ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

โรงเรียนต้นแบบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

โรงเรียนต้นแบบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

# โครงการตามนโยบาย สพฐ. จำนวนโรงเรียน
1 โรงเรียนต้นแบบโครงการอาหารกลางวัน 1
2 โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประถมศึกษา 3
27 โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา 2
28 โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดีของ สพฐ. 2
29 โรงเรียนแหล่งเรียนรู้โภชนาการสมวัย ระดับดีมาก 1
30 โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ 1
31 โรงเรียนต้นแบบปลอดบุหรี่ 1
32 โรงเรียนต้นแบบมาตรฐานด้านสิ่งเสพติด 1
33 โรงเรียนต้นแบบสุจริต 1
34 โรงเรียนแกนนำบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 10
35 ศูนย์อบรมครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกลของเขตพื้นที่การศึกษา 1
36 ต้นแบบสะเต็มศึกษา 10
37 สะเต็มศึกษา : ต้นกล้า Smart Trainer Team 10
38 โรงเรียนแกนนำภาษาอังกฤษ 5
39 แกนนำโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 11
40 โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 1
41 เครือข่าย โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2
42 สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ สพป.กาญจนบุรี เขต 3 34
43 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ 1
44 โรงเรียนประชารัฐ 4
45 โรงเรียนแกนนำลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 1
46 โรงเรียนต้นแบบที่มีการจัดการเรียนรู้ Active Learning ดีเด่นในกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 8
47 ศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ 3
48 ศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ ระดับเครือข่าย 8
49 โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม 3
50 โรงเรียนแกนนำเรียนร่วม 8
51 โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 9
52 โรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่ 1
53 ห้องสมุดดีต้นแบบ 5