ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

นักเรียนจำนวน 1 - 120 คน

นักเรียนจำนวน 1 - 120 คน

SMIS โรงเรียน จำนวนนักเรียน
71030037 บ้านท่าตาเสือ 32
71030039 บ้านหนองปรือ 48
71030021 บ้านหนองขอน 50
71030008 บ้านช่องแคบ 59
71030030 บ้านท่ามะเดื่อ 64
71030023 บ้านลุ่มผึ้ง 64
71030087 บ้านห้วยเขย่ง 65
71030031 บ้านหินดาด 71
71030026 บ้านเขาพัง 72
71030032 บ้านยางโทน 74
71030010 บ้านแก่งประลอม 74
71030020 สามัคคีธรรมานุสรณ์ 81
71030033 บ้านทุ่งเรือโกลน 83
71030004 บ้านพุเตย 86
71030079 บ้านหนองเจริญ 89
71030028 บ้านวังกระแจะ 96
71030040 วัดปากกิเลน 101
71030091 บ้านดงโคร่ง 103
71030019 หลุงกัง 114
71030025 บ้านเขาช้าง 117