ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

ข้อมูลครู และบุคลกรทางศึกษา

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ Name ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภท รูปภาพ
นาย ชำนาญ เลิศวิชัย ชาย อนุบาลทองผาภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง อรวรรณ ธีรวงษ์ไพบูลย์ หญิง อนุบาลทองผาภูมิ ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง วันดี เรืองบุญ หญิง อนุบาลทองผาภูมิ ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง ละอองดาว อ่อนยิ้ม หญิง อนุบาลทองผาภูมิ ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง ศิริมา นีละเสถียร หญิง อนุบาลทองผาภูมิ ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาง มิ่งขวัญ กัณหา หญิง อนุบาลทองผาภูมิ ครู ชำนาญการ พลศึกษา
นาง ชม้าย ชูวงษ์วิชช หญิง อนุบาลทองผาภูมิ ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง นวลจันทร์ ธารทะเลทอง หญิง อนุบาลทองผาภูมิ ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นางสาว พิชญาดา คำชมภู หญิง อนุบาลทองผาภูมิ ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง ลอองฝน พลอยประภา หญิง อนุบาลทองผาภูมิ ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
ว่าที่ร้อยตรี ลำไพร อ่อนมณี ชาย อนุบาลทองผาภูมิ ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว อรุโณทัย ทรัพย์วารี หญิง อนุบาลทองผาภูมิ ครู ชำนาญการ วัดผล/ประเมินผลการศึกษา
นาย พิชัย แสวงทรัพย์ ชาย อนุบาลทองผาภูมิ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย กสิพล แซ่ลี ชาย อนุบาลทองผาภูมิ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย อนุกูล จ๊อกจ๋อง ชาย อนุบาลทองผาภูมิ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว พลอยพัชชา จิรารัตน์ไกรเดช หญิง อนุบาลทองผาภูมิ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว นวภัทร ปิโย หญิง อนุบาลทองผาภูมิ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ นาฏศิลป์
นางสาว พรรษา กุลชา หญิง อนุบาลทองผาภูมิ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปะ
นางสาว อรวรรณ เทียมจันทร์ หญิง อนุบาลทองผาภูมิ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย กิตติพัทธ์ จงจินากูล ชาย อนุบาลทองผาภูมิ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นางสาว อภิชญา สังขจันทร์ หญิง อนุบาลทองผาภูมิ ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง จิราพร ศรีกระภา หญิง อนุบาลทองผาภูมิ ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว ณัชปภา นิธิศไชยชาญ หญิง อนุบาลทองผาภูมิ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นางสาว รุจิรา ฟูวณิชย์สกุล หญิง อนุบาลทองผาภูมิ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว อารีย์ ตาคำ หญิง อนุบาลทองผาภูมิ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บรรณารักษ์ศาสตร์
นางสาว น้ำเพชร มั่นคง หญิง อนุบาลทองผาภูมิ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย ไพบูลย์ หนูดี ชาย อนุบาลทองผาภูมิ ช่างปูนชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว กชพร ชนะชัย หญิง อนุบาลทองผาภูมิ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว ดุจเดือน เจริญสุข หญิง อนุบาลทองผาภูมิ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว ขนิษฐา นรภัย หญิง อนุบาลทองผาภูมิ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว กัญชลิกา มหาวงศ์ หญิง อนุบาลทองผาภูมิ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย บุญช่วย ทองผาภูมิชัชวาล ชาย อนุบาลทองผาภูมิ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาง พัชรา ดีหล้า หญิง วัดปรังกาสี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว ธิดารัตน์ กุณพรม หญิง วัดปรังกาสี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นาง พรพรรณ โชติพิเชฐ หญิง วัดปรังกาสี ครู ชำนาญการ สหกรณ์
นาง สุนันท์ ชัชวาลย์ หญิง วัดปรังกาสี ครู ชำนาญการพิเศษ
นาย บัญทูล โชติพิเชฐ ชาย วัดปรังกาสี ครู ชำนาญการ สหกรณ์
นาย สามารถ อ่วมมีเพียร ชาย วัดปรังกาสี ครู ชำนาญการ
นางสาว สเมธัส ศรีชื่นอารมย์ หญิง วัดปรังกาสี ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นาย ยงยุทธ หงษ์สุพรรณ ชาย วัดปรังกาสี ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว วริศยา ภูติกาญจน์ หญิง วัดปรังกาสี ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว วิวรรณศา สมบุญดี หญิง วัดปรังกาสี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว ไพลิน แก้วสาแสน หญิง วัดปรังกาสี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว สิตรา ศรีเหรา หญิง วัดปรังกาสี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ หลักสูตรและการสอน
นางสาว ทัณฑิกา จักรอินทร์ หญิง วัดปรังกาสี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว อนุทัย คงจุล หญิง วัดปรังกาสี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ดาวรัชดา วงษ์เอก หญิง วัดปรังกาสี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาง เกสรี ธนศักดิ์ศิริ หญิง วัดปรังกาสี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย กอศิลป์ เฉิดฉันท์พิพัฒน์ ชาย วัดปรังกาสี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว สุจิตรา อนันต์ธนถาวร หญิง วัดปรังกาสี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย ทรงวุฒิ รอดภัย ชาย วัดปรังกาสี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย ชัยนาถ สายบัว ชาย วัดปรังกาสี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย อธิพรรณ เทพวงษ์ ชาย วัดปรังกาสี ครู ชำนาญการ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นางสาว จิตรลดา ปิ่นเกล้า หญิง วัดปรังกาสี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ณัฐญา สุทธิรักษ์ หญิง วัดปรังกาสี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว พรพรรณ ผิวเผือด หญิง วัดปรังกาสี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ นาฏศิลป์
นาง รวีภัทร์ พิมพ์เลิศ หญิง วัดปรังกาสี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ศิรินธร จันทร์โอ หญิง วัดปรังกาสี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นาย เริงชัย ถาวรพยัคฆ์ ชาย วัดปรังกาสี ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว วนิดา ศรีนวล หญิง วัดปรังกาสี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาง ชนรดา ชัยมงคล หญิง วัดปรังกาสี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว สมกมล ลาภบริสุทธิศักดิ์ หญิง วัดปรังกาสี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย อนันต์ สมมะณะ ชาย วัดปรังกาสี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว อังศนา กัลยาณธรรมกุล หญิง วัดปรังกาสี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาง ภัคศรัณย์ มิตรอารีย์ หญิง วัดปรังกาสี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นาง สมพิศ ธารแม้น หญิง วัดปรังกาสี ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นางสาว ปนัดดา พึ่งกุล หญิง วัดปรังกาสี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย นจรส ศิริขรรแสง ชาย วัดปรังกาสี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว ธิราพร ประทุมเทือง หญิง วัดปรังกาสี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว สุกัญญา น้อยปานะ หญิง วัดปรังกาสี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปะ
นาย วีรีสร์ วงตาแพง ชาย วัดปรังกาสี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย กมลชัย อ่อนตาผา ชาย วัดปรังกาสี ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย สรศักดิ์ จันทร์โอ ชาย วัดปรังกาสี ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ดนตรี
นาง ดวงฤทัย เมืองวงศ์ หญิง วัดปรังกาสี ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาง ใบเตย ถาวรพยัคฆ์ หญิง วัดปรังกาสี ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พัฒนาชุมชน
นาย ไพศาล บุญอิ่ม ชาย วัดปรังกาสี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นางสาว สุธิษา สุขเลี้ยง หญิง วัดปรังกาสี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง เกศฤทัย คำษร หญิง บ้านจันเดย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย ทินกร วิเชียรรัตนพงษ์ ชาย บ้านจันเดย์ ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาย อดิศร คชินทร ชาย บ้านจันเดย์ ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง กุณฑีรา ดอกแก้ว หญิง บ้านจันเดย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว ลัดดาวัลย์ ทวีทา หญิง บ้านจันเดย์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว วรัชยา อินเป็ง หญิง บ้านจันเดย์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว สุรัตน์ ภาคภูมิ หญิง บ้านจันเดย์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว นงคราญ พรมชัย หญิง บ้านจันเดย์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
ว่าที่ ร.ต. ศิริชัย ประเสริฐกุล ชาย บ้านจันเดย์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นางสาว ศิราณี ขันสิงห์ หญิง บ้านจันเดย์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว สมฤทัย ชื่นตา หญิง บ้านจันเดย์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ดนตรี
นาง รพีพรรรณ นกดำ หญิง บ้านจันเดย์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย ฝรั่ง ผาภูมิเศวต ชาย บ้านจันเดย์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว รัตติกาล สีเหลือง หญิง บ้านจันเดย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว ฐิติกา ปาปะเค หญิง บ้านจันเดย์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย ประพัศร์ โพธิ์ทอง ชาย บ้านเสาหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว นิศารัตน์ วังแก้ว หญิง บ้านเสาหงษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาง สุวิมล อ่อนสนิท หญิง บ้านเสาหงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นาง วรรณภา ถนอมวงษ์ หญิง บ้านเสาหงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง พิมพ์นภัส พาวันดี หญิง บ้านเสาหงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย เอกชัย ธีรวงษ์ไพบูลย์ ชาย บ้านเสาหงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ อื่นๆ
นาย ปฐมพร อุทุมพิรัตน์ ชาย บ้านเสาหงษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว สิตาพร จันทร์นนท์ หญิง บ้านเสาหงษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว จันทิมา ทนเถื่อน หญิง บ้านเสาหงษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาง นภาพร โอะหมิโฉะเปอฮ์ หญิง บ้านเสาหงษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว ณัฏฐกิตติ์ เล่าทรัพย์ หญิง บ้านเสาหงษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว ศิวาพร อินทร์มณี หญิง บ้านเสาหงษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย ปิยะกาญจน์ คูหา ชาย บ้านเสาหงษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย ชาญชัย ผสมดี ชาย บ้านเสาหงษ์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว วิรัตน์ดา กะตะศิลา หญิง บ้านเสาหงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บัญชี/การบัญชี
นาย ชูศักดิ์ ธารทะเลทอง ชาย บ้านอูล่อง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง สุจิตรา มีราศรี หญิง บ้านอูล่อง ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง นฤมล บุญพิมพ์ หญิง บ้านอูล่อง ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง พเยาว์ จันทร์แจ้ง หญิง บ้านอูล่อง ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาย อัมรินทร์ ชื่นตา ชาย บ้านอูล่อง ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง ทวารัตน์ สุริยา หญิง บ้านอูล่อง ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง วารุณี พรมฝ้าย หญิง บ้านอูล่อง ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว ชนิดาภา เทพทองคำ หญิง บ้านอูล่อง ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว นภศร ใจตรง หญิง บ้านอูล่อง ครู ชำนาญการ หลักสูตรและการสอน
นางสาว สุภัคษร ขำจริง หญิง บ้านอูล่อง ครู ชำนาญการ นาฏศิลป์
นางสาว อริสรา ชัยชนะ หญิง บ้านอูล่อง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว อิตฉยา ทองขลิบ หญิง บ้านอูล่อง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ปิยะนันท์ จันยุทา หญิง บ้านอูล่อง ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว สุพัสตรา โนนด้วง หญิง บ้านอูล่อง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว แสงจันทร์ จรบำรุง หญิง บ้านอูล่อง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พัฒนาชุมชน
นางสาว ราตรี จั่นพิมล หญิง บ้านอูล่อง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว ณิชากร ขำสุนทร หญิง บ้านอูล่อง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว รัชนี สารทอง หญิง บ้านอูล่อง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นางสาว เจนจิรา คำดี หญิง บ้านอูล่อง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ทัศนีย์ วันเพ็ญ หญิง บ้านอูล่อง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว ชัชฎาภรณ์ ยุบลเลิศ หญิง บ้านอูล่อง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย ชนะ แสนสุข ชาย บ้านอูล่อง ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว วิชชา วราพิชญาการ หญิง บ้านอูล่อง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุพัตรา เสาแก้ว หญิง บ้านอูล่อง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว สุพัตรา โตสุริยวงศ์ หญิง บ้านอูล่อง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นาย นพดล ไกรสังข์ ชาย บ้านอูล่อง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย ศราวุฒิ วงษ์เอก ชาย บ้านหินแหลม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง มลทิรา คล้ายคลึง หญิง บ้านหินแหลม ครู ชำนาญการพิเศษ การบริหารการศึกษา
นาย ตุลารัตน์ มุ่ยเผือก ชาย บ้านหินแหลม ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว กนิษฐา เปรมปรีชาญาณ หญิง บ้านหินแหลม ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นางสาว สกุลรัตน์ ยงอยู่ หญิง บ้านหินแหลม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย สำราญ รักษาสัตย์ ชาย บ้านหินแหลม ครู ชำนาญการพิเศษ การบริหารการศึกษา
นาย ปิยะ ทองคำขาว ชาย บ้านหินแหลม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ รัฐประศาสนศาสตร์
