ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

นักเรียนจำนวน 121 - 600 คน

นักเรียนจำนวน 121 - 600 คน

SMIS โรงเรียน จำนวนนักเรียน
71030014 บ้านแก่งจอ 122
71030035 บ้านห้วยกะทะทอง 125
71030082 บ้านท่ามะเดื่อ 126
71030090 บ้านวังผาตาด 127
71030002 บ้านพุม่วง-พุพง 131
71030015 บ้านถ้ำดาวดึงส์ 132
71030070 บ้านจันเดย์ 136
71030009 บ้านทุ่งก้างย่าง 137
71030095 บ้านยางขาว 146
71030086 บ้านประจําไม้ 148
71030001 บ้านวังใหญ่ 154
71030034 บ้านหนองปลาซิว 161
71030003 บ้านหาดงิ้ว 161
71030006 บ้านพุองกะ 162
71030027 บ้านสารวัตร 175
71030098 บ้านซองกาเรีย สาขาพระเจดีย์สามองค์ 176
71030093 บ้านหินดาด 178
71030084 บ้านไร่ป้า 179
71030024 บ้านแก่งระเบิด 179
71030081 บ้านป่าไม้สะพานลาว 184
71030078 บ้านนามกุย 187
71030088 บ้านปากลําปิล็อก 189
71030013 บ้านท่าทุ่งนา 196
71030018 บ้านเขาสามชั้น 198
71030089 คุรุสภา 207
71030017 ตชด.บ้านบ้องตี้ล่าง 216
71030012 วัดใหม่ดงสัก 222
71030092 วัดหินดาด 250
71030067 บ้านเหมืองสองท่อ 254
71030103 บ้านใหม่พัฒนา 262
71030071 บ้านเสาหงษ์ 263
71030073 บ้านหินแหลม 263
71030066 บ้านทุ่งเสือโทน 264
71030075 เพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 266
71030007 พุทธวิมุติวิทยา 272
71030096 บ้านหินตั้ง 325
71030038 บ้านวังสิงห์ 344
71030022 บ้านวังโพธิ์ 352
71030029 สมาคมไทย-ออสเตรเลียน 377
71030064 วัดป่าถ้ำภูเตย 377
71030104 บ้านห้วยกบ 379
71030077 บ้านลิ่นถิ่น 382
71030085 บ้านไร่ 382
71030080 บ้านดินโส 438
71030072 บ้านอูล่อง 472
71030099 บ้านซองกาเรีย 481
71030097 บ้านกองม่องทะ 544
71030011 ไทรโยคใหญ่ 563
71030068 อนุบาลทองผาภูมิ 586