ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

ข้อมูลนักเรียนที่จบ ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

ข้อมูลนักเรียนที่จบ ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

ดูรายละเอียด ปีการศึกษา ผู้ชาย ผู้หญิง รวม
2558 349 475 824
2559 391 439 830
2560 439 474 913
2561 376 485 861