นางสาว ลภัสรดา ชินวงษ์เกตุ หญิง บ้านหินแหลม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว อำไพ บุญจันทร์ หญิง บ้านหินแหลม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว สุพัตรา เจนธัญกรรม หญิง บ้านหินแหลม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว วรรณรุณี ฆารกุล หญิง บ้านหินแหลม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว ศุภรัตน์ กระต่าย หญิง บ้านหินแหลม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว สมปอง จันทา หญิง บ้านหินแหลม ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว วิพรรณ ยาทองคำ หญิง บ้านหินแหลม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย โดม แผนสมบูรณ์ ชาย บ้านดินโส ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง รัชนิดา นิลมณี หญิง บ้านดินโส ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย อัครเดช สาราโรจน์ ชาย บ้านดินโส ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง รังสินี โยธาธิติกุล หญิง บ้านดินโส ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นางสาว ศุภิสราย์ มั่นคง หญิง บ้านดินโส ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาง สิริพร อนุสรพรพงศ์ หญิง บ้านดินโส ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว นติพร พิกุลทอง หญิง บ้านดินโส ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว จิตติมา กล่อมจิต หญิง บ้านดินโส ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
ว่าที่ร้อยตรีหญิง อารีรัตน์ ปานเปีย หญิง บ้านดินโส ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว เขมจิรา หว่านพืช หญิง บ้านดินโส ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นาง เสาวลักษณ์ แก้วม่วง หญิง บ้านดินโส ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย ภานุพงษ์ ทองสงัด ชาย บ้านดินโส ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ดนตรี
นาง อาทิตยา ปินต๊ะ หญิง บ้านดินโส ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว สายทิพย์ สิทธิโสภณ หญิง บ้านดินโส ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นาย ปิติ แสงทอง ชาย บ้านดินโส ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นางสาว อรทัย พิมพ์ใจใส หญิง บ้านดินโส ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว สาวิตรี พุทธนาวงค์ หญิง บ้านดินโส ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย เจนวิทย์ กรองแก้ว ชาย บ้านดินโส ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไทยคดีศึกษา
นาย นฤสิทธิ์ ตันสุวรรณ ชาย บ้านดินโส ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นางสาว นันทิกานต์ ปานจรูญรัตน์ หญิง บ้านดินโส ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย สำราญชัย กูฏโสม ชาย บ้านดินโส ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ขนิษฐา จรวงษ์ หญิง บ้านดินโส ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย ภาณุวัตร นาวาทอง ชาย บ้านดินโส ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย อุทัย เสาแก้ว ชาย บ้านดินโส ช่างปูนชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว กฤษณา แผนสมบูรณ์ หญิง บ้านดินโส ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว วันนภา ศิริธรรม หญิง บ้านดินโส ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว สายฝน สาคร หญิง บ้านดินโส ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย วรกิตต์ ลักษณุกิจ ชาย บ้านดินโส ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว สุวนันธ์ ทองคำ หญิง บ้านดินโส เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย ปฏิภาณ ชัยศรีรัมย์ ชาย บ้านป่าไม้สะพานลาว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เศรษฐศาสตร์
นาย สุวินัย พลีเพื่อชาติ ชาย บ้านป่าไม้สะพานลาว ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว ขวัญชนก เพ่งพินิจ หญิง บ้านป่าไม้สะพานลาว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว เพ็ชรรัตน์ คงไวย หญิง บ้านป่าไม้สะพานลาว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว สุนทรีย์ อ่วมปราณี หญิง บ้านป่าไม้สะพานลาว ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง สุรินทร์ อ่วมเจริญ หญิง บ้านป่าไม้สะพานลาว ครู ชำนาญการ ปฐมวัย
นางสาว พิรุณ เสลานนท์ หญิง บ้านป่าไม้สะพานลาว ครู ชำนาญการพิเศษ พลศึกษา
นางสาว สุพาณี วงศ์เสนา หญิง บ้านป่าไม้สะพานลาว ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว มะปราง อ่ำเย็น หญิง บ้านป่าไม้สะพานลาว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย ประพจน์ อินโท ชาย บ้านป่าไม้สะพานลาว นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย สมพล คชินทร ชาย บ้านป่าไม้สะพานลาว ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ดนตรี
นาย สุรเดช มีนาง ชาย บ้านป่าไม้สะพานลาว ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นาย สันติ แสงชมภู ชาย บ้านป่าไม้สะพานลาว ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พัฒนาชุมชน
นางสาว ชัชชารี ปานเรือง หญิง บ้านป่าไม้สะพานลาว ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย ครองภพ มณีวัณณ์ ชาย บ้านป่าไม้สะพานลาว เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย ธีรวุฒิ กวางคีรี ชาย บ้านหินดาด ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง พินาภรณ์ สมบัติดี หญิง บ้านหินดาด ครู ชำนาญการพิเศษ
นาย เถลิงศักดิ์ ศรีแดงบุตร ชาย บ้านหินดาด ครู ชำนาญการพิเศษ พลศึกษา
นาย อนุสรณ์ ผากาญจน์สกุล ชาย บ้านหินดาด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย นิติพงษ์ เรืองจ้อย ชาย บ้านหินดาด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว เกษมณี จันทะวงษ์ หญิง บ้านหินดาด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย จรัญ ชุมพล ชาย บ้านหินดาด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย จิรศักดิ์ มณีวรรณ์ ชาย บ้านหินดาด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาง กิ่งกาญจน์ ติณณารมย์ คูณดี หญิง บ้านหินดาด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาง นิรดา สุพรรนานนท์ หญิง บ้านหินดาด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นางสาว วาสนา พิริยวารีกุล หญิง บ้านหินดาด ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว สุกัญญา ทิพย์วรรณ หญิง บ้านหินดาด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ดวงตา ทองผาทัศนีย์ หญิง บ้านหินดาด ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาง สุดารัตน์ ใจบุญ หญิง บ้านหินดาด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย นิล โชคสงวนทรัพย์ ชาย บ้านกุยแหย่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง ปิยฉัตร ร่มโพธิ์ทอง หญิง บ้านกุยแหย่ ครู ชำนาญการ
นาง ปราณีต สุขศรี หญิง บ้านกุยแหย่ ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นางสาว มณี ฦาชา หญิง บ้านกุยแหย่ ครู ชำนาญการพิเศษ พลศึกษา
นางสาว กมลวรรณ พุ่มพฤกษี หญิง บ้านกุยแหย่ ครู ชำนาญการ
นางสาว วิไลพร สมบัติภูธร หญิง บ้านกุยแหย่ ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาว สุมาลี อินทราพงษ์ หญิง บ้านกุยแหย่ ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาว วิไล ไม้ทองงาม หญิง บ้านกุยแหย่ ครู ชำนาญการพิเศษ บรรณารักษ์ศาสตร์
นาง อรพา คล้ายลอย หญิง บ้านกุยแหย่ ครู ชำนาญการ
นางสาว ชุติมนต์ กาญจนมณีรมย์ หญิง บ้านกุยแหย่ ครู ชำนาญการ เกษตรศาสตร์
นาย พาริส ไชยมงคล ชาย บ้านกุยแหย่ ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาว อัมภาพร โพธิ์แดง หญิง บ้านกุยแหย่ ครู ชำนาญการ ภาษาอังกฤษ
นางสาว แสงเดือน จรบำรุง หญิง บ้านกุยแหย่ ครู ชำนาญการ พัฒนาชุมชน
นาง มาลี พูลสวัสดิ์ หญิง บ้านกุยแหย่ ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย วัชระ บัวพนัส ชาย บ้านกุยแหย่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย คงพันธ์ พรมจีน ชาย บ้านกุยแหย่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปะ
นางสาว จันทนา หงวนบุญมาก หญิง บ้านกุยแหย่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นางสาว จีรวรรณ พงศ์นภากาญจน์ หญิง บ้านกุยแหย่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย ธรรมรัตน์ บุปผาชาติ ชาย บ้านกุยแหย่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว สาวรีย์ แสนสมใจ หญิง บ้านกุยแหย่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พัฒนาชุมชน
นางสาว ขนิษฐา เพียรทอง หญิง บ้านกุยแหย่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นาย อุดมศักดิ์ สวัสดิ์ธรรม ชาย บ้านกุยแหย่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ
นางสาว ศิริวรรณ อินโต หญิง บ้านกุยแหย่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ นาฏศิลป์
นางสาว สกายดาว จงเจริญ หญิง บ้านกุยแหย่ ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาย นิมิต จันทุดม ชาย บ้านกุยแหย่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว คณิศร เพียรพร้อม หญิง บ้านกุยแหย่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว อรอุมา ภู่สุวรรณ หญิง บ้านกุยแหย่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย ธนโชติ เจริญเกตุ ชาย บ้านกุยแหย่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ รัฐประศาสนศาสตร์
นางสาว สุพัชตรา ขวัญน้อย หญิง บ้านกุยแหย่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาง วรัญญา เชื้อชูชาติ หญิง บ้านกุยแหย่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นาย คมกริช สมศรี ชาย บ้านกุยแหย่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นาย อิชณน์กร เซ่งเข็ม ชาย บ้านกุยแหย่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ รัฐประศาสนศาสตร์
นางสาว สุริสา ผ่องใส หญิง บ้านกุยแหย่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พัฒนาชุมชน
นางสาว สุรีย์วัลย์ ไวยิ่งยุทธ์ หญิง บ้านกุยแหย่ ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาว สลิล สุขศรี หญิง บ้านกุยแหย่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ชุติมาพร ศรีหงษ์ หญิง บ้านกุยแหย่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว สาวิตรี ตันกิตติมงคล หญิง บ้านกุยแหย่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นางสาว กาญจนา บุญพา หญิง บ้านกุยแหย่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาง วาสนา หิรัญ หญิง บ้านกุยแหย่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว ดวงใจ สีคำ หญิง บ้านกุยแหย่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว จิราภรณ์ ประชุมแดง หญิง บ้านกุยแหย่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ชุรีพร พันธุ์สุวรรณ หญิง บ้านกุยแหย่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นางสาว ณมาดา แก้ววิชิต หญิง บ้านกุยแหย่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว กนกภรณ์ พุ่มพิพักษ์ หญิง บ้านกุยแหย่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วุฒิครูอื่น ๆ
นางสาว มยุรีย์ บุญพิทักษ์ หญิง บ้านกุยแหย่ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาง ยุพิน ปากะยะวงษ์ หญิง บ้านกุยแหย่ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย ประสงค์ วิชาไพบูลย์ ชาย บ้านกุยแหย่ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย ละมูล บูชากุล ชาย วัดหินดาด ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ การบริหารการศึกษา
นาง ธัญญธร แจ่มสว่าง หญิง วัดหินดาด ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาง อรุณ สระทองแดง หญิง วัดหินดาด ครู ชำนาญการพิเศษ คหกรรมศาสตร์
นางสาว วรรณวิสา สุวรรณทิพย์ หญิง วัดหินดาด ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาง ศรัณย์ภัทร บัวรับพร หญิง วัดหินดาด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย ประทีป ดวงเพียอ้ม ชาย วัดหินดาด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วุฒิครูอื่น ๆ
นางสาว นันท์นภัสร์ จันทร หญิง วัดหินดาด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ รัฐประศาสนศาสตร์
นางสาว เพ็ญศิริ ไทยลา หญิง วัดหินดาด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย ปกรณ์ ศรีดวม ชาย วัดหินดาด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย ธรรมธร กองเงิน ชาย วัดหินดาด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นางสาว สุพาภร เสาว์ราช หญิง วัดหินดาด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย จันทุน ผ่อง ชาย วัดหินดาด ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว ชนกพร ทวีมาก หญิง วัดหินดาด เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว พรทิมา อภัยรัตน์ หญิง วัดหินดาด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การจัดการทั่วไป
นาย อุดร เนตรสน ชาย วัดหินดาด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย กัมปนาท ด้วงสงค์ ชาย บ้านลิ่นถิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ การบริหารการศึกษา
นาง ปริษา ดวงเพียอ้ม หญิง บ้านลิ่นถิ่น ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง นพมาศ ดาฤทธิ์ หญิง บ้านลิ่นถิ่น ครู ชำนาญการ พลศึกษา
นาง จรูญ ประสพดี หญิง บ้านลิ่นถิ่น ครู ชำนาญการ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นางสาว สุพัชสิริ มูลแก้ว หญิง บ้านลิ่นถิ่น ครู ชำนาญการ เกษตรศาสตร์
นาง นงค์นุช เหลืองประมวล หญิง บ้านลิ่นถิ่น ครู ชำนาญการ นาฏศิลป์
ว่าที่ร้อยตรีหญิง วันเพ็ญ แผนสมบูรณ์ หญิง บ้านลิ่นถิ่น ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นางสาว อรอุมา สุนธนนท์ หญิง บ้านลิ่นถิ่น ครู ชำนาญการ วิชาชีพครู
นางสาว อโนทัย คำอาจ หญิง บ้านลิ่นถิ่น ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาย วิษณุ ชุมรัมย์ ชาย บ้านลิ่นถิ่น ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว วรรณภา ดีเจริญ หญิง บ้านลิ่นถิ่น ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย ภูริทัต แย้มกล่ำ ชาย บ้านลิ่นถิ่น ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย เอกพล หล้าแหล่ง ชาย บ้านลิ่นถิ่น ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นาง มินตรา ละออเอี่ยม หญิง บ้านลิ่นถิ่น ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ปนิดา ทองผาโศภา หญิง บ้านลิ่นถิ่น ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว พรนภา วันนา หญิง บ้านลิ่นถิ่น ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว สุภัคธีรา หงษ์โต หญิง บ้านลิ่นถิ่น ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
ว่าที่ ร.ต. จตุพล อยู่เพ็ชร ชาย บ้านลิ่นถิ่น ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย พีรพงศ์ ตันยาลักษณ์ ชาย บ้านลิ่นถิ่น ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นาย สมบูรณ์ นวลหงษ์ ชาย บ้านลิ่นถิ่น ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย สมภพ เหลืองประมวล ชาย บ้านลิ่นถิ่น ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปะ
นางสาว สุกัญญา ก้านเหลือง หญิง บ้านลิ่นถิ่น ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว นลินี เสงี่ยมพันธ์ หญิง บ้านลิ่นถิ่น ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย กิตติพงษ์ แสนพงษ์ ชาย บ้านนามกุย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย พยนต์ สุขเกษม ชาย บ้านนามกุย ครู ชำนาญการ วุฒิครูอื่น ๆ
