ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

นักเรียนจำนวน 601 - 1,500 คน

นักเรียนจำนวน 601 - 1,500 คน

SMIS โรงเรียน จำนวนนักเรียน