ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

โรงเรียนพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

โรงเรียนพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

# โครงการตามนโยบาย สพฐ. หน่วยงาน/ผู้กำกับดูแล เบอร์โทรติดต่อ จำนวนโรงเรียน
1 โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 034 591111 ต่อ 20 4
2 โรงเรียนในฝัน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 034 591111 ต่อ 20 4
3 โรงเรียนมาตรฐานสากล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 034 591111 ต่อ 20 1
4 โรงเรียนในโครงการพักนอนประจำ กลุ่มนโยบายและแผน 034 591111 ต่อ 17 12
5 โรงเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 034 591111 ต่อ 20 79
6 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 034 591111 ต่อ 20 17
7 โรงเรียนจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 034 591111 ต่อ 20 0
10 โรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 034 591111 ต่อ 20 3
11 โรงเรียนเครือข่ายโครงการกองทุนการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 034 591111 ต่อ 20 2
12 โรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) กลุ่มนิเทศฯ & กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 034 591111 ต่อ 20 , DLICT ต่อ 22 24
13 โรงเรียนคุณธรรม กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 034 591111 ต่อ 20 81
14 โรงเรียนวิถีพุทธ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 034 591111 ต่อ 20 81
15 โรงเรียนในพระอุปถัมภ์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 034 591111 ต่อ 20 1
16 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 034 591111 ต่อ 20 20
17 โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 034 591111 ต่อ 21 53