นางสาว สุนิศา ตุ่มศรียา หญิง บ้านนามกุย ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว นริศษา อินต๊ะนา หญิง บ้านนามกุย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว อภิรนันท์ เอี่ยมน้อย หญิง บ้านนามกุย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว มินตรา ใสดี หญิง บ้านนามกุย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว รัตนาภรณ์ ขำอวยชัย หญิง บ้านนามกุย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว นัฐฑิญา วงศ์ระพี หญิง บ้านนามกุย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย มนัส วรรณะ ชาย บ้านนามกุย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นางสาว พัตราภรณ์ สืบหยิ่ว หญิง บ้านนามกุย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว นิพาภร ใคร่ครวญ หญิง บ้านนามกุย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว วรรณภา มัญยะหงษ์ หญิง บ้านนามกุย ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว อัญชลา แซ่ตัน หญิง บ้านนามกุย ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว กรวิกา เพชรสวี หญิง บ้านนามกุย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย ชูชาติ อินทร์บัวทอง ชาย บ้านนามกุย นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว กัญญาภัค อยู่อุย หญิง บ้านหนองเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ การบริหารการศึกษา
นางสาว บุปผา ทองผาโศภา หญิง บ้านหนองเจริญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย คมสรร วิเศษสิงห์ ชาย บ้านหนองเจริญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาง มาลี โชติชัย หญิง บ้านหนองเจริญ ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นางสาว ทัศนีย์ นาคน้อย หญิง บ้านหนองเจริญ ครู ชำนาญการ วุฒิครูอื่น ๆ
นางสาว อัญฉลี ทองดี หญิง บ้านหนองเจริญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นาย อบ เหลืองอร่าม ชาย บ้านหนองเจริญ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นางสาว กัญญาพัชร สุขเกษม หญิง บ้านหนองเจริญ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาง ศรสวรรค์ ไพรัชพงษ์ หญิง บ้านหนองเจริญ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นาย อำนวย บัวขาว ชาย บ้านหนองเจริญ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาง จันสุดา บุตรดี หญิง บ้านหนองเจริญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว พัชรรินทร์ ทะสม หญิง บ้านวังผาตาด ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว สมจิต คำเพ็ง หญิง บ้านวังผาตาด ครู ชำนาญการพิเศษ พลศึกษา
นางสาว อำไพ ทองสอน หญิง บ้านวังผาตาด ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นางสาว สุธาสินี คัยนันทน์ หญิง บ้านวังผาตาด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปัทมพร มั่งกูล หญิง บ้านวังผาตาด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว พลอยวาริน สิบหมื่นเปี่ยม หญิง บ้านวังผาตาด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว สุภัทรา จันทร์แจ่มใย หญิง บ้านวังผาตาด ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว ภัทราภรณ์ เพชรัตน์ หญิง บ้านวังผาตาด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว สุนันทา ชะนะมี หญิง บ้านวังผาตาด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว วิริยา กัลยาไสย หญิง บ้านวังผาตาด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นางสาว กุลจิรัฏฐ์ บัวบุญ หญิง บ้านวังผาตาด ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว รศรินทร์ ทิมแก้ว หญิง บ้านวังผาตาด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เกษตรศาสตร์
นาย องอาจ เดชสาร ชาย บ้านวังผาตาด ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย ณรงค์ศักดิ์ พรมเสนา ชาย บ้านวังผาตาด ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นางสาว ศิรินารถ ฟักบางยุง หญิง บ้านวังผาตาด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาง วัณทิพย์ภรณ์ ขาวผ่อง หญิง บ้านดงโคร่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย สุภาพ ใจพรมเมือง ชาย บ้านดงโคร่ง ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาง บรรณพร แหลงคำ หญิง บ้านดงโคร่ง ครู ชำนาญการพิเศษ เกษตรศาสตร์
นาง นลัทพร พูลทิพยานนท์ หญิง บ้านดงโคร่ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว กาญจณา ขุนบรรจง หญิง บ้านดงโคร่ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว สิริลักษณ์ แสวงสุข หญิง บ้านดงโคร่ง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย สุดใจ ปรีชากุล ชาย บ้านดงโคร่ง ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว เสาวลักษณ์ บุญยรัตพันธ์ หญิง บ้านดงโคร่ง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ
นางสาว อุษา ทันใจชน หญิง บ้านดงโคร่ง ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย เชิดพงศ์ ภูติกาญจน์ ชาย บ้านดงโคร่ง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ รัฐประศาสนศาสตร์
นาง มยุรี คุณเวียง หญิง บ้านดงโคร่ง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นาย ทรงชัย บัวขาว ชาย บ้านไร่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ การบริหารการศึกษา
นางสาว วัชรินทร์ วรรณดิษฐ หญิง บ้านไร่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ รัฐประศาสนศาสตร์
นาย บุญช่วย พันธุชาติ ชาย บ้านไร่ ครู ชำนาญการ นาฏศิลป์
นางสาว ประทุม อินทจักร หญิง บ้านไร่ ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว ศิริพร ลือจินดา หญิง บ้านไร่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว เทียมแข อินต๊ะ หญิง บ้านไร่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ปิยาพัชร เสนาพิทักษ์ หญิง บ้านไร่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว วรรณพร คงกระพันธ์ หญิง บ้านไร่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย บัณฑิต จำปาทอง ชาย บ้านไร่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นางสาว รัตนาพร สิงขรณ์ หญิง บ้านไร่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย นิรันดร์ แสงดา ชาย บ้านไร่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว วัลภา แพงแก้ว หญิง บ้านไร่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว สรารัตน์ มูลนิคม หญิง บ้านไร่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว ลาวัลย์ อิศรภักดี หญิง บ้านไร่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
ว่าที่ ร.ต.หญิง วลัยลักษณ์ ทัดพิทักษ์ หญิง บ้านไร่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว รุจิรา จันทหงศ์ หญิง บ้านไร่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย ศรีเพชร แซ่ตัน ชาย บ้านไร่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นางสาว ทัศนียา เจนดง หญิง บ้านไร่ ครู ชำนาญการ อื่นๆ
นาย ดนุพล ผาภูมิเศวต ชาย บ้านไร่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นางสาว สายใจ เดชจีน หญิง บ้านไร่ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว จิราวรรณ มีทา หญิง บ้านไร่ ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาง พรทิพย์ เจียงวงค์ หญิง บ้านไร่ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย สมพงษ์ พรมวิหาร ชาย บ้านไร่ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว นุชจรี อย่างคอย หญิง บ้านไร่ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นางสาว อรทัย แซ่สัว หญิง บ้านไร่ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นาง วันนา ยงธุวพรสกุล หญิง บ้านไร่ ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว อรพันธ์ ถิ่นธารใสเย็น หญิง บ้านไร่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นางสาว กนกดาว มีทา หญิง บ้านประจําไม้ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การจัดการทั่วไป
นางสาว สุวพิชญ์ ประยูร หญิง บ้านประจําไม้ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว สิริพร สิทธิโชติ หญิง บ้านประจําไม้ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว เมราณี ดอกบัว หญิง บ้านประจําไม้ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว สร้อยสน บุญคงบ้าน หญิง บ้านประจําไม้ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว พัชราภรณ์ ทองสกุลพันธ์ หญิง บ้านประจําไม้ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย ภิรมย์ จันทร์โนติ๊บ ชาย บ้านประจําไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง อัญชรี รอดพูล หญิง บ้านประจําไม้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นางสาว กนกรัตน์ เสมทับ หญิง บ้านประจําไม้ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นางสาว จันทร์แรม ถิ่นแสนไกล หญิง บ้านประจําไม้ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย กีรติ ทองประดิษฐ์ ชาย บ้านประจําไม้ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ดนตรี
นางสาว กมลปารย์ แสงแก้ว หญิง บ้านประจําไม้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย กฤษฎิ์ฉันทัช ปิยวรรณหงส์ ชาย บ้านประจําไม้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว อภิสุภางค์ จรูญจิตรวีร์ หญิง บ้านประจําไม้ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย รังสรรค์ สายมี ชาย บ้านห้วยเขย่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว บุญรี วุฒิธรรมฐาน หญิง บ้านห้วยเขย่ง ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง พณาวัลย์ บุญยปรรณานนท์ หญิง บ้านห้วยเขย่ง ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นางสาว เมวิกา เพ็งพึ่งแก้ว หญิง บ้านห้วยเขย่ง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ทัศนีย์ ทองนาค หญิง บ้านห้วยเขย่ง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว ประภาภรณ์ สุขเสน หญิง บ้านห้วยเขย่ง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การเงินและการธนาคาร
นาง ธนาวดี ว่องไว หญิง บ้านห้วยเขย่ง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นาง น้ำจิต อินทรคง หญิง บ้านห้วยเขย่ง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นาย ปฐม แหนกลาง ชาย บ้านปากลําปิล็อก ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย อรรถนพ ชูศรี ชาย บ้านปากลําปิล็อก ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว วิศนี สมบัติยานุชิต หญิง บ้านปากลําปิล็อก ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นาง ศุภิสรา จารุมา หญิง บ้านปากลําปิล็อก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย ชิตพล แก้วมณี ชาย บ้านปากลําปิล็อก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาง ธัญญาภัทร์ อินทร์ปัญญา หญิง บ้านปากลําปิล็อก ครู ชำนาญการ เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ
นางสาว พิมพ์ผกา โพธิจันทร์ หญิง บ้านปากลําปิล็อก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นางสาว ดวงกมล ราชการดี หญิง บ้านปากลําปิล็อก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาง อินทิรา อินนามเพ็ง หญิง บ้านปากลําปิล็อก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว กฤติยา สุริวงษ์ หญิง บ้านปากลําปิล็อก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว สายฝน เก่งกล้า หญิง บ้านปากลําปิล็อก ครู ชำนาญการพิเศษ คหกรรมศาสตร์
นาย บุญถิน ลือจินดา ชาย บ้านปากลําปิล็อก ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาง วันเพ็ญ โชคศรีเจริญ หญิง บ้านปากลําปิล็อก ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย ปิยะ แหนกลาง ชาย บ้านปากลําปิล็อก ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาว สุภาพร โสภาจร หญิง บ้านปากลําปิล็อก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
นางสาว กนกพร ชินนอก หญิง บ้านท่ามะเดื่อ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย เกียรติพงษ์ สุขเพิ่ม ชาย บ้านท่ามะเดื่อ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
ว่าที่ ร.ต.หญิง ศิริพร มากเกิด หญิง บ้านท่ามะเดื่อ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาง อารีย์ กัลวงษ์ หญิง บ้านท่ามะเดื่อ ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง สุรินทร แร่เพชร หญิง บ้านท่ามะเดื่อ ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นางสาว ดวงกมล สุริยะวงษา หญิง บ้านท่ามะเดื่อ ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว รัตนาพร วนาพิทักษ์กุล หญิง บ้านท่ามะเดื่อ ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว รัตนา สีชมไชย หญิง บ้านท่ามะเดื่อ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาว ขวัญเรือน ล้ำเลิศ หญิง บ้านท่ามะเดื่อ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว จันศรี นาสวนสุจิตร หญิง บ้านท่ามะเดื่อ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย เสถียร สุริวงษ์ ชาย บ้านท่ามะเดื่อ ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารธุรกิจ
นาย จิรวัฒน์ เจริญสุข ชาย บ้านท่ามะเดื่อ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เทคโนโลยีสารสนเทศ
นาง นิภา ทะแยง หญิง บ้านท่ามะเดื่อ ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นางสาว จิตราภรณ์ โฉมงาม หญิง บ้านท่ามะเดื่อ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาง ปรียารัตน์ ดาวัย หญิง บ้านท่ามะเดื่อ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การบริหารทั่วไป
นางสาว ภูวรินทร์ จาริยกันทะวงค์ หญิง บ้านท่ามะเดื่อ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว สราพร เจริญสุข หญิง เพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ หลักสูตรและการสอน
นาง สาวิตรี อ่วมประเสริฐ หญิง เพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิ ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย อภิพัฒน์ ลำใยขจี ชาย เพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิ ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว น้ำผึ้ง พรหมชนะ หญิง เพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
ว่าที่ ร.ต. โสฬส มาลัยวงศ์ ชาย เพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิ ครู ชำนาญการ พลศึกษา
นางสาว ยุฑามาศ วงษะ หญิง เพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย วริทธ์นานนท์ ขจิตศาตนันท์ ชาย เพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นางสาว กิตติมา ธรรมวิรักษ์ หญิง เพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิ ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นางสาว เบญจวรรณ พีระพันธ์ หญิง เพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วุฒิครูอื่น ๆ
นาย ธวัชชัย อาจมาก ชาย เพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว ปาริฉัตร ศรีเมือง หญิง เพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว เครือฟ้า เครือคุณ หญิง เพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว หนูวาส มีนุ่น หญิง เพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นาย ฐิติพงศ์ โบอ่องเจริญ ชาย เพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย ธีรยุทธ วุฒิธรรมฐาน ชาย เพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นาง อังคณา วุฒิธรรมฐาน หญิง เพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว ปัทมา ปิตุปกรณ์นุกูล หญิง เพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ รัฐประศาสนศาสตร์
นาย ชัยพร บุราณ ชาย เพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิ ผู้ช่วยครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย โสภณ เรืองบุญ ชาย สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย วิทยา ใจมา ชาย สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครู ชำนาญการ วัดผล/ประเมินผลการศึกษา
นางสาว กมล สุขกุล หญิง สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาย ประยูร โสเก่าข่า ชาย สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปะ
นางสาว ศิริพร ชัยสีหา หญิง สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นางสาว กมลรัตน์ ทองผากนก หญิง สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว มิณฑิญา วิเศษสิงห์ หญิง สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย บริวัตร มัชฌิมา ชาย สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นางสาว ทับทิม ประทุมไข หญิง สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว น้ำเพชร จ้ายภักดี หญิง สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ รัฐประศาสนศาสตร์
นางสาว ศศิธร ลิ้มแสงอุทัย หญิง สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาง สุภาศินีย์ ภูทัดดวง หญิง สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครู ชำนาญการ นาฏศิลป์
นางสาว รัตนาพร พาคูณ หญิง สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว ดรุณี ทองผาภูมิปรีดา หญิง สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว ชนันญา เจนดง หญิง สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครู ชำนาญการ พัฒนาชุมชน
นาง นัฏฐิกา ชัยสา หญิง สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว นริศรา นวลมะ หญิง สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นาง กมนทรรศน์ จันทร์ชุ่ม หญิง สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย สุทธิพงษ์ ชัยสา ชาย สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว วรรณนิษา ฦาชา หญิง สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว วิภาดา ตาปะสี หญิง สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว ธมนต์อร ทองยัง หญิง สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย ชาตรี มีคติธรรม ชาย สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นาย ชัชฤทธิ์ พุทธวงส์ ชาย สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว สาวิตรี ทองผาสีงาม หญิง สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว บุษกร ศรีมุกข์ หญิง สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว มณฑิรา ทองผาภูมิปฐวี หญิง สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาง ศิรินทิพย์ วรรณทอง หญิง สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย คมกริช ทำรี ชาย สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นาย วัฒนา วรรณโชติ ชาย สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย วิกรานต์ แก้วพารา ชาย สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว อนุสรา บุญยวง หญิง สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว อภิชาดา สร้อยแสง หญิง สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว หทัยชนก ศรียานา หญิง สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย กิจจา จันทร์สวยดี ชาย สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย ธนพล รุ่งแจ้ง ชาย สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว วีรยา เที่ยงธรรม หญิง สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย อรรถพงศ์ วงศ์วาฬ ชาย สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วุฒิครูอื่น ๆ
นางสาว สุพรรณี แทนเพชร หญิง สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คหกรรมศาสตร์
นางสาว รัตนา กล้าจริง หญิง สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว ปวริศา พวงแก้ว หญิง สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว ยุวลี นามโนนเขวา หญิง สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ชีววิทยาประยุกต์
นาย พิพัฒน์ ศรีเมฆ ชาย สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นางสาว พัตรนาวรรณ ไชยสิทธิ์ หญิง สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นางสาว พรสวรรค์ ทองผานิธิ หญิง สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว อนงค์ ขาวนวล หญิง สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย ชาติชาย บุญมาก ชาย สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว ดาวไสว ขุนทอง หญิง บ้านไร่ป้า ผู้อำนวยการโรงเรียน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว จรรยวรรธน์ เชิงผาสุวรรณ หญิง บ้านไร่ป้า ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว ภัคจิรา บัวผัด หญิง บ้านไร่ป้า ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย นรากรณ์ หิรัตพรม ชาย บ้านไร่ป้า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว สุดารัตน์ ล้นเหลือ หญิง บ้านไร่ป้า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาง พัชราภรณ์ วงศ์พนิตกุล หญิง บ้านไร่ป้า ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว แสงเดือน แก้วสุข หญิง บ้านไร่ป้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว วรรณกร กลิ่นเกา หญิง บ้านไร่ป้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว กษมา แหนพันธุ์ หญิง บ้านไร่ป้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นาง มาลัย ประภากมล หญิง บ้านไร่ป้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นางสาว นุชจรี บางโต หญิง บ้านไร่ป้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย บุญกว้าง ณ อุบล ชาย บ้านไร่ป้า นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว ภาวิณี จันทร์โนติ๊บ หญิง บ้านไร่ป้า ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นางสาว พรทิพย์ ทองผาภูมิปรีดา หญิง บ้านไร่ป้า เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย เสถียร ทองผาภูมิบวร ชาย บ้านไร่ป้า ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย ไพฑูรย์ จันทร์โอ ชาย คุรุสภา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว รัศมี ธารเอี่ยม หญิง คุรุสภา ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาง กานติมา สีนวล หญิง คุรุสภา ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นางสาว ศิริเพ็ญ ก้อนเมฆ หญิง คุรุสภา ครู ชำนาญการ ภาษาอังกฤษ
นาย นฤชา กลิ่นหอม ชาย คุรุสภา ครู ชำนาญการ พลศึกษา
นางสาว พรพิไล ชูใจ หญิง คุรุสภา ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นางสาว อุบลรัตน์ ไชยพัฒนศิลป์ หญิง คุรุสภา ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นางสาว ณัฐธิดา ปานธรรม หญิง คุรุสภา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย ชาคริต ทรายทอง ชาย คุรุสภา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นาย เกียรติขจร อู่อรุณ ชาย คุรุสภา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว ลำดวน พ่าไขล่ หญิง คุรุสภา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว ปรียาดา ดวงมาลา หญิง คุรุสภา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นาย นิคม รัตโนภาพ ชาย คุรุสภา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อุตสาหกรรมศิลป์
นางสาว วราภรณ์ กำแพงทอง หญิง คุรุสภา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว ปานหทัย วิเชียรบุตร หญิง คุรุสภา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย พูลศักดิ์ จุ้ยเจริญ ชาย บ้านเกริงกระเวีย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง ปัญญาพร ขันทะมา หญิง บ้านเกริงกระเวีย ครู ชำนาญการ คอมพิวเตอร์
นาง ทับทิม มาสูงเนิน หญิง บ้านเกริงกระเวีย ครู ชำนาญการ การบริหารการศึกษา
นาย สาธิต ศรีจันทร์ ชาย บ้านเกริงกระเวีย ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา
นางสาว มะยุรี ทองคำ หญิง บ้านเกริงกระเวีย ครู ชำนาญการ ภาษาอังกฤษ
นาย ยอดชาย จันทร์สว่าง ชาย บ้านเกริงกระเวีย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เกษตรศาสตร์
นาย ทรงธัย แก้วมะณีย์ ชาย บ้านเกริงกระเวีย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นางสาว ศรันย์ภัทร พงษ์แขก หญิง บ้านเกริงกระเวีย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นางสาว รัตนาวดี บัวผัด หญิง บ้านเกริงกระเวีย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ นาฏศิลป์
นางสาว ปานฤทัย ทองผาไฉไล หญิง บ้านเกริงกระเวีย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว อังคณา อังชัญ หญิง บ้านเกริงกระเวีย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว จิตรา อ่ำกุล หญิง บ้านเกริงกระเวีย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว พนารัตน์ พิมพ์พัฒน หญิง บ้านเกริงกระเวีย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปะ
นางสาว นิตยา นาสำแดง หญิง บ้านเกริงกระเวีย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว ขนิษฐา แซ่อึ๊ง หญิง บ้านเกริงกระเวีย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นางสาว อมราภรณ์ สืบบุก หญิง บ้านเกริงกระเวีย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว เพ็ญนภา ไทยปฐมพงษ์ หญิง บ้านเกริงกระเวีย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว กิติยา ศรีวิชัย หญิง บ้านเกริงกระเวีย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว กรรณ์ภิรมย์ สมรภูมิ หญิง บ้านเกริงกระเวีย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย ทศพร ดวงจันทร์ ชาย บ้านเกริงกระเวีย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นางสาว อังคณา สังขสุวรรณา หญิง บ้านเกริงกระเวีย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ชนกภรณ์ อุไรโคตร หญิง บ้านเกริงกระเวีย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย จิรวัฒน์ แทนเพ็ชร ชาย บ้านเกริงกระเวีย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ดนตรี
นางสาว มนต์ทิพย์ พลอยโพลงสุข หญิง บ้านเกริงกระเวีย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว ญารินดา พิทักษ์หงษ์สา หญิง บ้านเกริงกระเวีย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว อาทิตยา ทินนิจวงค์ หญิง บ้านเกริงกระเวีย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย เอกรัตน์ จินดารัตน์ ชาย บ้านเกริงกระเวีย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นางสาว มยุรี ขวัญลอย หญิง บ้านเกริงกระเวีย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วุฒิครูอื่น ๆ
นางสาว ปราณี ต้นสมบูรณ์ หญิง บ้านเกริงกระเวีย ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พัฒนาชุมชน
นางสาว ชลธิชา กฤษอ่อน หญิง บ้านเกริงกระเวีย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ฉันทนา หาสนาม หญิง บ้านเกริงกระเวีย ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นางสาว นิภาวรรณ คงคาแกล้วกล้า หญิง บ้านเกริงกระเวีย ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาง ไพวรรณ นิมิตรเกาะ หญิง บ้านทุ่งเสือโทน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว ฤทัย สีสงปราบ หญิง บ้านทุ่งเสือโทน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย วรรษพล มะหลีแก้ว ชาย บ้านทุ่งเสือโทน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นาย สุรเชษฐ์ พลฉวี ชาย บ้านทุ่งเสือโทน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ภิรัญญา ใบบัว หญิง บ้านทุ่งเสือโทน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว พนิตาพร พ่วงสมบูรณ์ หญิง บ้านทุ่งเสือโทน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อิศรา สุสดี ชาย บ้านทุ่งเสือโทน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย อาสา มั่นหมาย ชาย บ้านทุ่งเสือโทน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว นิตยา ขุนเนียม หญิง บ้านทุ่งเสือโทน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว ศศิธร พวงแก้ว หญิง บ้านทุ่งเสือโทน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย จุติเสฏฐ์ พร้อมวิหาร ชาย บ้านทุ่งเสือโทน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีหญิง พรลภัส แก้วดวง หญิง บ้านทุ่งเสือโทน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว ยลลดา บุญมา หญิง บ้านทุ่งเสือโทน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย ธนวัฒน์ ริดเขียว ชาย บ้านทุ่งเสือโทน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรี ณัฐพงษ์ มะยุรา ชาย บ้านทุ่งเสือโทน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นาย วัชรพงษ์ กล้าใจ ชาย บ้านทุ่งเสือโทน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย พฤทธิ์อุกฤษฏ์ ช่างเรือนกุล ชาย บ้านทุ่งเสือโทน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย อุเทน พัดเพชร ชาย บ้านทุ่งเสือโทน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ขวัญจิรา เพ็งนุ่ม หญิง บ้านทุ่งเสือโทน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อุตสาหกรรมศิลป์
นางสาว สรินยา ทองผาภูมิดิลก หญิง บ้านทุ่งเสือโทน ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย วีรยุทธ ทองผาภูมิปฐวี ชาย บ้านทุ่งเสือโทน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย นพดล หม่องสาย ชาย บ้านทุ่งเสือโทน นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วันวิสา ไทรสังขชวาลพร หญิง บ้านทุ่งเสือโทน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย สนอง ยอดกุล ชาย บ้านเหมืองสองท่อ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง ศิริกาญจน์ รังษี หญิง บ้านเหมืองสองท่อ ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว ชลธิชา ขันธวัตร หญิง บ้านเหมืองสองท่อ ครู ชำนาญการ วุฒิครูอื่น ๆ
นางสาว วิไลลักษณ์ บุญสวน หญิง บ้านเหมืองสองท่อ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นางสาว นันท์นภัส ชาวเมืองนนท์ หญิง บ้านเหมืองสองท่อ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย กฤษณะ ดอนสระ ชาย บ้านเหมืองสองท่อ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย สมพงษ์ แซ่โซ้ง ชาย บ้านเหมืองสองท่อ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย กิตติภูมิ พงษ์พิมาย ชาย บ้านเหมืองสองท่อ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว ธัญญาภรณ์ ทองเคร่ง หญิง บ้านเหมืองสองท่อ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย จานุกรณ์ สุขนิคม ชาย บ้านเหมืองสองท่อ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นางสาว จิราภรณ์ ไวยิ่งยุทธ หญิง บ้านเหมืองสองท่อ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย จักรพันธ์ ทิพย์วรรณ ชาย บ้านเหมืองสองท่อ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นางสาว มลฤทัย เสดวงชัย หญิง บ้านเหมืองสองท่อ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย ธัชภัทรพงศ์ กิจไพบูลย์ชัย ชาย บ้านเหมืองสองท่อ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว สุมารินทร์ บุญเกิด หญิง บ้านเหมืองสองท่อ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว นิออน ชัยวิชญ์มงคล หญิง บ้านเหมืองสองท่อ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ชุติมา เตียวขุ้ย หญิง บ้านเหมืองสองท่อ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย สนธยา สิงห์โต ชาย บ้านเหมืองสองท่อ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย เก้าเหมย แซ่จ่าว ชาย บ้านเหมืองสองท่อ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นาง ฐิติพร แก่นชมภู หญิง บ้านเหมืองสองท่อ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว ภัทรภรณ์ พิมรอยแก้ว หญิง บ้านเหมืองสองท่อ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว ปณิตา ปักษี หญิง บ้านห้วยเสือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย นายชูศักดิ์ สีสัน ชาย บ้านห้วยเสือ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ วุฒิครูอื่น ๆ
