หญิง บ้านบ้องตี้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิราภรณ์ วิชัยวงษ์ หญิง บ้านบ้องตี้ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กรุณา ประชากุล หญิง บ้านบ้องตี้ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิริมา เผื่อนพงษ์ หญิง บ้านบ้องตี้ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จันทร์จิรา จันทร์ตาแก้ว หญิง บ้านบ้องตี้ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ไพศาล สงสำเภา ชาย บ้านบ้องตี้ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุนันท์ เฉลิมกุล หญิง บ้านบ้องตี้ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย อัษฎาวุธ โภคา ชาย บ้านบ้องตี้ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ก่อเกียรติ วิเชียรบุตร ชาย บ้านบ้องตี้ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง สายฝน กุลีน้อย หญิง บ้านบ้องตี้ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง วาสนา ต้นสาลี หญิง บ้านบ้องตี้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พรพณา จันทราภิรมย์ หญิง บ้านบ้องตี้ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ภัทรียา ทิมทอง หญิง บ้านบ้องตี้ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สำเนียง จุกหอม หญิง บ้านบ้องตี้ แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว พิกุล จันทร์ตาแก้ว หญิง บ้านบ้องตี้ แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว วรรณภา ธนาคุณ หญิง บ้านบ้องตี้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว วรรัตน์ รัตนกูล หญิง บ้านบ้องตี้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ภัทรวรรณ มะลิวัลย์ หญิง บ้านบ้องตี้ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ฤกษ์ดี จันทร์ตาแก้ว หญิง บ้านบ้องตี้ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว มณีกาญจน์ เพียชัย หญิง บ้านบ้องตี้ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นงลักษณ์ ป่วงกระโทก หญิง บ้านบ้องตี้ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จันทรา แก้วพรายตา หญิง บ้านบ้องตี้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว น้ำหวาน - หญิง บ้านบ้องตี้ ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย พีระวัฒน์ ขัดฝั้น ชาย บ้านบ้องตี้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว อลิศรา เทพกระโทก หญิง บ้านบ้องตี้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย ปิยโชค สลีอ่อน ชาย บ้านบ้องตี้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ธัญญารัตน์ ศิริมณีกาญจน์ หญิง บ้านบ้องตี้ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย วรการ อนันตภักดิ์ ชาย บ้านบ้องตี้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วิชัย รุ่งศรีรัตน์ ชาย บ้านบ้องตี้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย สำรวย คำดี ชาย บ้านบ้องตี้ ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว อรวรรณ นอสูงเนิน หญิง บ้านบ้องตี้ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วรชนต์ ทองเปราะ ชาย บ้านบ้องตี้ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สิริวัสส์ ทัพสัพ ชาย บ้านบ้องตี้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กนิษฐา พุ่มไสว หญิง บ้านเขาสามชั้น ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุนีย์ ศรีชัย หญิง บ้านเขาสามชั้น ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ลำเภย เอี่ยมอิ่ม หญิง บ้านเขาสามชั้น ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ปราณีต สารสม หญิง บ้านเขาสามชั้น ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จตุพร เป็นสุข หญิง บ้านเขาสามชั้น ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว วิปัศยา ลายแก้ว หญิง บ้านเขาสามชั้น ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อรัฑฒ์พร จารุวัฒน์มนตรี หญิง บ้านเขาสามชั้น ครู ชำนาญการ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นางสาว นรัญภรณ์ ดาวเจริญพร หญิง บ้านเขาสามชั้น ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุดา เข็มทอง หญิง บ้านเขาสามชั้น ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุกัลยา เต็งสุวรรณ หญิง บ้านเขาสามชั้น ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ถนอมลักษณ์ ตาบสวัสดิ์ หญิง บ้านเขาสามชั้น ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธันยาดา นงนุช หญิง บ้านเขาสามชั้น ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย สมศักดิ์ บาลเย็น ชาย บ้านเขาสามชั้น นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย ประเดิม มีล้อม ชาย บ้านท่าทุ่งนา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ระดับ ป.บัณฑิต
นาง สมสมร คงศรี หญิง บ้านท่าทุ่งนา ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย จรัญ สุขยิ่ง ชาย บ้านท่าทุ่งนา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว เรวดี โมกขพันธุ์ หญิง บ้านท่าทุ่งนา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ธัญมาศ จำปาแก้ว หญิง บ้านท่าทุ่งนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิราภรณ์ สุขสำราญ หญิง บ้านท่าทุ่งนา ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว หทัยรัตน์ มักกะทา หญิง บ้านท่าทุ่งนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาย ปิยะณัฐ สารา ชาย บ้านท่าทุ่งนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วิชัย คงศรี ชาย บ้านท่าทุ่งนา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เพลินพิศ ทรัพย์ประเสริฐ หญิง บ้านท่าทุ่งนา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว พัชรี แจ่มดวงเดช หญิง บ้านท่าทุ่งนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รสริน ทองจิตร์ หญิง บ้านท่าทุ่งนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ฤดีมาศ จริยาประเสริฐ หญิง บ้านท่าทุ่งนา ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว รัชฎาพร รัตนบำรุง หญิง บ้านท่าทุ่งนา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชาณรงค์ รักน้อย ชาย บ้านแก่งจอ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ชญาดา อึ้งพินิจกุล หญิง บ้านแก่งจอ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ชัชวาลย์ เรืองเดชา ชาย บ้านแก่งจอ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว นพรัตน์ ภักดีวงษ์ หญิง บ้านแก่งจอ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ไวพจน์ โพธิ์ทอง ชาย บ้านแก่งจอ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย จิรัตน์ โคเลิศ ชาย บ้านแก่งจอ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สรรเสริญ ไชยเววา ชาย บ้านแก่งจอ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาย เมธาวัฒน์ คล้ายคลึง ชาย บ้านแก่งจอ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐญาภรณ์ อยู่สถิตย์ หญิง บ้านแก่งจอ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปรียดา แดงบุตร หญิง บ้านแก่งจอ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุนทรี สังข์ภากรณ์ หญิง บ้านแก่งจอ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุวดี รุ่งอรุณแสงทอง หญิง บ้านแก่งจอ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อภิญญา เอี่ยมจินดา หญิง บ้านแก่งจอ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อังคณา โรจน์พวง หญิง บ้านแก่งจอ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณฐมน เหลืองทอง หญิง บ้านแก่งจอ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รพีพรรณ อ่อนคำ หญิง บ้านแก่งจอ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กมลฉัตร คิ้วศิริ หญิง บ้านแก่งจอ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุทธิ เกิดสุข ชาย บ้านถ้ำดาวดึงส์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย จรัญ ศรีเมฆ ชาย บ้านถ้ำดาวดึงส์ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง จำรูญ ตันแย้มแก้ว หญิง บ้านถ้ำดาวดึงส์ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ปณพร ปานณรงค์ หญิง บ้านถ้ำดาวดึงส์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว นภาภรณ์ บุตรศรีทัศน์ หญิง บ้านถ้ำดาวดึงส์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปารณัท บารมี หญิง บ้านถ้ำดาวดึงส์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พรรณิภา แจ่มน้อย หญิง บ้านถ้ำดาวดึงส์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กรวรรณ แสงกระจ่าง หญิง บ้านถ้ำดาวดึงส์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ศุวภา ทับทิมดี หญิง บ้านถ้ำดาวดึงส์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กรชนก เอี่ยมแตง หญิง บ้านถ้ำดาวดึงส์ เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาย สมพงษ์ ปานณรงค์ ชาย บ้านถ้ำดาวดึงส์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย อรรถพล วิชาไพบูลย์ ชาย บ้านถ้ำดาวดึงส์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง จันทนา สกุลวัฒนะ หญิง บ้านทุ่งก้างย่าง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุทธิดา เจริญสุข หญิง บ้านทุ่งก้างย่าง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ช่อกาญจน์ คงจินดา หญิง บ้านทุ่งก้างย่าง ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐฑณัณฐ์ สาละศาลิน หญิง บ้านทุ่งก้างย่าง ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง วรรณา แจ้งสว่าง หญิง บ้านทุ่งก้างย่าง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อนิสรา หลักศิลา หญิง บ้านทุ่งก้างย่าง ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว วิรัญญา แผ่นทอง หญิง บ้านทุ่งก้างย่าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สำเนียง หลักแก้ว ชาย บ้านทุ่งก้างย่าง ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ศิรินนา พลเจริญ หญิง บ้านทุ่งก้างย่าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กันธิชา อยู่ยงสินธุ์ หญิง บ้านทุ่งก้างย่าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จุรีพร จันทร์ประกอบ หญิง บ้านทุ่งก้างย่าง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิไล สุริยะวงษา หญิง บ้านทุ่งก้างย่าง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สายัณห์ สินสอน ชาย บ้านทุ่งก้างย่าง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว พลิดา นาคเลื่อมใส หญิง บ้านทุ่งก้างย่าง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วัชระ สถิตพงศ์พิพัฒน์ ชาย บ้านแก่งประลอม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สมจิตร์ ดวงดารา หญิง บ้านแก่งประลอม ครู ชำนาญการพิเศษ ระดับ ป.บัณฑิต
นาง สวาท ร่มเย็นใจ หญิง บ้านแก่งประลอม ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว สุลัดดา อุดมพวก หญิง บ้านแก่งประลอม ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว จามจุรี ทองดี หญิง บ้านแก่งประลอม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย มิ้น เกิดนุ่ม ชาย บ้านแก่งประลอม นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว เอื้องผา โรจน์บุญถึง หญิง บ้านแก่งประลอม ครูธุรการ ปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
นาย เฉลา เฉยราช ชาย บ้านแก่งประลอม ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมพาน ระวังรัมย์ ชาย บ้านหาดงิ้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว อรุณี เบญจชาด หญิง บ้านหาดงิ้ว ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว พรนิภา เจริญรัตน์ หญิง บ้านหาดงิ้ว ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง มาลา ห้าวเจริญ หญิง บ้านหาดงิ้ว ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ประทุมมาศ อุบลบาน หญิง บ้านหาดงิ้ว ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ศุภัชญา วิเชียรรัตน์ หญิง บ้านหาดงิ้ว ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว วินนตา บูชาทิม หญิง บ้านหาดงิ้ว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว อัจฉราพร อะทะวงศ์ หญิง บ้านหาดงิ้ว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง พรลภัส ศรีสังวร หญิง บ้านหาดงิ้ว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง ชนิสรา อังคตรีรัตน์ หญิง บ้านหาดงิ้ว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว บุษบา หอมกลิ่น หญิง บ้านหาดงิ้ว ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว พันทิวา งามขำ หญิง บ้านหาดงิ้ว ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สมใจ พวงทอง หญิง บ้านหาดงิ้ว ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณัฐพงศ์ แสนสุข ชาย บ้านหาดงิ้ว นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาง สุกัญญา ฉิมรวย หญิง บ้านพุเตย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง กัญญภา วิหควัชรา หญิง บ้านพุเตย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว กาญจนา บัวเบา หญิง บ้านพุเตย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ภัทรชนก มั่นคง หญิง บ้านพุเตย ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว อุษา จันทร์ลิลา หญิง บ้านพุเตย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว เสาวนีย์ ป้องกัน หญิง บ้านพุเตย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว หฤทัย พนาอุดม หญิง บ้านพุเตย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ทองคำ ดีสวาท หญิง บ้านพุเตย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย