ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

ข้อมูลครู และบุคลกรทางศึกษา

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ Name ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภท รูปภาพ
นาย ชำนาญ เลิศวิชัย ชาย อนุบาลทองผาภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาง อรวรรณ ธีรวงษ์ไพบูลย์ หญิง อนุบาลทองผาภูมิ ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาง วันดี เรืองบุญ หญิง อนุบาลทองผาภูมิ ครู ชำนาญการพิเศษ -
นาง ละอองดาว อ่อนยิ้ม หญิง อนุบาลทองผาภูมิ ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ศิริมา นีละเสถียร หญิง อนุบาลทองผาภูมิ ครู ชำนาญการ สุขศึกษา พลศึกษา
นาง มิ่งขวัญ กัณหา หญิง อนุบาลทองผาภูมิ ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา
นาง ชม้าย ชูวงษ์วิชช หญิง อนุบาลทองผาภูมิ ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง นวลจันทร์ ธารทะเลทอง หญิง อนุบาลทองผาภูมิ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว พิชญาดา คำชมภู หญิง อนุบาลทองผาภูมิ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาง ลอองฝน พลอยประภา หญิง อนุบาลทองผาภูมิ ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
ว่าที่ร้อยตรี ลำไพร อ่อนมณี ชาย อนุบาลทองผาภูมิ ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว อรุโณทัย ทรัพย์วารี หญิง อนุบาลทองผาภูมิ ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาย พิชัย แสวงทรัพย์ ชาย อนุบาลทองผาภูมิ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย กสิพล แซ่ลี ชาย อนุบาลทองผาภูมิ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย อนุกูล จ๊อกจ๋อง ชาย อนุบาลทองผาภูมิ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว พลอยพัชชา จิรารัตน์ไกรเดช หญิง อนุบาลทองผาภูมิ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว นวภัทร ปิโย หญิง อนุบาลทองผาภูมิ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาว พรรษา กุลชา หญิง อนุบาลทองผาภูมิ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว อรวรรณ เทียมจันทร์ หญิง อนุบาลทองผาภูมิ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย กิตติพัทธ์ จงจินากูล ชาย อนุบาลทองผาภูมิ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาว อภิชญา สังขจันทร์ หญิง อนุบาลทองผาภูมิ ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาง จิราพร ศรีกระภา หญิง อนุบาลทองผาภูมิ ครู ชำนาญการ -
นางสาว ณัชปภา นิธิศไชยชาญ หญิง อนุบาลทองผาภูมิ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาว รุจิรา ฟูวณิชย์สกุล หญิง อนุบาลทองผาภูมิ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว อารีย์ ตาคำ หญิง อนุบาลทองผาภูมิ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว น้ำเพชร มั่นคง หญิง อนุบาลทองผาภูมิ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ไพบูลย์ หนูดี ชาย อนุบาลทองผาภูมิ ช่างปูนชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว กชพร ชนะชัย หญิง อนุบาลทองผาภูมิ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ดุจเดือน เจริญสุข หญิง อนุบาลทองผาภูมิ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ขนิษฐา นรภัย หญิง อนุบาลทองผาภูมิ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว กัญชลิกา มหาวงศ์ หญิง อนุบาลทองผาภูมิ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย บุญช่วย ทองผาภูมิชัชวาล ชาย อนุบาลทองผาภูมิ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง พัชรา ดีหล้า หญิง วัดปรังกาสี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นางสาว ธิดารัตน์ กุณพรม หญิง วัดปรังกาสี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง พรพรรณ โชติพิเชฐ หญิง วัดปรังกาสี ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นาง สุนันท์ ชัชวาลย์ หญิง วัดปรังกาสี ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาย บัญทูล โชติพิเชฐ ชาย วัดปรังกาสี ครู ชำนาญการ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาย สามารถ อ่วมมีเพียร ชาย วัดปรังกาสี ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นางสาว สเมธัส ศรีชื่นอารมย์ หญิง วัดปรังกาสี ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นาย ยงยุทธ หงษ์สุพรรณ ชาย วัดปรังกาสี ครู ชำนาญการ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาว วริศยา ภูติกาญจน์ หญิง วัดปรังกาสี ครู ชำนาญการ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาว วิวรรณศา สมบุญดี หญิง วัดปรังกาสี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว ไพลิน แก้วสาแสน หญิง วัดปรังกาสี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว สิตรา ศรีเหรา หญิง วัดปรังกาสี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ทัณฑิกา จักรอินทร์ หญิง วัดปรังกาสี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว อนุทัย คงจุล หญิง วัดปรังกาสี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ดาวรัชดา วงษ์เอก หญิง วัดปรังกาสี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาง เกสรี ธนศักดิ์ศิริ หญิง วัดปรังกาสี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย กอศิลป์ เฉิดฉันท์พิพัฒน์ ชาย วัดปรังกาสี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว สุจิตรา อนันต์ธนถาวร หญิง วัดปรังกาสี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย ทรงวุฒิ รอดภัย ชาย วัดปรังกาสี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย ชัยนาถ สายบัว ชาย วัดปรังกาสี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย อธิพรรณ เทพวงษ์ ชาย วัดปรังกาสี ครู ชำนาญการ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาว จิตรลดา ปิ่นเกล้า หญิง วัดปรังกาสี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ณัฐญา สุทธิรักษ์ หญิง วัดปรังกาสี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว พรพรรณ ผิวเผือด หญิง วัดปรังกาสี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาง รวีภัทร์ พิมพ์เลิศ หญิง วัดปรังกาสี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ศิรินธร จันทร์โอ หญิง วัดปรังกาสี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย เริงชัย ถาวรพยัคฆ์ ชาย วัดปรังกาสี ครู ชำนาญการ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว วนิดา ศรีนวล หญิง วัดปรังกาสี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง ชนรดา ชัยมงคล หญิง วัดปรังกาสี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว สมกมล ลาภบริสุทธิศักดิ์ หญิง วัดปรังกาสี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย อนันต์ สมมะณะ ชาย วัดปรังกาสี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว อังศนา กัลยาณธรรมกุล หญิง วัดปรังกาสี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาง ภัคศรัณย์ มิตรอารีย์ หญิง วัดปรังกาสี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาง สมพิศ ธารแม้น หญิง วัดปรังกาสี ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นางสาว ปนัดดา พึ่งกุล หญิง วัดปรังกาสี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย นจรส ศิริขรรแสง ชาย วัดปรังกาสี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว ธิราพร ประทุมเทือง หญิง วัดปรังกาสี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว สุกัญญา น้อยปานะ หญิง วัดปรังกาสี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาย วีรีสร์ วงตาแพง ชาย วัดปรังกาสี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย กมลชัย อ่อนตาผา ชาย วัดปรังกาสี ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย สรศักดิ์ จันทร์โอ ชาย วัดปรังกาสี ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาง ดวงฤทัย เมืองวงศ์ หญิง วัดปรังกาสี ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง ใบเตย ถาวรพยัคฆ์ หญิง วัดปรังกาสี ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ไพศาล บุญอิ่ม ชาย วัดปรังกาสี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว สุธิษา สุขเลี้ยง หญิง วัดปรังกาสี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาง เกศฤทัย คำษร หญิง บ้านจันเดย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ -
นาย ทินกร วิเชียรรัตนพงษ์ ชาย บ้านจันเดย์ ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา
นาย อดิศร คชินทร ชาย บ้านจันเดย์ ครู ชำนาญการ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาง กุณฑีรา ดอกแก้ว หญิง บ้านจันเดย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว ลัดดาวัลย์ ทวีทา หญิง บ้านจันเดย์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว วรัชยา อินเป็ง หญิง บ้านจันเดย์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว สุรัตน์ ภาคภูมิ หญิง บ้านจันเดย์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว นงคราญ พรมชัย หญิง บ้านจันเดย์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
ว่าที่ ร.ต. ศิริชัย ประเสริฐกุล ชาย บ้านจันเดย์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว ศิราณี ขันสิงห์ หญิง บ้านจันเดย์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาว สมฤทัย ชื่นตา หญิง บ้านจันเดย์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาง รพีพรรรณ นกดำ หญิง บ้านจันเดย์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ฝรั่ง ผาภูมิเศวต ชาย บ้านจันเดย์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว รัตติกาล สีเหลือง หญิง บ้านจันเดย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ฐิติกา ปาปะเค หญิง บ้านจันเดย์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย ประพัศร์ โพธิ์ทอง ชาย บ้านเสาหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นางสาว นิศารัตน์ วังแก้ว หญิง บ้านเสาหงษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาง สุวิมล อ่อนสนิท หญิง บ้านเสาหงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ -
นาง วรรณภา ถนอมวงษ์ หญิง บ้านเสาหงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง พิมพ์นภัส พาวันดี หญิง บ้านเสาหงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาย เอกชัย ธีรวงษ์ไพบูลย์ ชาย บ้านเสาหงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาย ปฐมพร อุทุมพิรัตน์ ชาย บ้านเสาหงษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาว สิตาพร จันทร์นนท์ หญิง บ้านเสาหงษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว จันทิมา ทนเถื่อน หญิง บ้านเสาหงษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาง นภาพร โอะหมิโฉะเปอฮ์ หญิง บ้านเสาหงษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ณัฏฐกิตติ์ เล่าทรัพย์ หญิง บ้านเสาหงษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ศิวาพร อินทร์มณี หญิง บ้านเสาหงษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ปิยะกาญจน์ คูหา ชาย บ้านเสาหงษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย ชาญชัย ผสมดี ชาย บ้านเสาหงษ์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว วิรัตน์ดา กะตะศิลา หญิง บ้านเสาหงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ชูศักดิ์ ธารทะเลทอง ชาย บ้านอูล่อง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาง สุจิตรา มีราศรี หญิง บ้านอูล่อง ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาง นฤมล บุญพิมพ์ หญิง บ้านอูล่อง ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง พเยาว์ จันทร์แจ้ง หญิง บ้านอูล่อง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย อัมรินทร์ ชื่นตา ชาย บ้านอูล่อง ครู ชำนาญการ สุขศึกษา พลศึกษา
นาง ทวารัตน์ สุริยา หญิง บ้านอูล่อง ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาง วารุณี พรมฝ้าย หญิง บ้านอูล่อง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ชนิดาภา เทพทองคำ หญิง บ้านอูล่อง ครู ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว นภศร ใจตรง หญิง บ้านอูล่อง ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นางสาว สุภัคษร ขำจริง หญิง บ้านอูล่อง ครู ชำนาญการ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาว อริสรา ชัยชนะ หญิง บ้านอูล่อง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว อิตฉยา ทองขลิบ หญิง บ้านอูล่อง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ปิยะนันท์ จันยุทา หญิง บ้านอูล่อง ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว สุพัสตรา โนนด้วง หญิง บ้านอูล่อง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว แสงจันทร์ จรบำรุง หญิง บ้านอูล่อง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ราตรี จั่นพิมล หญิง บ้านอูล่อง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ณิชากร ขำสุนทร หญิง บ้านอูล่อง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว รัชนี สารทอง หญิง บ้านอูล่อง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาว เจนจิรา คำดี หญิง บ้านอูล่อง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ทัศนีย์ วันเพ็ญ หญิง บ้านอูล่อง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ชัชฎาภรณ์ ยุบลเลิศ หญิง บ้านอูล่อง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย ชนะ แสนสุข ชาย บ้านอูล่อง ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว วิชชา วราพิชญาการ หญิง บ้านอูล่อง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุพัตรา เสาแก้ว หญิง บ้านอูล่อง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว สุพัตรา โตสุริยวงศ์ หญิง บ้านอูล่อง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย นพดล ไกรสังข์ ชาย บ้านอูล่อง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ศราวุฒิ วงษ์เอก ชาย บ้านหินแหลม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง มลทิรา คล้ายคลึง หญิง บ้านหินแหลม ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาย ตุลารัตน์ มุ่ยเผือก ชาย บ้านหินแหลม ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว กนิษฐา เปรมปรีชาญาณ หญิง บ้านหินแหลม ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว สกุลรัตน์ ยงอยู่ หญิง บ้านหินแหลม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย สำราญ รักษาสัตย์ ชาย บ้านหินแหลม ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาย ปิยะ ทองคำขาว ชาย บ้านหินแหลม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว ลภัสรดา ชินวงษ์เกตุ หญิง บ้านหินแหลม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว อำไพ บุญจันทร์ หญิง บ้านหินแหลม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาว สุพัตรา เจนธัญกรรม หญิง บ้านหินแหลม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว วรรณรุณี ฆารกุล หญิง บ้านหินแหลม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว ศุภรัตน์ กระต่าย หญิง บ้านหินแหลม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว สมปอง จันทา หญิง บ้านหินแหลม ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว วิพรรณ ยาทองคำ หญิง บ้านหินแหลม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย โดม แผนสมบูรณ์ ชาย บ้านดินโส ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาง รัชนิดา นิลมณี หญิง บ้านดินโส ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา พลศึกษา
นาย อัครเดช สาราโรจน์ ชาย บ้านดินโส ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง รังสินี โยธาธิติกุล หญิง บ้านดินโส ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ศุภิสราย์ มั่นคง หญิง บ้านดินโส ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาง สิริพร อนุสรพรพงศ์ หญิง บ้านดินโส ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว นติพร พิกุลทอง หญิง บ้านดินโส ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว จิตติมา กล่อมจิต หญิง บ้านดินโส ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
ว่าที่ร้อยตรีหญิง อารีรัตน์ ปานเปีย หญิง บ้านดินโส ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว เขมจิรา หว่านพืช หญิง บ้านดินโส ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาง เสาวลักษณ์ แก้วม่วง หญิง บ้านดินโส ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ภานุพงษ์ ทองสงัด ชาย บ้านดินโส ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาง อาทิตยา ปินต๊ะ หญิง บ้านดินโส ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว สายทิพย์ สิทธิโสภณ หญิง บ้านดินโส ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาย ปิติ แสงทอง ชาย บ้านดินโส ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว อรทัย พิมพ์ใจใส หญิง บ้านดินโส ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว สาวิตรี พุทธนาวงค์ หญิง บ้านดินโส ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย เจนวิทย์ กรองแก้ว ชาย บ้านดินโส ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย นฤสิทธิ์ ตันสุวรรณ ชาย บ้านดินโส ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว นันทิกานต์ ปานจรูญรัตน์ หญิง บ้านดินโส ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย สำราญชัย กูฏโสม ชาย บ้านดินโส ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ขนิษฐา จรวงษ์ หญิง บ้านดินโส ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย ภาณุวัตร นาวาทอง ชาย บ้านดินโส ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย อุทัย เสาแก้ว ชาย บ้านดินโส ช่างปูนชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว กฤษณา แผนสมบูรณ์ หญิง บ้านดินโส ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว วันนภา ศิริธรรม หญิง บ้านดินโส ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว สายฝน สาคร หญิง บ้านดินโส ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย วรกิตต์ ลักษณุกิจ ชาย บ้านดินโส ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาว สุวนันธ์ ทองคำ หญิง บ้านดินโส เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ปฏิภาณ ชัยศรีรัมย์ ชาย บ้านป่าไม้สะพานลาว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย สุวินัย พลีเพื่อชาติ ชาย บ้านป่าไม้สะพานลาว ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ -
นางสาว ขวัญชนก เพ่งพินิจ หญิง บ้านป่าไม้สะพานลาว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว เพ็ชรรัตน์ คงไวย หญิง บ้านป่าไม้สะพานลาว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว สุนทรีย์ อ่วมปราณี หญิง บ้านป่าไม้สะพานลาว ครู ชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาง สุรินทร์ อ่วมเจริญ หญิง บ้านป่าไม้สะพานลาว ครู ชำนาญการ -
นางสาว พิรุณ เสลานนท์ หญิง บ้านป่าไม้สะพานลาว ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว สุพาณี วงศ์เสนา หญิง บ้านป่าไม้สะพานลาว ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นางสาว มะปราง อ่ำเย็น หญิง บ้านป่าไม้สะพานลาว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย ประพจน์ อินโท ชาย บ้านป่าไม้สะพานลาว นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย สมพล คชินทร ชาย บ้านป่าไม้สะพานลาว ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาย สุรเดช มีนาง ชาย บ้านป่าไม้สะพานลาว ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาย สันติ แสงชมภู ชาย บ้านป่าไม้สะพานลาว ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ชัชชารี ปานเรือง หญิง บ้านป่าไม้สะพานลาว ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ครองภพ มณีวัณณ์ ชาย บ้านป่าไม้สะพานลาว เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ธีรวุฒิ กวางคีรี ชาย บ้านหินดาด ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา พลศึกษา
นาง พินาภรณ์ สมบัติดี หญิง บ้านหินดาด ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย เถลิงศักดิ์ ศรีแดงบุตร ชาย บ้านหินดาด ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา พลศึกษา
นาย อนุสรณ์ ผากาญจน์สกุล ชาย บ้านหินดาด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย นิติพงษ์ เรืองจ้อย ชาย บ้านหินดาด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว เกษมณี จันทะวงษ์ หญิง บ้านหินดาด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย จรัญ ชุมพล ชาย บ้านหินดาด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย จิรศักดิ์ มณีวรรณ์ ชาย บ้านหินดาด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาง กิ่งกาญจน์ ติณณารมย์ คูณดี หญิง บ้านหินดาด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาง นิรดา สุพรรนานนท์ หญิง บ้านหินดาด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว วาสนา พิริยวารีกุล หญิง บ้านหินดาด ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว สุกัญญา ทิพย์วรรณ หญิง บ้านหินดาด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ดวงตา ทองผาทัศนีย์ หญิง บ้านหินดาด ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง สุดารัตน์ ใจบุญ หญิง บ้านหินดาด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย นิล โชคสงวนทรัพย์ ชาย บ้านกุยแหย่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาง ปิยฉัตร ร่มโพธิ์ทอง หญิง บ้านกุยแหย่ ครู ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นาง ปราณีต สุขศรี หญิง บ้านกุยแหย่ ครู ชำนาญการ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาว มณี ฦาชา หญิง บ้านกุยแหย่ ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว กมลวรรณ พุ่มพฤกษี หญิง บ้านกุยแหย่ ครู ชำนาญการ -
นางสาว วิไลพร สมบัติภูธร หญิง บ้านกุยแหย่ ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาว สุมาลี อินทราพงษ์ หญิง บ้านกุยแหย่ ครู ชำนาญการพิเศษ -
นางสาว วิไล ไม้ทองงาม หญิง บ้านกุยแหย่ ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาง อรพา คล้ายลอย หญิง บ้านกุยแหย่ ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ชุติมนต์ กาญจนมณีรมย์ หญิง บ้านกุยแหย่ ครู ชำนาญการ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาย พาริส ไชยมงคล ชาย บ้านกุยแหย่ ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาว อัมภาพร โพธิ์แดง หญิง บ้านกุยแหย่ ครู ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว แสงเดือน จรบำรุง หญิง บ้านกุยแหย่ ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาง มาลี พูลสวัสดิ์ หญิง บ้านกุยแหย่ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาย วัชระ บัวพนัส ชาย บ้านกุยแหย่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย คงพันธ์ พรมจีน ชาย บ้านกุยแหย่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาว จันทนา หงวนบุญมาก หญิง บ้านกุยแหย่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว จีรวรรณ พงศ์นภากาญจน์ หญิง บ้านกุยแหย่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย ธรรมรัตน์ บุปผาชาติ ชาย บ้านกุยแหย่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว สาวรีย์ แสนสมใจ หญิง บ้านกุยแหย่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว ขนิษฐา เพียรทอง หญิง บ้านกุยแหย่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย อุดมศักดิ์ สวัสดิ์ธรรม ชาย บ้านกุยแหย่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาว ศิริวรรณ อินโต หญิง บ้านกุยแหย่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาว สกายดาว จงเจริญ หญิง บ้านกุยแหย่ ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาย นิมิต จันทุดม ชาย บ้านกุยแหย่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว คณิศร เพียรพร้อม หญิง บ้านกุยแหย่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว อรอุมา ภู่สุวรรณ หญิง บ้านกุยแหย่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย ธนโชติ เจริญเกตุ ชาย บ้านกุยแหย่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว สุพัชตรา ขวัญน้อย หญิง บ้านกุยแหย่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาง วรัญญา เชื้อชูชาติ หญิง บ้านกุยแหย่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย คมกริช สมศรี ชาย บ้านกุยแหย่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นาย อิชณน์กร เซ่งเข็ม ชาย บ้านกุยแหย่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว สุริสา ผ่องใส หญิง บ้านกุยแหย่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว สุรีย์วัลย์ ไวยิ่งยุทธ์ หญิง บ้านกุยแหย่ ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาว สลิล สุขศรี หญิง บ้านกุยแหย่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว ชุติมาพร ศรีหงษ์ หญิง บ้านกุยแหย่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว สาวิตรี ตันกิตติมงคล หญิง บ้านกุยแหย่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว กาญจนา บุญพา หญิง บ้านกุยแหย่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง วาสนา หิรัญ หญิง บ้านกุยแหย่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว ดวงใจ สีคำ หญิง บ้านกุยแหย่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว จิราภรณ์ ประชุมแดง หญิง บ้านกุยแหย่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ชุรีพร พันธุ์สุวรรณ หญิง บ้านกุยแหย่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ณมาดา แก้ววิชิต หญิง บ้านกุยแหย่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว กนกภรณ์ พุ่มพิพักษ์ หญิง บ้านกุยแหย่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว มยุรีย์ บุญพิทักษ์ หญิง บ้านกุยแหย่ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง ยุพิน ปากะยะวงษ์ หญิง บ้านกุยแหย่ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ประสงค์ วิชาไพบูลย์ ชาย บ้านกุยแหย่ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ละมูล บูชากุล ชาย วัดหินดาด ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาง ธัญญธร แจ่มสว่าง หญิง วัดหินดาด ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาง อรุณ สระทองแดง หญิง วัดหินดาด ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว วรรณวิสา สุวรรณทิพย์ หญิง วัดหินดาด ครู ชำนาญการพิเศษ -
นาง ศรัณย์ภัทร บัวรับพร หญิง วัดหินดาด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ประทีป ดวงเพียอ้ม ชาย วัดหินดาด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว นันท์นภัสร์ จันทร หญิง วัดหินดาด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว เพ็ญศิริ ไทยลา หญิง วัดหินดาด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย ปกรณ์ ศรีดวม ชาย วัดหินดาด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย ธรรมธร กองเงิน ชาย วัดหินดาด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาว สุพาภร เสาว์ราช หญิง วัดหินดาด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย จันทุน ผ่อง ชาย วัดหินดาด ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ชนกพร ทวีมาก หญิง วัดหินดาด เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว พรทิมา อภัยรัตน์ หญิง วัดหินดาด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย อุดร เนตรสน ชาย วัดหินดาด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย กัมปนาท ด้วงสงค์ ชาย บ้านลิ่นถิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาง ปริษา ดวงเพียอ้ม หญิง บ้านลิ่นถิ่น ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาง นพมาศ ดาฤทธิ์ หญิง บ้านลิ่นถิ่น ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาง จรูญ ประสพดี หญิง บ้านลิ่นถิ่น ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว สุพัชสิริ มูลแก้ว หญิง บ้านลิ่นถิ่น ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาง นงค์นุช เหลืองประมวล หญิง บ้านลิ่นถิ่น ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
ว่าที่ร้อยตรีหญิง วันเพ็ญ แผนสมบูรณ์ หญิง บ้านลิ่นถิ่น ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว อรอุมา สุนธนนท์ หญิง บ้านลิ่นถิ่น ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว อโนทัย คำอาจ หญิง บ้านลิ่นถิ่น ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาย วิษณุ ชุมรัมย์ ชาย บ้านลิ่นถิ่น ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว วรรณภา ดีเจริญ หญิง บ้านลิ่นถิ่น ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ภูริทัต แย้มกล่ำ ชาย บ้านลิ่นถิ่น ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา
นาย เอกพล หล้าแหล่ง ชาย บ้านลิ่นถิ่น ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นาง มินตรา ละออเอี่ยม หญิง บ้านลิ่นถิ่น ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว ปนิดา ทองผาโศภา หญิง บ้านลิ่นถิ่น ครู ชำนาญการ -
นางสาว พรนภา วันนา หญิง บ้านลิ่นถิ่น ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว สุภัคธีรา หงษ์โต หญิง บ้านลิ่นถิ่น ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
ว่าที่ ร.ต. จตุพล อยู่เพ็ชร ชาย บ้านลิ่นถิ่น ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย พีรพงศ์ ตันยาลักษณ์ ชาย บ้านลิ่นถิ่น ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาย สมบูรณ์ นวลหงษ์ ชาย บ้านลิ่นถิ่น ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย สมภพ เหลืองประมวล ชาย บ้านลิ่นถิ่น ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาว สุกัญญา ก้านเหลือง หญิง บ้านลิ่นถิ่น ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว นลินี เสงี่ยมพันธ์ หญิง บ้านลิ่นถิ่น ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย กิตติพงษ์ แสนพงษ์ ชาย บ้านนามกุย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ -
นาย พยนต์ สุขเกษม ชาย บ้านนามกุย ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว สุนิศา ตุ่มศรียา หญิง บ้านนามกุย ครู ชำนาญการ -