นาง สายใจ จักขุพันธุ์ หญิง บ้านห้วยเสือ ครู ชำนาญการ การแนะแนว
นาง กาญจนา ศรีสุข หญิง บ้านห้วยเสือ ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย วินัย ฉิมงาม ชาย บ้านห้วยเสือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ดนตรี
ว่าที่ ร.ต.หญิง พิไลวรรณ พลเสน หญิง บ้านห้วยเสือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว ภรณ์ทิพวรรณ นุชโสภา หญิง บ้านห้วยเสือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว สุภนิดา โพธิ์ศรีแก้ว หญิง บ้านห้วยเสือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย ทินกฤต ศุภโชติสุทางศ์ ชาย บ้านห้วยเสือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว พนารัตน์ กาฉลาด หญิง บ้านห้วยเสือ ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว วิไลวรรณ สมบูรณ์ หญิง บ้านห้วยเสือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นาง รุ่งนภา จะชินรัมย์ หญิง บ้านห้วยเสือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย สิขรินทร์ เครือน้อย ชาย บ้านห้วยเสือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นาย ธรรมนูญ ช้างงา ชาย บ้านห้วยเสือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นางสาว กนกวรรณ โรจนธีรศาสน์ หญิง บ้านห้วยเสือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว พจนีย์ จีนะ หญิง บ้านห้วยเสือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ รัฐประศาสนศาสตร์
นางสาว อุดมพรรณ ท้าวคำ หญิง บ้านห้วยเสือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ศุภจิตต์ ทุ่งคาใน หญิง บ้านห้วยเสือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว สุภัสสรณ์ เสฏฐีบูรณี หญิง บ้านห้วยเสือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นางสาว ปรียาพร บุตรโคษา หญิง บ้านห้วยเสือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว จุติพร แสนคำ หญิง บ้านห้วยเสือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย ณัฐปคัลภ์ จิตชู ชาย บ้านห้วยเสือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปะ
นางสาว กาญจนา แต่งตั้ง หญิง บ้านห้วยเสือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย อานนท์ บุญขวัญ ชาย บ้านห้วยเสือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว ทิตยาภรณ์ สุขโข หญิง บ้านห้วยเสือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย ศุภรากร จูกระโทก ชาย บ้านห้วยเสือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย พยุงศักดิ์ มะเจียกจร ชาย บ้านห้วยเสือ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ รัฐประศาสนศาสตร์
นางสาว นิตยา บัวระภา หญิง บ้านห้วยเสือ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ นาฏศิลป์
นาย สำรอง พันธ์อุ่น ชาย บ้านห้วยเสือ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว อัญชลี ประเสริฐศักดิ์ หญิง บ้านห้วยเสือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เกษตรศาสตร์
นางสาว วารุณี จันทบูรณ์ หญิง บ้านห้วยเสือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย มนูญ นิมิตรเกาะ ชาย วัดป่าถ้ำภูเตย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย อานนท์ การพันธุ์ทา ชาย วัดป่าถ้ำภูเตย ครู ชำนาญการ ดนตรี
นาง ราตรี เสพมงคลเลิศ หญิง วัดป่าถ้ำภูเตย ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย นฤชัย พิมสร ชาย วัดป่าถ้ำภูเตย ครู ชำนาญการ อุตสาหกรรมศิลป์
นางสาว ธัญวรรณ คำเสาร์ หญิง วัดป่าถ้ำภูเตย ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาย วัชรินทร์ บุรัสการ ชาย วัดป่าถ้ำภูเตย ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
สิบเอกหญิง พัชรากร บุญใหญ่ หญิง วัดป่าถ้ำภูเตย ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว เมธินี พันธุ์รู้ดี หญิง วัดป่าถ้ำภูเตย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ทิพวรรณ เชื้อบริบูรณ์ หญิง วัดป่าถ้ำภูเตย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย คำพี เสนา ชาย วัดป่าถ้ำภูเตย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว นิตษา แดงสุวรรณ์ หญิง วัดป่าถ้ำภูเตย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ นิติศาสตร์
นางสาว ขรินทร์ทิพย์ สืบอินทร์ หญิง วัดป่าถ้ำภูเตย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว นภัสวรรณ บุญจีน หญิง วัดป่าถ้ำภูเตย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย ธงชัย ศรีราจันทร์ ชาย วัดป่าถ้ำภูเตย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นางสาว ดารารัตน์ บุญสำเร็จ หญิง วัดป่าถ้ำภูเตย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว มยุรี นิมิตจิตภักดี หญิง วัดป่าถ้ำภูเตย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นางสาว ปิยดา อินทโชติ หญิง วัดป่าถ้ำภูเตย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นางสาว อรุณีย์ เหล่าเอนก หญิง วัดป่าถ้ำภูเตย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว จีรภา ผลอาหาร หญิง วัดป่าถ้ำภูเตย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว อัญชลี ทองประสพ หญิง วัดป่าถ้ำภูเตย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว ภัทราภรณ์ ตาลผาด หญิง วัดป่าถ้ำภูเตย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว วาสนา มีแยบ หญิง วัดป่าถ้ำภูเตย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ศินิชา สายใจ หญิง วัดป่าถ้ำภูเตย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว กชพร ภัทดีภูมิเมธีเจริญ หญิง วัดป่าถ้ำภูเตย ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย ชัยณรงค์ ป้องคำ ชาย วัดป่าถ้ำภูเตย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นาย อำนาจ ขุนขาว ชาย วัดป่าถ้ำภูเตย นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย อนุชา ศรีเมฆ ชาย วัดป่าถ้ำภูเตย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว สิริมา สกุลเวียงกาญจน์ หญิง วัดป่าถ้ำภูเตย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เทคโนโลยีสารสนเทศ
นาย นรากร กาลสุวรรณ ชาย บ้านวังสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย กิติพงษ์ จารุภูมิ ชาย บ้านวังสิงห์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาง กานดา ดีสวาท หญิง บ้านวังสิงห์ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นาง มณฑา ยิ้มเยื้อน หญิง บ้านวังสิงห์ ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว พรศิริ ชมภูธวัช หญิง บ้านวังสิงห์ ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว จรรยาลักษณ์ พูดดี หญิง บ้านวังสิงห์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว นุชนารถ ชัยชิต หญิง บ้านวังสิงห์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว กรณิกา สุขโข หญิง บ้านวังสิงห์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว เบญจวรรณ ปิ่นธุรัตน์ หญิง บ้านวังสิงห์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย นพวุฒิ เหลืองตระกูล ชาย บ้านวังสิงห์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาง หทัยกานต์ ขำช่วง หญิง บ้านวังสิงห์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว บุษยมาศ กานุมาร หญิง บ้านวังสิงห์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว มิชดา เหมันต์ หญิง บ้านวังสิงห์ ครู ชำนาญการ ภาษาอังกฤษ
นางสาว สมปอง ยังอยู่ หญิง บ้านวังสิงห์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว ดวงพร ศรีเหรา หญิง บ้านวังสิงห์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นางสาว สุกัญญา จิตตสินนวา หญิง บ้านวังสิงห์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว กรอบแก้ว เพ็งคล้าย หญิง บ้านวังสิงห์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาจีน
นาย ปฏิพัทธ์ พิทยาวัฒน์ ชาย บ้านวังสิงห์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ รัฐประศาสนศาสตร์
นางสาว สุพรรษา บุญชะนะ หญิง บ้านวังสิงห์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาง สมหญิง ครุฑฉ่ำ หญิง บ้านวังสิงห์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว ปิยลัญน์ ศรีชัยภูมิ หญิง บ้านวังสิงห์ ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว ปาจรีย์ จีนสมุทร หญิง บ้านวังสิงห์ ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว ทิพย์ประภา กองเงิน หญิง บ้านวังสิงห์ เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย ไก่แก้ว วิเศษสังข์ ชาย บ้านวังสิงห์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว เดือนเต็ม โสมรัมย์ หญิง บ้านวังสิงห์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย จักรพันธ์ ฤทธิรงค์ ชาย บ้านวังสิงห์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาง กมลวรรณ มีมั่น หญิง บ้านหนองปรือ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง วิพรรณ์อร สร้อยพรรณา หญิง บ้านหนองปรือ ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง กิติยาภรณ์ บุญยัง หญิง บ้านหนองปรือ ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาย สุรศักดิ์ วโรรส ชาย บ้านหนองปรือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว อาริสา เกตุสุวรรณ หญิง บ้านหนองปรือ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นาย วันชัย ศรีปานเงิน ชาย บ้านหนองปรือ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว วราภรณ์​ กลิ่นจันทร์ หญิง บ้านหนองปรือ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาง วิจิตร รุณรุทธิ์ หญิง บ้านหนองปรือ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คหกรรมศาสตร์
นาย มนัส วัฒนแย้ม ชาย วัดปากกิเลน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง สุรีย์พร สิงห์มีพันธ์ หญิง วัดปากกิเลน ครู ชำนาญการ ปฐมวัย
นาง มยุรี ปัตธมากร หญิง วัดปากกิเลน ครู ชำนาญการ ปฐมวัย
นางสาว สุภาพร ปัตตาตะพัง หญิง วัดปากกิเลน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย ปิยวัชร ติรภัทรสกุล ชาย วัดปากกิเลน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาว เกษรา น้ำใจดี หญิง วัดปากกิเลน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว สมร ศิลธรรม หญิง วัดปากกิเลน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาการคอมพิวเตอร์
นางสาว พึงพิศ ทองมาก หญิง วัดปากกิเลน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย อวิรุทธ์ ห้วยหงษ์ทอง ชาย วัดปากกิเลน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นาย จาตุรนต์ จันทร์แดง ชาย วัดปากกิเลน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นาง เยาวรัตน์ ระงับพิษ หญิง วัดปากกิเลน ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว สุภารัตน์ ฮวดเจริญ หญิง วัดปากกิเลน นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว วิไล คำสุรันทร์ หญิง บ้านท่าตาเสือ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง อักษรนันท์ มโนรมย์ หญิง บ้านท่าตาเสือ ครู ชำนาญการ
นาง ศิริกูล สุพรรณโรจน์ หญิง บ้านท่าตาเสือ ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาย ขวัญชัย สุพรรณโรจน์ ชาย บ้านท่าตาเสือ ครู ชำนาญการพิเศษ อุตสาหกรรมศิลป์
นางสาว ณุชิตา แสงนาค หญิง บ้านท่าตาเสือ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นาย อำนาจ ขำมาลัย ชาย บ้านท่าตาเสือ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วุฒิครูอื่น ๆ
นางสาว นีรนุช วงค์ใส หญิง บ้านท่าตาเสือ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย จิตติเทพ นาอุดม ชาย บ้านหนองขอน นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาง สกลรัตน์ หมั่นดี หญิง บ้านหนองขอน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว บรรจง เงินโสภา หญิง บ้านหนองขอน ครู ชำนาญการ ปฐมวัย
นาย ศาตรา จันอุไร ชาย บ้านหนองขอน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย อาทิตย์ แซ่ลิัม ชาย บ้านหนองขอน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นางสาว อริสรา ยาทิพย์ หญิง บ้านหนองขอน ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นางสาว จันจิรา ชมเพ็ญ หญิง บ้านหนองขอน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาง นภาเพ็ญ พงษ์วิสุวรรณ์ หญิง บ้านหนองขอน ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นาย คชธร คชพันธ์ ชาย บ้านท่ามะเดื่อ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง สุนิษา แสงแพร หญิง บ้านท่ามะเดื่อ ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว ชนัญธิดา สุขกรม หญิง บ้านท่ามะเดื่อ ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว วรรณรท อมรเทพ หญิง บ้านท่ามะเดื่อ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย สิทธิชัย พิมพ์ใหญ่ ชาย บ้านท่ามะเดื่อ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว เบญจวรรณ นาคะ หญิง บ้านท่ามะเดื่อ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาง เรณู เพชรเทียนชัย หญิง บ้านท่ามะเดื่อ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย โกมล โชคเอกอนันต์ชัย ชาย บ้านท่ามะเดื่อ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย ธงชัย สังขวิภาส ชาย บ้านหินดาด ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง ขวัญเรือน ประทีป หญิง บ้านหินดาด ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา
นางสาว อรทัย ภักดีเหลา หญิง บ้านหินดาด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว สุภาดา ทำจะดี หญิง บ้านหินดาด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
ว่าที่ ร.ต.หญิง กนกพร มาอ้วน หญิง บ้านหินดาด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว กนกวรรณ บัวศรี หญิง บ้านหินดาด ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นาง แก้วใจ กล้าหาญ หญิง บ้านหินดาด ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย ประทีป ฤทธิ์เดช ชาย บ้านหินดาด ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อุตสาหกรรมศิลป์
นาย อรุณ ศรีปานเงิน ชาย บ้านหินดาด นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาง สุนทร มณีอินทร์ หญิง บ้านยางโทน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง สุรินทร์ มหาพรหม หญิง บ้านยางโทน ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาว ไอริน มีเท หญิง บ้านยางโทน ครู ชำนาญการพิเศษ พลศึกษา
