ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

ข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

ข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

ดูรายละเอียด ปีการศึกษา ผู้ชาย ผู้หญิง รวม
2558 70 43 113
2559 78 42 120
2560 49 37 86
2561 56 44 100