นางสาว นริศษา อินต๊ะนา หญิง บ้านนามกุย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว อภิรนันท์ เอี่ยมน้อย หญิง บ้านนามกุย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว มินตรา ใสดี หญิง บ้านนามกุย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว รัตนาภรณ์ ขำอวยชัย หญิง บ้านนามกุย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว นัฐฑิญา วงศ์ระพี หญิง บ้านนามกุย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย มนัส วรรณะ ชาย บ้านนามกุย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว พัตราภรณ์ สืบหยิ่ว หญิง บ้านนามกุย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว นิพาภร ใคร่ครวญ หญิง บ้านนามกุย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว วรรณภา มัญยะหงษ์ หญิง บ้านนามกุย ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว อัญชลา แซ่ตัน หญิง บ้านนามกุย ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว กรวิกา เพชรสวี หญิง บ้านนามกุย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ชูชาติ อินทร์บัวทอง ชาย บ้านนามกุย นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว กัญญาภัค อยู่อุย หญิง บ้านหนองเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นางสาว บุปผา ทองผาโศภา หญิง บ้านหนองเจริญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย คมสรร วิเศษสิงห์ ชาย บ้านหนองเจริญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นาง มาลี โชติชัย หญิง บ้านหนองเจริญ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาว ทัศนีย์ นาคน้อย หญิง บ้านหนองเจริญ ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาว อัญฉลี ทองดี หญิง บ้านหนองเจริญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย อบ เหลืองอร่าม ชาย บ้านหนองเจริญ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาว กัญญาพัชร สุขเกษม หญิง บ้านหนองเจริญ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง ศรสวรรค์ ไพรัชพงษ์ หญิง บ้านหนองเจริญ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย อำนวย บัวขาว ชาย บ้านหนองเจริญ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง จันสุดา บุตรดี หญิง บ้านหนองเจริญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว พัชรรินทร์ ทะสม หญิง บ้านวังผาตาด ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นางสาว สมจิต คำเพ็ง หญิง บ้านวังผาตาด ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว อำไพ ทองสอน หญิง บ้านวังผาตาด ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว สุธาสินี คัยนันทน์ หญิง บ้านวังผาตาด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว ปัทมพร มั่งกูล หญิง บ้านวังผาตาด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว พลอยวาริน สิบหมื่นเปี่ยม หญิง บ้านวังผาตาด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว สุภัทรา จันทร์แจ่มใย หญิง บ้านวังผาตาด ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ภัทราภรณ์ เพชรัตน์ หญิง บ้านวังผาตาด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว สุนันทา ชะนะมี หญิง บ้านวังผาตาด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว วิริยา กัลยาไสย หญิง บ้านวังผาตาด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว กุลจิรัฏฐ์ บัวบุญ หญิง บ้านวังผาตาด ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว รศรินทร์ ทิมแก้ว หญิง บ้านวังผาตาด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย องอาจ เดชสาร ชาย บ้านวังผาตาด ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ณรงค์ศักดิ์ พรมเสนา ชาย บ้านวังผาตาด ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ศิรินารถ ฟักบางยุง หญิง บ้านวังผาตาด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง วัณทิพย์ภรณ์ ขาวผ่อง หญิง บ้านดงโคร่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาย สุภาพ ใจพรมเมือง ชาย บ้านดงโคร่ง ครู ชำนาญการ สุขศึกษา พลศึกษา
นาง บรรณพร แหลงคำ หญิง บ้านดงโคร่ง ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาง นลัทพร พูลทิพยานนท์ หญิง บ้านดงโคร่ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว กาญจณา ขุนบรรจง หญิง บ้านดงโคร่ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว สิริลักษณ์ แสวงสุข หญิง บ้านดงโคร่ง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย สุดใจ ปรีชากุล ชาย บ้านดงโคร่ง ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว เสาวลักษณ์ บุญยรัตพันธ์ หญิง บ้านดงโคร่ง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาว อุษา ทันใจชน หญิง บ้านดงโคร่ง ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย เชิดพงศ์ ภูติกาญจน์ ชาย บ้านดงโคร่ง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง มยุรี คุณเวียง หญิง บ้านดงโคร่ง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ทรงชัย บัวขาว ชาย บ้านไร่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว วัชรินทร์ วรรณดิษฐ หญิง บ้านไร่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย บุญช่วย พันธุชาติ ชาย บ้านไร่ ครู ชำนาญการ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาว ประทุม อินทจักร หญิง บ้านไร่ ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ศิริพร ลือจินดา หญิง บ้านไร่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาว เทียมแข อินต๊ะ หญิง บ้านไร่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว ปิยาพัชร เสนาพิทักษ์ หญิง บ้านไร่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว วรรณพร คงกระพันธ์ หญิง บ้านไร่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย บัณฑิต จำปาทอง ชาย บ้านไร่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว รัตนาพร สิงขรณ์ หญิง บ้านไร่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย นิรันดร์ แสงดา ชาย บ้านไร่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว วัลภา แพงแก้ว หญิง บ้านไร่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว สรารัตน์ มูลนิคม หญิง บ้านไร่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว ลาวัลย์ อิศรภักดี หญิง บ้านไร่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
ว่าที่ ร.ต.หญิง วลัยลักษณ์ ทัดพิทักษ์ หญิง บ้านไร่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว รุจิรา จันทหงศ์ หญิง บ้านไร่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย ศรีเพชร แซ่ตัน ชาย บ้านไร่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาว ทัศนียา เจนดง หญิง บ้านไร่ ครู ชำนาญการ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาย ดนุพล ผาภูมิเศวต ชาย บ้านไร่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว สายใจ เดชจีน หญิง บ้านไร่ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาว จิราวรรณ มีทา หญิง บ้านไร่ ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง พรทิพย์ เจียงวงค์ หญิง บ้านไร่ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย สมพงษ์ พรมวิหาร ชาย บ้านไร่ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว นุชจรี อย่างคอย หญิง บ้านไร่ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาว อรทัย แซ่สัว หญิง บ้านไร่ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง วันนา ยงธุวพรสกุล หญิง บ้านไร่ ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว อรพันธ์ ถิ่นธารใสเย็น หญิง บ้านไร่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว กนกดาว มีทา หญิง บ้านประจําไม้ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว สุวพิชญ์ ประยูร หญิง บ้านประจําไม้ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว สิริพร สิทธิโชติ หญิง บ้านประจําไม้ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว เมราณี ดอกบัว หญิง บ้านประจําไม้ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว สร้อยสน บุญคงบ้าน หญิง บ้านประจําไม้ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว พัชราภรณ์ ทองสกุลพันธ์ หญิง บ้านประจําไม้ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย ภิรมย์ จันทร์โนติ๊บ ชาย บ้านประจําไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาง อัญชรี รอดพูล หญิง บ้านประจําไม้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว กนกรัตน์ เสมทับ หญิง บ้านประจําไม้ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาว จันทร์แรม ถิ่นแสนไกล หญิง บ้านประจําไม้ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย กีรติ ทองประดิษฐ์ ชาย บ้านประจําไม้ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาว กมลปารย์ แสงแก้ว หญิง บ้านประจําไม้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย กฤษฎิ์ฉันทัช ปิยวรรณหงส์ ชาย บ้านประจําไม้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว อภิสุภางค์ จรูญจิตรวีร์ หญิง บ้านประจําไม้ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย รังสรรค์ สายมี ชาย บ้านห้วยเขย่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ -
นางสาว บุญรี วุฒิธรรมฐาน หญิง บ้านห้วยเขย่ง ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาง พณาวัลย์ บุญยปรรณานนท์ หญิง บ้านห้วยเขย่ง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว เมวิกา เพ็งพึ่งแก้ว หญิง บ้านห้วยเขย่ง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว ทัศนีย์ ทองนาค หญิง บ้านห้วยเขย่ง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ประภาภรณ์ สุขเสน หญิง บ้านห้วยเขย่ง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง ธนาวดี ว่องไว หญิง บ้านห้วยเขย่ง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง น้ำจิต อินทรคง หญิง บ้านห้วยเขย่ง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ปฐม แหนกลาง ชาย บ้านปากลําปิล็อก ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาย อรรถนพ ชูศรี ชาย บ้านปากลําปิล็อก ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาว วิศนี สมบัติยานุชิต หญิง บ้านปากลําปิล็อก ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นาง ศุภิสรา จารุมา หญิง บ้านปากลําปิล็อก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ชิตพล แก้วมณี ชาย บ้านปากลําปิล็อก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ธัญญาภัทร์ อินทร์ปัญญา หญิง บ้านปากลําปิล็อก ครู ชำนาญการ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาว พิมพ์ผกา โพธิจันทร์ หญิง บ้านปากลําปิล็อก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว ดวงกมล ราชการดี หญิง บ้านปากลําปิล็อก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง อินทิรา อินนามเพ็ง หญิง บ้านปากลําปิล็อก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว กฤติยา สุริวงษ์ หญิง บ้านปากลําปิล็อก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว สายฝน เก่งกล้า หญิง บ้านปากลําปิล็อก ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย บุญถิน ลือจินดา ชาย บ้านปากลําปิล็อก ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง วันเพ็ญ โชคศรีเจริญ หญิง บ้านปากลําปิล็อก ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ปิยะ แหนกลาง ชาย บ้านปากลําปิล็อก ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว สุภาพร โสภาจร หญิง บ้านปากลําปิล็อก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว กนกพร ชินนอก หญิง บ้านท่ามะเดื่อ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย เกียรติพงษ์ สุขเพิ่ม ชาย บ้านท่ามะเดื่อ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
ว่าที่ ร.ต.หญิง ศิริพร มากเกิด หญิง บ้านท่ามะเดื่อ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง อารีย์ กัลวงษ์ หญิง บ้านท่ามะเดื่อ ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาง สุรินทร แร่เพชร หญิง บ้านท่ามะเดื่อ ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ดวงกมล สุริยะวงษา หญิง บ้านท่ามะเดื่อ ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว รัตนาพร วนาพิทักษ์กุล หญิง บ้านท่ามะเดื่อ ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว รัตนา สีชมไชย หญิง บ้านท่ามะเดื่อ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ขวัญเรือน ล้ำเลิศ หญิง บ้านท่ามะเดื่อ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว จันศรี นาสวนสุจิตร หญิง บ้านท่ามะเดื่อ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย เสถียร สุริวงษ์ ชาย บ้านท่ามะเดื่อ ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย จิรวัฒน์ เจริญสุข ชาย บ้านท่ามะเดื่อ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาง นิภา ทะแยง หญิง บ้านท่ามะเดื่อ ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาว จิตราภรณ์ โฉมงาม หญิง บ้านท่ามะเดื่อ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาง ปรียารัตน์ ดาวัย หญิง บ้านท่ามะเดื่อ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ภูวรินทร์ จาริยกันทะวงค์ หญิง บ้านท่ามะเดื่อ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ -
นางสาว สราพร เจริญสุข หญิง เพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ -
นาง สาวิตรี อ่วมประเสริฐ หญิง เพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิ ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาย อภิพัฒน์ ลำใยขจี ชาย เพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิ ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว น้ำผึ้ง พรหมชนะ หญิง เพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
ว่าที่ ร.ต. โสฬส มาลัยวงศ์ ชาย เพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิ ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ยุฑามาศ วงษะ หญิง เพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย วริทธ์นานนท์ ขจิตศาตนันท์ ชาย เพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว กิตติมา ธรรมวิรักษ์ หญิง เพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิ ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว เบญจวรรณ พีระพันธ์ หญิง เพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย ธวัชชัย อาจมาก ชาย เพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ปาริฉัตร ศรีเมือง หญิง เพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว เครือฟ้า เครือคุณ หญิง เพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว หนูวาส มีนุ่น หญิง เพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ฐิติพงศ์ โบอ่องเจริญ ชาย เพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ธีรยุทธ วุฒิธรรมฐาน ชาย เพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง อังคณา วุฒิธรรมฐาน หญิง เพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ปัทมา ปิตุปกรณ์นุกูล หญิง เพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ชัยพร บุราณ ชาย เพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิ ผู้ช่วยครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย โสภณ เรืองบุญ ชาย สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาย วิทยา ใจมา ชาย สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นางสาว กมล สุขกุล หญิง สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาย ประยูร โสเก่าข่า ชาย สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาว ศิริพร ชัยสีหา หญิง สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว กมลรัตน์ ทองผากนก หญิง สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว มิณฑิญา วิเศษสิงห์ หญิง สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย บริวัตร มัชฌิมา ชาย สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาว ทับทิม ประทุมไข หญิง สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว น้ำเพชร จ้ายภักดี หญิง สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว ศศิธร ลิ้มแสงอุทัย หญิง สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาง สุภาศินีย์ ภูทัดดวง หญิง สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครู ชำนาญการ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาว รัตนาพร พาคูณ หญิง สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว ดรุณี ทองผาภูมิปรีดา หญิง สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ชนันญา เจนดง หญิง สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครู ชำนาญการ -
นาง นัฏฐิกา ชัยสา หญิง สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว นริศรา นวลมะ หญิง สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นาง กมนทรรศน์ จันทร์ชุ่ม หญิง สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย สุทธิพงษ์ ชัยสา ชาย สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว วรรณนิษา ฦาชา หญิง สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว วิภาดา ตาปะสี หญิง สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ธมนต์อร ทองยัง หญิง สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย ชาตรี มีคติธรรม ชาย สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นาย ชัชฤทธิ์ พุทธวงส์ ชาย สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว สาวิตรี ทองผาสีงาม หญิง สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว บุษกร ศรีมุกข์ หญิง สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว มณฑิรา ทองผาภูมิปฐวี หญิง สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาง ศิรินทิพย์ วรรณทอง หญิง สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาย คมกริช ทำรี ชาย สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาย วัฒนา วรรณโชติ ชาย สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย วิกรานต์ แก้วพารา ชาย สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว อนุสรา บุญยวง หญิง สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว อภิชาดา สร้อยแสง หญิง สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว หทัยชนก ศรียานา หญิง สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย กิจจา จันทร์สวยดี ชาย สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย ธนพล รุ่งแจ้ง ชาย สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว วีรยา เที่ยงธรรม หญิง สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย อรรถพงศ์ วงศ์วาฬ ชาย สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว สุพรรณี แทนเพชร หญิง สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาว รัตนา กล้าจริง หญิง สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว ปวริศา พวงแก้ว หญิง สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ยุวลี นามโนนเขวา หญิง สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย พิพัฒน์ ศรีเมฆ ชาย สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว พัตรนาวรรณ ไชยสิทธิ์ หญิง สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาว พรสวรรค์ ทองผานิธิ หญิง สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว อนงค์ ขาวนวล หญิง สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย ชาติชาย บุญมาก ชาย สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ดาวไสว ขุนทอง หญิง บ้านไร่ป้า ผู้อำนวยการโรงเรียน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว จรรยวรรธน์ เชิงผาสุวรรณ หญิง บ้านไร่ป้า ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ภัคจิรา บัวผัด หญิง บ้านไร่ป้า ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาย นรากรณ์ หิรัตพรม ชาย บ้านไร่ป้า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว สุดารัตน์ ล้นเหลือ หญิง บ้านไร่ป้า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาง พัชราภรณ์ วงศ์พนิตกุล หญิง บ้านไร่ป้า ครู ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว แสงเดือน แก้วสุข หญิง บ้านไร่ป้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว วรรณกร กลิ่นเกา หญิง บ้านไร่ป้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว กษมา แหนพันธุ์ หญิง บ้านไร่ป้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นาง มาลัย ประภากมล หญิง บ้านไร่ป้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาว นุชจรี บางโต หญิง บ้านไร่ป้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย บุญกว้าง ณ อุบล ชาย บ้านไร่ป้า นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ภาวิณี จันทร์โนติ๊บ หญิง บ้านไร่ป้า ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาว พรทิพย์ ทองผาภูมิปรีดา หญิง บ้านไร่ป้า เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย เสถียร ทองผาภูมิบวร ชาย บ้านไร่ป้า ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย ไพฑูรย์ จันทร์โอ ชาย คุรุสภา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ -
นางสาว รัศมี ธารเอี่ยม หญิง คุรุสภา ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาง กานติมา สีนวล หญิง คุรุสภา ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ศิริเพ็ญ ก้อนเมฆ หญิง คุรุสภา ครู ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นาย นฤชา กลิ่นหอม ชาย คุรุสภา ครู ชำนาญการ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว พรพิไล ชูใจ หญิง คุรุสภา ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว อุบลรัตน์ ไชยพัฒนศิลป์ หญิง คุรุสภา ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ณัฐธิดา ปานธรรม หญิง คุรุสภา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย ชาคริต ทรายทอง ชาย คุรุสภา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย เกียรติขจร อู่อรุณ ชาย คุรุสภา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว ลำดวน พ่าไขล่ หญิง คุรุสภา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ปรียาดา ดวงมาลา หญิง คุรุสภา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาย นิคม รัตโนภาพ ชาย คุรุสภา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว วราภรณ์ กำแพงทอง หญิง คุรุสภา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ปานหทัย วิเชียรบุตร หญิง คุรุสภา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย พูลศักดิ์ จุ้ยเจริญ ชาย บ้านเกริงกระเวีย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาง ปัญญาพร ขันทะมา หญิง บ้านเกริงกระเวีย ครู ชำนาญการ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาง ทับทิม มาสูงเนิน หญิง บ้านเกริงกระเวีย ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นาย สาธิต ศรีจันทร์ ชาย บ้านเกริงกระเวีย ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว มะยุรี ทองคำ หญิง บ้านเกริงกระเวีย ครู ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นาย ยอดชาย จันทร์สว่าง ชาย บ้านเกริงกระเวีย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาย ทรงธัย แก้วมะณีย์ ชาย บ้านเกริงกระเวีย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ศรันย์ภัทร พงษ์แขก หญิง บ้านเกริงกระเวีย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว รัตนาวดี บัวผัด หญิง บ้านเกริงกระเวีย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ปานฤทัย ทองผาไฉไล หญิง บ้านเกริงกระเวีย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว อังคณา อังชัญ หญิง บ้านเกริงกระเวีย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว จิตรา อ่ำกุล หญิง บ้านเกริงกระเวีย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว พนารัตน์ พิมพ์พัฒน หญิง บ้านเกริงกระเวีย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาว นิตยา นาสำแดง หญิง บ้านเกริงกระเวีย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว ขนิษฐา แซ่อึ๊ง หญิง บ้านเกริงกระเวีย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว อมราภรณ์ สืบบุก หญิง บ้านเกริงกระเวีย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว เพ็ญนภา ไทยปฐมพงษ์ หญิง บ้านเกริงกระเวีย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว กิติยา ศรีวิชัย หญิง บ้านเกริงกระเวีย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว กรรณ์ภิรมย์ สมรภูมิ หญิง บ้านเกริงกระเวีย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย ทศพร ดวงจันทร์ ชาย บ้านเกริงกระเวีย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาว อังคณา สังขสุวรรณา หญิง บ้านเกริงกระเวีย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว ชนกภรณ์ อุไรโคตร หญิง บ้านเกริงกระเวีย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย จิรวัฒน์ แทนเพ็ชร ชาย บ้านเกริงกระเวีย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาว มนต์ทิพย์ พลอยโพลงสุข หญิง บ้านเกริงกระเวีย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ญารินดา พิทักษ์หงษ์สา หญิง บ้านเกริงกระเวีย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว อาทิตยา ทินนิจวงค์ หญิง บ้านเกริงกระเวีย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย เอกรัตน์ จินดารัตน์ ชาย บ้านเกริงกระเวีย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว มยุรี ขวัญลอย หญิง บ้านเกริงกระเวีย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว ปราณี ต้นสมบูรณ์ หญิง บ้านเกริงกระเวีย ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ชลธิชา กฤษอ่อน หญิง บ้านเกริงกระเวีย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ฉันทนา หาสนาม หญิง บ้านเกริงกระเวีย ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว นิภาวรรณ คงคาแกล้วกล้า หญิง บ้านเกริงกระเวีย ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง ไพวรรณ นิมิตรเกาะ หญิง บ้านทุ่งเสือโทน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ -
นางสาว ฤทัย สีสงปราบ หญิง บ้านทุ่งเสือโทน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย วรรษพล มะหลีแก้ว ชาย บ้านทุ่งเสือโทน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาย สุรเชษฐ์ พลฉวี ชาย บ้านทุ่งเสือโทน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว ภิรัญญา ใบบัว หญิง บ้านทุ่งเสือโทน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว พนิตาพร พ่วงสมบูรณ์ หญิง บ้านทุ่งเสือโทน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย อิศรา สุสดี ชาย บ้านทุ่งเสือโทน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย อาสา มั่นหมาย ชาย บ้านทุ่งเสือโทน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว นิตยา ขุนเนียม หญิง บ้านทุ่งเสือโทน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ศศิธร พวงแก้ว หญิง บ้านทุ่งเสือโทน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย จุติเสฏฐ์ พร้อมวิหาร ชาย บ้านทุ่งเสือโทน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
ว่าที่ร้อยตรีหญิง พรลภัส แก้วดวง หญิง บ้านทุ่งเสือโทน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว ยลลดา บุญมา หญิง บ้านทุ่งเสือโทน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย ธนวัฒน์ ริดเขียว ชาย บ้านทุ่งเสือโทน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรี ณัฐพงษ์ มะยุรา ชาย บ้านทุ่งเสือโทน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นาย วัชรพงษ์ กล้าใจ ชาย บ้านทุ่งเสือโทน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย พฤทธิ์อุกฤษฏ์ ช่างเรือนกุล ชาย บ้านทุ่งเสือโทน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย อุเทน พัดเพชร ชาย บ้านทุ่งเสือโทน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ขวัญจิรา เพ็งนุ่ม หญิง บ้านทุ่งเสือโทน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว สรินยา ทองผาภูมิดิลก หญิง บ้านทุ่งเสือโทน ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย วีรยุทธ ทองผาภูมิปฐวี ชาย บ้านทุ่งเสือโทน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย นพดล หม่องสาย ชาย บ้านทุ่งเสือโทน นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว วันวิสา ไทรสังขชวาลพร หญิง บ้านทุ่งเสือโทน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย สนอง ยอดกุล ชาย บ้านเหมืองสองท่อ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาง ศิริกาญจน์ รังษี หญิง บ้านเหมืองสองท่อ ครู ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว ชลธิชา ขันธวัตร หญิง บ้านเหมืองสองท่อ ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว วิไลลักษณ์ บุญสวน หญิง บ้านเหมืองสองท่อ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาว นันท์นภัส ชาวเมืองนนท์ หญิง บ้านเหมืองสองท่อ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย กฤษณะ ดอนสระ ชาย บ้านเหมืองสองท่อ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย สมพงษ์ แซ่โซ้ง ชาย บ้านเหมืองสองท่อ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย กิตติภูมิ พงษ์พิมาย ชาย บ้านเหมืองสองท่อ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว ธัญญาภรณ์ ทองเคร่ง หญิง บ้านเหมืองสองท่อ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย จานุกรณ์ สุขนิคม ชาย บ้านเหมืองสองท่อ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาว จิราภรณ์ ไวยิ่งยุทธ หญิง บ้านเหมืองสองท่อ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย จักรพันธ์ ทิพย์วรรณ ชาย บ้านเหมืองสองท่อ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว มลฤทัย เสดวงชัย หญิง บ้านเหมืองสองท่อ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ธัชภัทรพงศ์ กิจไพบูลย์ชัย ชาย บ้านเหมืองสองท่อ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว สุมารินทร์ บุญเกิด หญิง บ้านเหมืองสองท่อ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว นิออน ชัยวิชญ์มงคล หญิง บ้านเหมืองสองท่อ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว ชุติมา เตียวขุ้ย หญิง บ้านเหมืองสองท่อ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย สนธยา สิงห์โต ชาย บ้านเหมืองสองท่อ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย เก้าเหมย แซ่จ่าว ชาย บ้านเหมืองสองท่อ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาง ฐิติพร แก่นชมภู หญิง บ้านเหมืองสองท่อ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ภัทรภรณ์ พิมรอยแก้ว หญิง บ้านเหมืองสองท่อ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ปณิตา ปักษี หญิง บ้านห้วยเสือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย นายชูศักดิ์ สีสัน ชาย บ้านห้วยเสือ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาง สายใจ จักขุพันธุ์ หญิง บ้านห้วยเสือ ครู ชำนาญการ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาง กาญจนา ศรีสุข หญิง บ้านห้วยเสือ ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นาย วินัย ฉิมงาม ชาย บ้านห้วยเสือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