นางสาว ณัฐกาญจน์ กลอยวัฒนาสกุล หญิง บ้านยางโทน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว ลูกน้ำ บริบูรณ์ หญิง บ้านยางโทน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย อรัญ สุทธิประสิทธิ์ ชาย บ้านยางโทน นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาง อัจฉราภรณ์ ดาววีระกุล หญิง บ้านยางโทน ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว อติพร วัฒนชโนบล หญิง บ้านยางโทน เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พัฒนาชุมชน
นาย เฉลิมพล นาแซง ชาย บ้านทุ่งเรือโกลน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง ประภาภรณ์ จันดา หญิง บ้านทุ่งเรือโกลน ครู ชำนาญการพิเศษ นาฏศิลป์
นางสาว กาญจนา วงษ์จันทร์ หญิง บ้านทุ่งเรือโกลน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว สมใจ ปิ่นแก้ว หญิง บ้านทุ่งเรือโกลน ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นางสาว อาริสา ถิ่นมาบแค หญิง บ้านทุ่งเรือโกลน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว ภัทราพร จงสวัสดิ์ หญิง บ้านทุ่งเรือโกลน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว สิรินญา พุฒพันธ์ หญิง บ้านทุ่งเรือโกลน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การจัดการทั่วไป
นาย ตุลาการ เฉยราช ชาย บ้านทุ่งเรือโกลน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาง อทิตยา มะลิลา หญิง บ้านทุ่งเรือโกลน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นาง กิมลี้ พุ่มปรีชา หญิง บ้านทุ่งเรือโกลน ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นาย ชาญณรงค์ สุขเกษม ชาย บ้านทุ่งเรือโกลน นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว ดาริกา แตแดงเพชร หญิง บ้านหนองปลาซิว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นาย ภานุวัฒน์ สุขประเสริฐ ชาย บ้านหนองปลาซิว ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ การบริหารการศึกษา
นาง พัฒน์ศญา ศิริพยาบาล หญิง บ้านหนองปลาซิว ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นางสาว กัญญณัช พรหมเงิน หญิง บ้านหนองปลาซิว ครู ชำนาญการ ปฐมวัย
นางสาว ปัดสุมา เสตะพันธ์ หญิง บ้านหนองปลาซิว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปะ
นาง สุติมา อินธนู หญิง บ้านหนองปลาซิว ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว พจนีย์ จรเข้ หญิง บ้านหนองปลาซิว ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว รัชนก ไกรนิล หญิง บ้านหนองปลาซิว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย วิทยา ศิรประภาพันธุ์ ชาย บ้านหนองปลาซิว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว หทัยภัทร์ บู่สามสาย หญิง บ้านหนองปลาซิว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว พิมพ์ชนก หมื่นจงจำปา หญิง บ้านหนองปลาซิว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย ณัฐวุฒิ ทองผาภูมิดิลก ชาย บ้านหนองปลาซิว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย พงศธร ดำครุฑ ชาย บ้านหนองปลาซิว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ดนตรี
นาย ธนากร ธิตุ้ย ชาย บ้านหนองปลาซิว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย ธีระพงษ์ เจริญศิริ ชาย บ้านหนองปลาซิว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว เยาวลักษณ์ ฉิมพาลี หญิง บ้านหนองปลาซิว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว นภาพร เสงี่ยมงาม หญิง บ้านหนองปลาซิว ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นาง แก้วกาญจน์ คำชื่น หญิง บ้านหนองปลาซิว ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว พรเพ็ญ ใครหอม หญิง บ้านหนองปลาซิว ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย มาโนช อิ่มศิริ ชาย บ้านหนองปลาซิว นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย เมธี จันทร์หอม ชาย บ้านหนองปลาซิว เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นาง ณัฐติกา เหมือนสันเทียะ หญิง บ้านห้วยกะทะทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ วัดผล/ประเมินผลการศึกษา
นาง อรณิดา โพธิ์ทอง หญิง บ้านห้วยกะทะทอง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วุฒิครูอื่น ๆ
นาย ไพฑูรย์ เขียวแก่ ชาย บ้านห้วยกะทะทอง ครู ชำนาญการพิเศษ วิจัย
นาง จันทรดา เขียวแก่ หญิง บ้านห้วยกะทะทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ไทยคดีศึกษา
นาย บุญยงค์ คุ้มมัน ชาย บ้านห้วยกะทะทอง ครู ชำนาญการพิเศษ เกษตรศาสตร์
นาง เพชรัฐ อยู่ญาติมาก หญิง บ้านห้วยกะทะทอง ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาย วิชัย สมบัติคุโณปการ ชาย บ้านห้วยกะทะทอง ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง ประพีพันธ์ ยิ่งกัลยา หญิง บ้านห้วยกะทะทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว ศรีสุข เสตะพันธ์ หญิง บ้านห้วยกะทะทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว สวนีย์ สังกรณีย์ หญิง บ้านห้วยกะทะทอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย ปฐมพงศ์ มุ่นพลาย ชาย บ้านห้วยกะทะทอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ รัฐประศาสนศาสตร์
นางสาว ภัครญาพัชร์ เหมือนเขียว หญิง บ้านห้วยกะทะทอง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย ราเชนทร์ แซ่ก๊วย ชาย บ้านห้วยกะทะทอง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย ธีรยุทธ์ ภาณุพินทุ ชาย สมาคมไทย-ออสเตรเลียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาว ปาริฉัตร เปียชาติ หญิง สมาคมไทย-ออสเตรเลียน ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาง ประทุมวรรณ แก่นจันทร์ หญิง สมาคมไทย-ออสเตรเลียน ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาย เผชิญ แสนสุข ชาย สมาคมไทย-ออสเตรเลียน ครู ชำนาญการพิเศษ เกษตรศาสตร์
นาง วารี แสนสุข หญิง สมาคมไทย-ออสเตรเลียน ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาย ปรีชา มหาวงศ์ ชาย สมาคมไทย-ออสเตรเลียน ครู ชำนาญการพิเศษ พลศึกษา
นาง อุสา สุขศิริ หญิง สมาคมไทย-ออสเตรเลียน ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นางสาว สิริณัฏฐ์ ประยูรสุข หญิง สมาคมไทย-ออสเตรเลียน ครู ชำนาญการพิเศษ วิจัย
นาง อนุสรณ์ สมบัติคุโณปการ หญิง สมาคมไทย-ออสเตรเลียน ครู ชำนาญการพิเศษ ปฐมวัย
นาง ธิติพร คชพันธ์ หญิง สมาคมไทย-ออสเตรเลียน ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นางสาว พิษสุณี ชมดาว หญิง สมาคมไทย-ออสเตรเลียน ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นาง วิภาภรณ์ สมานทรัพย์ หญิง สมาคมไทย-ออสเตรเลียน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว เฉลิมศรี ถิ่นแสนไกล หญิง สมาคมไทย-ออสเตรเลียน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว รัชนี กิจสอ หญิง สมาคมไทย-ออสเตรเลียน ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาง ไคริกา สุภัทราชัย หญิง สมาคมไทย-ออสเตรเลียน ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาย วชิราวุธ ธูปกระแจะ ชาย สมาคมไทย-ออสเตรเลียน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นางสาว ชลธิชา ภู่สุวรรณ์ หญิง สมาคมไทย-ออสเตรเลียน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย พิพัฒน์ ยะนิล ชาย สมาคมไทย-ออสเตรเลียน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ดนตรี
นาย สุภิวัฒน์ บัวศรีแก้ว ชาย สมาคมไทย-ออสเตรเลียน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย ณรงค์ ทัศกลาง ชาย สมาคมไทย-ออสเตรเลียน นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว ไอรดา ทั่งทอง หญิง สมาคมไทย-ออสเตรเลียน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย ประภาส มากมีทรัพย์ ชาย อนุบาลไทรโยค ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง ลออ ดอกเรียง หญิง อนุบาลไทรโยค ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาย สุทิน เทพนม ชาย อนุบาลไทรโยค ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง สุพิศ พฤฑฒิกุล หญิง อนุบาลไทรโยค ครู ชำนาญการพิเศษ นาฏศิลป์
นางสาว ปาลิกา อึ้งพินิจกุล หญิง อนุบาลไทรโยค ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง พัทธนันท์ โสพน หญิง อนุบาลไทรโยค ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาว ทิพวรรณ อยู่ฤทธิ์ หญิง อนุบาลไทรโยค ครู ชำนาญการ การบริหารการศึกษา
นางสาว วรินทร มีความเจริญ หญิง อนุบาลไทรโยค ครู ชำนาญการพิเศษ ปฐมวัย
นาย พุฒิพงศ์ สังข์สวัสดิ์ ชาย อนุบาลไทรโยค ครู ชำนาญการพิเศษ คอมพิวเตอร์
นางสาว ศิริวรรณ จีนทอง หญิง อนุบาลไทรโยค ครู ชำนาญการ ปฐมวัย
นาย สอาด มีพฤกษ์ ชาย อนุบาลไทรโยค ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ดนตรี
นาง ยุวดี สุขกุล หญิง อนุบาลไทรโยค ครู ชำนาญการ ภาษาอังกฤษ
นาง หทัยกาญจน์ ดาบทอง หญิง อนุบาลไทรโยค ครู ชำนาญการ การบริหารการศึกษา
นาง อารียา ยวงเพชร หญิง อนุบาลไทรโยค ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว จุฑามาศ เพิ่มพูนเจริญยศ หญิง อนุบาลไทรโยค ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วุฒิครูอื่น ๆ
นางสาว พนิตนันท์ มหาสวัสดิ์ หญิง อนุบาลไทรโยค ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว สมฤดี เขียวรอดไพร หญิง อนุบาลไทรโยค ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว ชนทิกานต์ ยิ่งทวี หญิง อนุบาลไทรโยค ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นางสาว สุวรา เอกจีน หญิง อนุบาลไทรโยค ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว พัชรินทร์ รักษา หญิง อนุบาลไทรโยค ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว นวลจันทร์ ตันประเสริฐ หญิง อนุบาลไทรโยค ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว ปิยะวรรณ ภูตะวัน หญิง อนุบาลไทรโยค ครู ชำนาญการ การศึกษาปฐมวัย
นางสาว ดารารัตน์ แสงทอง หญิง อนุบาลไทรโยค ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ณัฐกานต์ คงกระพันธ์ หญิง อนุบาลไทรโยค ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว แก้วกาญจนา โตบางป่า หญิง อนุบาลไทรโยค ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว สุขณิดา ภูดี หญิง อนุบาลไทรโยค ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว แพรไพรลิน คำปาน หญิง อนุบาลไทรโยค ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว กมลลักษณ์ คำปรีชา หญิง อนุบาลไทรโยค ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว เต็มดวง โพธิ์ทอง หญิง อนุบาลไทรโยค ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เทคโนโลยีสารสนเทศ
นาย สิษฐ์ทัศน์ ผิวเกลี้ยง ชาย บ้านพุองกะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นางสาว สุพรรณี ยืนยง หญิง บ้านพุองกะ ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นางสาว อนงค์นาฎ จิตสูง หญิง บ้านพุองกะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย กิตติภัทร์ มาลาวงษ์ ชาย บ้านพุองกะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นาง วิภา สุกใส หญิง บ้านพุองกะ ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นางสาว รัชนี ขวัญนุ้ย หญิง บ้านพุองกะ ครู ชำนาญการ ปฐมวัย
นาง หัสยา ระวังรัมย์ หญิง บ้านพุองกะ ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาว น้ำเพชร บุญศรี หญิง บ้านพุองกะ ครู ชำนาญการ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นางสาว ศุภกานต์ คันทสาร หญิง บ้านพุองกะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว ชื่นจิต มิลนิกร หญิง บ้านพุองกะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว เสาวลักษณ์ บุญรินทร์ หญิง บ้านพุองกะ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว สุนิษา ถกลสาครรัตน์ หญิง บ้านพุองกะ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว สุภาณี คมสินธุ์ หญิง บ้านพุองกะ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย วันชัย ไกรวิจิตร ชาย บ้านพุองกะ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย สมบูรณ์ พันทิม ชาย บ้านเขาพัง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง ณัฐชยา แตงเจริญ หญิง บ้านเขาพัง ครู ชำนาญการ บรรณารักษ์ศาสตร์
นาง สาวิกา สงคราม หญิง บ้านเขาพัง ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาย ภาสกร รมย์ฤดี ชาย บ้านเขาพัง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว สุพิชญา ทองเกิด หญิง บ้านเขาพัง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย จิระพงษ์ วรรณกิจ ชาย บ้านเขาพัง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาง สุวัฒนา จินดาโชติ หญิง บ้านเขาพัง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นางสาว พรพิมล จันทรกูล หญิง บ้านเขาพัง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พัฒนาชุมชน
นาง ไฉไล ศุภมาตร หญิง บ้านสารวัตร ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นางสาว เดือน ผิวอ่อน หญิง บ้านสารวัตร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว ชลธิชา คงมีผล หญิง บ้านสารวัตร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ รัฐศาสตร์
นางสาว กรรญดา เจริญกาญจน์กุล หญิง บ้านสารวัตร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว ฉวีวรรณ จันแก้ว หญิง บ้านสารวัตร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นาง มะลิ แก้วใหญ่ หญิง บ้านสารวัตร ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นางสาว รัชพร สระทองแดง หญิง บ้านสารวัตร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว เสาวคนธ์ อิ่มอาคม หญิง บ้านสารวัตร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นวลจันทร์ จันทร์ลมูล หญิง บ้านสารวัตร ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การตลาด
นาง อรนันท์ ณ พัทลุง หญิง บ้านสารวัตร ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นาย ประเสริฐ สวัสดี ชาย บ้านสารวัตร ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นางสาว วิจิตรา ตะมะวงศ์ หญิง บ้านสารวัตร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว ชนินาถ แสนแก้ว หญิง บ้านสารวัตร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย พนาวัลย์ สาระศาลิน ชาย บ้านสารวัตร ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นาย สุรชัย ขาวสลับ ชาย บ้านสารวัตร นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย อานนท์ เกียรติสาร ชาย บ้านวังกระแจะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง เนาวรัตน์ เศษสมบูรณ์ หญิง บ้านวังกระแจะ ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นางสาว วรรณศิริ อิ่มอร่าม หญิง บ้านวังกระแจะ ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นางสาว ธัญญรัตน์ ศรีประเสริฐ หญิง บ้านวังกระแจะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย ทิวา วิรัชรุ่งเรือง ชาย บ้านวังกระแจะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว จารุวรรณ์ เปียทิพย์ หญิง บ้านวังกระแจะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว วิศัลยา โสพน หญิง บ้านวังกระแจะ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย สำรวย นารี ชาย บ้านวังกระแจะ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย ไพฑูรย์ เสมอตระกูล ชาย บ้านวังกระแจะ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย สุภัท ทองไพรวรรณ ชาย บ้านวังกระแจะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารธุรกิจ
นางสาว ปทุมพร วัดพ่วง หญิง บ้านแก่งระเบิด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาว อรวรรณ สังกรณีย์ หญิง บ้านแก่งระเบิด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว ณฐพร วิชาไพบูลย์ หญิง บ้านแก่งระเบิด ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาว นิตยา เหมสี หญิง บ้านแก่งระเบิด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย อลงกรณ์ แทนออมทอง ชาย บ้านแก่งระเบิด ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย ณัฐชสันห์ อรุณธนารัชฎ์ ชาย บ้านแก่งระเบิด นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาง สุนันท์ คงอยู่ หญิง บ้านแก่งระเบิด ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นางสาว สุรีย์ วัดกลีบ หญิง บ้านแก่งระเบิด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว นาตยา สวัสดี หญิง บ้านแก่งระเบิด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว วรรณดี ร่มโพธิ์ หญิง บ้านแก่งระเบิด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาง อัญชลี จำปาเงิน หญิง บ้านแก่งระเบิด ครู ชำนาญการพิเศษ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นาง ปิยวรรณ สุคันธมาลย์ หญิง บ้านแก่งระเบิด ครู ชำนาญการ สุขศึกษา
นางสาว สุธีรา สู้ภัยพาล หญิง บ้านแก่งระเบิด ครู ชำนาญการ ภาษาอังกฤษ
นาย สุชาติ แจ้งใจ ชาย บ้านแก่งระเบิด ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว รัตนกร พรมวังขวา หญิง บ้านแก่งระเบิด ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย ชนะชัย แจ้งสว่าง ชาย พุทธวิมุติวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง รัชนี เขียนนอก หญิง พุทธวิมุติวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ บรรณารักษ์ศาสตร์
นาย พงษ์ศักดิ์ สุดวิเวก ชาย พุทธวิมุติวิทยา ครู ชำนาญการ พลศึกษา
นางสาว ณิชาภัทร ครุธวงษ์ หญิง พุทธวิมุติวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว นวรัตน์ บุตรน้อย หญิง พุทธวิมุติวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ศุภาวดี คนเสงี่ยม หญิง พุทธวิมุติวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นาย ปรีชา ทรงกลด ชาย พุทธวิมุติวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว คนึงนิจ นาคน้อย หญิง พุทธวิมุติวิทยา ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นางสาว วรรณี บัวคลี่ หญิง พุทธวิมุติวิทยา ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นาง ผุสดี แสงหล่อ หญิง พุทธวิมุติวิทยา ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาว อริษา ปิ่นคำ หญิง พุทธวิมุติวิทยา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาง มณทา มีพฤกษ์ หญิง พุทธวิมุติวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พัฒนาชุมชน
นางสาว นวพร ศรีเหรา หญิง พุทธวิมุติวิทยา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาง สุชาดา แก้วพวงใหม่ หญิง พุทธวิมุติวิทยา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ รัฐประศาสนศาสตร์
นางสาว ภคพร สุขกิจ หญิง พุทธวิมุติวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาง สุกัญญา ทรงกลด หญิง พุทธวิมุติวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย หยด ปิ่นคำ ชาย พุทธวิมุติวิทยา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว สุทธสิริ จักษุรัตน์ หญิง พุทธวิมุติวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว วราภรณ์ ดวงจิตร หญิง พุทธวิมุติวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปะ
นาย อรุณสวัสดิ์ แก้วพิภพ ชาย พุทธวิมุติวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาง ธีรนุช พุกผาสุข หญิง พุทธวิมุติวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เกษตรศาสตร์
นาย ชัยธวัช มีจั่นเพ็ชร์ ชาย บ้านวังโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว เบญจวรรณ จงสวัสดิ์ หญิง บ้านวังโพธิ์ ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง จุไร พูลผล หญิง บ้านวังโพธิ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาง ฐิติมา รอดภัย หญิง บ้านวังโพธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ วัดผล/ประเมินผลการศึกษา
นาง พีรยา เหมบุตร หญิง บ้านวังโพธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นางสาว วารุณี สีบุตรสี หญิง บ้านวังโพธิ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว พันธกานต์ พลอยนิล หญิง บ้านวังโพธิ์ ครู ชำนาญการ บริหารธุรกิจ
นาง จีระพร เขียวสอาด หญิง บ้านวังโพธิ์ ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว นลินา บุษภา หญิง บ้านวังโพธิ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว สุกัญญา ขันนาค หญิง บ้านวังโพธิ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย สยาม ยุงรัมย์ ชาย บ้านวังโพธิ์ ครู ชำนาญการ ดนตรี
นาย ธงชัย สุดประเสริฐ ชาย บ้านวังโพธิ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นางสาว ปิยะมาศ รอดสูง หญิง บ้านวังโพธิ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว นพรัตน์ เชื้อเมืองพาน หญิง บ้านวังโพธิ์ ครู ชำนาญการ วุฒิครูอื่น ๆ
นาง ฐิติรัตน์ ทรัพย์ไพบูลย์ หญิง บ้านวังโพธิ์ ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว แสงจันทร์ สระหงษ์ทอง หญิง บ้านวังโพธิ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย พงษ์ศักดิ์ บุษภา ชาย บ้านวังโพธิ์ ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วุฒิครูอื่น ๆ
นาย สุทธิชล ทรัพย์เพิ่ม ชาย บ้านวังโพธิ์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นางสาว กุสุมา ชาลวันกุมภี หญิง บ้านวังโพธิ์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นางสาว กัณญภัทร แลเพ็ชร์ หญิง บ้านวังโพธิ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
นางสาว อังฉญา สุดประเสร็ฐ หญิง บ้านวังโพธิ์ ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาง กิ่งแก้ว ประดับวงศ์ หญิง บ้านลุ่มผึ้ง ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาย นรากร สุขวิสิฎฐ์ ชาย บ้านลุ่มผึ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นาง เบญจมาศ คล้ายสุบรรณ หญิง บ้านลุ่มผึ้ง ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นางสาว เกษมณี ประชากุล หญิง บ้านลุ่มผึ้ง ครู ชำนาญการ ปฐมวัย
นางสาว มนัญชยา ตุ๊ไทร หญิง บ้านลุ่มผึ้ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นาง สุชาดา เหลืองทอง หญิง บ้านลุ่มผึ้ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว ชนาทิพย์ วชิรพันธ์วิชาญ หญิง บ้านลุ่มผึ้ง ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นางสาว นภาภรณ์ ภู่ศรี หญิง บ้านลุ่มผึ้ง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาว ประภารัตน์ บุญเกตุ หญิง บ้านลุ่มผึ้ง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ดรุณี กฤษอ่อน หญิง บ้านลุ่มผึ้ง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาง อิทธานันทน์ สุขนฤวัศย์ หญิง บ้านลุ่มผึ้ง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นาย สุวรรณวัตต์ ปาละรัตน์ ชาย หลุงกัง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ การบริหารการศึกษา
นางสาว นุชนาฏ นันทสุทา หญิง หลุงกัง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย สวาด พรหมชนะ ชาย หลุงกัง ครู ชำนาญการ คอมพิวเตอร์
นางสาว ลัดดาวัลย์ น้อยศิลป์ หญิง หลุงกัง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปะ
นาง วิภาวรรณ แจ้งทอง หญิง หลุงกัง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว โชษิตา จันทร์สุข หญิง หลุงกัง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาง ระเบียบ จิณะแสน หญิง หลุงกัง ครู ชำนาญการพิเศษ เกษตรศาสตร์
นาง กลอยใจ เจียมจิระพร หญิง หลุงกัง ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นาง นิจติยา แสนดี หญิง หลุงกัง ครู ชำนาญการพิเศษ บรรณารักษ์ศาสตร์
นาง ปรียากร ชาลวันกุมภีร์ หญิง หลุงกัง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว วรรณา ดาวเรือง หญิง หลุงกัง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย เมฆิน แก้วมาก ชาย หลุงกัง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย ศราวุธ ยิ่งทวี ชาย หลุงกัง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาง ฐิตาภรณ์ ผิวแก้วดี หญิง หลุงกัง ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง จริมจิต สร้อยสมุทร หญิง สามัคคีธรรมานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นาย เจนวิทย์ จงใจ ชาย สามัคคีธรรมานุสรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ พลศึกษา
นาย เจนภพ จงใจ ชาย สามัคคีธรรมานุสรณ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นาย วิชัย คงมีชนม์ ชาย สามัคคีธรรมานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาย เกริกฤทธิ์ จันรุน ชาย สามัคคีธรรมานุสรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว พรรณิภา เสียงทองคำ หญิง สามัคคีธรรมานุสรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาง ชุติภัทร พัฒนวัชรกุล หญิง สามัคคีธรรมานุสรณ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย สุธีร์ ห้าวหาญ ชาย สามัคคีธรรมานุสรณ์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว สุภาภรณ์ แซ่ฝุง หญิง สามัคคีธรรมานุสรณ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย จรรยา น้าสุวรรณ ชาย สามัคคีธรรมานุสรณ์ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นางสาว พัชรินทร์ กลิ่นขจร หญิง สามัคคีธรรมานุสรณ์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นาย อำนาจ นกดำ ชาย บ้านเขาช้าง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ การบริหารการศึกษา
นางสาว วัลยา บุญไชย หญิง บ้านเขาช้าง ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นาง อัญชสา ปาละรัตน์ หญิง บ้านเขาช้าง ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นางสาว นงนุช สังขฤทธิ์ หญิง บ้านเขาช้าง ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นางสาว สุรีรัตน์ เลิศเสถียร หญิง บ้านเขาช้าง ครู ชำนาญการ หลักสูตรและการสอน
นางสาว อภิยา เจริญสุข หญิง บ้านเขาช้าง ครู ชำนาญการพิเศษ พลศึกษา
นางสาว พิมพ์ประพร วงศ์สิริยานุสรณ์ หญิง บ้านเขาช้าง ครู ชำนาญการ การบริหารการศึกษา
นางสาว ลลิดา อัครบัณฑิต หญิง บ้านเขาช้าง ครู ชำนาญการ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ตุลา บุญเกตุ หญิง บ้านเขาช้าง ครู ชำนาญการพิเศษ ปฐมวัย
นางสาว จันทิมา เสนาพิทักษ์ หญิง บ้านเขาช้าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาง สุภาวรรณ สถิตพงศ์พิพัฒน์ หญิง บ้านเขาช้าง ครู ชำนาญการ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นางสาว มานิตา รัศมี หญิง บ้านเขาช้าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว พัชราพรรณ ธีระคานนท์ หญิง บ้านเขาช้าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย พลวัฒน์ โพนชัด ชาย บ้านเขาช้าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
ว่าที่ ร.ต.หญิง อัฉราพรรณ บุญจีน หญิง บ้านเขาช้าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว เจตนิพิฐ โพธิ์ทอง หญิง บ้านเขาช้าง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย วัลลภ จินดาเรือง ชาย บ้านเขาช้าง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย สถิต หมีแรต ชาย บ้านเขาช้าง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นางสาว รุจิฬา เอี้ยวอัศวพงศ์ หญิง บ้านเขาช้าง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การจัดการทั่วไป
นางสาว ปีย์รดา แช่มช้อย หญิง บ้านช่องแคบ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง อรพินท์ คล้ายสุบรรณ หญิง บ้านช่องแคบ ครู ชำนาญการ พัฒนาชุมชน
ว่าที่ ร.ต. ชวลิต คงมีผล ชาย บ้านช่องแคบ ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว กัญญามาศ พรรณศรี หญิง บ้านช่องแคบ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาง นภัสวรรณ พรหมบุตร หญิง บ้านช่องแคบ ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาย พงษ์สุบรรณ คล้ายสุบรรณ ชาย บ้านช่องแคบ เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พัฒนาชุมชน
นางสาว กฤตชศา สุขจิตต์ หญิง บ้านช่องแคบ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว นันทิยา รัตน์นุ่มน้อย หญิง บ้านช่องแคบ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย ศักดิ์ดา มีจั่น ชาย บ้านช่องแคบ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว จิตรา ชูมณี หญิง บ้านวังใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาย สมจิตร พรหมจันทร์ ชาย บ้านวังใหญ่ ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นาง ประเทือง พรหมจันทร์ หญิง บ้านวังใหญ่ ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นางสาว รัชติยากร สกุลณี หญิง บ้านวังใหญ่ ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
นาย สัญญา งิ้วแถว ชาย บ้านวังใหญ่ ครู ชำนาญการ การบริหารการศึกษา
นางสาว นพรัตน์ พนาพรสกุล หญิง บ้านวังใหญ่ ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว สมจิตร วัฒนาวราศิริรัตน์ หญิง บ้านวังใหญ่ ครู ชำนาญการ ปฐมวัย
นางสาว จินตนา สมศักดิ์ หญิง บ้านวังใหญ่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว น้ำฟ้า แสนทวีสุข หญิง บ้านวังใหญ่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว วรรณา สุขประเสริฐ หญิง บ้านวังใหญ่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นางสาว พัชรี จันทร์ละออ หญิง บ้านวังใหญ่ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว พัณณิตา พรธนาชัยสิทธิ์ หญิง บ้านวังใหญ่ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
นาย เอกชัย กุมพล ชาย บ้านวังใหญ่ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว ยุพิน อินทนิล หญิง บ้านพุม่วง-พุพง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ การบริหารการศึกษา
นาย อุทร อินเกาะช้าง ชาย บ้านพุม่วง-พุพง ครู ชำนาญการ อุตสาหกรรมศิลป์
นาง เพชรลดา ศรีรัตนพร หญิง บ้านพุม่วง-พุพง ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง วาสนา เวชวิฐาน หญิง บ้านพุม่วง-พุพง ครู ชำนาญการ ภาษาอังกฤษ
นาง สมหวัง ต้นสมบูรณ์ หญิง บ้านพุม่วง-พุพง ครู ชำนาญการพิเศษ วิจัย
นาง เดือนเพ็ญ บุญใหญ่เอก หญิง บ้านพุม่วง-พุพง ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง วริณา บุญโกมล หญิง บ้านพุม่วง-พุพง ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว ณิชา พวงทอง หญิง บ้านพุม่วง-พุพง ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย ศรยุทธ มาสุข ชาย บ้านพุม่วง-พุพง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว วรรณนภา รวมยอด หญิง บ้านพุม่วง-พุพง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว มาริษา ทะมาตา หญิง บ้านพุม่วง-พุพง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว ธิดารัตน์ ใจชุ่ม หญิง บ้านพุม่วง-พุพง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บัญชี/การบัญชี
นางสาว เสาวลักษณ์ อินทร์พิทักษ์ หญิง บ้านพุม่วง-พุพง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บัญชี/การบัญชี
นาย เทพมงคล ตระกูลร่มโพธิ์ชัย ชาย บ้านพุม่วง-พุพง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย อรัญ ร่วมสุข ชาย บ้านบ้องตี้ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง นฤมล ใจงาม หญิง บ้านบ้องตี้ ครู ชำนาญการ ปฐมวัย
นางสาว รุ่งฟ้า โคเลิศ หญิง บ้านบ้องตี้ ครู ชำนาญการ ภาษาอังกฤษ
นางสาว นิชานันท์ ตันสุริยา หญิง บ้านบ้องตี้ ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย พชรดนัย ขจรพิพัฒนกุล ชาย บ้านบ้องตี้ ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง จินดาพร แรมวงษ์ หญิง บ้านบ้องตี้ ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว สุดารัตน์ พนาอุดม หญิง บ้านบ้องตี้ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาง ดวงใจ จงเจริญ หญิง บ้านบ้องตี้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เศรษฐศาสตร์
นางสาว เบญจวรรณ ทองเปราะ หญิง บ้านบ้องตี้ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
ว่าที่ร้อยตรี จุมพล เอื้องเพ็ชร์ ชาย บ้านบ้องตี้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บรรณารักษ์ศาสตร์
นางสาว กุลธิดา ล้ำเจริญทรัพย์ หญิง บ้านบ้องตี้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นาย ณัฐพล ศรีสุข ชาย บ้านบ้องตี้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นาย สุบิน จรบำรุง ชาย บ้านบ้องตี้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว ศิริชมพู น้อยวงศ์ หญิง บ้านบ้องตี้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คหกรรมศาสตร์
ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุธิดา ยี่รักษ์ หญิง บ้านบ้องตี้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว ศิรินภา พินิจพรรณ หญิง บ้านบ้องตี้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ปิยนุช ทัพสัพ หญิง บ้านบ้องตี้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว จุฑามาศ รุ่งมณีกร หญิง บ้านบ้องตี้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เกษตรศาสตร์
นางสาว จิราภรณ์ วิชัยวงษ์ หญิง บ้านบ้องตี้ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว กรุณา ประชากุล หญิง บ้านบ้องตี้ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นางสาว ศิริมา เผื่อนพงษ์ หญิง บ้านบ้องตี้ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว จันทร์จิรา จันทร์ตาแก้ว หญิง บ้านบ้องตี้ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย ไพศาล สงสำเภา ชาย บ้านบ้องตี้ ครู ชำนาญการพิเศษ อุตสาหกรรมศิลป์
นาง สุนันท์ เฉลิมกุล หญิง บ้านบ้องตี้ ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาย อัษฎาวุธ โภคา ชาย บ้านบ้องตี้ ครู ชำนาญการพิเศษ พลศึกษา
นาย ก่อเกียรติ วิเชียรบุตร ชาย บ้านบ้องตี้ ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง สายฝน กุลีน้อย หญิง บ้านบ้องตี้ ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาง วาสนา ต้นสาลี หญิง บ้านบ้องตี้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว พรพณา จันทราภิรมย์ หญิง บ้านบ้องตี้ ครู ชำนาญการ วัดผล/ประเมินผลการศึกษา
นางสาว ภัทรียา ทิมทอง หญิง บ้านบ้องตี้ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาง สำเนียง จุกหอม หญิง บ้านบ้องตี้ แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว พิกุล จันทร์ตาแก้ว หญิง บ้านบ้องตี้ แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว วรรณภา ธนาคุณ หญิง บ้านบ้องตี้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นางสาว วรรัตน์ รัตนกูล หญิง บ้านบ้องตี้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว ภัทรวรรณ มะลิวัลย์ หญิง บ้านบ้องตี้ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาง ฤกษ์ดี จันทร์ตาแก้ว หญิง บ้านบ้องตี้ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว มณีกาญจน์ เพียชัย หญิง บ้านบ้องตี้ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว นงลักษณ์ ป่วงกระโทก หญิง บ้านบ้องตี้ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว จันทรา แก้วพรายตา หญิง บ้านบ้องตี้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว น้ำหวาน - หญิง บ้านบ้องตี้ ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย พีระวัฒน์ ขัดฝั้น ชาย บ้านบ้องตี้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว อลิศรา เทพกระโทก หญิง บ้านบ้องตี้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นาย ปิยโชค สลีอ่อน ชาย บ้านบ้องตี้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว ธัญญารัตน์ ศิริมณีกาญจน์ หญิง บ้านบ้องตี้ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย วรการ อนันตภักดิ์ ชาย บ้านบ้องตี้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย วิชัย รุ่งศรีรัตน์ ชาย บ้านบ้องตี้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นาย สำรวย คำดี ชาย บ้านบ้องตี้ ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว อรวรรณ นอสูงเนิน หญิง บ้านบ้องตี้ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย วรชนต์ ทองเปราะ ชาย บ้านบ้องตี้ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นาย สิริวัสส์ ทัพสัพ ชาย บ้านบ้องตี้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาง กนิษฐา พุ่มไสว หญิง บ้านเขาสามชั้น ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง สุนีย์ ศรีชัย หญิง บ้านเขาสามชั้น ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาง ลำเภย เอี่ยมอิ่ม หญิง บ้านเขาสามชั้น ครู ชำนาญการพิเศษ สหกรณ์
นาง ปราณีต สารสม หญิง บ้านเขาสามชั้น ครู ชำนาญการพิเศษ พลศึกษา
นาง จตุพร เป็นสุข หญิง บ้านเขาสามชั้น ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นางสาว วิปัศยา ลายแก้ว หญิง บ้านเขาสามชั้น ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นาง อรัฑฒ์พร จารุวัฒน์มนตรี หญิง บ้านเขาสามชั้น ครู ชำนาญการ พลศึกษา
นางสาว นรัญภรณ์ ดาวเจริญพร หญิง บ้านเขาสามชั้น ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว สุดา เข็มทอง หญิง บ้านเขาสามชั้น ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว สุกัลยา เต็งสุวรรณ หญิง บ้านเขาสามชั้น ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว ถนอมลักษณ์ ตาบสวัสดิ์ หญิง บ้านเขาสามชั้น ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว ธันยาดา นงนุช หญิง บ้านเขาสามชั้น ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บัญชี/การบัญชี
นาย สมศักดิ์ บาลเย็น ชาย บ้านเขาสามชั้น นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นาย ประเดิม มีล้อม ชาย บ้านท่าทุ่งนา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง สมสมร คงศรี หญิง บ้านท่าทุ่งนา ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาย จรัญ สุขยิ่ง ชาย บ้านท่าทุ่งนา ครู ชำนาญการพิเศษ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นางสาว เรวดี โมกขพันธุ์ หญิง บ้านท่าทุ่งนา ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นางสาว ธัญมาศ จำปาแก้ว หญิง บ้านท่าทุ่งนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว จิราภรณ์ สุขสำราญ หญิง บ้านท่าทุ่งนา ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว หทัยรัตน์ มักกะทา หญิง บ้านท่าทุ่งนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วุฒิครูอื่น ๆ
นาย ปิยะณัฐ สารา ชาย บ้านท่าทุ่งนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย วิชัย คงศรี ชาย บ้านท่าทุ่งนา ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาง เพลินพิศ ทรัพย์ประเสริฐ หญิง บ้านท่าทุ่งนา ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา
นางสาว พัชรี แจ่มดวงเดช หญิง บ้านท่าทุ่งนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว รสริน ทองจิตร์ หญิง บ้านท่าทุ่งนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว ฤดีมาศ จริยาประเสริฐ หญิง บ้านท่าทุ่งนา ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว รัชฎาพร รัตนบำรุง หญิง บ้านท่าทุ่งนา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย ชาณรงค์ รักน้อย ชาย บ้านแก่งจอ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว ชญาดา อึ้งพินิจกุล หญิง บ้านแก่งจอ ครู ชำนาญการพิเศษ คอมพิวเตอร์
นาย ชัชวาลย์ เรืองเดชา ชาย บ้านแก่งจอ ครู ชำนาญการ คอมพิวเตอร์
นางสาว นพรัตน์ ภักดีวงษ์ หญิง บ้านแก่งจอ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาย ไวพจน์ โพธิ์ทอง ชาย บ้านแก่งจอ ครู ชำนาญการ บรรณารักษ์ศาสตร์
นาย จิรัตน์ โคเลิศ ชาย บ้านแก่งจอ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย สรรเสริญ ไชยเววา ชาย บ้านแก่งจอ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย เมธาวัฒน์ คล้ายคลึง ชาย บ้านแก่งจอ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว ณัฐญาภรณ์ อยู่สถิตย์ หญิง บ้านแก่งจอ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พัฒนาชุมชน
นางสาว ปรียดา แดงบุตร หญิง บ้านแก่งจอ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว สุนทรี สังข์ภากรณ์ หญิง บ้านแก่งจอ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว สุวดี รุ่งอรุณแสงทอง หญิง บ้านแก่งจอ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว อภิญญา เอี่ยมจินดา หญิง บ้านแก่งจอ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว อังคณา โรจน์พวง หญิง บ้านแก่งจอ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว ณฐมน เหลืองทอง หญิง บ้านแก่งจอ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว รพีพรรณ อ่อนคำ หญิง บ้านแก่งจอ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ
นางสาว กมลฉัตร คิ้วศิริ หญิง บ้านแก่งจอ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย สุทธิ เกิดสุข ชาย บ้านถ้ำดาวดึงส์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาย จรัญ ศรีเมฆ ชาย บ้านถ้ำดาวดึงส์ ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาง จำรูญ ตันแย้มแก้ว หญิง บ้านถ้ำดาวดึงส์ ครู ชำนาญการ วัดผล/ประเมินผลการศึกษา
นาง ปณพร ปานณรงค์ หญิง บ้านถ้ำดาวดึงส์ ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว นภาภรณ์ บุตรศรีทัศน์ หญิง บ้านถ้ำดาวดึงส์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว ปารณัท บารมี หญิง บ้านถ้ำดาวดึงส์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว พรรณิภา แจ่มน้อย หญิง บ้านถ้ำดาวดึงส์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว กรวรรณ แสงกระจ่าง หญิง บ้านถ้ำดาวดึงส์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาง ศุวภา ทับทิมดี หญิง บ้านถ้ำดาวดึงส์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว กรชนก เอี่ยมแตง หญิง บ้านถ้ำดาวดึงส์ เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย สมพงษ์ ปานณรงค์ ชาย บ้านถ้ำดาวดึงส์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย อรรถพล วิชาไพบูลย์ ชาย บ้านถ้ำดาวดึงส์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาง จันทนา สกุลวัฒนะ หญิง บ้านทุ่งก้างย่าง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง สุทธิดา เจริญสุข หญิง บ้านทุ่งก้างย่าง ครู ชำนาญการพิเศษ การแนะแนว
นางสาว ช่อกาญจน์ คงจินดา หญิง บ้านทุ่งก้างย่าง ครู ชำนาญการ พลศึกษา
นางสาว ณัฐฑณัณฐ์ สาละศาลิน หญิง บ้านทุ่งก้างย่าง ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง วรรณา แจ้งสว่าง หญิง บ้านทุ่งก้างย่าง ครู ชำนาญการพิเศษ การแนะแนว
นาง อนิสรา หลักศิลา หญิง บ้านทุ่งก้างย่าง ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นางสาว วิรัญญา แผ่นทอง หญิง บ้านทุ่งก้างย่าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย สำเนียง หลักแก้ว ชาย บ้านทุ่งก้างย่าง ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นางสาว ศิรินนา พลเจริญ หญิง บ้านทุ่งก้างย่าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว กันธิชา อยู่ยงสินธุ์ หญิง บ้านทุ่งก้างย่าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว จุรีพร จันทร์ประกอบ หญิง บ้านทุ่งก้างย่าง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว วิไล สุริยะวงษา หญิง บ้านทุ่งก้างย่าง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย สายัณห์ สินสอน ชาย บ้านทุ่งก้างย่าง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว พลิดา นาคเลื่อมใส หญิง บ้านทุ่งก้างย่าง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นาย วัชระ สถิตพงศ์พิพัฒน์ ชาย บ้านแก่งประลอม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ดนตรี
นางสาว สมจิตร์ ดวงดารา หญิง บ้านแก่งประลอม ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นาง สวาท ร่มเย็นใจ หญิง บ้านแก่งประลอม ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นางสาว สุลัดดา อุดมพวก หญิง บ้านแก่งประลอม ครู ชำนาญการ รัฐประศาสนศาสตร์
นางสาว จามจุรี ทองดี หญิง บ้านแก่งประลอม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย มิ้น เกิดนุ่ม ชาย บ้านแก่งประลอม นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว เอื้องผา โรจน์บุญถึง หญิง บ้านแก่งประลอม ครูธุรการ ปฏิบัติงาน เทคโนโลยีทางการศึกษา
นาย เฉลา เฉยราช ชาย บ้านแก่งประลอม ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นาย สมพาน ระวังรัมย์ ชาย บ้านหาดงิ้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว อรุณี เบญจชาด หญิง บ้านหาดงิ้ว ครู ชำนาญการพิเศษ สหกรณ์
นางสาว พรนิภา เจริญรัตน์ หญิง บ้านหาดงิ้ว ครู ชำนาญการ ภาษาอังกฤษ
นาง มาลา ห้าวเจริญ หญิง บ้านหาดงิ้ว ครู ชำนาญการพิเศษ คหกรรมศาสตร์
นางสาว ประทุมมาศ อุบลบาน หญิง บ้านหาดงิ้ว ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นางสาว ศุภัชญา วิเชียรรัตน์ หญิง บ้านหาดงิ้ว ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาว วินนตา บูชาทิม หญิง บ้านหาดงิ้ว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ
นางสาว อัจฉราพร อะทะวงศ์ หญิง บ้านหาดงิ้ว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาง พรลภัส ศรีสังวร หญิง บ้านหาดงิ้ว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาง ชนิสรา อังคตรีรัตน์ หญิง บ้านหาดงิ้ว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว บุษบา หอมกลิ่น หญิง บ้านหาดงิ้ว ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว พันทิวา งามขำ หญิง บ้านหาดงิ้ว ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ รัฐประศาสนศาสตร์
นางสาว สมใจ พวงทอง หญิง บ้านหาดงิ้ว ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นาย ณัฐพงศ์ แสนสุข ชาย บ้านหาดงิ้ว นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาง สุกัญญา ฉิมรวย หญิง บ้านพุเตย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง กัญญภา วิหควัชรา หญิง บ้านพุเตย ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นางสาว กาญจนา บัวเบา หญิง บ้านพุเตย ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว ภัทรชนก มั่นคง หญิง บ้านพุเตย ครู ชำนาญการ ปฐมวัย
นางสาว อุษา จันทร์ลิลา หญิง บ้านพุเตย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว เสาวนีย์ ป้องกัน หญิง บ้านพุเตย ครูผู้ช่วย ไม่มี