ว่าที่ ร.ต.หญิง พิไลวรรณ พลเสน หญิง บ้านห้วยเสือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว ภรณ์ทิพวรรณ นุชโสภา หญิง บ้านห้วยเสือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว สุภนิดา โพธิ์ศรีแก้ว หญิง บ้านห้วยเสือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย ทินกฤต ศุภโชติสุทางศ์ ชาย บ้านห้วยเสือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว พนารัตน์ กาฉลาด หญิง บ้านห้วยเสือ ครู ชำนาญการ -
นางสาว วิไลวรรณ สมบูรณ์ หญิง บ้านห้วยเสือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาง รุ่งนภา จะชินรัมย์ หญิง บ้านห้วยเสือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย สิขรินทร์ เครือน้อย ชาย บ้านห้วยเสือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นาย ธรรมนูญ ช้างงา ชาย บ้านห้วยเสือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว กนกวรรณ โรจนธีรศาสน์ หญิง บ้านห้วยเสือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว พจนีย์ จีนะ หญิง บ้านห้วยเสือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว อุดมพรรณ ท้าวคำ หญิง บ้านห้วยเสือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ศุภจิตต์ ทุ่งคาใน หญิง บ้านห้วยเสือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว สุภัสสรณ์ เสฏฐีบูรณี หญิง บ้านห้วยเสือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ปรียาพร บุตรโคษา หญิง บ้านห้วยเสือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาว จุติพร แสนคำ หญิง บ้านห้วยเสือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย ณัฐปคัลภ์ จิตชู ชาย บ้านห้วยเสือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาว กาญจนา แต่งตั้ง หญิง บ้านห้วยเสือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย อานนท์ บุญขวัญ ชาย บ้านห้วยเสือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาว ทิตยาภรณ์ สุขโข หญิง บ้านห้วยเสือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย ศุภรากร จูกระโทก ชาย บ้านห้วยเสือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย พยุงศักดิ์ มะเจียกจร ชาย บ้านห้วยเสือ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว นิตยา บัวระภา หญิง บ้านห้วยเสือ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย สำรอง พันธ์อุ่น ชาย บ้านห้วยเสือ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว อัญชลี ประเสริฐศักดิ์ หญิง บ้านห้วยเสือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาว วารุณี จันทบูรณ์ หญิง บ้านห้วยเสือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย มนูญ นิมิตรเกาะ ชาย วัดป่าถ้ำภูเตย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ -
นาย อานนท์ การพันธุ์ทา ชาย วัดป่าถ้ำภูเตย ครู ชำนาญการ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาง ราตรี เสพมงคลเลิศ หญิง วัดป่าถ้ำภูเตย ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย นฤชัย พิมสร ชาย วัดป่าถ้ำภูเตย ครู ชำนาญการ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาว ธัญวรรณ คำเสาร์ หญิง วัดป่าถ้ำภูเตย ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาย วัชรินทร์ บุรัสการ ชาย วัดป่าถ้ำภูเตย ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
สิบเอกหญิง พัชรากร บุญใหญ่ หญิง วัดป่าถ้ำภูเตย ครู ชำนาญการ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาว เมธินี พันธุ์รู้ดี หญิง วัดป่าถ้ำภูเตย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ทิพวรรณ เชื้อบริบูรณ์ หญิง วัดป่าถ้ำภูเตย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย คำพี เสนา ชาย วัดป่าถ้ำภูเตย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาว นิตษา แดงสุวรรณ์ หญิง วัดป่าถ้ำภูเตย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว ขรินทร์ทิพย์ สืบอินทร์ หญิง วัดป่าถ้ำภูเตย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว นภัสวรรณ บุญจีน หญิง วัดป่าถ้ำภูเตย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย ธงชัย ศรีราจันทร์ ชาย วัดป่าถ้ำภูเตย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว ดารารัตน์ บุญสำเร็จ หญิง วัดป่าถ้ำภูเตย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว มยุรี นิมิตจิตภักดี หญิง วัดป่าถ้ำภูเตย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ปิยดา อินทโชติ หญิง วัดป่าถ้ำภูเตย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว อรุณีย์ เหล่าเอนก หญิง วัดป่าถ้ำภูเตย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว จีรภา ผลอาหาร หญิง วัดป่าถ้ำภูเตย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว อัญชลี ทองประสพ หญิง วัดป่าถ้ำภูเตย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว ภัทราภรณ์ ตาลผาด หญิง วัดป่าถ้ำภูเตย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว วาสนา มีแยบ หญิง วัดป่าถ้ำภูเตย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ศินิชา สายใจ หญิง วัดป่าถ้ำภูเตย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว กชพร ภัทดีภูมิเมธีเจริญ หญิง วัดป่าถ้ำภูเตย ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย ชัยณรงค์ ป้องคำ ชาย วัดป่าถ้ำภูเตย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นาย อำนาจ ขุนขาว ชาย วัดป่าถ้ำภูเตย นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย อนุชา ศรีเมฆ ชาย วัดป่าถ้ำภูเตย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว สิริมา สกุลเวียงกาญจน์ หญิง วัดป่าถ้ำภูเตย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย นรากร กาลสุวรรณ ชาย บ้านวังสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาย กิติพงษ์ จารุภูมิ ชาย บ้านวังสิงห์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง กานดา ดีสวาท หญิง บ้านวังสิงห์ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาง มณฑา ยิ้มเยื้อน หญิง บ้านวังสิงห์ ครู ชำนาญการ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาว พรศิริ ชมภูธวัช หญิง บ้านวังสิงห์ ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาว จรรยาลักษณ์ พูดดี หญิง บ้านวังสิงห์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว นุชนารถ ชัยชิต หญิง บ้านวังสิงห์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว กรณิกา สุขโข หญิง บ้านวังสิงห์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว เบญจวรรณ ปิ่นธุรัตน์ หญิง บ้านวังสิงห์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย นพวุฒิ เหลืองตระกูล ชาย บ้านวังสิงห์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาง หทัยกานต์ ขำช่วง หญิง บ้านวังสิงห์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว บุษยมาศ กานุมาร หญิง บ้านวังสิงห์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว มิชดา เหมันต์ หญิง บ้านวังสิงห์ ครู ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว สมปอง ยังอยู่ หญิง บ้านวังสิงห์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ดวงพร ศรีเหรา หญิง บ้านวังสิงห์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว สุกัญญา จิตตสินนวา หญิง บ้านวังสิงห์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว กรอบแก้ว เพ็งคล้าย หญิง บ้านวังสิงห์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย ปฏิพัทธ์ พิทยาวัฒน์ ชาย บ้านวังสิงห์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว สุพรรษา บุญชะนะ หญิง บ้านวังสิงห์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง สมหญิง ครุฑฉ่ำ หญิง บ้านวังสิงห์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ปิยลัญน์ ศรีชัยภูมิ หญิง บ้านวังสิงห์ ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ปาจรีย์ จีนสมุทร หญิง บ้านวังสิงห์ ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ทิพย์ประภา กองเงิน หญิง บ้านวังสิงห์ เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย ไก่แก้ว วิเศษสังข์ ชาย บ้านวังสิงห์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว เดือนเต็ม โสมรัมย์ หญิง บ้านวังสิงห์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย จักรพันธ์ ฤทธิรงค์ ชาย บ้านวังสิงห์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาง กมลวรรณ มีมั่น หญิง บ้านหนองปรือ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาง วิพรรณ์อร สร้อยพรรณา หญิง บ้านหนองปรือ ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาง กิติยาภรณ์ บุญยัง หญิง บ้านหนองปรือ ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาย สุรศักดิ์ วโรรส ชาย บ้านหนองปรือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว อาริสา เกตุสุวรรณ หญิง บ้านหนองปรือ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย วันชัย ศรีปานเงิน ชาย บ้านหนองปรือ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว วราภรณ์​ กลิ่นจันทร์ หญิง บ้านหนองปรือ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง วิจิตร รุณรุทธิ์ หญิง บ้านหนองปรือ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย มนัส วัฒนแย้ม ชาย วัดปากกิเลน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาง สุรีย์พร สิงห์มีพันธ์ หญิง วัดปากกิเลน ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาง มยุรี ปัตธมากร หญิง วัดปากกิเลน ครู ชำนาญการ -
นางสาว สุภาพร ปัตตาตะพัง หญิง วัดปากกิเลน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย ปิยวัชร ติรภัทรสกุล ชาย วัดปากกิเลน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาว เกษรา น้ำใจดี หญิง วัดปากกิเลน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว สมร ศิลธรรม หญิง วัดปากกิเลน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว พึงพิศ ทองมาก หญิง วัดปากกิเลน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นาย อวิรุทธ์ ห้วยหงษ์ทอง ชาย วัดปากกิเลน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาย จาตุรนต์ จันทร์แดง ชาย วัดปากกิเลน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นาง เยาวรัตน์ ระงับพิษ หญิง วัดปากกิเลน ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว สุภารัตน์ ฮวดเจริญ หญิง วัดปากกิเลน นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว วิไล คำสุรันทร์ หญิง บ้านท่าตาเสือ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาง อักษรนันท์ มโนรมย์ หญิง บ้านท่าตาเสือ ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ศิริกูล สุพรรณโรจน์ หญิง บ้านท่าตาเสือ ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ขวัญชัย สุพรรณโรจน์ ชาย บ้านท่าตาเสือ ครู ชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาว ณุชิตา แสงนาค หญิง บ้านท่าตาเสือ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย อำนาจ ขำมาลัย ชาย บ้านท่าตาเสือ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว นีรนุช วงค์ใส หญิง บ้านท่าตาเสือ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย จิตติเทพ นาอุดม ชาย บ้านหนองขอน นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง สกลรัตน์ หมั่นดี หญิง บ้านหนองขอน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาว บรรจง เงินโสภา หญิง บ้านหนองขอน ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ศาตรา จันอุไร ชาย บ้านหนองขอน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย อาทิตย์ แซ่ลิัม ชาย บ้านหนองขอน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาว อริสรา ยาทิพย์ หญิง บ้านหนองขอน ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว จันจิรา ชมเพ็ญ หญิง บ้านหนองขอน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง นภาเพ็ญ พงษ์วิสุวรรณ์ หญิง บ้านหนองขอน ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย คชธร คชพันธ์ ชาย บ้านท่ามะเดื่อ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ -
นาง สุนิษา แสงแพร หญิง บ้านท่ามะเดื่อ ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ชนัญธิดา สุขกรม หญิง บ้านท่ามะเดื่อ ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว วรรณรท อมรเทพ หญิง บ้านท่ามะเดื่อ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย สิทธิชัย พิมพ์ใหญ่ ชาย บ้านท่ามะเดื่อ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว เบญจวรรณ นาคะ หญิง บ้านท่ามะเดื่อ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง เรณู เพชรเทียนชัย หญิง บ้านท่ามะเดื่อ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย โกมล โชคเอกอนันต์ชัย ชาย บ้านท่ามะเดื่อ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ธงชัย สังขวิภาส ชาย บ้านหินดาด ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ -
นาง ขวัญเรือน ประทีป หญิง บ้านหินดาด ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว อรทัย ภักดีเหลา หญิง บ้านหินดาด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว สุภาดา ทำจะดี หญิง บ้านหินดาด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
ว่าที่ ร.ต.หญิง กนกพร มาอ้วน หญิง บ้านหินดาด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว กนกวรรณ บัวศรี หญิง บ้านหินดาด ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง แก้วใจ กล้าหาญ หญิง บ้านหินดาด ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ประทีป ฤทธิ์เดช ชาย บ้านหินดาด ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย อรุณ ศรีปานเงิน ชาย บ้านหินดาด นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง สุนทร มณีอินทร์ หญิง บ้านยางโทน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาง สุรินทร์ มหาพรหม หญิง บ้านยางโทน ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ไอริน มีเท หญิง บ้านยางโทน ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ณัฐกาญจน์ กลอยวัฒนาสกุล หญิง บ้านยางโทน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ลูกน้ำ บริบูรณ์ หญิง บ้านยางโทน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย อรัญ สุทธิประสิทธิ์ ชาย บ้านยางโทน นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง อัจฉราภรณ์ ดาววีระกุล หญิง บ้านยางโทน ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว อติพร วัฒนชโนบล หญิง บ้านยางโทน เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย เฉลิมพล นาแซง ชาย บ้านทุ่งเรือโกลน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาง ประภาภรณ์ จันดา หญิง บ้านทุ่งเรือโกลน ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว กาญจนา วงษ์จันทร์ หญิง บ้านทุ่งเรือโกลน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว สมใจ ปิ่นแก้ว หญิง บ้านทุ่งเรือโกลน ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว อาริสา ถิ่นมาบแค หญิง บ้านทุ่งเรือโกลน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว ภัทราพร จงสวัสดิ์ หญิง บ้านทุ่งเรือโกลน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว สิรินญา พุฒพันธ์ หญิง บ้านทุ่งเรือโกลน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ตุลาการ เฉยราช ชาย บ้านทุ่งเรือโกลน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง อทิตยา มะลิลา หญิง บ้านทุ่งเรือโกลน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง กิมลี้ พุ่มปรีชา หญิง บ้านทุ่งเรือโกลน ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย ชาญณรงค์ สุขเกษม ชาย บ้านทุ่งเรือโกลน นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ดาริกา แตแดงเพชร หญิง บ้านหนองปลาซิว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นาย ภานุวัฒน์ สุขประเสริฐ ชาย บ้านหนองปลาซิว ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาง พัฒน์ศญา ศิริพยาบาล หญิง บ้านหนองปลาซิว ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว กัญญณัช พรหมเงิน หญิง บ้านหนองปลาซิว ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ปัดสุมา เสตะพันธ์ หญิง บ้านหนองปลาซิว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาง สุติมา อินธนู หญิง บ้านหนองปลาซิว ครู ชำนาญการ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาว พจนีย์ จรเข้ หญิง บ้านหนองปลาซิว ครู ชำนาญการ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาว รัชนก ไกรนิล หญิง บ้านหนองปลาซิว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย วิทยา ศิรประภาพันธุ์ ชาย บ้านหนองปลาซิว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว หทัยภัทร์ บู่สามสาย หญิง บ้านหนองปลาซิว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว พิมพ์ชนก หมื่นจงจำปา หญิง บ้านหนองปลาซิว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย ณัฐวุฒิ ทองผาภูมิดิลก ชาย บ้านหนองปลาซิว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย พงศธร ดำครุฑ ชาย บ้านหนองปลาซิว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาย ธนากร ธิตุ้ย ชาย บ้านหนองปลาซิว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย ธีระพงษ์ เจริญศิริ ชาย บ้านหนองปลาซิว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว เยาวลักษณ์ ฉิมพาลี หญิง บ้านหนองปลาซิว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว นภาพร เสงี่ยมงาม หญิง บ้านหนองปลาซิว ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง แก้วกาญจน์ คำชื่น หญิง บ้านหนองปลาซิว ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว พรเพ็ญ ใครหอม หญิง บ้านหนองปลาซิว ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย มาโนช อิ่มศิริ ชาย บ้านหนองปลาซิว นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย เมธี จันทร์หอม ชาย บ้านหนองปลาซิว เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาง ณัฐติกา เหมือนสันเทียะ หญิง บ้านห้วยกะทะทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง อรณิดา โพธิ์ทอง หญิง บ้านห้วยกะทะทอง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ไพฑูรย์ เขียวแก่ ชาย บ้านห้วยกะทะทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง จันทรดา เขียวแก่ หญิง บ้านห้วยกะทะทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย บุญยงค์ คุ้มมัน ชาย บ้านห้วยกะทะทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง เพชรัฐ อยู่ญาติมาก หญิง บ้านห้วยกะทะทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย วิชัย สมบัติคุโณปการ ชาย บ้านห้วยกะทะทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ประพีพันธ์ ยิ่งกัลยา หญิง บ้านห้วยกะทะทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ศรีสุข เสตะพันธ์ หญิง บ้านห้วยกะทะทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว สวนีย์ สังกรณีย์ หญิง บ้านห้วยกะทะทอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ปฐมพงศ์ มุ่นพลาย ชาย บ้านห้วยกะทะทอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว ภัครญาพัชร์ เหมือนเขียว หญิง บ้านห้วยกะทะทอง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย ราเชนทร์ แซ่ก๊วย ชาย บ้านห้วยกะทะทอง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ธีรยุทธ์ ภาณุพินทุ ชาย สมาคมไทย-ออสเตรเลียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาว ปาริฉัตร เปียชาติ หญิง สมาคมไทย-ออสเตรเลียน ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาง ประทุมวรรณ แก่นจันทร์ หญิง สมาคมไทย-ออสเตรเลียน ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาย เผชิญ แสนสุข ชาย สมาคมไทย-ออสเตรเลียน ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาง วารี แสนสุข หญิง สมาคมไทย-ออสเตรเลียน ครู ชำนาญการพิเศษ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นาย ปรีชา มหาวงศ์ ชาย สมาคมไทย-ออสเตรเลียน ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง อุสา สุขศิริ หญิง สมาคมไทย-ออสเตรเลียน ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว สิริณัฏฐ์ ประยูรสุข หญิง สมาคมไทย-ออสเตรเลียน ครู ชำนาญการพิเศษ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นาง อนุสรณ์ สมบัติคุโณปการ หญิง สมาคมไทย-ออสเตรเลียน ครู ชำนาญการพิเศษ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นาง ธิติพร คชพันธ์ หญิง สมาคมไทย-ออสเตรเลียน ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว พิษสุณี ชมดาว หญิง สมาคมไทย-ออสเตรเลียน ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาง วิภาภรณ์ สมานทรัพย์ หญิง สมาคมไทย-ออสเตรเลียน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว เฉลิมศรี ถิ่นแสนไกล หญิง สมาคมไทย-ออสเตรเลียน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว รัชนี กิจสอ หญิง สมาคมไทย-ออสเตรเลียน ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาง ไคริกา สุภัทราชัย หญิง สมาคมไทย-ออสเตรเลียน ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาย วชิราวุธ ธูปกระแจะ ชาย สมาคมไทย-ออสเตรเลียน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาว ชลธิชา ภู่สุวรรณ์ หญิง สมาคมไทย-ออสเตรเลียน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย พิพัฒน์ ยะนิล ชาย สมาคมไทย-ออสเตรเลียน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาย สุภิวัฒน์ บัวศรีแก้ว ชาย สมาคมไทย-ออสเตรเลียน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย ณรงค์ ทัศกลาง ชาย สมาคมไทย-ออสเตรเลียน นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ไอรดา ทั่งทอง หญิง สมาคมไทย-ออสเตรเลียน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ประภาส มากมีทรัพย์ ชาย อนุบาลไทรโยค ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาง ลออ ดอกเรียง หญิง อนุบาลไทรโยค ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาย สุทิน เทพนม ชาย อนุบาลไทรโยค ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง สุพิศ พฤฑฒิกุล หญิง อนุบาลไทรโยค ครู ชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาว ปาลิกา อึ้งพินิจกุล หญิง อนุบาลไทรโยค ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง พัทธนันท์ โสพน หญิง อนุบาลไทรโยค ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาว ทิพวรรณ อยู่ฤทธิ์ หญิง อนุบาลไทรโยค ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นางสาว วรินทร มีความเจริญ หญิง อนุบาลไทรโยค ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย พุฒิพงศ์ สังข์สวัสดิ์ ชาย อนุบาลไทรโยค ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาว ศิริวรรณ จีนทอง หญิง อนุบาลไทรโยค ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาย สอาด มีพฤกษ์ ชาย อนุบาลไทรโยค ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาง ยุวดี สุขกุล หญิง อนุบาลไทรโยค ครู ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นาง หทัยกาญจน์ ดาบทอง หญิง อนุบาลไทรโยค ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นาง อารียา ยวงเพชร หญิง อนุบาลไทรโยค ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว จุฑามาศ เพิ่มพูนเจริญยศ หญิง อนุบาลไทรโยค ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาว พนิตนันท์ มหาสวัสดิ์ หญิง อนุบาลไทรโยค ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว สมฤดี เขียวรอดไพร หญิง อนุบาลไทรโยค ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว ชนทิกานต์ ยิ่งทวี หญิง อนุบาลไทรโยค ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว สุวรา เอกจีน หญิง อนุบาลไทรโยค ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว พัชรินทร์ รักษา หญิง อนุบาลไทรโยค ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว นวลจันทร์ ตันประเสริฐ หญิง อนุบาลไทรโยค ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ปิยะวรรณ ภูตะวัน หญิง อนุบาลไทรโยค ครู ชำนาญการ -
นางสาว ดารารัตน์ แสงทอง หญิง อนุบาลไทรโยค ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว ณัฐกานต์ คงกระพันธ์ หญิง อนุบาลไทรโยค ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว แก้วกาญจนา โตบางป่า หญิง อนุบาลไทรโยค ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว สุขณิดา ภูดี หญิง อนุบาลไทรโยค ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว แพรไพรลิน คำปาน หญิง อนุบาลไทรโยค ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว กมลลักษณ์ คำปรีชา หญิง อนุบาลไทรโยค ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว เต็มดวง โพธิ์ทอง หญิง อนุบาลไทรโยค ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย สิษฐ์ทัศน์ ผิวเกลี้ยง ชาย บ้านพุองกะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นางสาว สุพรรณี ยืนยง หญิง บ้านพุองกะ ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว อนงค์นาฎ จิตสูง หญิง บ้านพุองกะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย กิตติภัทร์ มาลาวงษ์ ชาย บ้านพุองกะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาง วิภา สุกใส หญิง บ้านพุองกะ ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว รัชนี ขวัญนุ้ย หญิง บ้านพุองกะ ครู ชำนาญการ -
นาง หัสยา ระวังรัมย์ หญิง บ้านพุองกะ ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาว น้ำเพชร บุญศรี หญิง บ้านพุองกะ ครู ชำนาญการ -
นางสาว ศุภกานต์ คันทสาร หญิง บ้านพุองกะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว ชื่นจิต มิลนิกร หญิง บ้านพุองกะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว เสาวลักษณ์ บุญรินทร์ หญิง บ้านพุองกะ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว สุนิษา ถกลสาครรัตน์ หญิง บ้านพุองกะ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว สุภาณี คมสินธุ์ หญิง บ้านพุองกะ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย วันชัย ไกรวิจิตร ชาย บ้านพุองกะ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย สมบูรณ์ พันทิม ชาย บ้านเขาพัง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นาง ณัฐชยา แตงเจริญ หญิง บ้านเขาพัง ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาง สาวิกา สงคราม หญิง บ้านเขาพัง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ภาสกร รมย์ฤดี ชาย บ้านเขาพัง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว สุพิชญา ทองเกิด หญิง บ้านเขาพัง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย จิระพงษ์ วรรณกิจ ชาย บ้านเขาพัง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง สุวัฒนา จินดาโชติ หญิง บ้านเขาพัง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว พรพิมล จันทรกูล หญิง บ้านเขาพัง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง ไฉไล ศุภมาตร หญิง บ้านสารวัตร ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นางสาว เดือน ผิวอ่อน หญิง บ้านสารวัตร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ชลธิชา คงมีผล หญิง บ้านสารวัตร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว กรรญดา เจริญกาญจน์กุล หญิง บ้านสารวัตร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ฉวีวรรณ จันแก้ว หญิง บ้านสารวัตร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาง มะลิ แก้วใหญ่ หญิง บ้านสารวัตร ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นางสาว รัชพร สระทองแดง หญิง บ้านสารวัตร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว เสาวคนธ์ อิ่มอาคม หญิง บ้านสารวัตร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว นวลจันทร์ จันทร์ลมูล หญิง บ้านสารวัตร ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง อรนันท์ ณ พัทลุง หญิง บ้านสารวัตร ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ประเสริฐ สวัสดี ชาย บ้านสารวัตร ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว วิจิตรา ตะมะวงศ์ หญิง บ้านสารวัตร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ชนินาถ แสนแก้ว หญิง บ้านสารวัตร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย พนาวัลย์ สาระศาลิน ชาย บ้านสารวัตร ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย สุรชัย ขาวสลับ ชาย บ้านสารวัตร นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย อานนท์ เกียรติสาร ชาย บ้านวังกระแจะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาง เนาวรัตน์ เศษสมบูรณ์ หญิง บ้านวังกระแจะ ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว วรรณศิริ อิ่มอร่าม หญิง บ้านวังกระแจะ ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ธัญญรัตน์ ศรีประเสริฐ หญิง บ้านวังกระแจะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ทิวา วิรัชรุ่งเรือง ชาย บ้านวังกระแจะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว จารุวรรณ์ เปียทิพย์ หญิง บ้านวังกระแจะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาว วิศัลยา โสพน หญิง บ้านวังกระแจะ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย สำรวย นารี ชาย บ้านวังกระแจะ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ไพฑูรย์ เสมอตระกูล ชาย บ้านวังกระแจะ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย สุภัท ทองไพรวรรณ ชาย บ้านวังกระแจะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว ปทุมพร วัดพ่วง หญิง บ้านแก่งระเบิด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาว อรวรรณ สังกรณีย์ หญิง บ้านแก่งระเบิด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว ณฐพร วิชาไพบูลย์ หญิง บ้านแก่งระเบิด ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว นิตยา เหมสี หญิง บ้านแก่งระเบิด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย อลงกรณ์ แทนออมทอง ชาย บ้านแก่งระเบิด ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาย ณัฐชสันห์ อรุณธนารัชฎ์ ชาย บ้านแก่งระเบิด นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง สุนันท์ คงอยู่ หญิง บ้านแก่งระเบิด ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาว สุรีย์ วัดกลีบ หญิง บ้านแก่งระเบิด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว นาตยา สวัสดี หญิง บ้านแก่งระเบิด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว วรรณดี ร่มโพธิ์ หญิง บ้านแก่งระเบิด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาง อัญชลี จำปาเงิน หญิง บ้านแก่งระเบิด ครู ชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาง ปิยวรรณ สุคันธมาลย์ หญิง บ้านแก่งระเบิด ครู ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว สุธีรา สู้ภัยพาล หญิง บ้านแก่งระเบิด ครู ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นาย สุชาติ แจ้งใจ ชาย บ้านแก่งระเบิด ครู ชำนาญการ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว รัตนกร พรมวังขวา หญิง บ้านแก่งระเบิด ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นาย ชนะชัย แจ้งสว่าง ชาย พุทธวิมุติวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาง รัชนี เขียนนอก หญิง พุทธวิมุติวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาย พงษ์ศักดิ์ สุดวิเวก ชาย พุทธวิมุติวิทยา ครู ชำนาญการ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว ณิชาภัทร ครุธวงษ์ หญิง พุทธวิมุติวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว นวรัตน์ บุตรน้อย หญิง พุทธวิมุติวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว ศุภาวดี คนเสงี่ยม หญิง พุทธวิมุติวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาย ปรีชา ทรงกลด ชาย พุทธวิมุติวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว คนึงนิจ นาคน้อย หญิง พุทธวิมุติวิทยา ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นางสาว วรรณี บัวคลี่ หญิง พุทธวิมุติวิทยา ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นาง ผุสดี แสงหล่อ หญิง พุทธวิมุติวิทยา ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาว อริษา ปิ่นคำ หญิง พุทธวิมุติวิทยา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง มณทา มีพฤกษ์ หญิง พุทธวิมุติวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว นวพร ศรีเหรา หญิง พุทธวิมุติวิทยา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง สุชาดา แก้วพวงใหม่ หญิง พุทธวิมุติวิทยา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว ภคพร สุขกิจ หญิง พุทธวิมุติวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง สุกัญญา ทรงกลด หญิง พุทธวิมุติวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย หยด ปิ่นคำ ชาย พุทธวิมุติวิทยา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว สุทธสิริ จักษุรัตน์ หญิง พุทธวิมุติวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว วราภรณ์ ดวงจิตร หญิง พุทธวิมุติวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาย อรุณสวัสดิ์ แก้วพิภพ ชาย พุทธวิมุติวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาง ธีรนุช พุกผาสุข หญิง พุทธวิมุติวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ชัยธวัช มีจั่นเพ็ชร์ ชาย บ้านวังโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นางสาว เบญจวรรณ จงสวัสดิ์ หญิง บ้านวังโพธิ์ ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นาง จุไร พูลผล หญิง บ้านวังโพธิ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาง ฐิติมา รอดภัย หญิง บ้านวังโพธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง พีรยา เหมบุตร หญิง บ้านวังโพธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว วารุณี สีบุตรสี หญิง บ้านวังโพธิ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว พันธกานต์ พลอยนิล หญิง บ้านวังโพธิ์ ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาง จีระพร เขียวสอาด หญิง บ้านวังโพธิ์ ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว นลินา บุษภา หญิง บ้านวังโพธิ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว สุกัญญา ขันนาค หญิง บ้านวังโพธิ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย สยาม ยุงรัมย์ ชาย บ้านวังโพธิ์ ครู ชำนาญการ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาย ธงชัย สุดประเสริฐ ชาย บ้านวังโพธิ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว ปิยะมาศ รอดสูง หญิง บ้านวังโพธิ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว นพรัตน์ เชื้อเมืองพาน หญิง บ้านวังโพธิ์ ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาง ฐิติรัตน์ ทรัพย์ไพบูลย์ หญิง บ้านวังโพธิ์ ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว แสงจันทร์ สระหงษ์ทอง หญิง บ้านวังโพธิ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย พงษ์ศักดิ์ บุษภา ชาย บ้านวังโพธิ์ ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย สุทธิชล ทรัพย์เพิ่ม ชาย บ้านวังโพธิ์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาว กุสุมา ชาลวันกุมภี หญิง บ้านวังโพธิ์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว กัณญภัทร แลเพ็ชร์ หญิง บ้านวังโพธิ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว อังฉญา สุดประเสร็ฐ หญิง บ้านวังโพธิ์ ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง กิ่งแก้ว ประดับวงศ์ หญิง บ้านลุ่มผึ้ง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย นรากร สุขวิสิฎฐ์ ชาย บ้านลุ่มผึ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาง เบญจมาศ คล้ายสุบรรณ หญิง บ้านลุ่มผึ้ง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว เกษมณี ประชากุล หญิง บ้านลุ่มผึ้ง ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว มนัญชยา ตุ๊ไทร หญิง บ้านลุ่มผึ้ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง สุชาดา เหลืองทอง หญิง บ้านลุ่มผึ้ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว ชนาทิพย์ วชิรพันธ์วิชาญ หญิง บ้านลุ่มผึ้ง ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว นภาภรณ์ ภู่ศรี หญิง บ้านลุ่มผึ้ง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ประภารัตน์ บุญเกตุ หญิง บ้านลุ่มผึ้ง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ดรุณี กฤษอ่อน หญิง บ้านลุ่มผึ้ง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นาง อิทธานันทน์ สุขนฤวัศย์ หญิง บ้านลุ่มผึ้ง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย สุวรรณวัตต์ ปาละรัตน์ ชาย หลุงกัง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ภาษาไทย
นางสาว นุชนาฏ นันทสุทา หญิง หลุงกัง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย สวาด พรหมชนะ ชาย หลุงกัง ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ลัดดาวัลย์ น้อยศิลป์ หญิง หลุงกัง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง วิภาวรรณ แจ้งทอง หญิง หลุงกัง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว โชษิตา จันทร์สุข หญิง หลุงกัง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ระเบียบ จิณะแสน หญิง หลุงกัง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง กลอยใจ เจียมจิระพร หญิง หลุงกัง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง นิจติยา แสนดี หญิง หลุงกัง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ปรียากร ชาลวันกุมภีร์ หญิง หลุงกัง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว วรรณา ดาวเรือง หญิง หลุงกัง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย เมฆิน แก้วมาก ชาย หลุงกัง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ศราวุธ ยิ่งทวี ชาย หลุงกัง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง ฐิตาภรณ์ ผิวแก้วดี หญิง หลุงกัง ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาง จริมจิต สร้อยสมุทร หญิง สามัคคีธรรมานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาย เจนวิทย์ จงใจ ชาย สามัคคีธรรมานุสรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาย เจนภพ จงใจ ชาย สามัคคีธรรมานุสรณ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาย วิชัย คงมีชนม์ ชาย สามัคคีธรรมานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาย เกริกฤทธิ์ จันรุน ชาย สามัคคีธรรมานุสรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว พรรณิภา เสียงทองคำ หญิง สามัคคีธรรมานุสรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง ชุติภัทร พัฒนวัชรกุล หญิง สามัคคีธรรมานุสรณ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย สุธีร์ ห้าวหาญ ชาย สามัคคีธรรมานุสรณ์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว สุภาภรณ์ แซ่ฝุง หญิง สามัคคีธรรมานุสรณ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย จรรยา น้าสุวรรณ ชาย สามัคคีธรรมานุสรณ์ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว พัชรินทร์ กลิ่นขจร หญิง สามัคคีธรรมานุสรณ์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย อำนาจ นกดำ ชาย บ้านเขาช้าง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ภาษาไทย
นางสาว วัลยา บุญไชย หญิง บ้านเขาช้าง ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาง อัญชสา ปาละรัตน์ หญิง บ้านเขาช้าง ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว นงนุช สังขฤทธิ์ หญิง บ้านเขาช้าง ครู ชำนาญการพิเศษ -
นางสาว สุรีรัตน์ เลิศเสถียร หญิง บ้านเขาช้าง ครู ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว อภิยา เจริญสุข หญิง บ้านเขาช้าง ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว พิมพ์ประพร วงศ์สิริยานุสรณ์ หญิง บ้านเขาช้าง ครู ชำนาญการ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาว ลลิดา อัครบัณฑิต หญิง บ้านเขาช้าง ครู ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว ตุลา บุญเกตุ หญิง บ้านเขาช้าง ครู ชำนาญการพิเศษ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาว จันทิมา เสนาพิทักษ์ หญิง บ้านเขาช้าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาง สุภาวรรณ สถิตพงศ์พิพัฒน์ หญิง บ้านเขาช้าง ครู ชำนาญการ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาว มานิตา รัศมี หญิง บ้านเขาช้าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว พัชราพรรณ ธีระคานนท์ หญิง บ้านเขาช้าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย พลวัฒน์ โพนชัด ชาย บ้านเขาช้าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
ว่าที่ ร.ต.หญิง อัฉราพรรณ บุญจีน หญิง บ้านเขาช้าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว เจตนิพิฐ โพธิ์ทอง หญิง บ้านเขาช้าง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาย วัลลภ จินดาเรือง ชาย บ้านเขาช้าง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย สถิต หมีแรต ชาย บ้านเขาช้าง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาว รุจิฬา เอี้ยวอัศวพงศ์ หญิง บ้านเขาช้าง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ปีย์รดา แช่มช้อย หญิง บ้านช่องแคบ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง อรพินท์ คล้ายสุบรรณ หญิง บ้านช่องแคบ ครู ชำนาญการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ว่าที่ ร.ต. ชวลิต คงมีผล ชาย บ้านช่องแคบ ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว กัญญามาศ พรรณศรี หญิง บ้านช่องแคบ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง นภัสวรรณ พรหมบุตร หญิง บ้านช่องแคบ ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาย พงษ์สุบรรณ คล้ายสุบรรณ ชาย บ้านช่องแคบ เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาว กฤตชศา สุขจิตต์ หญิง บ้านช่องแคบ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว นันทิยา รัตน์นุ่มน้อย หญิง บ้านช่องแคบ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย ศักดิ์ดา มีจั่น ชาย บ้านช่องแคบ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว จิตรา ชูมณี หญิง บ้านวังใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาย สมจิตร พรหมจันทร์ ชาย บ้านวังใหญ่ ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ประเทือง พรหมจันทร์ หญิง บ้านวังใหญ่ ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว รัชติยากร สกุลณี หญิง บ้านวังใหญ่ ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย สัญญา งิ้วแถว ชาย บ้านวังใหญ่ ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นางสาว นพรัตน์ พนาพรสกุล หญิง บ้านวังใหญ่ ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว สมจิตร วัฒนาวราศิริรัตน์ หญิง บ้านวังใหญ่ ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว จินตนา สมศักดิ์ หญิง บ้านวังใหญ่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว น้ำฟ้า แสนทวีสุข หญิง บ้านวังใหญ่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว วรรณา สุขประเสริฐ หญิง บ้านวังใหญ่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว พัชรี จันทร์ละออ หญิง บ้านวังใหญ่ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว พัณณิตา พรธนาชัยสิทธิ์ หญิง บ้านวังใหญ่ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย เอกชัย กุมพล ชาย บ้านวังใหญ่ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ยุพิน อินทนิล หญิง บ้านพุม่วง-พุพง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาย อุทร อินเกาะช้าง ชาย บ้านพุม่วง-พุพง ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาง เพชรลดา ศรีรัตนพร หญิง บ้านพุม่วง-พุพง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง วาสนา เวชวิฐาน หญิง บ้านพุม่วง-พุพง ครู ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นาง สมหวัง ต้นสมบูรณ์ หญิง บ้านพุม่วง-พุพง ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง เดือนเพ็ญ บุญใหญ่เอก หญิง บ้านพุม่วง-พุพง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง วริณา บุญโกมล หญิง บ้านพุม่วง-พุพง ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ณิชา พวงทอง หญิง บ้านพุม่วง-พุพง ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ศรยุทธ มาสุข ชาย บ้านพุม่วง-พุพง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว วรรณนภา รวมยอด หญิง บ้านพุม่วง-พุพง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว มาริษา ทะมาตา หญิง บ้านพุม่วง-พุพง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ธิดารัตน์ ใจชุ่ม หญิง บ้านพุม่วง-พุพง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว เสาวลักษณ์ อินทร์พิทักษ์ หญิง บ้านพุม่วง-พุพง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย เทพมงคล ตระกูลร่มโพธิ์ชัย ชาย บ้านพุม่วง-พุพง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย อรัญ ร่วมสุข ชาย บ้านบ้องตี้ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาง นฤมล ใจงาม หญิง บ้านบ้องตี้ ครู ชำนาญการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาว รุ่งฟ้า โคเลิศ หญิง บ้านบ้องตี้ ครู ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว นิชานันท์ ตันสุริยา หญิง บ้านบ้องตี้ ครู ชำนาญการ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาย พชรดนัย ขจรพิพัฒนกุล ชาย บ้านบ้องตี้ ครู ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นาง จินดาพร แรมวงษ์ หญิง บ้านบ้องตี้ ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นางสาว สุดารัตน์ พนาอุดม หญิง บ้านบ้องตี้ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ดวงใจ จงเจริญ หญิง บ้านบ้องตี้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว เบญจวรรณ ทองเปราะ หญิง บ้านบ้องตี้ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
ว่าที่ร้อยตรี จุมพล เอื้องเพ็ชร์ ชาย บ้านบ้องตี้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว กุลธิดา ล้ำเจริญทรัพย์ หญิง บ้านบ้องตี้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย ณัฐพล ศรีสุข ชาย บ้านบ้องตี้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย สุบิน จรบำรุง ชาย บ้านบ้องตี้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาว ศิริชมพู น้อยวงศ์ หญิง บ้านบ้องตี้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุธิดา ยี่รักษ์ หญิง บ้านบ้องตี้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาว ศิรินภา พินิจพรรณ หญิง บ้านบ้องตี้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว ปิยนุช ทัพสัพ หญิง บ้านบ้องตี้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว จุฑามาศ รุ่งมณีกร หญิง บ้านบ้องตี้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาว จิราภรณ์ วิชัยวงษ์ หญิง บ้านบ้องตี้ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว กรุณา ประชากุล หญิง บ้านบ้องตี้ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาว ศิริมา เผื่อนพงษ์ หญิง บ้านบ้องตี้ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว จันทร์จิรา จันทร์ตาแก้ว หญิง บ้านบ้องตี้ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย ไพศาล สงสำเภา ชาย บ้านบ้องตี้ ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาง สุนันท์ เฉลิมกุล หญิง บ้านบ้องตี้ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาย อัษฎาวุธ โภคา ชาย บ้านบ้องตี้ ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา พลศึกษา
นาย ก่อเกียรติ วิเชียรบุตร ชาย บ้านบ้องตี้ ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นาง สายฝน กุลีน้อย หญิง บ้านบ้องตี้ ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาง วาสนา ต้นสาลี หญิง บ้านบ้องตี้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว พรพณา จันทราภิรมย์ หญิง บ้านบ้องตี้ ครู ชำนาญการ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาว ภัทรียา ทิมทอง หญิง บ้านบ้องตี้ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง สำเนียง จุกหอม หญิง บ้านบ้องตี้ แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว พิกุล จันทร์ตาแก้ว หญิง บ้านบ้องตี้ แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว วรรณภา ธนาคุณ หญิง บ้านบ้องตี้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาว วรรัตน์ รัตนกูล หญิง บ้านบ้องตี้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว ภัทรวรรณ มะลิวัลย์ หญิง บ้านบ้องตี้ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง ฤกษ์ดี จันทร์ตาแก้ว หญิง บ้านบ้องตี้ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาว มณีกาญจน์ เพียชัย หญิง บ้านบ้องตี้ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว นงลักษณ์ ป่วงกระโทก หญิง บ้านบ้องตี้ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว จันทรา แก้วพรายตา หญิง บ้านบ้องตี้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว น้ำหวาน - หญิง บ้านบ้องตี้ ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย พีระวัฒน์ ขัดฝั้น ชาย บ้านบ้องตี้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว อลิศรา เทพกระโทก หญิง บ้านบ้องตี้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย ปิยโชค สลีอ่อน ชาย บ้านบ้องตี้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว ธัญญารัตน์ ศิริมณีกาญจน์ หญิง บ้านบ้องตี้ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย วรการ อนันตภักดิ์ ชาย บ้านบ้องตี้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย วิชัย รุ่งศรีรัตน์ ชาย บ้านบ้องตี้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย สำรวย คำดี ชาย บ้านบ้องตี้ ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว อรวรรณ นอสูงเนิน หญิง บ้านบ้องตี้ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย วรชนต์ ทองเปราะ ชาย บ้านบ้องตี้ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นาย สิริวัสส์ ทัพสัพ ชาย บ้านบ้องตี้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาง กนิษฐา พุ่มไสว หญิง บ้านเขาสามชั้น ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นาง สุนีย์ ศรีชัย หญิง บ้านเขาสามชั้น ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาง ลำเภย เอี่ยมอิ่ม หญิง บ้านเขาสามชั้น ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ปราณีต สารสม หญิง บ้านเขาสามชั้น ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง จตุพร เป็นสุข หญิง บ้านเขาสามชั้น ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว วิปัศยา ลายแก้ว หญิง บ้านเขาสามชั้น ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาง อรัฑฒ์พร จารุวัฒน์มนตรี หญิง บ้านเขาสามชั้น ครู ชำนาญการ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว นรัญภรณ์ ดาวเจริญพร หญิง บ้านเขาสามชั้น ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว สุดา เข็มทอง หญิง บ้านเขาสามชั้น ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว สุกัลยา เต็งสุวรรณ หญิง บ้านเขาสามชั้น ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว ถนอมลักษณ์ ตาบสวัสดิ์ หญิง บ้านเขาสามชั้น ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว ธันยาดา นงนุช หญิง บ้านเขาสามชั้น ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย สมศักดิ์ บาลเย็น ชาย บ้านเขาสามชั้น นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ประเดิม มีล้อม ชาย บ้านท่าทุ่งนา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ -
นาง สมสมร คงศรี หญิง บ้านท่าทุ่งนา ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาย จรัญ สุขยิ่ง ชาย บ้านท่าทุ่งนา ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว เรวดี โมกขพันธุ์ หญิง บ้านท่าทุ่งนา ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ธัญมาศ จำปาแก้ว หญิง บ้านท่าทุ่งนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว จิราภรณ์ สุขสำราญ หญิง บ้านท่าทุ่งนา ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว หทัยรัตน์ มักกะทา หญิง บ้านท่าทุ่งนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย ปิยะณัฐ สารา ชาย บ้านท่าทุ่งนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย วิชัย คงศรี ชาย บ้านท่าทุ่งนา ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาง เพลินพิศ ทรัพย์ประเสริฐ หญิง บ้านท่าทุ่งนา ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว พัชรี แจ่มดวงเดช หญิง บ้านท่าทุ่งนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว รสริน ทองจิตร์ หญิง บ้านท่าทุ่งนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ฤดีมาศ จริยาประเสริฐ หญิง บ้านท่าทุ่งนา ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว รัชฎาพร รัตนบำรุง หญิง บ้านท่าทุ่งนา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ชาณรงค์ รักน้อย ชาย บ้านแก่งจอ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาว ชญาดา อึ้งพินิจกุล หญิง บ้านแก่งจอ ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาย ชัชวาลย์ เรืองเดชา ชาย บ้านแก่งจอ ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว นพรัตน์ ภักดีวงษ์ หญิง บ้านแก่งจอ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาย ไวพจน์ โพธิ์ทอง ชาย บ้านแก่งจอ ครู ชำนาญการ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาย จิรัตน์ โคเลิศ ชาย บ้านแก่งจอ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นาย สรรเสริญ ไชยเววา ชาย บ้านแก่งจอ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย เมธาวัฒน์ คล้ายคลึง ชาย บ้านแก่งจอ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว ณัฐญาภรณ์ อยู่สถิตย์ หญิง บ้านแก่งจอ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว ปรียดา แดงบุตร หญิง บ้านแก่งจอ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว สุนทรี สังข์ภากรณ์ หญิง บ้านแก่งจอ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว สุวดี รุ่งอรุณแสงทอง หญิง บ้านแก่งจอ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว อภิญญา เอี่ยมจินดา หญิง บ้านแก่งจอ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว อังคณา โรจน์พวง หญิง บ้านแก่งจอ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว ณฐมน เหลืองทอง หญิง บ้านแก่งจอ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว รพีพรรณ อ่อนคำ หญิง บ้านแก่งจอ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาว กมลฉัตร คิ้วศิริ หญิง บ้านแก่งจอ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย สุทธิ เกิดสุข ชาย บ้านถ้ำดาวดึงส์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาย จรัญ ศรีเมฆ ชาย บ้านถ้ำดาวดึงส์ ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาง จำรูญ ตันแย้มแก้ว หญิง บ้านถ้ำดาวดึงส์ ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ปณพร ปานณรงค์ หญิง บ้านถ้ำดาวดึงส์ ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว นภาภรณ์ บุตรศรีทัศน์ หญิง บ้านถ้ำดาวดึงส์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ปารณัท บารมี หญิง บ้านถ้ำดาวดึงส์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว พรรณิภา แจ่มน้อย หญิง บ้านถ้ำดาวดึงส์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว กรวรรณ แสงกระจ่าง หญิง บ้านถ้ำดาวดึงส์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ศุวภา ทับทิมดี หญิง บ้านถ้ำดาวดึงส์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว กรชนก เอี่ยมแตง หญิง บ้านถ้ำดาวดึงส์ เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย สมพงษ์ ปานณรงค์ ชาย บ้านถ้ำดาวดึงส์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย อรรถพล วิชาไพบูลย์ ชาย บ้านถ้ำดาวดึงส์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง จันทนา สกุลวัฒนะ หญิง บ้านทุ่งก้างย่าง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาง สุทธิดา เจริญสุข หญิง บ้านทุ่งก้างย่าง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ช่อกาญจน์ คงจินดา หญิง บ้านทุ่งก้างย่าง ครู ชำนาญการ -
นางสาว ณัฐฑณัณฐ์ สาละศาลิน หญิง บ้านทุ่งก้างย่าง ครู ชำนาญการ -
นาง วรรณา แจ้งสว่าง หญิง บ้านทุ่งก้างย่าง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง อนิสรา หลักศิลา หญิง บ้านทุ่งก้างย่าง ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว วิรัญญา แผ่นทอง หญิง บ้านทุ่งก้างย่าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย สำเนียง หลักแก้ว ชาย บ้านทุ่งก้างย่าง ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ศิรินนา พลเจริญ หญิง บ้านทุ่งก้างย่าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว กันธิชา อยู่ยงสินธุ์ หญิง บ้านทุ่งก้างย่าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว จุรีพร จันทร์ประกอบ หญิง บ้านทุ่งก้างย่าง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว วิไล สุริยะวงษา หญิง บ้านทุ่งก้างย่าง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย สายัณห์ สินสอน ชาย บ้านทุ่งก้างย่าง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว พลิดา นาคเลื่อมใส หญิง บ้านทุ่งก้างย่าง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย วัชระ สถิตพงศ์พิพัฒน์ ชาย บ้านแก่งประลอม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาว สมจิตร์ ดวงดารา หญิง บ้านแก่งประลอม ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง สวาท ร่มเย็นใจ หญิง บ้านแก่งประลอม ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว สุลัดดา อุดมพวก หญิง บ้านแก่งประลอม ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว จามจุรี ทองดี หญิง บ้านแก่งประลอม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย มิ้น เกิดนุ่ม ชาย บ้านแก่งประลอม นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว เอื้องผา โรจน์บุญถึง หญิง บ้านแก่งประลอม ครูธุรการ ปฏิบัติงาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาย เฉลา เฉยราช ชาย บ้านแก่งประลอม ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย สมพาน ระวังรัมย์ ชาย บ้านหาดงิ้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาว อรุณี เบญจชาด หญิง บ้านหาดงิ้ว ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว พรนิภา เจริญรัตน์ หญิง บ้านหาดงิ้ว ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาง มาลา ห้าวเจริญ หญิง บ้านหาดงิ้ว ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ประทุมมาศ อุบลบาน หญิง บ้านหาดงิ้ว ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ศุภัชญา วิเชียรรัตน์ หญิง บ้านหาดงิ้ว ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาว วินนตา บูชาทิม หญิง บ้านหาดงิ้ว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาว อัจฉราพร อะทะวงศ์ หญิง บ้านหาดงิ้ว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาง พรลภัส ศรีสังวร หญิง บ้านหาดงิ้ว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง ชนิสรา อังคตรีรัตน์ หญิง บ้านหาดงิ้ว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว บุษบา หอมกลิ่น หญิง บ้านหาดงิ้ว ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว พันทิวา งามขำ หญิง บ้านหาดงิ้ว ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว สมใจ พวงทอง หญิง บ้านหาดงิ้ว ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ณัฐพงศ์ แสนสุข ชาย บ้านหาดงิ้ว นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง สุกัญญา ฉิมรวย หญิง บ้านพุเตย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาง กัญญภา วิหควัชรา หญิง บ้านพุเตย ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว กาญจนา บัวเบา หญิง บ้านพุเตย ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ภัทรชนก มั่นคง หญิง บ้านพุเตย ครู ชำนาญการ -
นางสาว อุษา จันทร์ลิลา หญิง บ้านพุเตย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว เสาวนีย์ ป้องกัน หญิง บ้านพุเตย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว หฤทัย พนาอุดม หญิง บ้านพุเตย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์